Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 52 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Subota, 30. decembar 2017.

CrnomGorom

ULCINJ

– Skupština je juče

usvojilanekolikoodluka iz

oblasti urbanizmakoji će,

saopšteno je izkabineta

predsjednikaopštineNazifa

Cungua, doprinijeti razvoju

opštine.

Riječ je o izmjenama i dopu-

nama detaljnog urbanističkog

plana (DUP) Ulcinjsko polje

kojim se daje mogućnost iz-

gradnje stambenog objekata

za sindikalne organizacije.

Mediteran

-Izmjeneplanasupredviđene

i za projekat Islamske vjerske

zajednice kojim se planira iz-

gradnja centralne gradske

džamije i medrese. Takođe,

usvojen je urbanistički proje-

kat ,,Mediteran“ kojim su

stvoreni svi uslovi za početak

izgradnjenatojlokacijiireno-

viranje istoimenog hotela.

Odbornici su dali saglasnost

na lokalnu studiju za turistič-

ko – stambeno naselje u Kru-

čama koji će vlasnicima tih

parcela omogućiti da turistič-

ki valorizuju svojinu – navodi

se u saopštenju.

Komunalije

Usvojena je i odluka o izmje-

nama i dopunama naknade za

komunalno opremanje građe-

vinskog zemljišta.

- Ta odluka koja mora biti u

skladusastavomVrhovnog su-

da po pitanju garaža i parking

prostora za stambene objekte

porodičnog karaktera – objaš-

njeno je iz lokalne uprave.

I.T.

Ulcinj: Skupština usvojila nekoliko odluka iz oblasti urbanizma

UUlcinjskompolju

gradiće centralnu

džamiju i medresu

Odobren

rebalans

budžeta

Odbornici su dali sagla-

snot za rebalans budžeta.

Kako je objašnjeno takva

odluka donešena je jer

nije realizovan kredit

od 650.000 eura zbog

izmjene zakona, kao i

slabe prodaje opštinskog

zemljišta.

- Takođe, nije realizovan

projekat izgradnje kana-

lizacione mreže u nase-

ljima Kodre, Totoši, Bijela

Gora i Bratica vrijedan

5.000.000 eura, a čiju

realizaciju očekujemo u

2018. godini. Ovogodišnji

budžet je realizovan za

24 odsto više u odnosu

na 2016. godinu– navodi

se u saopštenju.

CETINJE

-Najstarijapredš-

kolskaustanovauCrnoj Go-

ri, JPU ,,Zagorka Ivanović“

dobila jedonacijuvrijednu

5.000eura. Sastoji seod

sportskihrekvizita: strunja-

ča, roling i tunel staza, dža-

kova za skakanje, drvenih

kolica za sport, profesional-

nihkoševa... neophodnihza

organizacijudječje ,,Olim-

pijade“.

Poklon je direktorici vrtića

Senki Vuksanović uručio mi-

nistar sportaNikola Janović.

On jekazaoda jedonacija jed-

naunizuakcija, pomoćukojih

Ministarstvo sporta želi da

utabaputdjecikojaćezakora-

čiti u svijet sporta, koji će, ka-

ko je rekao, od njih napraviti

vrijedne, disciplinovane, od-

govorne i što je najvažnije do-

bre ljude, a siguran je i iznje-

driti buduće crnogorske

šampione.

Dječjaolimpijadadio jemani-

festacije ,,Kolonija dječjeg

prijateljstva“, održava se u ju-

nu 2018, a Cetinje će biti do-

maćin.

- Organizacija Dječje olimpi-

jade, razlog je više za donaci-

ju, a ova ustanova, zaslužuje

posebnupažnjuiVladeidruš-

tvaucjelini–kazaojeJanović.

Direktorica JPU ,,Zagorka

Ivanović“ Senka Vuksanović,

zahvalila je Ministarstvu

sporta iministruJanoviću, što

jeprepoznaoznačajorganiza-

cije ,,Dječje olimpijade“.

- Bez te pomoći manifestacija

,,Kolonija dječjeg prijatelj-

stva“nebibilamoguća–kaza-

la jeVuksanović.

Rekvizitećenakonolimpijade

koristiti vrtić.

C.T.

CETINJE

–Menadžment JPNacionalni parkovi poklonio je

novogodišnjepaketićemališanimakoji živenapodručjuNP

Lovćen. Paketić jedobioprvakuOsnovnoj školi ,,BoroVu-

kmirović“naRijeci Crnojevića.

- Umjesto štampanja kalendara i ostalog promotivnog novogo-

dišnjegmaterijala, odlučili smodaobradujemomališane.Ovo je

takođe i prilika da Nacionalni parkovi Crne Gore još jednom

iskažu zahvalnost mještanima koji podržavaju naše aktivnosti i

koji supomogli našimSlužbama zaštite, posebno imajući uvidu

požare tokom ljetnjihmjeseci – stoji u saopštenju Nacionalnih

parkovaCrneGore.

J.Đ.

Novogodišnja akcija JP Nacionalni parkovi

Djeci sa Lovćena

poklonili paketiće

BUDVA

– Oštećeni dio prista-

ništa u Petrovcu biće poprav-

ljen u narednih nekoliko dana,

kada se vremenski uslovi

stabilizuju – najavili su iz Jav-

nog preduzeća za upravljanje

morskimdobrom.

Kako su saopštili iz tog predu-

zeća, oštećenje čeonog dijela

pristaništa dužine devet meta-

ra uočeno je prije nekoliko

dana, te je Služba za uređenje

i izgradnjumorskog dobra

hitno reagovala.

- Ugovoreno je da radove izve-

de irma ,,Ađi invest“ iz Nikšića,

u okviru cjelogodišnjeg ugovo-

ra na poslovima sanacije obale,

a koje u potpunosti inansira

naše preduzeće. Zbog izuzet-

no loših vremenskih uslova i

jakih talasa, izvođač nije bio u

prilici da tokomproteklih dana

kamene blokove vrati u prvo-

bitno stanje, stoga će popravka

oštećenih dijelova biti zavr-

šena odmah po stabilizaciji

nevremena, koju očekujemo u

naredna dva do tri dana – naja-

vili su iz Morskog dobra.

I. T.

AkcijaMorskog dobra

Popraviće

pristanište

uPetrovcu

Ministarstvo sporta uručilo JPU ,,Zagorka Ivanović“ vrijedan poklon

Spremni za Dječju

olimpijadu u junu

5

hiljada eura vrijedna je

oprema koju je dobio

cetinjski vrtić

BAR

-KompanijaLukaBar

kupila jeGimnaziji ,,Niko

Rolović“uBarupet

računara. Računare sudi-

rektorici gimnazijeMariji

Đonovićuručili AndroDre-

cun, savjetnik izvršnogdi-

rektora,mrLjubo

Đukanović, rukovodilac

Službemarketinga iMilica

Šestović, PRmendžer kom-

panije.

- Ova akcija je nastavak naše

dugogodišnje lijepe i uspješne

saradnje sa gimnazijom„Niko

Rolović“, a tako će biti i ubu-

duće – kazali su predstavnici

kompanije.

Izrazivši zadovoljstvo i za-

hvalnost na donaciji, Marija

Đonovićkazalajedajekabinet

informatike barskeGimnazije

,,osvježen“ novom tehnologi-

jom, štoće i profesorima i uče-

nicima umnogome olakšati

rad i nastavu, koji se odvijaju

na zastareloj opremi.

Ona je, navodi se u saopštenju

kompanije, istakla da je Luka

uvijek spremna da dgovori i

pomogne funkcionisanje te

školske ustanove.

– Pozivamo i druge privredni-

ke i kompanije, prvenstveno iz

Baradapomognudasekabinet

informatikeuGimnaziji upot-

punosti opremi novom raču-

narskom opremom. Pozitivan

primjer dao je i Baskethand

Đorđija Pavićevića, koji je ta-

kođe donirao dva računara –

navedeno je u saopštenju.

V.K.V.

BERANE

– Na lokalnim izborima koji će se održati 4. februara

Beranci će birati 35 odbornika koliko ih i sada ima u lokalnom

parlamentu. To je bila jedina tačka Skupštine opštine koja je zaka-

zana po hitnompostupku.

Prvobitno, odbornici su trebali da raspravljaju o informacijama

o stanju bezbjednosti na teritoriji opštine, ali su iz Ministarstva

unutrašnjih poslova - Centra bezbjednosti Berane poslali dopis da

zbog kratkog roka nijesu umogućnosti da sačine detaljnu infor-

maciju o tompitanju, te da će to učiniti za prvu narednu sjednicu,

koja će biti održana u januaru.

V. J.

Novogodišnja akcija kompanije Luka Bar

ODGOVORNOPOSLOVANJE:

Jučeubarskoj Gimnaziji

Gimnazija dobila

pet kompjutera

Skupština opštine Berane

OBEZBJEDNOSTIĆEDRUGIPUT

:SasjedniceSO

I u novomsazivu

biće 35 odbornika