Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 56 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Petak, 29. decembar 2017.

Politika

Reagovanje na najavu DF-a da spremaju deklaraciju

o „ideološkompomirenju partizana i četnika“

PODGORICA

–Govoriti da-

nas uCrnoj Gori opartizan-

sko-četničkimpodjelamavi-

še jenego smiješno, jer jenjih

zemljaodavnopomirila–oci-

jenio jepolitički analitičar

RankoĐonovićkomentarišu-

ći najavuDemokratskog

frontaopokretanju inicijati-

veo ideološkompomirenjuu

Crnoj Gori.

Deklaraciju o pomirenju četni-

ka i partizana će, prema planu

Fronta, nakon što je sačine i do-

biju podršku bliskih političkih

organizacija, udruženja i poje-

dinaca, ponuditi i Skupštini na

usvajanje.

Đonović navodi kako je ta ide-

ja sama po sebi smiješna, jer

četnika ipartizanaviše inema.

- Partizane i četnike zemlja je

već pomirila i danas ih je vrlo

malo živih – kaže Đonović,

procjenjujući, za naš list, da

Front takvom idejom zapravo

želi da promoviše četničku

ideologijuuCrnoj Gori.

-Četničkaideologijailiveliko-

srpska politika nikada nije za-

mrla za šta je najbolji dokaz

Demokratski front. Preko

i z m i š l j e n e č e t n i č k o -

partizanske podjele, koju u

životu pokušavaju da održe

predstavnici DF-a, zapravo

samo žele da rehabilituju

četničku ideologiju, a ne

četnike jer ih nema. To je ista

ona ideologija koja je bila sa-

radnik fašističkim okupatori-

ma, a danas su to izraženi pro-

tivnici Crne Gore i građanske

opcije – smatraĐonović.

Takvim idejama, istovremeno

radeći za interese tuđih država

DF, kako ističe Đonović, samo

pomaže Demokratskoj partiji

socijalista da ostane nesmjeniv

faktor na političkoj sceni Crne

Gore.

- Niko kao oni, svojom krajnje

retrogradnom politikom, ne

pomaže DPS-u da bude ne-

smjenjiv.Dakle,četničko-parti-

zanske podjele su izmišljene

zarad rehabilitacije četničke

ideologije, jer četnika i partiza-

na nema više u Crnoj Gori. Oni

koji tu podjelu najvišu kritiku-

ju, a ne govore o fašizmu i anti-

fašizmu, upravo preko nje po-

kušavaju da je održavaju u

životu– zaključio jeĐonović.

Za pokretanje inicijative o ide-

ološkompomirenjuDemokrat-

ski front je, kako je Pobjeda

objavilauprethodnomizdanju,

ovlastio predsjednika Demo-

kratske narodne partijeMilana

Kneževića.

Đ.Ć.

Kakomiriti

antifašiste

sa fašistima

Radulović: Đe će naći

četnike i partizane

- A đe će nać te četnike i partizane – zapitao se ironično pred-

sjednik Matice crnogorske Dragan Radulović reagujući na

najavu Demokratskog fronta.

- Kad pronađu četnike i partizane koji su posvađani, neka

ihmire. A akomisle da mire fašiste i antifašiste, onda ja

nijesamnajbolja adresa za tu priču – kratko je proko-

mentarisao Radulović.

DPS i SD su nova

vlast u prijestonici

CETINJE

- Demokratska

partija socijalista dala je juče

pozitivan odgovor na platfor-

mu Socijaldemokrata, pa će

nastavak konstitutivne sjed-

nice Skupštine prijestonice

biti u subotu, kada bi Cetinje

trebalo da dobije novog pred-

sjednika Skupštine, saznaje

Pobjeda. Nakon mjesec dana

pregovora vlast u prijesto-

nici će vršiti DPS, koji ima 16

odbornika u lokalnom par-

lamentu i Socijaldemokrate,

koje su se na izborima izborile

za dva mandata. Opozicija u

prijestoničkom parlamentu

biće GP Ura i Demokrate, koje

imaju po pet, SDP tri i Stara

garda LSCG sa dva mandata.

Iako u pregovaračkoj platfor-

mi koju su Socijaldemokrate

ponudile DPS-u nije prioritetna

bila kadrovska politika, ispo-

štovan je glavni zahtjev OOSD

Cetinje da Aleksandar Bogda-

nović ne bude više gradona-

čelnik, što je bila ključna tačka

sporenja. Bogdanović je juče

izabran za ministra kulture.

Najozbiljniji kandidat za

novog gradonačelnika prije-

stonice je Aleksandar Kašće-

lan iz DPS-a.

Kašćelan je direktor „Mon-

tenegro bonusa“ i član je

Opštinskog odbora DPS. Bio je

jedan od kandidata za nosioca

liste Demokratske partije soci-

jalista na izborima na Cetinju,

ali je to mjesto ipak na kraju

pripalo Bogdanoviću.

J.Đ.

U subotu nastavak konstitutivne sjednice SOCetinje

Najozbiljniji kandidat za novog gradonačelnika

prijestonice je Aleksandar Kašćelan iz DPS-a

Cetinje

RankoĐonović

DraganRadulović