Table of Contents Table of Contents
Previous Page  19 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 19 / 52 Next Page
Page Background

19

Pobjeda

Subota, 30. decembar 2017.

Oglasi i obavještenja

OBAVJEŠTENJE

Poštovanim čitaocima i korisnicima oglasnog prostora dnevnog

lista Pobjeda:

Praznični broj našeg lista izaći će

31. decembra 2017. godine.

Šalter Službe oglasa primaće materijal zaključno sa

30. decembrom 2017. do 18 časova.

Za naredni broj “Pobjede”, koji izlazi 3. januara 2018. godine, šal-

teri Službe oglasa u Podgorici i Nikšiću biće otvoreni od

2. janua-

ra 2018. godine.

Kontakt telefoni:

020-202-455

020-202-456

040-201-204

OGLASNOODJELJENJE

NOVAPOBJEDA D.O.O.

Na osnovu člana 24, stav 10 Zakona o privrednim društvima, društvo

LUŠTICAMARINAS

DEVELOPMENT DOO TIVAT

, sa sjedištem u Radovićima bb, Tivat, registrovano kod

Centralnog Registra Privrednih subjekata u Podgorici, pod registarskim brojem 50654949,

PIB brojem 02920654 sa pretežnom djelatnošću: 4291 - Izgradnja hidroobjekata („Druš-

tvo“)

OBAVJEŠTAVAZAINTERESOVANU JAVNOST

• Da je LUŠTICADEVELOPEMENTAD TIVAT, kao osnivač Društva, 18. Decembra 2017.

godine, kod Centralnog registra privrednih subjekata pokrenulo postupak dobrovoljne likvi-

dacije društva LUŠTICAMARINAS DEVELOPMENTDOOTIVAT.

• KONSTATUJE SE da se dobrovoljna likvidacija Društva može sprovesti, jer Društvo ima

dovoljno sredstava za namirenje svojih obaveza.

• Društvo je, svojom odlukom u skladu sa članom 24 stav 6 Zakona, imenovalo g-dina Mo-

hamedAli AbdelhakiemAbouArab, državljanina Egipta, rođenog 06.10.1984, sa brojem

pasoša PEGYA16551425, za likvidatora Društva.

• POZIVAJU SE SVI POVJERIOCI DRUŠTVAda u roku od 60 dana, prijave svoja potraži-

vanja, na sledeću adresu likvidatora: LUŠTICAMARINAS DEVELOPMENTDOOTIVAT,

Radovići bb, Tivat, na ruke: g-dinu MohamedAbouarabu, sa napomenom: “Podnošenje

potraživanja povjerilaca“.

• Potraživanja povjerilaca koji su prijavili svoja potraživanja nakon isteka navedenog roka

mogu se namiriti do okončanja postupka dobrovoljne likvidacije, iz preostale imovine Druš-

tva.

I. br. 1106/16.

Javni izvršitelj Veselin Šćepanović iz Bara

, odlučujući u pravnoj stvari izvršnog povjerioca Miletić

Milovana iz Smederevske Palanke, Ul. Prvoslava Kuhara br. 39, koga zastupa punomoćnikAlija Si-

nanović, advokat iz Bara, Ul.Rista Lekića br.6, protiv izvršnog dužnika Janjić Željka iz Bara, Mišići -

kod Osnovne škole, od oca Đura, rođen 26.06.1961 godine, imalac JMBG 2606961220044., na

osnovu izvršne isprave- ugovora o hipoteci UZZ. br. 803/2013. od 19.09.2013. godine, radi naplate

novčanog potraživanja, ukupna VPS 4.000,00 €, dana 27.12.2017. godine, donio je

ZAKLJUČAKOPRODAJI

I Određuje se druga prodaja usmenim javnimnadmetanjemnepokretnosti u svojini izvršnog dužnika,

upisanih u LN broj 1495. KOMišići, kao katastarska parcela br. 201/1, potes - pod Sadove, po kulturi

voćnjak 3. klase, površine 277 m2, katastarska parcela br. 226/1, potes - Betanova Glavica, po kultu-

ri pašnjak 3. klase, površine 204 m2, katastarska parcela br. 226/2, potes - Betanova Glavica, po kul-

turi pašnjak 3. klase, površine 140 m2 i katastarska parcela br. 228/2, potes - Betanova Glavica, po

kulturi njiva 5. klase, površine 120 m2, u obimu prava svojine izvršnog dužnika 1/1.

II Drugo javno nadmetanje za prodaju nepokretnosti održaće se dana, 19.01.2018. godine u 13,00

časova, u kancelariji Javnog izvršitelja u Baru, u ulici Rista Lekića D – 9.

III Nepokretnosti izvršnog dužnika navedene u st. I. ovog Zaključka su predmet prodaje po pravo-

snažnom i izvršnom rješenju o promjeni sredstva izvršenja Javnog izvršitelja,

I.br

. 1106/16. od

21.10.2016. godine, radi naplate novčane tražbine izvršnog povjerioca Miletić Milovana iz Smede-

revske Palanke, ul. Prvoslava Kuhara br. 39, koga zastupa punomoćnikAlija Sinanović, u iznosu od

4.000,00 € na ime glavnog duga i troškova izvršnog postupka u iznosu od 1.098,06 € ( koji troškovi

se odnose na sastav predloga za izvršenje u iznosu od 100,00 € i iznos od 276,30 € na ime nagrade

za rad Javnog izvršitelja do dana donošenja rješenja o izvršenju, iznos od 322,60 € na ime troškova

za izlazak na lice mjesta iznos od 15,00 € na ime zaključka o utvrđivanju vrijednosti nepokretnosti,

iznos od 53,08 € na ime troškova javnog objavljivanja, iznos od 228,48 na ime objavljivanja zaključka

o I i II prodaji u dnevnom listu, iznos od 30,00 € na ime nagrade za donošenje zaključka o I i II prodaji,

iznos od 60,00 € na ime organizovanja I i II prodaje i iznos od 12,60 € na ime dostave pismena stran-

kama).

IV Nepokretnosti navedene u stavu I ima tereta upisanih u LN broj 1495. KOMišići i to hipoteka na

iznos od 4.000,00 eura sa rokom vraćanja od 7 mjeseci u korist miletić milovana..

V Vrijednost opisanih nepokretnosti utvrđena je Zaključkom ovog Javnog izvršitelja

I.br.

1106/16.

od 20.09.2017. godine u smislu odredbe čl. 168. ZIO na ukupan iznos od 28.255,00 €.

VI Na drugom Javnom nadmetanju za prodaju, nepokretnost se može prodati ispod utvrđene vrijed-

nosti pod tač.5. Zaključka, ali ne ispod 50% vrijednosti predmetnih nepokretnosti.

Ako se nepokretnost nije mogla prodati na drugom Javnom nadmetanju, Javni izvršitelj će zakazati

treće javno nadmetanje pod uslovima iz čl.173. ZIO.

VII Ponudioci su dužni da prije početka nadmetanja polože jemstvo na račun Javnog izvšitelja 540 –

7174 - 60 (na koji se polažu sredstva na ime jemstva) u iznosu od 2.825,50 €, što predstavlja 10%

utvrđene vrijednosti nepokretnosti. Ponudiocima čija ponuda ne bude prihvaćena vratiće se novac

položen na ime jemstva odmah po zaključenju nadmetanja, osim II i III ponuđaču.

Zainteresovanim kupcima Javni izvršitelj će omogućiti razgledanje nepokretnosti 8 dana prije održa-

vanja javnog nadmetanja, na pismeni predlog zainteresovanog kupca.

VIII Najbolji ponudilac-kupac je dužan da cijenu za koju je kupio nepokretnost uplati na poseban ra-

čun Javnog izvršitelja br. 540 – 7175 – 57 kod “Erste banke “AD Podgorica u roku od 8 dana od dana

prodaje. Ako kupac u tom roku ne položi prodajnu cijenu Javni izvršitelj će proglasiti da je prodaja ne-

pokretnosti tom ponuđaču bez pravnog dejstva i pozvaće drugog po redu ponuđača da kupi nepo-

kretnost , a ako ni taj ponuđač ne položi cijenu koju je ponudio i to u određenom roku , Javni izvršitelj

će pozvati trećeg po redu ponuđača da kupi nepokretnost, a u slučaju da sva tri ponuđača sa najvi-

šom ponudom ne polože ponuđenu, odnosno prodajnu cijenu u navedenu roku. U tom slučaju iz po-

loženog jemstva od strane kupca izmiriće se troškovi nove prodaje i naknaditi razlika između cijene

postignute na ranijoj i novoj prodaji.

IX Ako je kupac izvršni povjerilac čije potraživanje ne dostiže iznos postignute cijene na javnom nad-

metanju i ako bi se obzirom na njegov red prvenstva, mogao namiriti iz prodajne cijene, dužan je da

na ime cijene položi samo razliku između potraživanja i postignute cijene.

U Baru, dana, 27.12.2017. godine

JAVNI IZVRŠITELJ

Veselin Šćepanović s.r.

Pravna pouka :

Protiv navedenog zaključka nije dozvoljen prigovor čl.8. ZIO.

Zbog tehničke greške oglas nije objavljen 29.12.2017. godine i izlazi u današnjem broju.

Crna Gora

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

AGENCIJAZAZAŠTITU PRIRODE I ŽIVOTNE SREDINE

“Na osnovu člana 12 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj

80/05 i “Službeni list CG”, broj 40/10, 73/10, 40/11, 27/13 i 52/16)Agencija za zaštitu život-

ne sredine

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

da je „Hydra MNE“ d.o.o. iz Podgorice, Ul. Lazara Sočice br. 19, podnjelo zahtjev za odluči-

vanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju male hidroelektrane „Bu-

kovica 1“ na rijeci Bukovici, Opština Šavnik.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prosto-

rijamaAgencije za zaštitu životne sredine, kancelarija broj 216 i u Sekretarijatu lokalne Op-

štine Šavnik, radnim danima od 9 do 12 časova.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresuAgencije za

zaštitu prirode i životne sredine, je do 15.01.2018.godine.“

Zbog tehničke greške oglas nije objavljen 29.12.2017. godine i izlazi u današnjem broju.

Crna Gora

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

AGENCIJAZAZAŠTITU PRIRODE I ŽIVOTNE SREDINE

“Na osnovu člana 12 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj

80/05 i “Službeni list CG”, broj 40/10, 73/10, 40/11, 27/13 i 52/16)Agencija za zaštitu život-

ne sredine

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

da je „Hydra MNE“ d.o.o. iz Podgorice, Ul. Lazara Sočice br. 19, podnjelo zahtjev za odluči-

vanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju male hidroelektrane „Bu-

kovica 2“ na rijeci Bukovici, Opština Šavnik.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prosto-

rijamaAgencije za zaštitu životne sredine, kancelarija broj 216 i u Sekretarijatu lokalne Op-

štine Šavnik, radnim danima od 9 do 12 časova.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresuAgencije za

zaštitu prirode i životne sredine, je do 15.01.2018.godine.“

CRNAGORA

MINISTARSTVOODRŽIVOGRAZVOJA I TURIZMA

AGENCIJAZAZAŠTITU PRIRODE I ŽIVOTNE SREDINE

Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG”, broj

80/05 i „Službeni list CG”, broj 40/10, 73/10, 40/11, 27/13 i 52/16)Agencija za zaštitu priro-

de i životne sredine

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

da je „Ski Resort – Kolašin 1450“ a.d. iz Kolašina, Jezerine bb, podnijelo zahtjev za dava-

nje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju šalea (chalet-

a), na UP11, koja se sastoji od katastarskih parcela 1003,1004 i 997/2 KOSmrčje, Opština

Kolašin.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prosto-

rijamaAgencije za zaštitu prirode i životne sredine, ulica IV Proleterske 19, II sprat, kance-

larija broj 216 i u Sekretarijatu za uređenje prostora, životnu sredinu i komunalno-stambe-

ne poslove, Opština Kolašin, radnim danima od 9 do 12 časova.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresuAgencije za

zaštitu životne sredine, do 26.01.2018.godine.

Javna rasprava o predmetnomElaboratu održaće se u prostorijama preduzeća „Ski Re-

sort – Kolašin 1450“ a.d. iz Kolašina, Jezerine bb, Opština Kolašin, dana 26.01.2018. godi-

ne, sa početkom u 10 časova.“