Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 52 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Subota, 30. decembar 2017.

Politika

PODGORICA

Dužni smo

građanimaodgovornost, sa-

opštio jedanas predsjednik

UjedinjeneCrneGoreGo-

ranDanilovićnanovogodiš-

njoj konferenciji zamedije,

čija je temabila retrospekti-

va 2017. godine izuglaUCG.

- Sinoć sedogodilonešto što

smo slutili: našekolegenije-

su trebalenaCetinjubilo šta

danude - kazao jeDanilović.

On smatra da i „saveznici

DPS-a, SD, nisunimalomanje

dužni Crnoj Gori odDPS-a“.

-Podiglisuimcijenuinapravi-

li nekoliko dobrih stvari za

DPS: ustoličili su novog mini-

strakultureiomogućiliDPS-u

da zauzme ključne pozicije na

Cetinju. Smatramo da opozi-

cija, a već imamo toliko greša-

ka za sobom, treba da uči na

vlastitimgreškamainikadviše

neponovi stvari kojećesnažiti

one koje želimo da promijeni-

mo na prvim fer i slobodnim

izborima - rekao je on.

Danilović je istakao da Ujedi-

njenoj Crnoj Gori nije bila ra-

zumljiva politika bojkota par-

lamenta, te napomenuo da

„ovakva opoziciona politika

ne vodi nigdje“.

-Bojimsedabezdogovora,ka-

da se sve radi pojedinačno, pa

da se sve radi ogenijalcima, ne

možemoništa-kažepredsjed-

nikUjedinjene.

Danilović je rekao da će UCG

kao mlada stranka strpljivo

čekati, vjerujući da će ljudi

shvatiti da nije važno otkud

dolazi pametanprijedlog.

- Sasvim je izvjesno da nije-

smospremnizapredsjedničke

izbore, kazao je predsjednik

UCG.

On je podsjetio da je još davno

rečeno da opozicija treba da

stane iza jednog kandidata,

vanstranačkeličnosti,tenapo-

menuodakomunikacijeizme-

đuDemokratskog fronta i De-

mokrata nema i da to ne sluti

na dobro.

- Nemožemo se nadati dobru,

ako nemamo, na samo par

mjeseci od predsjedničkih iz-

bora, dobru saradnju. Ako ima

zajedničkog djelovanja, tu

smo da budemo posljednji u

toj zajedničkoj priči, ako ga

nema – vodimo svoju samo-

stalnupolitiku-kazaojeDani-

lović naglasivši da ogromno

iskustvo koje imaju pojedini u

stranci im daje za obavezu da

govore onako kako jeste.

R.P.

PODGORICA

Zemljeure-

gionumorajupojačati ot-

pornost na svemogućepo-

kušajedestabilizacije

države i društvaporučio je

ambasadorSlovenijepri

NATO-uJelkoKacin i upo-

zoriodaRusijanije jedina

kojanaovaj regiongleda

kaona svoje „domaćedvo-

rište“.

Stabilnost

-Ne radi se samooRusiji. Sva-

kako ima više takvih država,

koje se ponašaju i nameću na

štetu stabilnosti društava i dr-

žava regiona. Treba povećati

otpornost na sve moguće po-

kušaje destabilizacije društa-

va i država regiona. Na Balka-

nu život nije samo pjesma,

iako ljudi i narodi mnogo vole

dapjevaju–istakaojeurazgo-

voru za Pobjedu nekadašnji

evropski poslanik i aktuelni

ambasador Slovenije pri NA-

TOAlijansi JelkoKacin.

Kada je riječ o novoj strategiji

proširenja koju je nedavno

najavio prvi čovjek Evropske

komisiji Žan Klod Junker i

prema kojoj bi CrnaGora i Sr-

bija zajedno trebale ući u

Evropskuunijudo2025.godi-

ne, Kacin tvrdi kako širenje

Unije„nikadanije inikadane-

će ići po automatizmu“.

Ovaj diplomata upozorava da

proces pridruživanja EU nije

jednostavan i kako jeupaketu

saSrbijommoguć jedinouko-

liko ta zemlja u međuvreme-

nu ubrza kvalitet priduživa-

nja. On smatra da je to, ako se

imauvidupolitičkasituacijau

Srbiji, ipakmanje vjerovatno.

-Nisamsiguran,danekeporu-

ke koje dolaze iz Beograda u

posljednje vrijeme podržava-

ju Junkerov scenario. Obrnu-

to, vjerovatno najavljuju nove

prijevremene parlamantarne

izbore, koji ćeponovooduzeti

dragocjeno vrijeme i dodatno

usporiti procese približava-

nja. Prijevremene kadrovske

promjene, kao posljedica in-

staliranja novih kadrova, tra-

že novo i dodatno vrijeme za

uhodavanje koalicije i nove

administracije – ocijenio je

Kacin.

Bivši evropski parlamentarac

podsjeća i kako aktuelnoj

Evropskoj komisiji „rok traja-

nja“ ističe krajem 2019. godi-

ne,tekakorokokomejegovo-

rionjenpredsjednikŽanKlod

Junker ističe tekkrajemman-

data sljedećeKomisije.

- Junker se sam odriče nove

kandidature. Svaka država

kandidat odlučuje o svomna-

pretku, reformama, procesu

demokratizacije i transforma-

cije, prilagođavanju i ispunja-

vanju preduslova za učlanje-

nje u EU i za proširenje EU.

Proces približavanja EU nije

jednostavan. Vođenje tog pro-

cesa zahtijeva ogromno zna-

nje, koordinaciju, parlamen-

tarne rasprave i još više

političke volje i pozitivne

energije. Zahtjeva kontinuitet

u vođenju procesa približava-

nja, da bi se steklo i produbilo

međusobno povjerenje. Na

krajuzahtijeva i svojevrijeme.

Paket proširenja je moguć sa-

mo, ako Srbija konačno ubrza

kvalitetprocesapribližavanja,

anedaposustaje. ŠirenjeEUu

2025. nije i nikada neće ići po

automatizmu. Sva poglavlja

treba i zatvoriti – ističeKacin.

Članstvo

Kada je riječ o članstvu Crne

Gore u NATO-u, ambasador

Slovenije pri toj bezbjedno-

sno-političkoj organizaciji

napominjekakoseodnašeze-

mljeočekujedabudeizvoznik

mira i stabilnosti u svom ne-

posrednom okruženju, ali i

regionu.

- A da bi to mogla biti, Crna

Gora mora postati i ostati sta-

bilno liberalno društvo, us-

pešnaekonomijai,napokuša-

je zloupotreba, otporna

demokratija, koja se uspješno

suprotstavlja sistemskoj ko-

rupciji i organizovanom kri-

minalu. Kao takva predstavlja

pozitivan primjer koji mogu

sljediti i ostala društva i drža-

ve u širem regionu. Unutar

savezništva Crna Gora mora

kao dobar i odgovoran susjed

pravovremeno upozoravati

naprobleme susjeda i regiona

i pomagati pri pronalaženju

rješenjakojamogupodržavati

stabilizaciju i dalji napredak

cjelogregiona–navodiKacin.

Od naše zemlje, podsjeća Ka-

cin, očekuje se da bude kon-

struktivna i fleksibilna u tra-

ženju političkih kompromisa

zauspostavljanjekonsenzusa,

koji ostaje osnovni i jedini

princip odlučivanja i djelova-

nja u savezništvu.

- Javnost u vašoj zemlji još

uvijek ne razumije, a na nivou

pojedinaca i ne vjeruje, da u

NATO-unemapreglašavanja.

Puni konsenzus je jedini mo-

dus operandi NATO. Zato se

očekuje, da vaše društvo i iz-

vršnavlastbududovoljnozre-

liiodgovorni,dabiNATOmo-

gao i da l j e ope ra t i vno

djelovati. Da bi u Podgorici

transparentne procese razu-

mjeli i usvojili sa Crnogorci-

ma i Crnogorkama treba ade-

kvatno popuniti i NATO-ve

odbore, komisije, agencije i

komande–zaključio jeKacin.

ĐurđicaĆORIĆ

Jelko Kacin, ambasador Slovenije pri NATO-u o

evroatlantskim integracijama i uplitanju stranih sila

Rusija nije

jedina koja na

region gleda

kao svoje

dvorište

Proces pridruživanja EU nije jednostavan i u paketu

sa Srbijommoguće je jedino ukoliko ta zemlja u

međuvremenu ubrza kvalitet pridruživanja. A to

je, ako se ima u vidu politička situacija u Srbiji, ipak

manje vjerovatno, smatra Kacin

Predsjednik Ujedinjene Crne Gore kaže da je bojkot parlamenta bila velika greška i upozorava

Danilović:

Nijesmo spremni

za predsjedničke izbore

Izdvajanje od dva odsto

GDP-a za naše je dobro

Ambasador Slovenije pri NATO-u ističe i kako uslov NATO-

a da svaka zemlja članica izdvaja dva odsto GDP-a za

odbranu nije nešto što je nametnuto izvana.

- Bez povećanja odbrambenih izdvajanja nije moguće kva-

litetno opremanje vojske i drugih sistema u društvu, koji su

tako važni u slučaju prirodnih i drugih nesreća i havarija, ne

samo u ratu. Radi se o nabavkama u vrijeme mira i za oču-

vanje mira. Nabavka novih helikoptera je ilustrativan pri-

mjer investicije koju ne zahtijeva NATO. Još manje bi NATO

tomogao da traži zbog sebe i svojih potreba. Helikopteri

su potrebni vama za djelovanja vaše vojske na teritoriji i u

akvatorijumu Crne Gore, nove i najmlađe članice Alijanse –

rekao je Kacin.

GoranDanilović