Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 56 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Ekonomija

Petak, 29. decembar 2017.

Vlada usvojila pravce razvoja do 2021. godine

Planirani projekti su

vrijedni četirimilijarde

ma nije realizovala 14 preporuka

je u četiri bila na strani izvrš-

nog povjerioca (vrijednost

glavnog duga – 721.190 i troš-

kovi izvršenja 12.812eura). Po

osnovu prinudne naplate op-

ština je tokom 2016. godine

isplatila 7,29miliona.

- Na osnovu ovih podataka se

može zaključiti da je moguć

značajan odliv novca iz op-

štinskog budžeta na ime sud-

skih sporova, a naročito na

ime troškova izvršenja. Naj-

značajniji spor koji može uti-

cati na finansijski položaj op-

štine je sa izvođačem „WTE

– otpadne vode“, koji je po-

krenuo postupak pred Pri-

vrednimsudomza 14,5milio-

na eura - navodi se, između

ostalog, u izvještaju državne

revizije.

Međunerealizovanimprepo-

rukama je neuspostavljanje

sistema unutrašnjih finansij-

skih kontrola u skladu sa za-

konom, nedostavljanje kvar-

talnih izvještaja javnih

preduzeća i ustanova, potpi-

sivanje sudskih poravnanja,

koja se ne poštuju.

Prijedlog završnog računa

budžeta opština ne dostavlja

na vrijeme, ne vodi poresko

knjigovodstvo za lokalnu ad-

ministrativnu taksu i za na-

platu komunalne naknade,

ugovorom o djelu angažuje

licazaposlovekojisuredovna

djelatnost. DRI je opštini

ostavila rokodšestmjeseci da

realizuje sve preporuke, a

ovaj izvještaj su dostavili mi-

nistarstvima finansija, javne

uprave i Odboru za ekonomi-

ju.

M.P.M.

PODGORICA

Vlada je

usvojilapravce razvojaCr-

neGoreod2018. do2021. u

kojima jeprocijenjenavri-

jednost investicija četirimi-

lijarde eura.

- Utvrđena su četiri prioritet-

na sektora razvoja - turizam,

energetika, poljoprivreda i

preprađivačka industrija i

identifikovano19oblasti poli-

tikazakojesuutvrđenipriori-

teti, predložene investicije i

razvojnemjere. Projektovana

stoparastaBDP-a je2,8odsto,

javne finansije će 2020. ući u

zonu suficita koji će biti kori-

šćen za refinansiranje duga,

koji će se postepeno smanji-

vati na 50,5 odstoBDP-a –ka-

zala je nakon sjednice Vlade

direktorica za ekonomsku

politiku i razvoj u Ministar-

stvu finansija IvaVuković.

Premijer Duško Marković je

ocijenio da je Vlada uspjela

da u prvoj godini mandata

stabilizuje javnefinansije, po-

krene kapitalne projekte i de-

Neće biti

novih

energetskih

dozvola

Ministarstvo ekonomije

ne predviđa izdavanje

novih dozvola za izgradnju

energetskih objekata za

proizvodnju struje u 2018,

jer je Crna Gora blizu ostva-

rivanja nacionalnog cilja

od 33 odsto proizvedene

energije iz obnovljivih

izvora– saopšteno je nakon

sjednice Vlade.

- Izuzetak su odnijeti zahtje-

vi za solarne elektrane,

rekonstrukciju postojećih i

valorizaciju hidrotehničkih

sistema, za koje Ministar-

stvomože da kroz naknad-

nu komunikaciju sa inve-

stitorima provjeri važenje

predatih zahtjeva - navodi

se u saopštenju.

Premijer DuškoMarković je ocijenio da je

Vlada uspjela da u prvoj godini mandata

stabilizuje javne nansije, pokrene

kapitalne projekte i deblokira pojedina

ograničenja u investicijama

Ski centru ,,Kolašin 1600“

preusmjerili 1,2miliona

Vlada je dala saglasnost Ministarstvu turizma da iz 1,2 miliona

eura ušteda na drugimprogramima može plaćati obave-

ze izvođaču radova za projekat Ski centar ,,Kolašin 1600“.

Novac je preusmjeren sa programa izgradnje i rekonstrukcije

zdravstvenih objekata, socijalnog staranja i obrazovanja iz

programa Direkcije javnih radova.

Prodaju

40mašina

DKP-a

Košuta

direktor

Uprave za

inspekcijske

poslove

Vlada će uskoro ponuditi

na prodaju 40mašina iz

starog Duvanskog kombi-

nata, procijenjene vrijed-

nosti 2,49miliona eura. Na

prodaju su i tri automobila

procijenjene vrijednosti

8.300 eura.

U popisnim listama DKP-a

je i šest poslovnih prostora

u Beogradu, Nišu, Kralejvu

i Novom Sadu, ali nijesu na

prodaju.

Alija Košuta je imenovan za

direktora Uprave za inspek-

cijske poslove, a Valentina

Radulović- Šćepanović za

direktoricu Zavoda za inte-

lektualnu svojinu. Dragan

Kovačević je imenovan na

mjesto direktora Uprave za

nekretnine.

tajući ukoštac sa finansijskom

situacijom, skoncentrisala na

prihodnu stranu budžeta, a u

narednoj godini je čeka ozbi-

ljanposaonarashodnoj strani,

među ostalim i pokretanjem

procesa rješavanja finansij-

skogneskladaujavnimpredu-

zećima.

-Otvaranjenovihradnihmje-

sta i zapošljavanje mladih

mora biti cilj kojemće u 2018.

biti podređene sve naše poli-

tike – zaključio je premijer.

Uredbomocarinskoj tarifi za

2018. godinu utvrđena je os-

novna stopa od 5,14 odsto,

0,05odstomanjenegou2017.

Usvojena je informacija o

prijedlogu sporazuma za

tehničku podršku u okviru

Interreg IPA programa pre-

kogranične saradnje za Itali-

ju, Albaniju i Crnu Goru do

2020. Njime je iz sredstava

Evropskogfondazaregional-

ni razvoj i IPA predviđen

sedmogodišnji budžet od

92,7milionaeura, dok jeuku-

pan iznosbespovratnihsred-

stava 78,8 miliona. Data je

saglasnost na prijedlog plana

IRF-a da se 2018. plasira 140

miliona eura podrške predu-

zetnicima.

M.P.M.

blokira pojedina ograničenja

u investicijama, čime je pove-

ćala privredni rast, poboljšala

poslovni ambijent i zavrijedi-

la povjerenje međunarodnih

finansijskih institucija.

- Napredak je evidentan i u

oblasti poljoprivrede gdje se

osjećaju nova energija i pro-

mjena svijesti, što uz uvećani

budžetisredstvaizIPAfondo-

va stvara dobru osnovu za na-

predakunarednoj godini –re-

kao je premijer i naglasio da je

Vlada pokrenula temeljne re-

forme u obrazovanju, počela

da zatvara otvorena pitanja u

oblasti energetike i obezbije-

dila preduslove da ovogodiš-

njaturističkasezonabudejed-

naodnajuspješnijih.Podsjetio

je da se Vlada ove godine hva-

PODGORICA

U Crnoj Gori

je na kraju novembra bilo

150,15 hiljada korisnika fiksne

telefonije, 1,7odstovišenegou

oktobru, pokazuju podaci

Agencije za elektronske ko-

munikacije.

Od tog broja priključaka, Tele-

kom je imao 124,27 hiljade,M-

tel 18,72 hiljade, Telemah 5,76

Najveće britansko udruženje turoperatora uvrstilo našu zemlju u godišnji izvještaj

CrnaGorameđu 12 svjetskihdestinacija

PODGORICA

Najveće britansko udru-

ženje turističkih agencija i turoperatora

(ABTA) uvrstilo je Crnu Goru u godišnji

izvještaj o trendovima u putovanjima za

narednu godinu, saopšteno je iz Nacional-

ne turističke orgranicije.

Crna Gora se navodi kao jedna od 12 desti-

nacija koje će biti promovisane kroz njiho-

ve kanale u narednoj godini.

- Izvještaj je zasnovan na informacijama sa

tržišta, stavovima turista, novostima pri-

kupljenimod članova tog udruženja, istra-

živanju i prognozama za narednu godinu

- navodi se u saopštenju NTO.

Istraživanje je pokazalo da je interesova-

nje Britanaca za putovanja i dalje veliko

i da putuju na odmor više nego ikada u

posljednjih pet godina. Kao destinacije za

odmor identi ikovane su Argentina, Arizo-

na, Britanska Kolumbija, Njemačka, Malta,

Crna Gora, Nepal, Novi Zeland, Ruanda, St.

Lucia, Švedska i Turska.

Kako su rekli, u tekstu pod nazivom „Topla

dobrodošlica u zemlji crnih planina“,

navodi se da će Crnu Goru naredne godi-

ne biti mnogo lakše posjetiti zahvaljujući

uvođenju direktnih letova iz Ujedinjenog

Kraljevstva.

ABTA je najveće britansko udruženje turi-

stičkih agencija i turoperatora, koje postoji

65 godina, a koje svake godine od prodaje

turističkih aranžmana i putovanja ostvare

promet od 37 milijardi funti.

N.K.

Centralna banka

Ubankama likvidno

1,07milijardi eura

PODGORICA

Prosječna likvidna sredstva banaka u oktobru su

iznosila 1,07 milijardi eura, što je 1,5 odsto više nego u septembru.

Podaci Centralne banke pokazuju da su prosječna likvidna sred-

stva u odnosu na oktobar prošle godine porasla 9,4 odsto.

Koe icijenti likvidnosti za bankarski sistemu cjelini su, na dnev-

nom i dekadnomnivou, bili iznad propisanihminimuma.

Bilansna suma banaka je na kraju oktobra iznosila skoro 4,14mili-

jardi i bila je jedan odsto viša nego na kraju septembra. Ona je u

odnosu na oktobar prošle godine porasla 10,8 odsto.

M.P.M.

Podaci EKIP-a o fiksnoj telefoniji

Na krajunovembra

150hiljadakorisnika

hiljadaiTelenor1,4hiljadepri-

ključaka. UčešćeCrnogorskog

Telekoma na tržištu fiksne te-

lefonije iznosi 82,67 odsto, M-

tela 12,47odsto,Telemaha3,84

odsto, a Telenora 0,93 odsto. U

odnosu na isti period prošle

godine broj korisnika fiksne

telefonije u novembru je veći

1,14odsto.

Odukupnog broja priključaka

fiksnetelefonije,nagrađanese

odnosi 86,16 odsto, a na kom-

panije 13,84 odsto. Ukupan

broj ISDN priključaka na kra-

ju novembra iznosio je 3,64

hiljade.

S.P.

USD

1.19340

JPY 134.74000

GBP

0.88768

CHF

1.17040

AUD

1.53300

CAD

1.50490

Kursna lista

Budva

Sa sjednice

Vlade