Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 52 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Subota, 30. decembar 2017.

Ekonomija

getskezajednicedaRAEnije

nezavisna, jer statut Agenci-

jeodobravaVlada?

PRELEVIĆ:

Pitanje nezavis-

nosti regulatora je bio jedan od

najčešće tretiranih problema u

okviru Energetske zajednice.

Ovim problemom su se inten-

zivno bavili i u okviru EU, pa

nije čudno što je u zemljama

koje nijesu u potpunosti primi-

jenile evropsku legislativu taj

problem bio naglašeniji. Ta-

kozvaniTrećienergetskipaket,

odnosno najnoviji set direktiva

i uredbi kojima se daje pravni

okvir u sektoru energetike EU,

je u jednom dijelu posvećen

upravo obezbjeđivanju većeg

nivoa nezavisnosti regulatora,

jer se uvidjelo da je bez potpu-

ne nezavisnosti nacionalnih

regulatora nemoguće postici

postavljene ciljeve.

Analize Energetske zajednice

su pokazale da postoje od-

ređene restrikcije regulatorne

nezavisnosti. Zajednica je in-

sistirala, što je i ugrađeno u

novi zakonenergetici, nanači-

nurazrješavanjapredsjednika

i članova odbora. U prethod-

nom zakonu Skupština je

č i n o m n e p r i h v a t a n j a

izvještaja regulatora praktič-

no razrješavala dužnosti od-

borRAE, štojeočiglednovrsta

političkog pritiska. Novim za-

konom su riješeni još neki

manje važni detalji u vezi ne-

zavisnosti regulatora, tako da

su sve bitne pretpostavke za

nezavisan rad regulatora tu,

uključujući finansijsku i neza-

visnost od političkih partija,

vlasti, regulisanih kompanija.

U ovih šest, sedam godina lič-

nonijesamosjetionikakavpri-

tisak. Uostalom, ne bismo za-

vrijedili status posmatrača u

ACER-u da RAE ima proble-

ma sa nezavisnošću, jer je to

eliminatorni preduslov zapri-

stup.

POBJEDA:

Sugestija iz

Energetske zajednice je bi-

la i da se izmjenom zakona

omogući RAE da kažnjava.

Da li seneštoradi na tome?

PRELEVIĆ:

Agencija je od

2004. gradila autoritet, upr-

kos otporima EPCG, tada je-

dinog vertikalno integrisa-

nog energetskog subjekta

koji je pokrivao proizvodnju,

prenos, distribuciju i snabdi-

jevanje. Nakon 14 godina i re-

forme nesporno je da je spro-

vođenjemregulacijeostvaren

napredak u stabilnosti i odr-

živosti energetskih subjekata

i u sigurnosti snabdijevanja

potrošača. Broj tužbi prema

Agenciji je višestruko sma-

njen, a broj izgubljenih spo-

rova svedenna nulu.

PremaIIIenergetskompake-

tu, regulatoru bi trebalo da se

da ovlašćenje za izricanje efi-

kasnih, proporcionalnih i od-

vraćajućih kazni/penala pre-

ma energetskim subjektima

koji ne ispunjavaju zakonske

obaveze, ili ovlašćenje za

upućivanje prijedloga nad-

ležnom sudu. Zakon o ener-

getici iz 2016. je usaglašen sa

III energetskimpaketomEU

propisa, štoje ipotvrđenomi-

šljenjem EZ. U Crnoj Gori

pravo na izricanje kazni ima-

jusudovi,aregulatorimapra-

vo da inicira pokretanje po-

stupka pred sudom. Zakon je

dao ovlašćenje Agenciji da

utvrdiPravilapropisanogmi-

nimuma kvaliteta snabdije-

vanja, kojim je utvrđeno pla-

ćanjekompenzacijauslučaju

kršenja, što je vid kažnjava-

nja. Ova mjera će se primje-

njivati od avgusta 2019. godi-

ne.

Eventualni problemi na koje

budemonailazilipokazaćeda

li je potrebno zakonompred-

vidjeti i druge sankcije.

J.RABRENOVIĆ

ora

ost

Neznalice

POBJEDA:Kakosefor-

miracijenaelektri

č

ne

energijezadomaćepotro-

šače?

PRELEVIĆ:

Često smo u

zadnje vrijeme imali priliku

da čujemo komentare o

tome i morampriznati da

sam zaprepašćen koliko ne

poznajumateriju ljudi koji su

ipak sebi dozvolili da javno

komentarišu ovu temu.

Dozvolite mi da pojasnim

neke činjenice, zablude su

očigledno velike.

Cijena električne energije

kod nas godinama ne zavisi

od troškova njene proizvod-

nje. Zatomi je nevjerovatno

da neki ljudi vide vezu

cijene električne energije

za domaćinstva i gradnje

bloka dva, ili cijene uglja iz

Pljevalja. Veza ne postoji. I

dobro je što ne postoji, jer će

potrošači imati tržišnu cijenu

postignutu u fer nadmetanju

svih proizvođača. Dobro je

i za proizvođače, jer će oni

koji na takvim cijenamostva-

ruju pro it opstati, a ko pravi

gubitke će se morati reorga-

nizovati ili prestati da postoji.

Od 2012. cijena električne

energije je direktno poveza-

na sa cijenama na evropskim

berzama i zbog toga se nije

desila nikakva katastrofa na

domaćem tržištu, naprotiv.

Imamo praktično primijen-

jenu berzansku cijenu, a

tarife za krajnje potrošače su

ispod polovine evropskog

prosjeka. Da li je neko od

dobronamjernih analitiča-

ra uopšte primijetio ovaj

detalj? Nijesam čuo. Cijena

električne energije obično

predstavlja 35 50 odsto

ukupne tarife za potrošače,

zavisno od države. Ostatak

čine troškovi prenosa i

distribucije, te dažbine koje

nameću države. Ako smo,

dakle, u naše tarife uključili

berzansku cijenu električne

energije u Evropi, a taife

za krajnje kupce su i dalje

ispod polovine evropskog

prosjeka, mora da su ostale

komponente tog računa tj.

tarifa niske. E upravo za taj

drugi dio tarife tj. troškove

prenosnog i distributivnog

sistema je zadužen regulator

i one su godinama stabilne

u nivou od plus/minus pet

odsto. Konkretno, tarifa za

domaćinstva za 2018, je i

pored povećanja o kojem se

priča, ispod prosjeka tarifa u

zadnjih pet godina.

PODGORICA

DRI jedala

pozitivnomišljenjena finan-

sijski izvještajMinistarstva

zdravlja zaprošlugodinu sa

skretanjempažnjenapravil-

nost poslovanja.

Uizvještajukojisusačinilisena-

toriRaduleŽurićiNikolaN.Ko-

vačević navodi se da poslovne

aktivnosti nijesu u određenim

materijalno značajnim aspekti-

ma uskladili sa zakonom. Zato

su impreporučili da planiraju u

skladu sa realnim potrebama.

Ilustracije radi ovaj resor je za

programadministracijazahtije-

vao 6,8 miliona, a odobreno mu

je 1,1milion, za ekonomskuodr-

živost i poboljšanje kvaliteta

zdravstvene zaštite 1,2 miliona,

a odobreno je 942 hiljade. Na-

kon preusmjeravanja sredstava

tekući budžet je iznosio1,9mili-

onaarealizovani su izdaci od1,5

miliona. U izvještaju se navodi

da su 28. decembra 2016. ispla-

ćene uvećane zarade pojedinim

službenicima.

- Ministar Suad Numanović je

donio odluku da se za osam

službenikazaradeuvećajuza30

u januaru 2015. Pet mjeseci ka-

snije novi ministar Budimir Še-

grtjestaviovansnagetuodluku,

na štose jedna službenicažalila,

aKomisija za žalbe naložilaMi-

nistarstvu da odluči o tom za-

htjevu. Ministar je donio dvije

odluke,kojimajeza14službeni-

ka uvećana zarada za 2015. i

2016. Odlukom za 2015. godinu

broj činovnika je povećan sa

osam na 13 bez obrazloženja.

Isplata bruto 58,4 hiljade eura

po ovim odlukama izvršena je

28. decembra – navodi se u iz-

vještaju DRI koja je ukazala da

je Ministarstvo trebalo voditi

računa da pravo na uvećane za-

rade imaju samo lica koja nepo-

sredno obavljaju normativno-

p r avne po s l ove . DRI j e

preporučila da se ubuduće vodi

računa o mjerama štednje Vla-

de, jer je službenicama za 8.

mart isplaćeno po 100, a za no-

vogodišnje poklone 9.750 eura.

M.P.M.

DRI je dala pozitivnomišljenje na finansijski izvještaj Ministarstva zdravlja

Ženama po 100 eura, za

uvećane plate 58 hiljada

Izgubili

12 sporova

Revizijom je utvrđeno da je

Ministarstvo zdravlja izgu-

bilo 12 sudskih sporova, od

toga 10 kod Upravnog suda.

Za jedan od najskupljih je

plaćen 33.162 eura i to za

naknade za rad u odboru za

primjenu granskog kolek-

tivnog ugovora od 1. aprila

2012. do 30. marta 2015.

Generali osiguranu Montenegro.

- Imenovanjem lokalnog predstavnika

na ovu poziciju i uoči skorog otvaranja

fabrike menadžment kompanije želi

da učvrsti temelje budućeg uspješnog

poslovanja NDKP - dodaje se u saop-

štenju.

Kompanija BMJ Industries iz Ujedinje-

nih Arapskih Emirata je vlasnik NDKP.

S. P.

ri Novog duvanskog kombinata

ktorica

manović

PODGORICA

Asocijacija menadžera (AMM) objavila je konkurs

za izbor najuspješnijihmenadžera i preduzetnika za 2017. godinu.

Rok za podnošenje prijava je 28. februar, a nagrade će biti uruče-

ne na svečanosti AMM-a, koja će se održati 26. aprila.

Kriterijumi za dodjelu nagrada su poslovni rezultati kompanije

u 2017. godini i poslovna biogra ija kandidata. Prijedloge mogu

uputiti članovi i partneri AMM, poslovna udruženja, kompanije,

zaposleni i sindikati, javne institucije, lokalne uprave, strukovne

organizacije i pojedinci na mejl adresu o

[email protected]

.

S. P.

Konkurs za najbolje

menadžere

BranislavPrelević

Ministarstvozdravlja