Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 52 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Subota, 30. decembar 2017.

Politika

PODGORICA

–Demokratska

CrnaGoraprihvatila je juče

sve zahtjevebudvanskogod-

boraSocijalističkenarodne

partijepa ćeodbornik tepar-

tijeGoranPejovićprisustvo-

vati današnjoj sjednici lokal-

nogparlamentanakojoj će

najvjerovatnijebiti usvojen

budžet, saznajePobjeda.

To je rezultat jučerašnjih više-

satnih pregovora predsjednika

budvanskog SNP-a Veselina

Markovića i gradonačelnika

Budve Dragana Krapovića, sa

kojima je u cjelosti upoznat i

predsjednik SNP-a Vladimir

Joković.

Rokdokrajamarta

IzvorPobjedeizvrhaSNP-asa-

opštio je da se budvanska vlast

obavezaladaćedo31.martana-

redne godine prihvatiti čitav

spektarzahtjevalokalnogSNP-

a, od kojih je najvažniji onaj o

sistematizaciji radnihmjesta u

lokalnim preduzećima. Time

će se omogućiti da u njih uđu i

kadrovi SNP-a.

- To se odnosi na JP Vodovod

kao i nadruga javnapreduzeća.

Osim toga, iz plana privreme-

nih lokacija treba izbrisati dva

kamena ,,kioska“ od 2.000me-

tara kvadratnih na SvetomSte-

fanu, zatim novi restoran „No-

bu“, kao i privremene lokacije

na Svetom Stefanu i Starom

gradu. Napraviti komisiju od

predstavnika koalicije koja će

ispitati sve ugovore od 2005.

godine.Izvršitipopisopštinske

imovine, spisak je zahtjeva

SNP-a.

Marković je uz saglasnost Jo-

kovića, od Krapovića tražio i

sniženje cijene vode i za odvod

smeća kao i oslobađanje građa-

naBudve od komunalija za one

koje rješavaju stambeno pita-

nje. Informaciju da je vlast u

Budvi prihvatila sve zahtjeve

SNP-a objelodanio je i Veselin

Marković u izjavi za TV Budva

ali nije želio da konkretno kaže

koji su to zahtjevi.

Izgledi

Učešće na današnjoj sjednici

najavio je i nezavisni odbornik

StevanDžaković takodaposto-

je izgledi da se usvoji budžet i

spriječi intervencija Vlade, od-

nosno uvođenje prinudne

uprave.

Podsjetimo, SNP je saopštio

prije dva dana da nije više dio

vladajuće koalicije uBudvi, i da

traži novepregovore. Odbornik

SNP-a Goran Pejović i nezavi-

sni odbornik Stevan Džaković

nijesu se pojavili na sjednici u

četvrtaknakojojjetrebalodase

glasaobudžetuza2018.godinu.

Predsjednik Opštinskog odbo-

ra SNP-a u Budvi VeselinMar-

ković kazao je televiziji Budva

dasuizašliizkoalicijejernijesu

ispunjene neke ključne stvari

za koje nijesu bili potrebni fi-

nansijskiizdacilokalnesaomo-

uprave, a ticale su se smanjenja

cijene vode, smeća i redukcije

broja privremenihobjekata.

Tomstavusuprotstavilasecen-

trala SNP-a koja, kao ni pred-

sjednik te stranke Vladimir Jo-

ković, nije bila obaviještena o

odluci lokalnog SNP-a.

Nakon što jeMarkoviću i Pejo-

viću zaprijećeno isključenem

iz stranke zbog kršenja Statuta

sjeli suzapregovarači sto i doš-

li do rješenja.

Iv.P.-N.Z.

CETINJE

–Demokratska

partija socijalista i Socijalde-

mokrate finalizovali su juče

dogovor o formiranjuvlasti

naCetinju. Premadosadapo-

znatimdetaljimapozicija

gradonačelnika i predsjedni-

kaSkupštine, pripašćeDe-

mokratskoj partiji socijalista.

Kao mogući kandidati za gra-

donačelnika prijestonice po-

minjani su Aleksandar Kašće-

lan, direktor Montenegro

bonusa i član je Opštinskog

odbora DPS i Oskar Huter, di-

rektor Turističke organizacije

Cetinja.

Pokušali smodasaznamokoli-

ko ima istine u ovim informa-

cijama, ali juče nijesu odgova-

rali na naše telefonske pozive.

DPS i Socijademokrate imaće

stabilnu većinu od 18 odborni-

ka, od ukupno 33 koliko ih ima

prijestonički parlament (DPS

je osvojio 16, a SD dva manda-

ta).

Ko će zamijeniti Aleksandra

Bogdanovića na funkciji gra-

donačelnika Cetinja biće po-

znato tek početkom naredne

godine, baš kao i ko će doći na

mjesto predsjednika Skupšti-

ne.Poznatojedajekandidatza

tu funkciju Maja Ćetković iz

DPS-a.

Izbor čelnika prijestonice sa-

čekaćeprveradnedanenared-

ne godine, pošto danas, zbog

tehničkih razloga, neće biti

održannastavakkonstitutivne

sjednice Skupštine prijestoni-

ce, iako je ranije bilo najavlje-

no. Na toj sjednici odbornici

cetinjske skupštine usvojiće i

odluku o privremenom finan-

siranju.

DPSjepristaodaSocijaldemo-

kratama prepusti rukovodeće

pozicije u resorima finansija,

komunalnih poslova i kulture.

Brajovićeva partija imaće i za-

mjenika gradonačelnika, di-

rektorska mjesta u Vodovodu,

biblioteci „Njegoš“ i „Sport-

skomcentru“.

Uprava lokalnih prihoda i Di-

rekcija za investicije, o kojima

je posebno govoreno tokom

proteklih dana, najvjerovatni-

je će pripasti Demokratskoj

partiji socijalista. Spekuliše se

idaćeseformiratidvasekreta-

rijata–zakomunalneposlovei

urbanizam, umjesto dosadaš-

njeg sekretarijata za održivi

razvoj i infrastrukturu.

J.Đ.

PODGORICA

- Političkakriza, koja jekarakterisalaproteklu

godinu, bićenastavljena i unarednoj, štodovodi upitanje le-

gitimnost svihpredstojećih izbora, ocijenio je liderDemosa

MiodragLekić.

Na novogodišnjemkoktelu stranke, on je istakao da se završava

sumornagodinazazemljui crnogorskegrađane, kojukarakteri-

še duboka ekonomska, politička imoralna kriza.

Ista kriza, kako je naveo, sada već cementirana, nastavlja se u

narednoj godini.

- Otuđena vlast to ne krije, pa bez nelagode najavljuje već od 1.

januara povećanje PDV-a, poskupljenje struje i goriva, što će

neminovno uticati na poskupljanje svih drugih proizvoda. S

druge strane, nastavlja se politička kriza koja dovodi u pitanje i

legitimnost svih izborau2018. godini - kazao jeLekić, kakopre-

nosi agencijaMina. Prema njegovim riječima, Demos završava

staru godinuojačan, sasvimvraćen građanskimidejama koje su

ihokupile prije dvije godine.

R.P.

PODGORICA

- Bivšimini-

star inostranihposlova

BrankoLukovacocijenio je

da jeCrnaGoranapravila

dobarpoteznakon što je gla-

sala za rezolucijukojomse

osuđuje to što jeAmerika

priznalaJerusalimkaoglav-

ni grad Izraela.

-Mislimda jedobrobiloglasa-

nje Crne Gore. Radi se o neče-

mu što je bilo od velikog zna-

čaja za ukupne međunarodne

odnose. To je jedno od najve-

ćih kriznih žarišta u čitavom

posljeratnomperiodu.Mislim

da je odnos u Savjetu bezbjed-

nosti, odnosno članica Savjeta

bezbjednosti, jednako kao i u

Generalnoj skupštini Ujedi-

njenih nacija, pokazao kakav

je odnos najvećeg dijela me-

đunarodne zajednice o tom

pitanju, kao i da se radi o po-

grešnompotezu američke ad-

ministracije, odnosno njenog

predsjednika.Mislimda jeCr-

na Gora ispravno postupila

tako što je principijelno glasa-

la za tu rezoluciju - kazao je

Lukovac zaAntenuM.

Ambasadorka SAD u Ujedi-

njenim nacijama Niki Hejli

tada, tokomzasijedanja, saop-

štila je kako je od Trampa do-

bila naređenje da posmatra

koje države će glasati protiv

SAD, upozorivši da će „zapisi-

vati imena“.

R.P.

PODGORICA

- PredsjednikCentralnog

komitetaJugoslovenskekomunističke

partije, VladislavVuković, koji jepo-

zdravio inicijativuPredsjedništvaDNP-

aoneophodnomopštedruštvenomi

ideološkompomirenjuuCrnoj Gori, uz

realnupotrebuprihvatanjaove inicijati-

veod svihodgovornihpolitičkih subje-

kata, organizacija i pojedinaca, saopšte-

no je izDemokratskenarodnepartije.

Vuković se juče sastao sapredsjednikom

DNP-aMilanomKneževićem.

Utusvrhukonstatovanojeda jeJugoslo-

venska komunistička partija Crne Gore,

posebno stupanjem u koaliciju s Demo-

kratskimfrontomprekoDNP-a, pokaza-

lanabrojnimprimjerimadajeprevazišla

usko ideološka i druga opredjeljenja u

okolnostimaborbedaseaktuelnirežimu

Crnoj Gori konačno promijeni. Kako je

zajednički konstatovano, iakobaštini so-

cijalističku imovinu, nastupajući i kao

formalni zagovornik tekovina NOB-a,

DPS je objektivno zapao u stanje kraj-

njeg desnog liberalizma, i pritomna po-

zicijama antisocijalizma izveo kontrare-

voluciju.

- Jugoslovenska komunistička partijaCr-

ne Gore sada insistira da se sva opozicija

ujedini,iprevaziđumeđusobneideološke

i druge razlike. Ovo tim prije jer se sve

opozicione partije objektivno zalažu za

odlučneborbudaseoduzmesveštojepo-

pljačkano i nepravedno privatizovano,

navodi se u saopštenju.

R.P.

OBRTUBUDVI:

Na pomolu razrješenje krize vlasti,

za danas zakazana sjednica Skupštine o budžetu

Demokrate

prihvatile sve

zahtjeve SNP-a

Demokratska partija socijalista i Socijaldemokrate

finalizovali dogovor o formiranju vlasti na Cetinju

Kašćelan i Huter

mogući kandidati

za gradonačelnika

Ocjena lidera Demosa na koktelu stranke

Lekić: Upitna je

legitimnost izbora

u narednoj godini

Ocjena bivšeg šefa diplomatije o glasanju u Ujedinjenimnacijama

Lukovac: Crna Gora je ispravno

postupila što je glasala za rezoluciju

Jugoslovenska komunistička partija pozdravila inicijativu DNP-a

I JKP bi damiri partizane i četnike

MiodragLekić

BrankoLukovac

Budva

Cetinje

VeselinMarković

DraganKrapović