Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 52 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Subota, 30. decembar 2017.

CrnomGorom

KOTOR

Skupština je gla-

sovimavladajućekoalicije

usvojilabudžet zanarednu

godinukoji jeplaniranna

21.580.000eura, što je4,78

odstovišeuodnosunaovo-

godišnji.

Sjednica na kojoj je rasprav-

ljano o tom finansijskom do-

kumentu počela je sat i po ka-

snije nego što je zakazana jer

je predsjednica SO Dragica

Perovićkonstatovaladanema

kvoruma.Ona jepozvalaopo-

zicijudadođena sjednicu i na

tajnačindâkonstruktivando-

prinos radu i podsjetila da je

opozicija obezbijedila kvo-

rum i na prethodnoj sjednici.

Kvorum je obezbijeđen kada

je na sjednicu došla odborni-

ca Aleksandra Sindik (SNP)

koja je odsustvo najavila zbog

smrti oca. Ona je zamjerila

kolegama iz DPS i SD koji su

,,koristili njeno odsustvo da

opstruišu kvorumza donoše-

nje odluke od interesa za sve

građane“.

Budžet

Predlagači su saopštili danaj-

višeprihodaočekujuodpore-

zakoji suplaniraniuiznosiod

7.970.000 eura i sredstva pre-

nešena iz prethodne godine -

5.100.000 eura.

Ukupni prihodi budžeta bez

prenesenih sredstava iznose

16.429.000 eura, a sa priho-

dom od prodaje imovine

(50.000 eura) 16.479.000 eu-

ra. Direkciji za uređenje i iz-

gradnju Kotora, na ime tran-

sfera,raspoređenasusredstva

uiznosuod9.671.645eura, što

predstavlja smanjenje od pet

procenata u odnosu na plan

za ovu godinu.

PredsjednikopštineVladimir

Jokićinformisaojeodbornike

da je stavka koja se odnosi na

izdvajanja za žičaru od grada

dotvrđaveSanĐovani znatno

manja, jer je stiglo pismo iz

Uneskaukome sekažedapo-

lazna stanica nije u skladu za

zaštitomkulturne baštine.

– O tome ću podrobno obavi-

jestiti odbornike na sljede-

ćem zasijedanju – najavio je

Jokić.

Predviđeno je da početna sta-

nica žičare bude uTabačini, a

druga uŠpiljarima. Prema ra-

nijim informacijama, proje-

kat uzgradnje žičare vrijedan

je 12.000.000 eura. Projek-

tant idejnog rešenja lokacije

je Međunarodni institut za

životnu sredinu Arfi Future –

Hočko Pohorje iz Slovenije, a

investitor Direkcija za uređe-

nje i izgradnjuKotora.

Prevoz

U nastavku sjednice većinom

glasovausvojenisuprogramra-

da i programuređenja prostora

Direkcije za 2018. godinu. Data

je saglasnost na ugovor o osni-

vanju društva sa ograničenom

odgovornošću za odvođenje i

prečišćavanjeotpadnihvoda za

opštineKotor iTivat i nanjegov

statut. Odbornici su prihvatili

odlukuoizmjeniidopuniOdlu-

keoauto-taksi prevozu, teodo-

nošenju projekta regulisanja

saobraćaja, parkiranja i analize,

regulisanja i odvijanja auto-

taksi prevoza.

Za članove Opštinske izborne

komisije imenovani su Petar

Abramović - predsjednik, Sr-

đan Dragomanović - zamjenik

predsjednika, Luka Brajak - se-

kretar,VidosavaVujović-člani-

ca, AndroRadulović - zamjenik

člana, Anka Perović - članica,

Milan Gačić - zamjenik člana,

Damir Rebronja - član, Ružica

Ivanović - zamjenica člana,

Ivan Mikijelj - član i Momčilo

Bošković - zamjenikčlana.

S.M.

KOTOR:

Predsjednik opštine objasnio zašto su pojedine stavke u budžetu za 2018. umanjene

Jokić:

Unesko je protiv

početne stanice žičare

Izdvajanja za žičaru od grada do tvrđave San Đovani

znatno sumanja, jer nam je stiglo pismo iz Uneska u

kome se kaže da polazna stanica nije u skladu za zaštitom

kulturne baštine. O tome ću podrobno obavijestiti

odbornike na sljedećem zasijedanju – najavio je Jokić

HERCEGNOVI

Predstavni-

ci novske organizacije SUB-

NOR 1941- 1945 i opštineHer-

ceg Novi juče su, polaganjem

vijenaca na spomen-obilježja

uOmladinskomparku u Igalu

i na šetalištu Pet Danica odali

poštu palim borcima narod-

nooslobodilačkog rata koji su

živote dali za grad, državu i

slobodu.

Predsjednik Organizacionog

odbora Udruženja boraca

NOR-aHercegNovogMihailo

Kilibarda, naglasio je važnu

istorijsku lekciju: sloboda se

skupo plaća, sloboda se kuje i

nekupujese, zaslobodusebo-

ri, za slobodu se čuva dosto-

janstvo, moral i snaga jednog

naroda.

- Punopriča i istorijskih činje-

nica govore da narod Boke ni-

kada neće priznati okupatora,

nikada neće saviti šiju, nikada

pokleknuti i uvijek misliti na

ideje, slobodu, revolucionar-

nost i tradicijuhrabrogbokelj-

skognaroda - kazao jeKilibar-

da, kod spomen-obilježja

palimborcima Ljubinke,Boža

iPeraVučkovića,JovaDraško-

vića, Jova Kosića i Uroša Ra-

dovića.

Kod spomen-ploče posveće-

noj petDanica, pokojimanov-

sko šetalište i nosi ime, govori-

la je potpredsjednica opštine

Danijela Đurović koja je ista-

kla da su pet mladih, hrabrih

Danica - Tomašević, Đurović,

Kosić, Bojanić i Popivoda,

imale isto ime i istu sudbinu -

dale su život za svoju zemlju u

narodnooslobodilačkom ratu.

Dvije od njih bile su izHerceg

Novog, DanicaĐurović iz sela

Žlijebi, bombaš i Danica Popi-

voda iz Bijele, puškomitralje-

zac.

- Bile su borci za oslobođenje

zemlje, za bolji položaj radni-

ka i žena. Zalaganjem, neu-

strašivošću i srčanošćuušle su

u istoriju i ostale primjer za

svenaskojinastojimodaobez-

bijedimo bolje sjutra naše dje-

ce i dostojanstvo svakog člana

društva. Bar jednom dnevno

prošetamovomstazomi svaki

put me spomen-ploča sjeti na

pet heroina i njihovu borbu.

Uostalom, to je i suština ova-

kvih obilježja u našem gradu

–da istaknuuzore iučineda ih

nikadanezaboravimo,poruči-

la je potpredsjednica herce-

gnovske opštine – kazala je

Đurović.

Ž.K.

ISTOIME,ISTASUDBINA:

JučeuHercegNovom

Odata počast palimborcima

NOR-a hercegnovskog kraja

Sjećanje na

pet heroina

PODGORICA

Crnogorski elek-

trodistributivni sistemdanas će

izvoditi radove samo u Nikšiću.

Riječ je omjestu Vraćenovići čiji

stanovnici će biti bez struje u

periodu od 9 do 13 sati.

I. T.

CEDIS:

Danas

radovi u

Nikšiću

MOJKOVAC

RadioMojko-

vac je, uz finansijskupodrš-

kuZavoda za zapošljavanje,

upartnerstvu saUdruže-

njemhendikepiranih„Srce“

i javnimustanovama iz tog

grada, krozprojekat „Talas

jednakosti“, uproteklih 11

mjeseci, obučiopet osoba sa

invaliditetomzaposlove

tonskog snimatelja imonta-

žera.

Za realizaciju projekta bilo je

angažovano još šest lica: koor-

dinator, administrator i četiri

predavačateorijskeipraktične

obuke, a jedan od njih je bio i

doktor političkihnaukaMirko

Jakovljević.

Cilj projekta koji je uspješno

sproveden je osposobljavanje

za rad osoba sa invaliditetom i

njihova integracija u društve-

nu zajednicu. Zavod za zapo-

šljavanjekrozprojekat jeosam

mjeseci finansiraoobuku, pre-

davače i zarade OSI, a Radio

Mojkovac trimjeseca.

Direktorka radija Tanja Ćorić

jekazaladasenaovajnačinpo-

kazalaiskrenabrigaoosobama

sainvaliditetomtedasepoprvi

put uMojkovcuneko iz privat-

nog sektora zainteresovao za

njihovo zapošljavanje. Jedno

lice odangažovanih saZavoda,

dobiće stalni posao tonskog re-

alizatora u ovommediju. I na

taj način je krunisana uspješna

saradnjaZavodazazapošljava-

nje sa radio Mojkovcem. Duš-

ko Rakočević predsjednik

udruženja koje je partner na

projektu, rekao je da ga je izu-

zetnoobradovalaponuda radi-

ja da omogući stalno zaposle-

njeosobisainvaliditetom.

R.Ć.

MOJKOVAC:

Projekat za osobe sa invaliditetom

Naučili posao tonca

i montažera u radiju

TALASJEDNAKOSTI:

Sa teorijskeobuke

NIKŠIĆ

Deset porodicaRo-

ma i Egipćanadobile su juče

ključeveod stanovakoji se

nalazeunaseljuGračanica.

Izgradnjučetiri objektauko-

jima su stanovi, finasirali su

opština, njemačkoMinistar-

stvovanjskihposlova i nje-

mačkahumanitarnaorgani-

zacijaHelp.

Predsjednik opštine Veselin

Grbovć kazao je da je opština

ustupila zemljište i platila ko-

munalije, vrijednosti oko

130.000eura,aostalipartneriu

poslu obezbijedili su 150.000

eura.

-Trudimosedaproširimopro-

stor prema Gračanici i nadam

sedaćemoiunarednomperio-

durealizovati još sličnihproje-

kata - rekao jeGrbović.

V.d. ambasadora Njemačke u

Crnoj Gori Uve Merketer ka-

zao je da suhumanitarna orga-

nizacija Help i lokalna uprava

Nikšića još jednomdokazali da

su pouzdani i efikasni saradni-

ci uhumanitarnimprojektima.

Klaus Mok, regionalni koordi-

natorHelpa za CrnuGoru i Sr-

biju, zahvalio se ambasadiNje-

mačke i opštini Nikšić, a

korisnicima poželio lijep i sre-

ćan život u novim stanovima.

Izvođačradova,kojisuzapoče-

ti sredinom juna je firma „Eu-

rozoks“ iz Spuža, a površina

objekata iznosi nešto više od

500kvadratnihmetara.

Na istoj lokaciji prije dvije go-

dine u saradnji sa Ambasadom

Njemačke i Helpom izgrađeno

je takođe deset stanova za Ro-

me i Egipćane.

M.R.

NIKŠIĆ:

Završena zgrada za Rome i Egipćane

Na Gračanici stanovi

za još deset porodica

POŠTOVANIROKOVI:

Objekti uGračanici

ZADOVOLJNI:

Stanari

preuzimajuključeve