Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 52 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Subota, 30. decembar 2017.

Ekonomija

PODGORICA

Način na koji

se visina naknade za proizvod-

nju električne energije iz ob-

novljivih izvora reflektuje na

račun kupaca zavisi od više

faktora.Iakojezadomaćinstvo

prosječnepotrošnjesadvotari-

finim brojilom predstavljala

5,6 odsto ukupnog računa u

2017. godini, krajnja cijena je

bilananivouiz2015, kadaveći-

na od ovih izvora nije bila iz-

građena. To se može objasniti

činjenicom da ova energija

omogućava supstituciju uvoz-

ne energije, pa podsticanje

proizvodnje iz obnovljivih

izvora doprinosi i smanjenju

zavisnosti oduvoza, ocijenio je

predsjednik odbora regulator-

ne agencije za energetiku Bra-

nislavPrelević.

On je podsjetio da je garanto-

vana cijena otkupa ove energi-

je, tzv. fid intarif, jednaodpod-

s t i c a j n i h mj e r a EU z a

povećanje njenog udjela u po-

trošnji, sa ciljem ublažavanja

negativnog uticaja klimatskih

promjena, što jezakonomdefi-

nisano kao javni interes. Sve

članice EU i zemlje kandidati

su, u zavisnosti od stanja u sek-

toru, sopstvenih ciljeva i ener-

getske politike, definisale na-

cionalni cilj i visinuovih tarifa.

- Većina zemalja EU je na po-

četku odredila, iz današnje

perspektive ekstremno visoke

tarifeod35-50centi zakilovat-

sat. Tarife u Crnoj Gori su u

prosjekudeset centi zakilovat-

sat i ispod su evropskih. Na ra-

čun takve politike, u proteklih

sedam godina od uvođenja

podsticaja proizvodni kapaci-

tet se povećao 13 odsto na 994

megavata, a Crna Gora se sa-

svimpribližila svomnacional-

nom cilju – rekao je Prelević i

podsjetio da RAE ima ograni-

čenu nadležnost u odnosu na

obnovljive izvore i nema uti-

caja na određivnje visine nak-

nade, što je u nadležnosti Vla-

de. RAE vrši godišnju analizu,

objavljuje podatke o udjelu

obnovljivih izvora u ukupnoj

proizvodnji i potrošnji i o tome

izvještava parlament.

POBJEDA:

U EU planiraju

da sekoncesije zaobnovljive

izvore dajuna tender, koji će

dobiti firma koja traži naj-

manje podsticaje. Da li je to

dobarnačin?

PRELEVIĆ:

Tačno. Iako je

Njemačka prva predložila me-

hanizam fid in tarif, prva i

odustajeodnjega. Ovo je logič-

no jer je tehnologija toliko na-

predovala da ovoj industiji u

nekim djelovima Evrope više

nije potreban cjenovni podsti-

caj, jer se cijena proizvedenog

kWh iz ovih izvora sasvimpri-

bližila cijeni energije iz kon-

vencijalnihelektrana.Uvođen-

je nadmetanja za cijenu

podsticaja bi pozitivno uticalo

na razvoj tržišta električne

energije.

POBJEDA:

Kako vidite plan

gradnje drugog bloka u sv-

jetlu najnovijih ograničenja

EU?

PRELEVIĆ:

RAE, prema za-

konu, nema ulogu u kreiranju

strategije razvoja i planova iz-

gradnje elektroenergetskih

proizvodnih objekata. S obzi-

romna tomogu vamreći samo

lični stav.

Da li smatram da je za sigur-

nost snabdijevanja i stabilnost

elektroenergetskog sistema

Crne Gore dobro da postoji

makar jedan stabilan izvor

električne energije kakav

obezbjeđuje termoelektrana –

apsolutno da! Međutim, ako

pitate da li je moguće da elek-

troenergetski sistem radi sta-

bilno i bez termoelektrane, od-

govor je opet da. Takav je

primjer Norveška, ali to košta

jako puno, jer bismo trebali da

potpuno iskoristimo svoj hi-

dropotencijal. To su ogromne

investicije. Međutim, koliko

vidim, kad god se počelo raz-

mišljati o gradnji neke hidro ili

termoelektranenijebilonimi-

nimuma opšte saglasnosti. Sad

plaćamo cijenu toga.

POBJEDA:

Od januara RAE

može da učestvuje u radnim

grupama evropskog regula-

tora ACER-a. Kako će se to

odraziti naVaš rad?

PRELEVIĆ:

Pr i s t upan j e

ACER-u je prije svega ogrom-

nopriznanjezanas. Regulatori

su po definiciji meta kritika,

običnoneodgovarajuni potro-

šačima ni regulisanim kompa-

nijama, a shodno tome ni vlas-

tima koje žele zadovoljne i

potrošače i kompanije. Zato

ovo priznanje dođe kao sati-

sfakcija za uloženi rad svih

ovih godina. ACER je praktič-

no regulator na nivouEU i nje-

mudosadanikadnijepristupio

INTERVJU:

Branislav Prelević, predsjednik odbora Regulatorne agencije za energetiku

Struja iz obnovljivih iz

smanjuje uvoznu zavi

PODGORICA

-

ZaAerodrome CrneGore

godina na izmaku je najuspješnija u istoriji

preduzeća, saopšteno je iz kompanije. Do

29. decembra na oba aerodroma opsluženo

je 2,17miliona putnika i obavljeno 14 hiljada

letova.

- S obziromna najave u 2018. godini oče-

kujemo rast saobraćaja za 15 odsto - kažu u

kompaniji.

- Povodomuspješnih poslovnih rezultata na

aerodromu Podgorica juče su predstavnici

kompanije putnicima podijelili simbolične

poklone, dok su svi uživali u nastupu džez

benda JU „Vasa Pavić“ - kaže se u saopštenju

i dodaje da će parking na podgoričkom aero-

dromu biti besplatan 1. i 2. januara.

S.P.

Aerodromi putnike časte besplatnimparkingom

PODGORICA

Prosječna

netozaradaunovembruje,

prema podacima Monsta-

ta, iznosila 512 eura i bila je

0,2 odsto veća u odnosu na

oktobar, 1,8odstouodnosu

nanovembar2016. i 2,6od-

sto veća u odnosu na lanj-

skuprosječnuzaradu.Pro

-

sječna bruto zarada u

novembru iznosila je 768

eura.

S.P.

Monstat

Novembarska

plata 512 eura

PODGORICA

-

Nova izvršna direk-

toricaNovog duvanskog kombinata

je SavkaDarmanović, koja je na toj

funkciji naslijedilaGabrielaArvedu,

saopšteno je iz te kompanije.

Darmanović je 14 godina radila u Pore-

skoj upravi, a zatim više od decenije

u sektoru osiguranja. Prije prelaska

u NDK bila je direktorica inansija u

Promjene u upravljačkoj strukt

Nova dir

Savka Da

nijedan regulatror čija zemlja

pre t hodno n i j e po s t a l a

članicomEU. Biti prvi u poslu

kojiradite,nadahnjuje.Tozna-

či da smoodnajvažnije institu-

cije iz ove oblasti dobili potvr-

d u d a r a d i m o p r e m a

standardima i principima re-

gulatora EU. Strogi kriterijumi

ACER-a obeshrabruju, pa

mnoge čak ne razmišljaju o

apliciranju.

Potpisivanje sporazuma o sa-

radnji i omogućavanje da

učestvujemo u radu radnih

grupaACERće svakakouticati

pozitivno na rad RAE. Dopri-

nijeće jačanjunaših kapaciteta

samim tim što ćemo početi ak-

tivno da pratimo rad EU regu-

latora, razmjenjujemo is-

kustva, sagledavamo izazove

sa kojima se oni susreću i kako

primjenjujuEUuredbe i direk-

tive, te biti obučeni i spremni

za primjenu legislative i prije

nego što bude obavezujuće za

članiceEnergetske zajednice.

POBJEDA:

Kad će RAE po-

četi da regulišecijenuvode?

PRELEVIĆ:

Zakonom o ko-

munalnim djelatnostima, koji

jeusvojenprošle jeseni,RAEje

dobila ovlašćenje za regulaciju

vodosnabdijevanja i tretmana

otpadnih voda. Zaduženi smo,

između ostalog, za kreiranje

metodologija na osnovu kojih

ćevodovodnekompanijepred-

lagati cijene, na koje treba da

damosaglasnost.Iakoćemeto-

dologije biti jedinstvene, svaka

opština tj. vodovodna kompa-

nija ćekao i do sada imati razli-

čite cijene. Za izradu metodo-

logije Ministarstvo održivog

razvoja i turizma obezbijedilo

namjekonsultantskupodršku,

načiji jezahtjevrokzadostavl-

janje nacrta metodologije

pomjeren sa sredine septem-

bra 2017. za kraj januara 2018.

Mislim,međutim, da rokovi ne

smiju biti presudni. Dugo

čcekamoreformuovogsektora

i zato je neophodno da u nju

uđemo spremni. Tu mislim na

adekvatne rokove za upozna-

vanje vodovodnih kompanija

sa novim metodologijama, a

potrošačasaplaniranimizmje-

nama, što podrazumijeva

široku i transparentnu javnu

raspravu o predlozenim rje-

šenjima.

Umeđuvremenu, RAEjačaka-

pacitet službe za regulisane

komunalne djelatnosti, vrši

obuku i edukaciju zaposlenih,

prati evropska i regionalna is-

kustavaianaliziradomaćepro-

pise. Radi analize stanja u sek-

toru regulisanih komunalnih

djelatnostiodopštinskihvodo-

voda tražili smo podatke o po-

slovanju i zadovoljni smo sa-

radnjom. Problema u ovom

sektoru ima mnogo, ali ih sva-

kimdanomsvevišedoživljava-

mo kao izazov. Bitno je da

Agenciji obezbijedimo rad u

miru i bez pritisaka koje vidim

kroz neodgovorne najave u

medijima o projekcijama cije-

ne vode u 2019. godini. Meto-

dologiju imamo samo u obrisi-

ma i nikome od nas za sad nije

poznato kako će se kretati cije-

na vode, ali očigledno postoje

subjekti kojima regulator ne

odgovara i koji raznim projek-

cijama ,,navidavaju“ negativnu

atmosferuikodpotrošačaikod

vodovodnihkompanija.

POBJEDA:

Kakokomentari-

šete stav Sekretarijata ener-

Uvođenje

nadmetanja za

cijenu podsticaja

za energiju iz

obnovljivih

izvora bi

pozitivno uticalo

na razvoj tržišta

električne

energije,

smatra Branislav

Prelević