Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 56 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Petak, 29. decembar 2017.

Politika

PODGORICA

–Budvanski

odbor SNP-a raspušten je i

odluka šefa togodboraVese-

linaMarkovićada raskine

koalicijuu toj opštini nelegi-

timna je i nijeu skladu saSta-

tutomstranke. AkoMarko-

vić, ipak, odluči danapusti

koaliciju, biće isključen iz

partijekao i odbornikGoran

Pejović, koji nijeprisustvo-

vao sjednici lokalnogparla-

menta– rečeno jePobjedi iz

SNP-a.

Iz SNP-a su reagovali na odlu-

ku Opštinskog odbora SNP-a

da raskinukoalicijuuBudvi jer

nijesu ispoštovani koalicioni

dogovori.

- Budvanski odbor nije mogao

dadoneseodlukuoraskiduko-

alicijejerjeraspuštenodlukom

Izvršnog odbora, kada su,

shodno Statutu, raspušteni svi

opštinski odbori, osim beran-

skog i ulcinjskog pred kojima

su lokalni izbori – rekao je Po-

bjedin izvor.

Raskinutakoalicija

Lider budvanskog SNP-a i pot-

predsjednik opštine Budva Ve-

selin Marković kazao je da je

raskinutapostizbornakoalicija

koja jeuovomgradu i da jeSNP

otvoren za nove pregovore.

Predsjednik Socijalističke na-

rodnepartijeVladimir Joković

kazao je za Portal Analitika da

centrala njegove stranke nije

za raskidanje vladajuće koali-

cije u Budvi, ali da jeste za po-

štovanje koalicionog sporazu-

ma. Joković poručuje da se

nada da će svi smoći snage da

prevaziđusituacijuidakoalici-

ja ipakneće biti raspuštena.

VlastuBudvi čineSNP,Demo-

krate, Demos, Ura, SDP i Libe-

ralna partija. Kulminacija lo-

ših odnosa u koaliciji, kako

Pobjeda saznaje, desila se na

sjednici Upravnog odbora Vo-

dovoda Budve u srijedu. SNP

je, prema riječima Pobjedinog

izvora, ucjenjivala donoše-

njem odluke o sistematizaciji

kako bi uhljebila svoje kadro-

ve, ali Demokrate su glasale

protiv. Prvo su tražili odgađa-

nje, ali nakon što su Veselin

Marković i Vukoslav Rucović

iz SNP-a upali na sastanak i

prijetili članu Demokrata Ni-

koli Markoviću, on je iz inata

glasao protiv. Tu je bio kraj –

kaže izvor Pobjede.

Razgovori

Predsjednik opštine Budva

Dragan Krapović iz Demokra-

takazao jezaAntenuMda „ni-

jevidiodaSNPhoćedaizađeiz

koalicije, već da razgovara“.

- Sve jeovomoglo i da sedogo-

vori na drugačiji način. Mogli

smo da usvojimo dokumenta

neophodna za kontinuitet

vlasti, a o svim ostalom da

razgovaramo i u okviru

koalicije i javno. Oni su

izabrali drugi put. Nije-

smo o ovoj situaciji još

razgovarali na organima

partije, dodao je, ali moj

lični stav jedavišesanjima

nemamo o čemu da prego-

varamo. Godinu već obavlja-

mo vlast sa dobrim rezultati-

ma,azaštosetosadurušava,to

nije pitanje zamene – kazao je

Krapović.

Sjednica Skupštine opštine

Budva nije održana jer nijesu

došli odbornik SNP-a Goran

Pejović i nezavisni odbornik

StevanDžaković.

AkoMarkovićostanepristavu

da neće učestvovati uvladaju-

ćoj koaliciji, čak i u slučaju da

bude isključen iz stranke, on

po Zakonu o izboru poslanika

i odbornika zadržava mandat

odbornika. To znači da dosa-

dašnja vladajuća koalicija ne-

će imati potrebnu većinu za

izglasavanje budžeta opštine,

ni zadonošenje bilokakve od-

luke. Ukoliko Demokrate kao

najjača stranka ne uspiju da

formirajunovuvećinu, uBud-

vi se mogu očekivati prijevre-

meni lokalni izbori do maja

2018. godine.

I.K.–N.Z.

PODGORICA

- Poslanici

DPS-a saopštili suna juče-

rašnjoj skupštinskoj ra-

spravi da su izmjene izbor-

nihzakonapredložili ucilju

poboljšanja izbornogprav-

nogokvira, dokDemokrat-

ski front i opozicionari koji

suprisustvovali raspravi

poručujuda su to samo

„kozmetičke“ izmjene i

„korakunazad“, teda ihne-

ćepodržati.

Parlament je juče završio ra-

spravu o četiri prijedloga - o

izmjenamaidopunamazako-

naoizboruodbornika iposla-

nika, elektronskimmedijima,

biračkom spisku, finansira-

nju političkih subjekata i iz-

bornih kampanja. O njima će

se izjasniti danas.

Za usvajanje krovnog izbor-

nog zakona potrebna je dvo-

trećinska većina u parlamen-

tu, koje u ovom trenutku

nema zbog protivljenja opo-

zicije.

Cilj

Predsjednica Radne grupe

Marta Šćepanović kazala je

da je cilj izmjena zakona im-

plementacija preporuka

OEBS-a, a sve u cilju pobolj-

šanja izbornog pravnog okvi-

ra.

- Eksperti OEBS-a su u svo-

jim komentarima pozitivno

ocijenili cijeli set zakona i po-

zdravili su istinske napore da

seimplementirajupreporuke

iz konačnog izvještaja po-

smatračke misije nakon par-

lamentarnih izbora prošle

godine - rekla je Šćepanović.

Predrag Sekulić (DPS) kazao

je da kvalitet radaRadne gru-

pe nije lošiji zbog odsustva

opozicije unjenomradu.

PoslanikDF-aMilutinĐuka-

nović ocijenio je da se DPS

samo osvrnula ne neke teh-

ničke karakteristike i da su

predloženi zakoni „korak

unazad“.

Njegov kolega Andrija Man-

dić kazao je da je predstavni-

cimaEKrekaodaDFmožeda

budediodvotrećinskevećine,

ali da „kozmetičke promjene

nijesudovoljne“.

- Ako želite dvotrećinsku ve-

ćinu i ako želite da sljedeći

izbori budu proglašeni kao

regularni,moraćeteda izađe-

te u susret vezano za ove koji

zloupotrebljavaju zakone, a

nalaze seupravosuđu. Dakle,

lustracija i opšti reizbor tuži-

lacaisudija-rekaojeMandić.

Magla

Nezavisni poslanik Goran

Danilović osvrnuo se na iz-

mjene i dopune Zakona o bi-

račkomspisku.

- Opozicionari, ako pristane-

mo da se takmičimo na izbo-

rima po ovim izmijenjenim

pravilimakojavažezabirački

spisak, a da nijesu taknuti re-

gistri prebivališta i boravišta i

da nemamo nikakvu kontro-

lu, mi smo unaprijed izgubili

- poručio jeDanilović.

Branka Bošnjak (DF) optuži-

la je Danilovića za „političko

licemjerstvo“.

- Vi ste sjedjeli u Vladi izbor-

nog povjerenja. Kada smomi

predložili izmjene zakona o

registrimaprebivalištaibora-

višta, vi ste zastupali Vladu i

nijeste dozvolili da se o ovo-

me raspravlja - rekla je Boš-

njak.

Iv.P.

URUŠAVANJEVLASTI UBUDVI:

Centrala Socijalističke narodne partije protiv odluke lokalnog ogranka

DPS: Raspala se koalicija

zbog ucjena i korupcije

Budvanska vladajuća koalicija raspala se, i to samo dva dana

nakon tvrdnje odlazećeg predsjednika opštine da u njoj sve

odlično funkcioniše – saopšteno je iz lokalnog DPS-a.

Oni smatraju da valja očekivati da predsjednik opštine sa

predsjednikom Skupštine demagoški „plasira jednu odmno-

gih teorija zavjere“.

- Za njih bi ljekovitije bilo da se zapitaju zašto se samo dan

pred „prvi rođendan“ raspala koalicija zasnovana na ucjena-

ma, prijetnjama, političkoj korupciji i prije svega ogromnoj

mržnji prema DPS-u – dodaje se iz DPS-a.

SNP će isključiti

Markovića, ali se

koalicija raspada

Poslanici raspravljali o prijedlozima izbornih zakona

Za vlast unapređenje, za

opoziciju korak unazad

Knežević:

Građanska

opozicija

pogubljena

Milan Knežević pozvao je

građansku opoziciju da

krene u proteste, koje upor-

no najavljuje.

- Oni, nesretnici, u ovom tre-

nutku ne znaju da li da izlaze

na izbore, da li da bojkotuju

izbore, da li da prave koalici-

je, da li da ne prave koalicije,

da li da stavljaju kravate, da

li da drže ruku na prsima ili

u džepu. Toliko se slažu i, da

kojim slučajemmože da boli

ljubav među njima, oni bi svi

bili na intenzivnoj njezi kod

Zorice Kovačević - rekao je

Knežević.

DF tvrdi da je Fejzićmu ija

iz Sinđelićeve priče

Poslanici DF-a i Bošnjačke stranke imali su juče na plenarnoj

raspravi polemiku o tome ko je muftija iz svjedočenja svje-

doka saradnika u slučaju pokušaja terorističkog napada Saše

Sinđelića i vezi sa čečenskim lideromRamzanomKadirovim.

Polemiku je otvorio Predrag Bulatović, koji je kritikovao Boš-

njačku stranku što je, nakon parlamentarnih izbora prošle

godine, odbacila ponudu opozicije koja je – iako je izbore sma-

trala neregularnim – ponudila da formirajumanjinsku vladu sa

premijerom iz redova Bošnjačke stranke. Bulatović je istakao

da je dio BS-a, ali i ,,muftija Fejzić“ podržao inicijativu opozicije

nakon razgovora sa predsjednikomČečenije Ramzanom

Kadirovim.

Na takvu izjavu reagovao je Ervin Ibrahimović iz Bošnjačke

stranke, negirajući Bulatovićevu priču i konstatovao da se

ogromna većina u Bošnjačkoj stranci odlučila za koaliciju sa

DPS-omprvenstveno zbog sličnih programskih ciljeva, učla-

njenja u NATO i puta ka EU.

Jedan od lidera DF-a Andrija Mandić kazao je da je od reisa

Islamske zajednice Crne Gore, tokom razgovora u prostori-

jama Demokratskog fronta, saznao da je Fejzića lično zvao

Ramzan Kadirov.

- Rekao je da je razgovarao sa Kadirovim, da je dobio određe-

ne savjete i da on kao vjerski lider nema uticaj na političare iz

Bošnjačke stranke. Ja do sada nikada to nijesampomenuo,

vjerovao samda će reis govoriti o tome, a u priču ga je uveo

Saša Sinđelić jer u Rusiji oni kažumuftija. Ne odnosi se to na

Muamera Zukorlića, niti je on dio priče, iako bi neko želio da

„izveze“ ovu priču - kazao je Mandić.

Predrag Bulatović iz DF-a navodi da je Kadirov „sasvim regu-

larno zvaomuftiju“.

- Muftija je podržao to, imao je interes, kao što je Erdogan izvr-

šio uticaj na neke druge, ali nije presudio ni Kadirov ni Erdo-

gan nego Milo Đukanović jer ima nešto u iokama. Izvadio je

iz ioke neke vaše funkcionere. Toliko o principijelnosti BS-a

- rekao je Bulatović.

Ervin Ibrahimović je upozorio predsjedavajućeg Gencija

Nimanbegua da Bulatović insinuacijama na račun reisa IZ

vrijeđa vjerske poglavare i da je trebalo da upozori poslanika

Demokratskog fronta.

Polemika Fronta i Bošnjačke stranke potvrdila da

je Kadirov pokušao da utiče na politička dešavanja

DraganKrapović

VeselinMarković

Vladimir Joković