Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 56 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

PODGORICA-

Erste banka i zaposleni u

njoj prikupili su 3.102 eura donacije, koja

će biti utrošena na kupovinu peći Osnov-

nojškoli„BoškoRadulović“uKomanima,

kao i za opremu za unapređenje nastave.

Novac je, kako kažu, prikupljen na Erste

dobrotvornomdoručkuzazaposlene, po-

vodompredstojećihpraznika.

- Prvi put organizujemoErste dobrotvorni

doručak. Bio jeuspješan i postaće tradicio-

nalan. Kolege su nesebičnom podrškom

pokazale da žele i lično da doprinesu da

djeca dobiju bolje uslove i prijatniji ambi-

jent za učenje - rekla je direktorica službe

komunikacijauErstebanciDraganaCrve-

nica.

Ukupno29zaposlenihjekuvaloiposluži-

valo hranu na Erste dobrotvornom do-

ručku, avišeod 120kolega izvišegradova

ukojimaposlujuErste filijale, „kupovalo“

je doručak donacijom za OŠ „Boško Ra-

dulović“. Za svaki euro koji su zaposleni

donirali, Erste banka je kao kompanija

izdvojila dodatni eurodonacije.

Direktorica OŠ „Boško Radulović“ Žana

Jovanović je zahvalila zaposlenima i ban-

ci na poklonu.

Škola „Boško Radulović“ u Komanima je

jednaodnajstarijihuCrnojGori, apočela

je sa radom 1871. godine. Danas ova škola

ima ukupno 24učenika.

N.K.

Društvo

Petak, 29. decembar 2017.

PODGORICA–

Admini-

strativni odbor pokrenuo

je juče postupak ime-

novanja člana Savjeta

Agencije za elektronske

medije. Skupština je

nedavno razriješila

Darka Ivanovića iz tog

tijela jer je, kako je utvr-

đeno, prekršio Zakon o

sprečavanju korupcije.

Novi član Savjeta Agenci-

je za elektronske medije

biće izabran na prijedlog

NVO sektora iz oblasti

medija. Javni poziv će,

saglasno zakonu, biti

objavljen u „Službenom

listu Crne Gore“, na

internet sajtu Skupštine

i u štampanommediju

- dnevnimnovinama

„Dan“.

K. J.

Svečana sjednica Senata UCG

Nikolić:

Urađeno

je dosta, možemo

da budemo bolji

PODGORICA–

Protekla go-

dinapo svimparametrima

bila jeuspješna zaUniverzi-

tetCrneGore, ali tonije iz-

govor da seunarednoj godi-

ni nenastavi unapređenje

svih segmenata radaUniver-

ziteta, rekao je rektorUCG

DaniloNikolić.

Na svečanoj sjednici Senataon

je uručio nagrade za 18 najbo-

ljihstudenatauproteklojgodi-

ni, kao i nagradu za doprinos u

internacionalizaciji Univerzi-

teta koju su dobili naučnici i

istraživači Institutazabiologi-

jumora. Institut je, kako je po-

jasnio, dobio ovo priznanje na

prijedlogNaučnog odbora.

- Nemojtemi zamjeriti, ali kao

inženjer smatramda se najbo-

lje čovjek može izraziti jezi-

kom brojki. Institut realizuje

36 naučnih, stručnih i komer-

cijalnih projekata. U toku ove

godinedobijeno je ili početo12

novih– istakao jeNikolić.

Ukupan fond obezbijeđen za

naredni dvogodišnji period za

naučno-istraživački rad, re-

konstrukcijuzgrade Instituta i

nabavku opreme, dodao je,

iznosi 1,2 miliona eura, što je

obezbijeđeno od donatora iz

Evropske unije i Norveške.

Nikolić je saopštio i da će u

2018. posebnu pažnju posveti-

ti unapređenju naučno-istra-

živačkog rada. Uskoro bi, kako

je precizirao, trebalo da počne

i primjena softvera za prepo-

znavanje plagijata, kako bi do-

datnoosiguralikvalitetistraži-

vačkih publikacija studenata,

nastavnika i istraživača.

- Sljedeće godine planiramo

da, nakon početnih analiza,

počnemo izradu strategije ra-

zvoja Univerziteta Crne Gore,

kojim bi trebalo da budu defi-

nisanidugoročnipravci razvo-

ja naše ustanove –kazao je on.

IstraživačisaUniverzitetasuu

ovoj godini, podsjetio je, obja-

vilivišeod200naučnihradova

učasopisimakoji su indeksira-

ni u najprestižnijim naučnim

bazama podataka. To je, kako

jedodao,uspjehzapoštovanje,

kaoiznačajanbrojradovauča-

sopisima koji su indeksirani u

drugimmeđunarodnim baza-

ma.

- Po osnovu renomiranih pu-

blikacija nagrađeno je oko 150

istraživačasarazličitihorgani-

zacionih jedinica našeg Uni-

verziteta –kazao jeNikolić.

Ukazao je i na važnost što je

usvojen budžet Univerziteta

za 2018. godinu u iznosu od

19,3 miliona eura, što je za dva

miliona eura više u odnosu na

ovu godinu.

NasvečanojsjedniciSenatabi-

lisuipredsjednikVladeDuško

Marković, ministar prosvjete

Damir Šehović, članovi Sena-

ta, Upravnog odbora, dekani i

direktori univerzitetskih jedi-

nica.

N.Đ.

Nagrađeni studenti

Najbolji studenti u protekloj godini koji su nagrađeni su

Anđela Vlahović sa Ekonomskog fakulteta, Anastasija

Popović sa Elektrotehničkog, Milica Zindović sa Fakulteta

političkih nauka, Sanja Pavićević sa Filološkog fakulteta,

Jelena Jovović sa Muzičke akademije, Nebojša Bošković

sa Medicinskog, Mileva Manojlović sa Fakulteta za turizam

i hotelijerstvo, Nikola Tomić sa Fakulteta dramskih umjet-

nosti, Bojana Zindović sa Metalurško-tehnološkog, Vesna

Radović sa Pravnog, Vasilije Bojović sa Građevinskog,

Dimitrije Čvorović sa Fakulteta za pomorstvo. Nagradu su

dobili i Dušan Đukić sa Fakulteta likovnih umjetnosti, Adisa

Međedović sa Filozofskog, Sofija Palibrk sa Biotehničkog,

Žaklina Nježić sa Arhitektonskog, Ivana Đuričanin sa Fakul-

teta za sport i Nina Bošković sa Prirodno-matematičkog

fakulteta.

Raspisan

poziv za

izbor člana

SavjetaAEM

Erste dobrotvorni doručak

Kompanija „Nutricija“ uručila poklon Kliničkomcentru

Bankari kuvali i prikupljali

donacije zađake izKomana

Neonatologiji oprema

vrijedna 10.000 eura

PODGORICA-

Kompanija

Nutricijadonirala jeCentru

zaneonatologijuopremu

vrijednu 10.000eura - saop-

šteno je izKliničkog centra.

Ovomdonacijom obezbijeđe-

ni su bilirubinometar Drager

JM-105,DragerCPAPzabebe,

krevetac za fototerapijuBILI-

BED i Oxypod II (hood).

- Kao društveno odgovorna

kompanija, trudimo se da

izlazimo u susret potrebama

naših partnera koji svakod-

nevno rade sa tek rođenim

bebama i bore se za njihovo

zdravlje. Zadovoljstvonamje

i satisfakcija da pomognemo

natomputuidanašinajmlađi

imaju svu potrebnu njegu od

prvog dana - rekli su iz kom-

panije.

Nutricia sa svojim brendovi-

ma je dio multinacionalne

kompanije Danone, i kao pio-

nir u globalnom istraživanju i

razvoju proizvoda za ishranu

beba, višeod 100godina seba-

vi ispitivanjemmajčinog mli-

jeka i stvaranjemtakvih sasta-

va adaptiranih mliječnih

formula, da doprinose nor-

malnom funkcionisanju imu-

nog sistema i normalnom ra-

zvojumozga koddjece.

Medicinska direktorica Kli-

ničkogcentradr SnežanaRas-

popovićuručila jedonatorima

zahvalnice.

Sl.R.

Sa svečanosti

Donacijaćeznatnounaprijediti uslovenaneonatologiji

Agencija za sprečavanje korupcije uradila istraživanje

Najviše korumpiranih

u zdravstvu, državnoj

upravi i inspekcijama

PODGORICA–

Građani Cr-

neGore smatrajuda jeko-

rupcijanajvišeprisutnau

zdravstvu, nadrugommje-

stu jedržavnauprava, ana

trećeminspekcijske službe–

rezultati su istraživanjao

stavovima javnosti okorup-

ciji i upoznatosti sa radom

Agencije za sprečavanjeko-

rupcije.

Istraživanje je urađeno na

uzorku od 1.000 ispitanika u

Podgorici, Nikšiću, Cetinju,

Bijelom Polju, Beranama,

Pljevljima, Ulcinju, Baru i

Herceg Novom od 1. do 7. de-

cembra.

Mito

Kako je saopšteno iz Agencije,

najveći broj ispitanika (41,1 od-

sto)smatradajenivokorupcije

isti kao i prethodne godine, a

9,6 odsto njih je odgovorilo da

se prisutnost korupcije djeli-

mično povećala u crnogor-

skomdruštvu.

- Da je korupcija prisutna u

zdravstvu smatra najveći broj

ispitanika 18,9 odsto, na dru-

gommjestu se nalazi državna

uprava sa 12,9 odsto, dok se na

trećemmjestu nalaze inspek-

cije službe 12,5odsto - precizi-

rano je u izvještaju.

Korupcija je, prema mišljenju

građana, najmanje zastupljena

u kulturi, sportu, medijima i

obrazovanju. Kao osnovne

uzroke za prisutnost korupcije

građani navode nedostatak

građanskesvijestiiodgovorno-

stioštetnostikorupcije27,7od-

sto, niska primanja službenika

u državnim i opštinskim služ-

bama 18,2 odsto i neefikasnost

organa zaduženih za borbu

protiv korupcije 15 odsto.

Najveći procenat ispitanika

75,1odstoodgovorilo jedapri-

likomostvarivanja svojih pra-

va kod državnih organa ili or-

gana lokalne samouprave nije

bilo uslovljeno zahtjevom za

davanjempoklona ili novcaod

bilokogslužbenika,dokjesva-

ki šesti ispitanik odgovorio da

je ponekadbiouslovljendava-

njempoklona ili novca.

- Najveći broj građana 71,1 od-

sto izjavio jedanikadanijepo-

nudio neku vrstu poklona ili

novca kako bi ostvarili svoja

zakonska prava. U najvećem

procentu građani Crne Gore

smatrajudanikadanijeu redu

dati novac službeniku u jav-

nom sektoru kako bi se ostva-

rila prava koja im po zakonu

pripadaju - 83,8 odsto - piše u

izvještajuAgencije.

Povjerenje

Da nikada nije u redu dati po-

klonslužbenikuu javnomsek-

toru kako bi se ostvarila neka

prava koja im po zakonu pri-

padaju smatra 72,8 odsto.

- Najveći procenat ispitanika

77,3 odsto nije prijavio u po-

sljednjih 12mjeseci korupciju

jer za timnije bilo potrebe. Is-

pitanici u 10,5 odsto slučajeva

nijesu prijavili korupciju iako

su bili svjedoci ovog krivičnog

djela. Svega 0,5 odsto odgovo-

rilo jeda jeprijavilokorupciju,

dok 11,7 odsto ispitanika nije

željelo da odgovori na to pita-

nje - navedeno je u izvještaju.

Kako piše, u slučaju da se od-

luče da prijave korupciju gra-

đani bi se u najvećemprocen-

tu 32,6 odsto obratili ASK,

Upravi policije 22,8 odsto, dok

sena trećemmjestu, popovje-

renju građana o ovompitanju,

nalazi NVO13,6 odsto.

DirektorASKSretenRadonjić

kazao jeda surezultati istraži-

vanja ohrabrujući i da pred-

stavljaju konkretnu potvrdu

uspješne realizacije svih nad-

ležnosti ove ustanove.

K.J.

Agencijaza sprečavanjekorupcije

ZADOVOLJNIREZULTATIMA:

SasjedniceSenata