Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 52 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Subota, 30. decembar 2017.

CrnomGorom

PLJEVLJA

Problemi uRTV

Pljevlja sunaslijeđeni i veo-

ma teški, a sadašnje rukovod-

stvonijeprilagodiloposlova-

njenačinu finansiranja i nije

preduzelomjere za smanje-

nje troškova–kazao jepred-

sjednikopštineMirkoĐačić

na godišnjoj konferencuiji za

novinare.

Te tvrdnjepotkrijepio je iz-

vještajeminternog revizorao

stanjuu tommediju.

-Nadan31. decembra2016. go-

dine TV Pljevlja je imala gubi-

tak od 718.000 eura. U ovoj go-

dini, za 11mjeseci napravljen je

gubitak od 90.000 eura. Da bi

izmirili dospjele obaveze po-

trebno im je 215.000 eura. Pri-

tom, opština je izmirila obave-

zeprematelevizijizanovembar

i dio obaveza, avansno, za de-

cembar –kazao jeĐačić.

Prihodi

On je podsjetio da lokalni javni

emiter stiče prihode proizvod-

njomreklamnog sadržaja, pro-

izvodnjom i prodajom audio-

v i z u e l n i h r a d o v a , o d

sponzorstava...

- U 2017. godini planirano je

155.800 eura sopstvenihpriho-

da, aostvareno je 50.000. Što se

tiče potraživanja, ona su oko

51.000, ali sumnoga zastarjela,

pa je iznos potraživanja koja je

moguće naplatiti 19.127 eura. U

2017. nije bilo naplate potraži-

vanja preko javnih izvršitelja.

Preduzećeispunjavasveuslove

daPoreskaupravapokrene ste-

čaj, posebno kad se uzme u ob-

zirdajekapitalnegativanidaje

na kraju 2016. iznosio 711.911

eura i da je aktiva iznosila

85.533 eura –kazao jeĐačić.

Urashodudruštvanajveći udio

ide na zarade zaposlenih, kojih

je ukupno 37 i čija je prosječna

zarada 400,73 eura.

- Troškovi za gorivo su 4.609

eura, troškovi dnevnica za pu-

tovanja u zemlji i inostranstvo

iznose ukupno 5.273 eura, od

čaga se na putovanje u ino-

stranstvo odnosi nešto preko

3.000 eura. Ni u jedan nalog

nije upisano vrijeme polaska i

vrijeme povratka i ni za jedan

nalog se ne može potvrditi da

je ispravno obračunat. Za 11

mjeseci evidentirani su troš-

kovi reprezentacije u iznosu

od 17.639 eura. Rukovodstvo

RTVPljevlja nije preduzimalo

mjere za smanjenje troškova,

odnosno poslovnih rashoda

koji su se iz godine u godinu

povećavali,aistinijesupraćeni

povećanjemprihoda–kazaoje

Đačić.

Savjeti

Rukovodstvu tog medija pre-

poručio jeda iskoristi predno-

stizaključenogUgovoraopru-

žan j u j avn i h us l uga s a

opštinom Pljevlja za 2018,

2019. i 2020. godinu.

- Potrebno je smanjiti broj za-

poslenih. Neophodno je biti

odgovoran i svjestan društve-

ne uloge RTV Pljevlja, prije

svega zbog građana Pljevalja,

ali i zbog svih građana Crne

Gore –poručio jeĐačić.

On je rekaoda su tojmedijskoj

kući potrebni hrabri, oštri i

bolni potezi kako bi se stanje

stabilizovalo. On je takođe po-

ručio da zaposleni imaju pra-

va, ali i obaveze.

- Nećemo tolerisati nerad, ne-

logičnosti, nepoštovanje rad-

nog vremena, nedolaženje na

posao, neispunjavanje obave-

za. Obaveza osnivača nije da

finansirazarade,većprogram-

ske sadržaje – poručio je Đa-

čić.

A.SADOVIĆ

PLJEVLJA:

Đačić saopštio rezultate interne revizije o stanju u RTV

Za 11mjeseci popili

i pojeli 18.000 eura

Đačić: Rekordno ostvarenje budžeta

Predsjednik opštine Mirko Đačić kazao je da

je 28. decembra budžet realizovan u iznosu

od 12.480.000 eura, što je najveće ostvare-

nje budžeta od uvođenja eura.

- Pritom, ostvaren je bez ijednog eura kredi-

ta tokomove četiri godine – rekao je Đačić.

On je objasnio da je niz mjera sprovedenih

u dogovoru sa Vladom rezultiralo prihodi-

ma kojimmoraju da budu zadovoljni.

-Vlada je preuzela dio obaveza opštine

( inansijski udio u asfaltiranju lokalnih pute-

va, izgradnji Doma starih, kao i bespovratnu

inansijsku podršku u iznosu od 400. 000

eura). Nakon tri-četiri mjeseca velikih neiz-

vjesnosti imamomnogo razloga da bude-

mo zadovoljni – kazao je Đačić.

Kao ključne probleme opštine, naveo je

visoke obaveze opštine po osnovu poreza u

iznosu od 92.000 eura mjesečno, kao i oba-

veze opštine prema dva lokalna preduzeća

- Čistoći i Vodovodu.

Godinu na izmaku ocijenio je kao veoma

uspješnu kada je riječ o realizacije projeka-

ta.

- Toliko projekata nijesmo realizovali u

posljednjih sedam, osamgodina. To je godi-

na u kojoj je bilo velikih ulaganja u zaštitu

životne sredine, prvenstveno kroz projekat

postrojenja za prečišćavanje otpadnih

voda, izgradnju fekalne kanalizacije u nase-

lju Ševari, subvenicje biogoriva i teškim,

sporim koracima ka izgradnji toplane.

Ima zainteresovanih

za gradnju toplane

Odgođeno je otvaranje ponuda za tender za gradnju gradske

toplane.

- Ponude su trebale da budu otvorene danas, ali je to odlože-

no za 23. januar i ne vidimu tome nikakvu slabost. Zbog slo-

ženosti projekta zainteresovani ponuđači imali su veliki broj

pitanja i potrebno je vrijeme da se na njih odgovori. Inače,

postoji ogromno interesovanje kompanija za ovaj posao.

Pojavilo se desetak ponuđača i najveći broj njih je iz Crne

Gore - kazao je Mirko Đačić.

Sapres konferencije

KOLAŠIN

Zaslužene apla-

uze i zakoncertno izdanje i

za sveuspjehekoje su imale

tokomgodine, dobile su

članicepjevačke grupe

KUD-a ,,MijatMašković“

nakoncertupodnazivom

„Kolašinke za svavreme-

na“.

Koncertni nastup obuhvatio

je raznovrstan repertoar pje-

sama od Primorja, Morače,

Rovaca, Vasojevića, pa do Sr-

bije, Bosne i Hercegovine,

Makedonije. Izvođenesupje-

sme koje je zapisao Miodrag

Vasiljević, dr Zlata Marjano-

vić, dr SanjaRanković.

Projekat pjevačke grupe je

osmislio Davor Sedlarević,

etno muzikolog i umjetnički

rukovodilac društva. Za tri

godine postali su jedna od

najboljih ženskih pjevačkih

grupa u regionu.

ŽenskapjevačkagrupaKUD-

a „Mijat Mašković“ original-

nost potvrđuje i time što ima

repertoar koji drugi nemaju.

Tako je njihov repertoar i ša-

ljiva pjesma, ali i svadbena i

pjesmauspavankaitužbalica.

Na koncertu „Kolašinke za

svavremena“ imalesupodrš-

ku solista i muške pjevačke

grupe KUD-a „Mijat Maško-

vić“.

Dr.DRAŠKOVIĆ

ČUVAJUTRADICIJU:

Sakoncerta

Koncert pjevačke grupe KUD-a ,,Mijat Mašković“

Kolašinke za

sva vremena

HERCEGNOVI

Kompani-

ja Imlek je „Mojakravica“

mliječnimpaketićimaobra-

dovaladjecu izDoma „Mla-

dost“uBijeloj, jedine insti-

tucijena teritoriji Crne

Gorekoja sebrineonapu-

štenoj i djeci sa smetnjama

urazvoju.

Donacija„Mo-

ja kravica“ čo-

koladnog mli-

jeka i drugih

ukusnih mli-

ječnihproizvo-

da obradovala

je štićenike ove

institucije, dok

su se predstav-

nici Imleka u

p r a z n i č n o j

atmosferi dru-

žili sa njima.

Direktor pro-

daje i marke-

tinga Imleka u

Crnoj Gori Igor Parapid ka-

zao je kako su odlučili da

obraduju one kojima je po-

moćnajbitnija, atosunezbri-

nuta djeca kojima je svaki, i

najmanji znakpažnje, od izu-

zetnog značaja.

- Imlek je regionalno poznat

po društveno-

odgovornim

aktivnostima,

te ova akcija

nije jedinstve-

na ni na terito-

riji Crne Gore.

Podsjećanja

radi, kompani-

ja je povodom

početka škol-

s k e g o d i n e

„Moja kravica“

p a k e t i ć i ma

obradovala ve-

liki broj đaka

prvaka – kazao

jeParapid.

Ž.K.

Novogodišnja donacija Imleka

,,Moja kravica“ za

djecu Doma „Mladost“

BIJELOPOLJE

Uzbogatu

ponududomaćihproizvoda,

bjelopoljske tamburaše, ku-

vanovino i rakiju juče jeu

centrugradapočeoNovogo-

dišnji bazar. Višeod65 izla-

gača iz skoro svihkrajevaCr-

neGoreponudili su

rukotvorineodvune, drveta,

plastike, ali i proizvodeod

meda,mliječnihproizvoda,

kolača i priganica.

Otvarajući dvodnevnumanife-

staciju, potpredsjednica opšti-

ne Nelka Omerhoddžić, kazala

je da se pored promocije tradi-

cionalnihvrijednostipoputdo-

maće kuhinje, starih zanata, na

bazaru predstavlja i turistička

ponuda bjelopoljskog kraja.

DirektoricaTurističkeagencije

,,Rams“SabinaRamovićkazala

je da je posebna vrijednost ma-

nifestacije to što radove izlažu

djecaizDnevnogcentra,,Tisa“,

Udruženja roditelja djece sa

smetnjama u razvoju ,,Oaza“,

ali i udruženje paraplegičara

BijeloPolje iMojkovac.

- Što se tiče asortimana sve je

zastupljeno - odmliječnih pro-

izvoda karakterističnih za sje-

ver, odjevnih predmeta od vu-

ne pa do vina, maslina, ukljeve,

suvih smokvi, što je karakteri-

stičnoza jug - rekla jeRamović.

MilkaStojanovićjeuimeUdru-

ženja paraplegičara kazala da

ne propuštaju takve manifesta-

cije, jer je to prilika da prikažu

ali i prodaju svoje rukotvorine.

Slavica Kovačević izMojkov-

ca na svomštandu pored pro-

izvoda od šumskih plodova,

bjelopoljcima je ponudila

predmete od vune.

– Kako se bavim preradom

šumskih plodova, kao i plete-

njem i izradom suvenira ova-

kvi bazari su lijepa prilika da

se plasiraju domaći proizvo-

di, ali i da se lijepo zaradi.-ka-

zala jeKovačević.

Pored proizvoda karakteri-

stičnih za sjever Crne Gore,

nabjelopoljskombazaruveli-

ku pažnju privukli su proi-

zvodi od maslina poznatog

maslinara iz Bara Vebije Aba-

zovića.

- Više od 15 godina se bavim

maslinarstvom i rado posje-

ćujem sajmove i bazare ovog

tipa. Organizacija je sjajna i

sigurno da ću opet doći - ka-

zao jeAbazović.

Danas, drugog dana manife-

stacije na gradskom trgu po-

sjetioce poredbogate ponude

očekuje nastup muzičara

DragoljubaĐuričića.

V.Šb.

RADIO BIJELO POLJE

U BijelomPolju otvoren Novogodišnji bazar

Na jednommjestu ukusi sjevera i juga

RAZNOVRSNAPONUDA:

Detalji savašara