Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 56 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Petak, 29. decembar 2017.

Društvo

PODGORICA

-UCrnoj Gori

devet odstograđanakoristi-

lo jenekuvrstu ilegalnedro-

ge (kanabis, kokain, heroin,

amfetamin i LSD), 5,4proce-

natadrogiralo seprošle go-

dine, aunovembru je to ra-

dilonjih2,3odsto– rezultati

suprvenacionalne studijeo

kvalitetuživota, životnim

stilovima i zdravstvenimri-

zicimanaših stanovnika sa

naglaskomna alkohol, du-

van i psihoaktivne supstan-

ce.

Istraživanje je rađeno ove go-

dine na uzorku od 5.620 do-

maćinstava. Sproveo ga je In-

stitut za javno zdravlje u

saradnji sa Zavodom za stati-

stiku i uz podršku Evropskog

centra za praćenje droga i za-

visnosti odrogama.

Droge

KakojesaopštiladrTatjanaĐu-

rišićizInstituta,najzastupljeni-

jadroga jemarihuana, kojupuši

8,1odsto ispitanika, apotomko-

kainkoji koristi 3,4odsto.

- Ilegalne droge više koriste

muškarci, što je najočiglednije

kodnajmlađihnjih16odstoi11,4

djevojaka. Kada je u pitanju ka-

nabis, skoro petina odraslih ga

puši deset danamjesečno – ka-

zala jedrĐurišić.

Na pitanje kako su došli doma-

rihuane, ispitanici su najčešće

odgovarali da je dobiju preko

poznanika,apotomnekogprija-

telja.Prekodilerauglavnomdo-

laze stariji.

Istraživanje je pokazalo i da u

našoj zemlji 35,4 odsto ljudi ak-

tivno puši. Pušači dnevno kori-

stenajčešćeizmeđu10i20ciga-

reta. Istraživanje je pokazalo da

37 odsto aktivnih pušača želi da

prestane.

Istraživanje je pokazalo i da je

pijenje alkohola veoma zastu-

pljeno u Crnoj Gori, a jednako

pijumuškarci i žene.

-Čak63,5 odsto ispitanika je sa-

opštilo da je koristilo alkohol

barjednomuživotu.Uprethod-

nihmjesec dana, 41 odsto mla-

dih je pilo alkohol. Petina pije

dva do četiri puta mjesečno –

kazala jedrĐurišić.

Alkohol

Prema njenim riječima, jedna

četvrtina ispitanika pije eksten-

zivno,odnosnoprilikomizlaska

popijepet ili višerazličitihalko-

holnihpića. I touradeurokuod

tri do četiri sata, što je, kažeĐu-

rišić, zabrinjavajuće.

-Svakidesetiispitanikdvadotri

puta nedjeljno pije gotovo sva-

kodnevno jer žele da dođe do

PODGORICA

- Podgoričani

od jučenemorajuda idukod

izabranogdoktorakakobi

dobili rezultate laboratorij-

skihnalaza, već ihmoguvi-

djeti i puteminternetana

portaluza elektronskozaka-

zivanjeFonda zdravstva

www.ezdravlje.me

ili apli-

kacijekojumogu instalirati

na svommobilnomtelefo-

nu.

Kako je saopštio drirektor

Fonda Sead Čirgić, novi ser-

vis eNalaz dostupan je osigu-

ranicima Fonda za zdravstve-

no o s i guran j e ko j i

ostvaruju pravo na

zdravstvenu zaštitu

prekoDoma zdrav-

ljaPodgorica.

-Servisomoguća-

va uvid u labora-

torijske nalaze

putem inter-

neta, odgo-

v a r a j u ć i h

aplikacija i telefonskih uređa-

janovijegeneracije,samoguć-

nošću pretrage, praćenja i

upoređivanja za određene

analize. Pristupservisu jepre-

ko korisničkog naloga (broj

zdravstvene knjižice) i lozin-

ke koju dodjeljuje izabrani

doktor, znači isti kao

i za servise eZa-

kazivanje i eRe-

cept – kazao je

Čirgić, nagla-

sivši da je pro-

gram u testnoj

fazi.

Premanjegovimriječima, ser-

vis omogućava dostupne in-

formacije u najkraćem roku,

kakoza ljekare tako i zaosigu-

ranike.

Čirgić je ranije objasnio da

osiguraniciFonda,kakobipri-

stupiliportaluprvotrebadase

obrate svom izabranom dok-

toru da bi dobili odgovarajući

PIN kod. Prijava se obavlja

ukucavanjembrojazdravstve-

neknjižice (desetocifreni broj

koji je upisan na prvoj strani

zdravstvene knjižice) i PIN

koda. Oni se pamte i pacijenti

nećemoratidaihponovouku-

cavaju.

Naovajnačinmogusezakaza-

ti sve vrste posjeta, osim pre-

ventivnih pregleda (savjeto-

vališta za djecu i redovnih

imunizacija) i kućnihposje-

ta izabranihdoktora.

Pin je do sada uzelo 12.000

osiguranika.

Sl.R.

PODGORICA

– Vlada je

juče usvojila Prijedlog za-

kona o izmjenama i dopu-

nama Zakona o elektron-

skoj upravi iz 2014. godine

koji predstavlja put ka di-

gitalnoj transformaciji.

Kako je istakla generalna

direktoricaDirektorata za

elektronsku upravu Mili-

ca Janković onpredstavlja

potporu razvojnih potre-

ba i usaglašavanje sa me-

đunarodnim standardi-

ma.

- Jedna odnajvećih izmje-

na je uvođenje lokalnih

samoupravaucijeli sistem

razmjene podataka i nji-

hova obaveza da objavlju-

ju elektronske servise na

portalu e-uprave – istakla

je Janković.

Rekla je da je stvorena

podloga za jedinstveni si-

stem razmjene podataka,

odnosno da se podaci raz-

mjenjuju između institu-

cija na državnim i lokal-

nomnivou,akomunikacija

građana, privrednika i

drugih ravnih lica sa dr-

žavnimorganima biće po-

jednostavljena.

N.K.

Na kokainu

3,4 odsto

Crnogoraca

Četvrtina ispitanika pije ekstenzivno,

odnosno prilikom izlaska popije pet ili više

različitih alkoholnih pića. I to urade u roku

od tri do četiri sata – kazala je dr Tatjana

Đurišić iz Instituta za javno zdravlje

Usvojen inovirani

Prijedlog zakona o

elektronskoj upravi

Jednostavnija

komunikacija

Institut za javno zdravlje upozorio na rast upotrebe droge u na

UDomu zdravlja Podgorica od juče dostupan eNalaz

Klikomdo rezultata

laboratorijskihanaliza

r

DomzdravljauBlokupet uPodgorici

SeadČirgić

MilicaJanković

PODGORICA

- Lideri pet

opozicionihpolitičkihparti-

jauputili supismoevrop-

skomkomesaruzaprošire-

nje i susjedskupolitiku

JohanesuHanu iskazujući

zabrinutost zbogdešavanja

vezanihzaRTCG.

Pismo su potpisali Aleksa Be-

čić (Demokrate), Dritan Aba-

zović (Ura), RankoKrivokapić

(SDP), Miodrag Lekić (De-

mos)iVladimirJoković(SNP).

Ocijenili su, pored ostalog, da

vladajuća Demokratska parti-

ja socijalista (DPS) brutalno

zloupotrebljava SkupštinuCr-

ne Gore i da kroz mehanizam

samovolje većine smjenjuje

članove Savjeta RTCG koje ne

kontroliše i u to tijelo uvodi

svoje partijske vojnike.

-Tosedešavasuprotno izraže-

noj zabrinutosti EU, kroz nje-

ne izvještaje i poruke najviših

zvaničnika. Time se ogoljava

činjenica da DPS partijski in-

teres stavlja ispred državnog

interesa pristupanja EU, a što

podrazumijeva i stvaranje

uslova za nezavisan javni ser-

vis –naveli suoni.

Ocijenili su da je Administra-

tivni odbor Skupštine Crne

Gore, suprotno zakonu, pred-

ložio parlamentu razrješenje

Gorana Ðurovića, člana Savje-

ta RTCG iz reda nevladinih

organizacija „i jednog od onih

članovakojijedaovelikidopri-

nos u pokretanju pozitivnih

promjena uJavnomservisu“.

- Ovimse početak transforma-

cije Javnog servisa pokušava

zaustaviti, a što će imati i nesa-

gledive posljedice na intenzi-

viranje unutrašnje političke

krize. Evropske integracije su

do sada bile jedini motor ka-

kvih takvih reformskih poma-

ka u pravcu društva funkcio-

nalne vladavine prava, a što

uključuje i slobodu medija i

nezavisnost Javnog servisa.

Odnosom prema RTCG, DPS

nikad flagrantnije ugrožava i

taj proces – smatrajuoni.

Oni su apelovali na Hana da

iskoristi svoj autoritet idauka-

ževisokimVladinimzvanični-

cima u Crnoj Gori „da moraju

raskidati sa lošim praksama i

poništavanjem i onih malih

napredakakojiseuodređenim

oblastima naprave zarad oču-

vanja svog monopola moći, a

suprotno državnom interesu

CrneGore“.

K.J.

Traže od Hana da

utiče da ne bude

smjena u RTCG-u

Đurović razriješen

Lideri opozicije pisali evropskomkomesaru

Skupština Crne Gore donijela odluku

PODGORICA

Skupština je

sinoć razriješila člana Savje-

ta Javnog servisaGorana

Đurovića sa te funkcije, zbog

kršenja Zakona o sprečava-

njukorupcije.

Glasao je 41 poslanik, za razrje-

šenje je glasalo njih 38, protiv

su bila dva i jedan uzdržan.

Agencija za sprečavanje

korupcije donijela je ranije

odluku da je Đurović, kao

javni funkcioner, prekršio član

11 i 13 Zakona o sprečavanju

korupcije, jer je bio dužan da

kao javni funkcioner prenese

dužnost u privrednomdruštvu

„Nature“, odnosno da u zakon-

skom roku podnese ostavku

na javnu funkciju, što on nije

učinio.

Zbog toga je, kako je obra-

zloženo u odluci, povrijedio

Zakon u dijelu koji se odnosi

na ograničenje u vršenju jav-

nih funkcija.

Administrativni odbor je na

osnovu odluke Agencije, a

nakon saslušanja Đurovića na

sjednici u srijedu, zaključio da

je prekršio Zakon i predložio

Skupštini da ga zbog toga

razriješi.

Đurović je naslutio da će

ga Skupština razriješiti i na

sjednici Savjeta Javnog servisa

održanoj u srijedu kazao je

da se na Administrativnom

odboru grubo krši zakon

u njegovom slučaju. On

je poručio sadašnjem

menadžmentu Javnog servisa

da brane tu kuću od onih

„koji žele da RTCG bude opet

partijska televizija“.

K. J.

Goran

Đurović

Johanes

Han