Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 52 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Subota, 30. decembar 2017.

Društvo

PODGORICA

-Ministarstvo

odbrane i Sindikat vojske

naredne godinepočećeda

gradebar jednu stambenu

zgraduza zaposlene, za šta

jeVladaveć izdvojila

300.000eura - kazao jePo-

bjedi izvršni direktor Stam-

bene zadruge ,,Odbrana“

MladenBurić.

Kako onnavodi, novac je upla-

ćen na račun Zadruge koja će

organizovati gradnju, rekon-

strukciju i održavanje stanova

odnosno stambeno-poslovnih

objekata, zatim poslove u vezi

investiranja i stručnog nadzo-

ragradnje, pratiće rekonstruk-

ciju, popravku i održavanje

stanova, odnosno stambeno-

poslovnih objekata. Zadruga

će se baviti i opremanjem gra-

đevinskog zemljišta za grad-

nju stanova, odnosno stambe-

no -pos l ovn i h ob j eka t a ,

pribavljanjem i izradom inve-

sticiono-tehničke, urbanistič-

ke i drugedokumentacije, odr-

žavanjem zajedničkih djelova

stambene zgrade (redovno

održavanje, hitni i nužni rado-

vi), izradom elemenata za

stambenu gradnju, nabavkom,

skadištenjem, čuvanjemi kon-

trolom utroška građevinskog

materijala...

- Zadrugarima će biti omogu-

ćeno kreditiranje za kupovinu

stanova pod povoljnim uslovi-

ma po cijeni stana znatno nižoj

od tržišne.Ministarstvoodbra-

ne, odnosno Vlada će stambe-

noj zadruzi ustupati parcele za

gradnju stambenih zgrada, uz

oslobađanjeodplaćanjakomu-

nalnih naknada - kazao je Bu-

rić, najavuljujući da će počet-

kom iduće godine početi

gradnja stambene zgrade.

N.K.

PODGORICA

–Programsko

produkcioni planTelevizije

CrneGorenijeprošaona

elektronskoj sjednici Savje-

ta temedijskekuće, jer su tri

članabilaprotiv, jedanuzdr-

žan, a četvoronjih jeodobri-

lo taj dokument –potvrdio

je zaPobjedupredsjednik

SavjetaVladimirPavićević.

Na prethodnoj sjednici Savje-

ta održanoj u srijedu većina

članova imala je primjedbe na

Programsko-produkcioni

planTelevizije, ali i portala.

Plan

Nezadovoljni planomzahtije-

vali sudasenjihoviprijedlozi i

sugestijeuvrste i da seglasana

elektronskoj sjednici koja je

dogovorena za petak. Ipak,

sjednica je, prema našim sa-

znanjima počela u četvrtak

veče prije nego što je Skupšti-

na razriješila Gorana Đurovi-

ća, tako da je i onučestvovao u

glasanju.

- Epilog je takav da su četiri

člana podržala ovaj doku-

ment, trojenijesu i jedan jebio

PODGORICA

–Smijenjeni

rukovodilacportalaRadio

TelevizijeCrneGoreSlavko

Đurđić smatrada jenjegova

smjena rezultat neznanja i

diletantizma, pa tekonda

služenjaneformalnimcen-

trimakoji tajnoupravljaju

Javnimservisom.

On je za Pobjedu rekao da nije

želio da komentariše razloge

smjene,aliseipakpredomislio.

-Kad sampročitao kolikomo-

ja starost lošeutičena radPor-

tala RTCG, k`o velim, `ajde da

otpišem „mladima“. Ispod je

profesionalne časti da vas

smjenjuje neko ko vas nije ni

birao. Ja, pak, nikadnebihpri-

hvatio da budem dio uprav-

ljačkog tima u istoriji nikad

goreg Javnog servisa. Volio

sami jadaservisgrađanabude

bolji, n`o sam trpio. A on, eto,

dopao u ruke osrednje TV vo-

diteljke, grijeh na moju dušu.

Tako da rasprava gotovo da

nema smisla. Isto kao što ne-

PODGORICA

- Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović odliko-

vao je člana predsjedništva SUBNORA i antifašista Crne Gore

GojkaVlahovićaOrdenomcrnogorske zastave trećeg stepena.

Orden je dodijeljenVlahoviću za posebne zasluge u njegovanju

tradicija NOB-a, doprinosu poslijeratnoj izgradnji i naročito

obnovi crnogorske državnosti.

-Visokopriznanje jednoglasno jepredloženoodpredsjedništva

SUBNORACrneGore, čijimuspjesima Vlahović, kao predsjed-

nik Boraca i antifašista Kolašina, posebno doprinosi, naročito u

obnovi spomenika i spomen obilježja koja svjedoče o antifaši-

stičkoj svijetloj prošlosti Kolašina i Crne Gore - piše u saopšte-

nju.

R.D.

PODGORICA

-Na sajture-

nomirane evropskeobra-

zovnemreže za analizu

obrazovnih sistemaEurydi-

ceobjavljene supublikacije

na crnogorskomjeziku, koje

predstavljaju izvanredan

izvor komparativnihanaliza

izoblasti obrazovanja, saop-

šteno je izMinistarstvapro-

svjete.

Dostupne publikacije su:

,,Ključni podaci o nastavi jezi-

ka u školi uEvropi 2017“; ,,Pre-

poručeni godišnji fond časova

u obaveznom obrazovanju u

Evropi 2016/17. godine - kom-

parativni pregled“; ,,Nacional-

nisistemistudentskihnaknada

i podrške u visokomobrazova-

nju u Evropi 2016/17. godine“;

,,Strukturaevropskihobrazov-

nih sistema 2016/17. godine“;

,,Plate i novčane naknade na-

stavnika i direktora škola u

Evropi 2015/16. godine“.

CrnaGoraje,podsjećaju,člani-

caEurydicemrežeod2013. go-

dine, a Nacionalna Eurydice

jedinica je u Direktoratu za vi-

soko obrazovanje. Jedna od

aktivnosti Nacionalne Eurydi-

ce jedinice je prevođenje pu-

blikacija na crnogorski jezik,

tako da prevodi budu dostupni

i crnogorskoj javnosti čime će

se olakšati njihovo korišćenje.

Publikacije su dostupne i na

sajtuMinistarstvaprosvjetena

baneruEURYDIC.

N.Đ.

Na sajtu Eurydice

i publikacije na

crnogorskom jeziku

Vujanović odlikovao

Gojka Vlahovića

SaradnjaMinistarstva odbrane i Sindikata vojske

Vlada za stanove

izdvojila 300.000 eura

MladenBurić

Slavko Đurđić juče se oglasio povodomsmjene samjesta rukovodioc

Tvrdi da Javnimservisom tajno

upravljaju neformalni centri

Generalna direktorica Javnog

servisa Andrijana Kadija u rea-

govanju na Đurđićeve izjave

istakla je da je godinu ćutao i

nije joj protivrječio.

- I ovo smo dočekali - kolega

Slavko Đurđić je skupio hra-

brost i saopštio stav o Javnom

servisu i omomradu, iako je za

godinu i po koliko smo nepo-

sredno sarađivali o svemu - ću-

tao. Ko bi, osim Slavka, toliko

dugo samnomsjedio u kolegi-

jumu i trpio sve ovo što je na-

veo, a da nijednom, ali nijed-

nom,nijezucnuo,iliprotivrječio.

Njegovo ćutanje i današnje

oglašavanje na najbolji način

govore o njemu i njegovom li-

cemjerstvu. Svemi je potpuno

jasno: Slavko je umeđuvreme-

nu primio injekciju kuraži i po-

žurioda sepriključi redu formi-

ranom za bacanje kamena na

Javni servis i njegovo rukovod-

stvo-napisalajeKadijaureago-

vanjunanjegovu izjavu.

Ona je navela da sa njim više

neće polemisati, jer je, kako je

rekla, pokazao da to ne zaslu-

žuje.

Kadija: Primio injekciju

kuraži jer je godinu ćutao

Elektronska sjednica Savjeta Javnog servisa održana prije neg

Programsko-pro

planTelevizije ni

Ašanin

predložen

za člana

Savjeta

RTCG

UniverzitetCrneGorepred-

ložio je Skupštini da za čla-

na Savjeta Javnog servisa

imenujeredovnogprofeso-

ra Medicinskog fakulteta

BogdanaAšanina.

Kako je Pobjedi potvrđeno,

ovu odluku juče je donio

UpravniodborUniverziteta

CrneGore.

Nakon što je Skupština ra-

zriješila Nikolu Vukčevića

jer je utvrđeno da je prekr-

šio Zakon o sprečavanju

korupcije, Ašanin je predlo-

ženzačlanaSavjetaRTCG.

uzdržan. Onima koji nijesu

odobrili ovaj plan za narednu

godinubićedostavljendopisu

kojem ćemo im tražiti da pri-

mjedbedostave kakobi ih raz-

motrili i kakobi seplan još po-

boljšao - rekao je Pavićević za

Pobjedu.

On je istakao daRTCG još nije

potpisala ugovor o program-

skim obavezama sa Vladom,

iako suga poslali na razmatra-

nje sredinommjeseca.

- Ništa nam nijesu odgovorili,

a to je osnovni dokument na

koji se naslanja Programsko-

produkcioni plan Televizije. S

obzirom na to da taj osnovni

dokumentVlada jošnijeusvo-

jila, smatram da će to biti uči-

njeno tokom prvog kvartala

naredne godine. Na javnoj ra-

spravi smo od predstavnika

Ministarstva kulture informi-

sani da ukoliko ne bude potpi-

sanove,bićeunarednojgodini

- pojasnio jePavićević.

Kako je precizirao, tokom

predstojećegperioda,doksene

potpiše ugovor sa Vladom, po-

stojaće„takozvanoprivremeno

finansiranje Javnog servisa“.

Smjene

- To privremeno stanje se de-

šava kada se neki dokument

neusvoji, ali toneće trajati du-

go - naveo jePavićević.

Naš sagovornik tvrdi da to što

planTelevizijenijedobiozele-

no svijetlo neće predstavljati

problem, ni kako neki smatra-

jusmjenurukovodstvaJavnog

servisa.

-Svakakodanevidimovoneu-

Mićunović: Nije se odlučivalo na

osnovu profesionalnih kriterijuma

Direktor TelevizijeCrneGoreVladanMićunović komentarišući zaPobjedu to štoSa-

vjetnijepodržaoProgramsko-produkcioniplanTVCGrekaojedajeonkvalitetanida

jespremandaplanpodvrgnebilokojoj stručnoj provjeri.

- Ovaj plankoji smoponudili zanarednugodnu jeveomakvalitetan,

a spreman samda ga podvrgnembilo kojoj stručnoj provjeri. Oči-

glednojedasenijeodlučivalopokriterijumimaznanjaiprofesional-

ne stručnosti već suupitanjuneki

drugi kriterijumi. Vjerujemda će-

moo tomemoći da razgovaramo

idaukrstimoargumen-

te na narednoj

sjednici Savje-

ta-poručioje

Mićunović.

Mimo

Drašković

VladanMićunović

Vujanović sadelegacijomSUBNOR-a