Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 56 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Ekonomija

Petak, 29. decembar 2017.

Savjetnik za energetiku u CEZAP-u Predrag Boljević

očekivao ranije raskid ugovora sa ŠkodomPraha

Reagovanje vlasnika imanja u NP Lovćen na najavuministra

Ulaganje uprvi blok sada

je jedini ispravanpotez

Radnjić:

Ne plašimo se

ni inspektora ni bagera

PODGORICA

Savjetnik

za energetikuCentra za

zaštitupotrošačaPredrag

Boljevićočekivao jeda će

Vlada ranije raskinuti ugo-

vor saŠkodomPraha za iz-

gradnjudrugogbloka ter-

moelektrane.

-Kadvećpet decenijanema-

mo značajnijih investicija u

energetski sektor, kašnjenje

urealizacijinovihkapaciteta

u pljevaljskombasenu je ne-

dopustivo i može nas koštati

smanjenja ekonomskog ra-

sta u bliskoj budućnosti. Na-

dam se da će Vlada nastaviti

da traži način i partnera za

drugi blok, a do tada ovo je

najoptimalniji potez - kazao

jeBoljevićPobjedi.

Saradnja saŠkodomPraha je

prekinuta jer nijesu uspjeli

da ponude prihvatljivmodel

finansiranja projekta. Bolje-

vića zabrinjava trenutni za-

stojuizgradnjidrugogbloka,

ali je zadovoljan najavama

rekonstrukcije prvog.

- Investiranje uprvi blok je u

ovoj situaciji jedini ispravan

potezVlade, kojimCrnaGo-

ra postaje regionalni lider u

prilagođavanju novim eko-

loškim standardima - rekao

jeBoljević.

Prvi blok TE bi, kako je na-

javljeno, trebalo da do 2021.

godine bude u potpunosti

ekološkirekonstruisan,čime

ćemuseradni vijekproduži-

ti za 20 godina. Rekonstruk-

cija će koštati 40miliona eu-

ra i finansiraće jeEPCG.

- Sigurno je da ćemo i u pro-

cesu evropskih integracija

nakonovogpotezadobitipo-

hvalu, aNVOkoje se bave za-

štitomživotne sredine treba-

le bi da pohvale ovu odluku

Vlade - rekao je Boljević, koji

se nada da i u NVO sektoru u

CrnojGoripostojeosobekoje

se bave zaštitom životne sre-

dine i koje shvataju da naša

zemlja nije toliko bogata da

semože odreći lignita iz plje-

valjskog basena.

- Ni mnogo bogatije i eko-

nomski razvijenije zemlje

nijesu spremne odreći se fo-

silnih goriva, već kao i Crna

Gora rekonstrukcijom po-

stojećih i izgradnjom novih

obezbjeđivati energiju - ka-

zao je Boljević i naglasio da

je kvalitet života direktno

povezan sa cijenom energe-

nata, jer utiče na standard.

- Bitno je da imamo sopstve-

nu energiju čiju cijenu mi

možemo kontrolisati - na-

glasio je Boljević, ističući da

nemožemoimatidugoročno

stabilan elektro-energetski

sistem bez termoelektrane.

On očekuje da će se u nared-

nom periodu paralelno sa

TE raditi i na hidrocentrala-

ma naMorači.

-Na tržištu ima jeftinognov-

ca za gradnju tih elektrana,

jersutosigurneinvesticijesa

velikimi kratkimvremenom

povrata – smatraBoljević.

Do kraja januara naredne

godine EPCG planira da

predloži Vladi alternativno

rješenje za izgradnjudrugog

bloka.

S.P.

Rekonstrukcijom

postojećeg bloka

Crna Gora postaje

regionalni lider u

prilagođavanju

novimekološkim

standardima, ali

treba hitno naći

način da počne

izgradnja drugog

bloka i HE na

Morači, smatra

Boljević

DRI kontrolnom revizijomutvrdila dametropola turi

PODGORICA

DRI jeura-

dilakontrolnurevizijuko-

načnog izvještaja završnog

računabudžetaopštine

Budva za 2014. i ustanovila

da jeod37preporuka reali-

zovanodeset, 13djelimično,

a 14preporukanije realizo-

vano. Kontrolnomrevizi-

jomjeprovjerena tačnost

navodao realizaciji prepo-

rukakoju jedostavilaopšti-

na i kontrola finansijskih

iskaza za 2016.

U izvještaju, koji su sačinili

senatori Zoran Jelić i Nikola

N. Kovačević, se navodi da i

dalje postoje značajni nedo-

staci u unutrašnjoj finansij-

skoj kontroli, evidenciji neiz-

mirenih obaveza, državne

imovine i sistemu javnih na-

Budva

vodi 358

sporova

vrijednih

74miliona

Najskuplji spor od 14,5miliona protiv

opštine vodi njemačka rmaWTE,

angažovana za izgradnju kolektora

bavki. Jedna od nerealizova-

nih preporuka se odnosila na

evidentiranje sudskih sporo-

va. Opština je prijavila 177

sudskihsporovaprocijenjene

vrijednosti 55,12miliona eura

kojim nije obuhvaćeno 25 u

kojima nije definisana vrijed-

nost. U osnovnoj reviziji je

naveden i podatak da je po

osnovu prinudne naplate op-

š t i na u 2014. i sp l a t i l a

5.354.276 eura.

Kontrolnomrevizijomdržav-

ni revizori suutvrdili da je to-

kom 2016. vođeno 358 postu-

paka gdje je opština bila

stranka u sporu, ukupne pro-

cijenjenevrijednosti74,15mi-

liona eura.

-U18postupaka jeopština tu-

žilafizička ipravna lica, apro-

cijenjena vrijednost je 7,48

miliona eura, od kojih je šest

pravosnažno okončano u ko-

rist opštine u vrijednosti

65.710 eura. Tokom2016. jav-

ni izvršitelji su donijeli 290

rješenja o izvršenju, a Osnov-

ni sud u Kotoru i Privredni

sud dva, ukupne vrijednosti

glavnog duga 10,4 miliona i

229.686 eura troškova izvrše-

nja.Od290predmeta,opština

PODGORICA

Odbor vla-

snika imanjauzoniNP

Lovćenporučili suministru

turizmaPavluRaduloviću

da seneplaše inspektorani

bagera saPrimorja i da jedva

čekajuda senađe adekvatno

rješenjeuvezi naplateula-

skaunacionalni park.

- Iznenađeni smo, aline iupla-

šenidaministarPavleRadulo-

vić najavljuje rješavanje ovog

problema dovođenjembagera

i pojačanominspekcijom- na-

vodi se u reagovanju koje je u

ime odbora vlasnika potpisao

predsjednikPericaRadnjić.

Ministar jeusrijedunasjedni-

ci Odbora za ekonomiju naja-

vio da će na Lovćen poslati in-

spekciju, a da će bagere iz

Budve popeti na Lovćen kako

bi se riješio problem. On je ka-

zao da je prije tri dana preu-

smjerio 170.000 eura NP

Lovćen za isplatu plata i osta-

lih troškova, zato što su ostali

bez adekvatnih prihoda, na-

konobustavljanjanaplateula-

ska turista u ovaj park. Tome

su, kako je kazao, kumovali

protesti grupegrađana, koji su

to radili zbog sitnog šićara.

Odbor vlasnika poziva mini-

stra da organizuje sastanak u

Ministarstvu ili u NP Lovćen,

kako bi našli prihvatljivo rje-

šenje za ovaj problem i razgo-

varali o daljem razvoju NP

Lovćen. Radnjić kaže da su

iznenađeni ministrovom izja-

vomdajeonpozivaomještane

na sastanak, a da se oni nijesu

odazvali.

-Ministar je zaboravioda smo

dva puta bezuspješno na nje-

gov poziv dolazili uMinistar-

stvo na zakazani sastanak, ali

se niko nije pojavio od zvanič-

nika iz Ministarstva - tvrdi

Radnjić i poručujeministru

da šićardžije ne traži među

mještanima, nego u nadlež-

niminstitucijama.

M.P.M.

PredragBoljević

Termoelektrana

Naplatni punkt

NPLovćen