Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 56 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Hronika

Petak, 29. decembar 2017.

Ko prijeti djeci:

Nepoznati muškarac presrijetao i učenice OŠ „MaksimGorki“

Pretreseni stanovi 16 osoba na Cetinju i u Podgorici

Još dvije djevojčice

prijavile uznemiravanje

Kontrolisani sumnjivi,

oduzeto oružje imunicija

PODGORICA

Roditelji

dvijeučenice šestog razreda

Osnovne škole „Maksim

Gorki“prijavili su školi da je

njihovekćerkeuznemiravao

nepoznatimuškarac i poku-

šavaona svenačinedauspo-

stavi kontakt s njima.

To je Pobjedi potvrdila direk-

torica Snežana Irić i navela da

su one juče razgovarale sa

školskimpedagogom.

Ispričale su da ih je prije ne-

koliko dana u dijelu iza škol-

skog dvorišta, u uličici koja

gleda na zgradu Simpa, pre-

sreo muškarac koji im se

obratio iz auta. Muškarac je,

kako su kazale, voziomalo bi-

jelovozilo i upornoprateći ih,

pokušavao da uspostavi kon-

takt sa njima.

Pitao ih je u kom su razredu i

navodno kazao da će im on

Osnovna škola „MaksimGorki“

ispričati šta suoni radili u tom

uzrastu, koristeći pri tome

vulgarne izraze.

One su, odbijajući bilo kakav

razgovor sa njim, iskoristile

prvu priliku kada su ugledale

prolaznika, potrčale mu u su-

sret i ušle u kombi kojim se

inače vraćajukući.

Nakon što je škola juče obavi-

ještena o ovom slučaju – na-

kon razgovora djevojčica sa

školskim pedagogom, uprava

jekontaktiralapoliciju i dogo-

vorila da u blizini školskog

dvorišta bude patrola.

Takođe, kako je kazala Irić, u

toku jučerašnjeg dana profe-

sori su razgovarali sa učenici-

ma i upozorili ih da ne razgo-

varajusanepoznatimosobama

i odmah prijave bilo koji vid

uznemiravanja.

Izškolesukazalidajejedanod

roditelja ove dvije djevojčice

slučaj prijavioUpravi policije.

Dan ranije,muškaracna čijem

utvrđivanju identiteta policija

radi, presreo je djevojčicu če-

tvrtog razreda Osnovne škole

„Radojica Perović“. Na isti na-

čin se ophodio kao i sa djevoj-

čicama iz Škole „MaksimGor-

ki“. Pokušao je da kontaktira s

njomikadaonatonijeodobra-

vala, neprikladno joj se obra-

ćao. Uznemiravao je i i obra-

ćao joj se vulgarno na putu od

zgrade hrvatske ambasade do

,,Najmarketa“.

KakojePobjedapisala,odoga-

đaju su obaviješteni policija i

Uprava škole, koja je o tome

izvijestila roditelje i obavila

edukativne razgovore sa dje-

com.

A.G.-I.Kr

.

16. januara

brineoženi i djetetu- kazao je

Čađenović.

Sa druge strane, on je podsje-

tioda jeBeharovićsvojimrad-

njama ostvario sva obilježja

bića krivičnog djela učestvo-

vanjem u oružanim formaci-

jama.

-Okrivljeni jeotišaona terito-

riju koju ne kontroliše strana

formacija već teroristička or-

ganizacija –naveo je tužilac.

On je istakao i da bi zatvorska

kaznaodnekolikomjeseciuti-

cala na okrivljenog Beharovi-

ća da ne učini istovjetno kri-

vičnodjelo.

Čađenović je od suda zatražio

i da uzme u obzir da je Beha-

rović nekoliko puta i u toku

istrage i pred sudom izrazio

kajanje.

I branilac Beharovića, advo-

kat Marunović podsjetio je

sud na neporočnu prošlost

njegovog branjenika kao i na

činjenicu da nikada nije osu-

đivan.

Beharović jeprilikomdavanja

odbrane tvrdio da je u Siriju

otišao sa porodicom kako bi

živio u islamskomokruženju,

a ne da bi učestvovao u oruža-

nimformacijama.Tvrdio jeda

se nije borio na strani ISIL-a,

te da je spreman da izdržava

kaznu do kraja života ako se

dokaže da je ratovao.

B.R.

Beharović ispredVišeg suda

PODGORICA

IgorKrsto-

vić (32) izPodgoriceprive-

den je jučeujutrokada jepo-

licijaunjegovoj kući uZeti

pronašla 182.450eura, zako-

je sumnjada sunelegalno

stečene.

Osimnovca,policijajezaplije-

nila dva luksuzna automobila

- „BMW X4“ i „mini kuper“,

ugovore za koje se sumnja da

su fiktivni, dva kriptovana te-

lefona „blackberry“, metalni

boks, mačetu, biber sprej i dva

noža na preklop.

Kako je saopšteno iz Uprave

policije, kuću Krstovića pre-

tresli su službenici Sektora

kriminalističke policije i Po-

sebna jedinica policije.

Oprivremenooduzetimpred-

metima obaviješten je državni

tužilac uVDTuPodgorici.

- U saradnji sa nadležnim tu-

žiocem novac u iznosu od

182.450 eura će biti predmet

daljih provjera od strane Sek-

tora kriminalističke policije,

u cilju utvrđivanja njegovog

porijekla,dokćeostaliprivre-

meno oduzeti predmeti biti

upućeni u Forenzički centar

radi odgovarajućih vještače-

nja - kazali su iz Uprave poli-

cije.

A.G.

PODGORICA

V.R. (23) iz

Podgorice uhapšen je zbog

sumnje da je počinio krivično

djelo razbojništvo u kazinu „El

Grande“ na Rimskom trgu.

On je, kako se sumnja, 26.

decembra, oko 10:30 časova

došao u kazino „El Grande“ i

igrao rulet i nakon što je izgu-

bio novac napustio kazino.

Oko 13:50 časova, V.R. se, kako

se sumnja, vratio u kazino, dru-

gačije obučen, a zatim je prišao

pultu za kojim se nalazila rad-

nica kazina A.P, i uz prijetnju

kuhinjskimnožemod nje je

ukrao 750 eura.

Kako se navodi u saopštenju

policije, ovo krivično djelo

rasvijetljeno je zahvaljujući

izuzetom videomaterijalu i

operativnom radu službenika

Jednice kriminalističke policije

za suzbijanje razbojništava CB

Podgorica, koji su ubrzo nakon

izvršenja identi ikovali osum-

njičenog.

O događaju je obaviješten

osnovni državni tužilac.

C.H.

CETINJE/PODGORICA

Policija je jučeuosamnae-

stoj akciji uborbi protivor-

ganizovanihkriminalnih

grupapretresla 19 lokacija

naCetinju i dvijeuglavnom

gradu. Uhapšena je jedna

osoba, aprotiv jedne slijedi

prijava.

Istražiteljisuprilikompretre-

sapronašlioružje,municiju....

PolicijajenaCetinjupretresla

19 objekata, koje koristi 15

osoba.

Premanezvaničnimsazna-

njimaPobjede, naCetinju

supretreseniobjektikoje

koristeMilo Belada, Va-

silijeVujović,zvaniVaso

Štene, Miloš Đuričko-

vić, B. S.,TasoJovanović,

IvanVujović , PetarLipo-

vina, Žarko Lipovina, M.

V, M.Č, M.J, M.V, I.V, N.K. i

P.K.

- Pretresom stanova i drugih

prostorija pronađeni su pred-

meti koji će u daljem toku po-

stupka biti vještačeni. Protiv

jedneosobebićepodnijetakri-

vična prijava zbog postojanja

osnovane sumnje da je počini-

la krivično djelo nedozvoljeno

držanje oružja i eksplozivnih

materija –navodi seu saopšte-

njupolicije.

Iz Uprave policije ne navode

dom posebnih dodataka za

vatreno oružje i preprav-

komfabričkog oružja.

Oduzetesučetiri puške, ve-

ća količina pištoljske i pu-

ščane municije, 15 komada

okvira za pištolje, sedamko-

mada startnih pištolja, dvije

vazdušnepuškeivećakoličina

djelova za oružje (cijevi i za-

tvarači) a koji su, kako se sum-

nja, bili namijenjeni za izradu

i prepravku vatrenog oružja.

V. B. će biti priveden tužiocu

zbog postojanja osnovane

sumnje da je počinio krivično

djelo nedozvoljeno držanje

oružjaieksplozivnihmaterija.

Istražitelji su, kako se navodi,

u osamnaest akcija pretresli

274lokacijenajugu,sjeveruiu

centralnomdijelu.

J.Đ.

šta je sve oduzeto, ali kako

nezvanično saznajemo, zapli-

jenjena je manja količina mu-

nicije, nekoliko laptopova i

mobilni telefoni.

Osim Cetinja, pretresene su i

dvije lokacije u Podgorici koje

koristi V. B. za kojeg su posto-

jala operativna saznanja da se

bavi nabavkom oružja, izra-

Policija jučeuakciji

Pretreseni objekti u Zeti

Ukući Krstovića

pronađeno blizu

183.000 eura

Izgubio na

ruletu, pa

se vratio

u kazino i

opljačkao ga

Za osamkrađa uNikšiću

osumnjičene četiri osobe

NIKŠIĆ

Protiv četiri osobe

podnijete sukrivičneprijave

zbog sumnjeda su tokom

decembrapočinili osamkri-

vičnihdjela, izoblasti imo-

vinskogkriminaliteta.

NikšićaninR.P.(34)priznaoje

da je počinio četiri teške kra-

đe. On je iz bivšeg restorana

,,Željezare“ ukrao više bakar-

nihkablova, a iz ,,Koni konfek-

cije“ elektrokablove od insta-

lacija i za napajanje šivaćih

mašina.

Takođe, R. P. je ukrao 105 me-

tara podzemnog kabla, bakar-

ne kablove i aluminijumske

žiceuvlasništvuCGTelekoma

i firme ,,Pjastera“. Sudija mu

je, nakon saslušanja, odredio

pritvor i on je sprovedenuZa-

vod za izvršenje krivičnih

sankcija.

S. K. (24) priznao je da je poči-

nio dvije teške krađe i razboj-

ništvo, a nakon saslušanja kod

sudije određenmu je pritvor i

sproveden je u ZIKS. On je iz

porodične kuće I. A. ukrao vi-

še komada bijele tehnike, dok

je iz pomoćnog objekta, vla-

sništvo R.N. ukrao više koma-

da ručnog i baštenskog alata, a

sa krova drugog pomoćnog

objektavećukoličinualumini-

jumskog lima.

Pored toga, na teret mu se

stavlja i da je iz taksija, vlasniš-

tvo firme ,,Maestro“, uzeopla-

stičnukutijusadnevnimpaza-

rom, a kada je taksista S. P.

pokušao da ga spriječi da po-

bjegne primijenio je fizičku

silu.

Da su ukrali veću količinu re-

zervnih djelova marke „Uni-

tas“sumnjičeseP.J.(35)iM.P.

(50), obojica iz Nikšića. Izvr-

šenje krivičnog djela priznao

jeP. J.

S.D.

Cetinje:

Povrijeđene

tri osobe u

udesima

CETINJE

U dva saobraćajna

udesa koja su se juče dogodila

na Cetinju povrijeđene su tri

osobe.

Tridesetjednogodišnji Cetinja-

nin P. P. povrijeđen je juče oko

12 časova na magistralnom

putu Cetinje – Podgorica, u

mjestu Kruševo ždrijelo.

Sinoć se dogodio udes i na

putu Cetinje – Budva, umjestu

Ulići, a sa lakšimpovredama

prošao je B. B. (61) i njegova

supruga V. B. (59) iz Budve.

Supružnici se nalaze u bolnici

na Cetinju.

J.Đ.

Oduzet

novac,

vozila...