Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 56 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Petak, 29. decembar 2017.

Društvo

opijanja - kazala jeona.

Direktor Instituta za javno

zdravlje BobanMugoša istakao

jedajeupotrebadroga,odnosno

zavisnost o drogama, jedan od

najznačajnijih socio-zdravstve-

nihproblemasavremenogdruš-

tvausvimzemljama svijeta.

- Prema globalnimprocjenama,

200miliona ljudi širom svijeta

koristi droge. Oko 162 miliona

koristi marihuanu i hašiš, a 35

miliona stimulanse - kazao je

Mugoša.

On jeobjasniodauoblasti dro-

gaizavisnostiodadrogeposto-

ji pet opšte prihvaćenih

ključnih epidemioloških

indikatora kojima se procje-

njuje stanje u populaciji. To su

učestalost i obrasci upotrebe

drogeuopštoj i populacijimla-

dih, obrasci ,,problematične

upotrebe“, infektivne bolesti

koje su povezane sa njihovom

upotrebom, smrtni slučajevi i

potražnja za tretmanombole-

sti zavisnosti. Istraživanje koje

je juče predstavljeno prvo je

koje je u našoj zemlji, kako je

kazao Mugoša, urađeno po

ovimindikatorima.

Sl.R.

PODGORICA

-Vlada jena

jučerašnjoj sjednici usvojila

dvadokumentakoji seod-

nosenausvajanjeprijedloga

Ministarstva zdravljao izra-

di lista za ljekove.

Članica Komisije za stavljanje

ili skidanje ljekova sa liste

Olgica Knežević saopštila je

nakonsjednicedaovajpredlog

podrazumijeva osnovnu i

doplatnu listu, te da se radi o

potpunonovomkonceptu.

- Izradomove liste podstiče se

konkurentnost u smanjenju

cijene ljekova i samim tim

sprečava favorizovanje bilo

kog proizvođača. Novi kon-

cept listeuvelikojmjeri ćedo-

prinijeti poboljšanju zdravlja

osiguranika i kvalitetnijemži-

votu pacijenata – kazala je

Knežević.

Prema njenim riječima, sa va-

žeće osnovne liste skinuti su

ljekovi koji više ne odgovaraju

uslovima savremene terapije i

ne zadovoljavaju kriterijume

u pogledu kvaliteta, efikasno-

sti i bezbjednosti ili im je pak

istekla dozvola za lijek.

-Proširenesuterapijskeosno-

vezadijabetes.Radiseosavre-

menoj insulinskoj terapiji. Na

listu su stavljeni ljekovi koji

potpunonovimmehanizmom

utiču na regulisanje hipergli-

kemije, zatim trombolitička

terapija, novi oralni koalgu-

lanti, ljekovi za anemiju kod

pacijenata na hemodijalizi,

ljekovi za tretman hipertenzi-

je –navela jeKnežević.

Uvršteni su, kako je dodala, i

ljekovi za tretmane IVF (vje-

štačke oplodnje) i ljekovi koji

su sastavni dioprotokola IVF.

- Ubuduće nijedan par kandi-

dat za IVF neće izdvajati no-

vac za kupovinu tih ljekova –

kazalajeKnežević,naglasivši i

da su proširene terapijske op-

cije za infektivne bolesti po-

sebno vodeći računa o obolje-

lima odHIV-a i hepatitisaC.

Sva onkološka oboljenja tako-

đe su pokrivena savremenom

terapijom, kao i ljekovi koji su

sastavni dio transplantacio-

nog programa, zatim auto-

imune bolesti, reumatoidni

artritis, Kronova bolest, psori-

jaza…

Knežević jenavela i daćesena

listi naći bezglutensko brašno

odobaproizvođača, kao i dije-

tetski proizvodi.

Sl.R.

PODGORICA

–Generalna

direktoricaJavnog servisa

AndrijanaKadijapotvrdila

je juče zaPobjeduda je smi-

jenila rukovodiocaPortala

SlavkaĐurđića sa funkcije i

reklada jeovouobičajena

smjena i da cijeni njegov

dosadašnji rad.

- Ovo je sasvim uobičajena

smjena u kući koja se desila

bez ikakvog posebnog razlo-

ga. Željela sam da osvježim

Portal i to je sve. Izuzetno ci-

jenim Đurđićev dosadašnji

rad, on ima veliko znanje i

iskustvo, koje će nastaviti da

koristi na novoj funkciji, a to

je novinar-urednik na Porta-

lu Radio-Televizije Crne Go-

re - rekla jeKadija.

Ona nije željela da komenta-

riše ko će biti novi rukovodi-

lac Portala, ali je kazala da se

nadadaćeovajmedijubudu-

ćemperiodu imati još razno-

vrsniji sadržaj.

Đurđić je rekaoda je tačnoda

je smijenjen, ali da o razlozi-

ma ne želi da govori.

- Ne želim da špekulišem o

tome što su razlozi za moju

smjenu - kazao je kratko on.

Pobjedini nezvanični izvori,

međutim, kažu da je Đurđić

smijenjenzbogtogaštoKadija

nije bila zadovoljna, između

ostalog, izvještavanjemPorta-

la sa sjednica Savjeta RTCG.

Ona je tonegirala.

K.J.

PODGORICA

–Odluka

Osnovnogdržavnog tužilaš-

tvadanemaosnova zakri-

vičnogonjenjeosobakoje su

neovlašćenopreuzeledio

kurikulumaodkolega izHr-

vatske zabrinjava, jer sena

ovaj načinpodržavaklima

razvojaplagijatauCrnoj Go-

ri, saopštila jeMiraPopović

izCentra za građanskoob-

razovanje.

Pobjeda je juče objavila infor-

maciju da je podgoričko tuži-

laštvonakonprovjerespornog

kurikuluma iz fizičkog vaspi-

tanjautvrdiloda taj dokument

nije plagijat, odnosno da nije

prepisan od stručnjaka iz Hr-

vatske.

Popović je, međutim, u reago-

vanju saopštila da se ovakvom

odlukomnastavlja ,,negativna

praksa u (ne)procesuiranju

plagijata, što ne doprinosi

unapređenju kvaliteta obra-

zovnog sistema“.

- Građani su i sami mogli da

izvrše uvid u oba dokumenta

kroz medijske članke iz Hr-

vatske, ali i brojne iz Crne Go-

re,kojisupokazalidasutidije-

lovi identični, uz neznatna

jezička prilagođavanja – ista-

kla je ona.

Stav tužilaštva, kako jedodala,

na ovaj način poništava i zna-

čajne iskorake u zakonodav-

nomokvirukojisunapravljeni

ljetos kroz izmjene i dopune

Zakona o visokom obrazova-

njuiKrivičnogzakonika.CGO

je, kako ističe Popović, u više

navratapohvalioMinistarstvo

prosvjete i Ministarstvo prav-

de zbog ovih iskoraka u nor-

miranjuplagijata.

-Nažalost, tužilaštvonastavlja

da urušava ne samo sopstveni

kredibilitet, nego i ovih mini-

starstavakoja suuovomdijelu

napravila pozitivan iskorak,

kao i Skupštinekoja jeusvojila

te važne izmjene i dopune –

kazala je ona.

Podsjetila je da je ranije

Osnovno državno tužilaštvo,

takođe, odbacilo slučaj plagi-

jataMilana Babovića za kojeg

je kasnije Privredni sud utvr-

dioda je prepisivač.

- To samo ukazuje da osnovni

državni tužilac ili nema po-

trebna znanja da se bavi ovim

pitanjem ili svjesno staje u za-

štitu onih koji krše zakon

izbjegavajući da ih procesui-

raju– rekla je ona.

N.Đ.

PODGORICA

–Prve licen-

ce za 12 stručnika radnikau

oblasti socijalne i dječije za-

štiteuručio je jučeministar

rada i socijalnog staranja

Kemal Purišić, apredviđeno

jedado30. juna svi zaposle-

ni u toj oblasti budu licenci-

rani, saopšteno je izMini-

starstva rada i socijalnog

staranja.

Kakojenapisano,direktorZa-

voda za socijalnu i dječiju za-

štitu Drago Spaić kazao je da

će se akreditovanjem progra-

ma obuke i licenciranjem

stručnih radnika, kao i licen-

ciranjem pružalaca usluga

oblast socijalne i dječjezaštite

zasnivati na profesionalizmu

stručnihradnikainjihovojda-

ljoj edukaciji, a sve kako bi se

korisnicima pružila kvalitet-

nija usluga.

- Stručni radnici odgovaraju-

ćih kvalifikacija obrazovanja,

koji posjedujuuvjerenje opo-

loženom stručnom ispitu i

sertifikat o uspješno završe-

noj obuci po akreditovanom

programu ispunjavaju propi-

saneuslovezadobijanjelicen-

ci –precizirano je izMinistar-

stva rada i socijalnog staranja.

Naveli su da su se uslovi da se

počne sa prvim postupcima

licenciranja stručnih radnika

u oblasti socijalne i dječije za-

štite stvorili stupanjem na

snagupravilnikao izmjenama

i dopunama pravilnika ouslo-

vima, programuinačinupola-

ganjastručnogispitausocijal-

noj i dječjoj zaštiti, kao i

pravilnika o bližim uslovima

za izdavanje, obnavljanje i

oduzimanje licence za rad

stručnim radnicima u oblasti

socijalne i dječje zaštite.

J.B.

Vlada usvojila novi koncept liste za ljekove

Terapija za tretman

vještačke oplodnje

neće se više plaćati

Ovaj prijedlog podrazumijeva osnovnu i

doplatnu listu. Izradomove liste podstiče se

konkurentnost u smanjenju cijene ljekova i

samim tim sprečava favorizovanje bilo kog

proizvođača – kazala je Olgica Knežević

OlgicaKnežević

Generalna direktorica smijenila rukovodioca Portala RTCG

Kadija tvrdi

da želi samo

da osvježi tim,

Đurđić bez

komentara

NAJVIŠESEKORISTIMARIHUANA:

IstraživanjepredstavioBobanMugoša

Centar za građansko obrazovanje reagovao na odluku o kurikulumu

Popović: Tužilaštvo neznaveno

ili štiti one koji krše zakon

oj zemlji

AndrijanaKadija

SlavkoĐurđić

CILJKVALITETNIJAUSLUGA:

Sadodjele licenci

Prve licence u oblasti socijalne i dječije zaštite

Licencirano 12

stručnih radnika

MiraPopović

Za licencu je po-

trebnouvjerenje

opoloženom

stručnom ispitu i

sertifikat o zavr-

šenoj obuci po

akreditovanom

programu