Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 56 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Hronika

Petak, 29. decembar 2017.

BIJELOPOLJE:

Presuda Anesu Strikoviću

Žalba na presudu kojom je Ajet Murić

osuđen za napad na policajce

Šest godina zatvora

zbog smrti Bektaševića

Lješković:

Sud pogrešno

ocijenio dokaze

BIJELOPOLJE

Anes Striković (21) osuđen je juče u Višem sudu

u BijelomPolju na šest godina zatvora zbog smrti sugrađanina

Kenana Bektaševića (21).

Prema optužnici Striković se u noći 24. septembra 2016. godine

sudario sa „audijem“ Enesa Bećirovića, kojeg je preticao. Striković

je izgubio kontrolu nad svojim vozilom „ ijat“ skrenuo na desnu

kolovoznu traku. Automobil u kojem je bio Striković i Bektašević

udario je u bankinu, a potom i u stub rasvjete umjestu Sutivan.

Bektašević je stradao na licumjesta, dok je Striković teže povrije-

đen. U udesu je tada povrijeđena i Strikovićeva maloljetna supru-

ga.

V. Šb.

Viši suduBijelomPolju

PODGORICA

Advokat Sr-

đanLješkovićpodnio je žal-

buVišemsudu napesudu

kojomjenjegovklijentAjet

Murićosuđenna šestmjese-

ci zbognapadanapolicajce.

Lješković je žalbom tražio da

se njegov branjenik oslobodi

krivice ili da se postupak vrati

naponovnoodlučivanje, jersu

osuđujućom odlukom nepot-

punoutvrđene činjenice.

- Bitna povreda činjeničnog

stanja se ogleda u tome da je

prvostepeni sud izveo pogreš-

nu ocjenu dokaza. Nije poku-

šao da utvdi istinitost iskaza

okrivljenog da je kritičnog da-

na bio pod dejestvom alkoho-

la, kako je to tvrdio njegov sa-

putnik. Sud je trebao ispitati

pripadnikeMUP-a i eventual-

no zatražiti video zapis iz CB-

aPodgorica - piše u žalbi.

Kakosenavodiužalbi,imajući

u vidu navodne prijetnje koje

su upućene policajcima,

okrivljeni objektivno nijemo-

gao da ih ostvari, a osuđen je

zbog budućeg ponašanja.

Prvostepenupresuduranije je

donijela sutkinja Osnovnog

suda Larisa Mijušković-Sta-

matović.

Ona je u obrazloženju odluke

navela tada da je Murić poči-

nio krivično djelo koje mu se

stvaljalo na teret na način što

je 7. septembra u Ulici Ibrahi-

ma Dreševića svjestan svog

djela prijetio službenicima

policije Veselinu Bakiću i Ve-

skuKneževiću.

M.L.

Advokat Lješković

Presuda optuženomza učestvovanje u stranimoružanim formacijam

PODGORICA

HamidBe-

harović juče jeupodgorič-

komVišemsudu izmijenio

prvobitnu izjavu i priznao

da jeučestvovaou stranim

oružanimformacijama, od-

nosnou sukobimauSiriji na

strani Islamskedržave.

S obzirom na njegovo prizna-

nje,dokaznipostupakjepreki-

nut pa su tužilacSašaČađeno-

vić i branilac Beharovića,

advokat Vladimir Marunović

iznijeli završne riječi. Sutkinja

Biljana Uskoković zakazala je

za16.januarizricanjepresude.

- Izjašnjavam se da sam kriv i

priznajemizvršenje krivičnog

djela koje mi se optužnicom

stavljana teret–kazao jeoptu-

ženi Beharović.

Promjena iskaza

On je pojasnio da je u početku

negirao krivicu jer jemislio da

je krivično djelo učešće u stra-

nim formacijama, koje mu se

stavlja na teret, isto što i rato-

vanje u stranimformacijama.

- Otišao samu Siriju da bih ta-

mo živio kakomi vjera nalaže.

Tačno je da sam obilazio

straže na granici sa Tur-

skom, ali za vrijeme

boravka u Siriji nije-

samratovao–kazao

jeBeharović.

Istakao je da je od

dolaska u Crnu

Goru pokušavao

na sve načine da

pojasni da u Siri-

ju nije išao da ra-

tuje.

- I kod tužioca i ne-

kolikoputatokomsu-

đenja sam izrazio kaja-

nje zbog svega. Imao sam

potrebudapojasnimdanije-

sam išao da ratujem i to prije

svegazbogbolakoji samnanio

porodici. Pretrpio sam veliku

štetu zbog ovoga.Mojamajka,

kojami je bila najveći oslonac,

preminula je u toku ovog po-

stupka –kazao je on.

Uslijedio je predlog tužioca

SašeČađenovićadaseprekine

dokazni postupak imajući u

vidu da je optuženi Beharović

priznaokrivičnodjelokojemu

Beharović:

Obilazio sam

stražena granici

sa Turskom

seoptužnicomstavljana teret,

a što je sud i prihvatio.

Iznoseći završne riječi tužilac

Čađenović ostao je u cjelosti

prinavodima izoptužnicekoji

su, kako je kazao, potvrđeni i

predstavljenimdokazima.

- Beharović je sa porodicom

otputovaouSirijuiakojeznao

da će se nastaniti na teritoriji

kojukontroliše ISIL,

a što je i priznao. Ta-

mo je izvršavao oba-

vezu obilaska stražar-

s k i h mj e s t a p r ema

granici sa Turskom - kazao

je tužilacČađenović.

Okolnosti

On je od suda zatražio da se

Beharovićoglasikrivim, alida

prilikomodmjeravanja visine

kazneuzmeobzir olakšavaju-

će i otežavajuće okolnosti.

-Olakšavajućeokolnosti suda

okrivljeni do sada nije osuđi-

van, što ukazuje na njegovu

neporočnu prošlost. Radi se o

porodičnom čovjeku koji se

Okončano suđenje za ubistvo Zorana Boljevića, presuda 12. januara

Tužiteljka kategorična da su

ujak i sestrići planski ubili žrtvu

PODGORICA

DaniloJova-

nović (64) i njegovi sestrići

Zoran i ZdravkoRadulović

uodbrani sunasrnuli naZo-

ranaBoljevića, koji jepre-

minuonakon štomu jeJo-

vanović ispaliometaku

glavu– to je jučeuVišemsu-

duustvrdiobranilacoptu-

ženih, advokatZdravkoBe-

gović iznoseći završne

riječi.

Sa druge strane, tužiteljka Su-

zanaMilić kazala je da su op-

tuženi 26. maja prošle godine

svjesno i planski ubili Boljevi-

ća. U prilog ovim tvrdnjama,

kakoMilić navodi, govori i či-

njenica da su optuženi u lokal

„Laganini“ došli naoružani,

izvršili svoj naumi pobjegli.

Sračunateodbrane

Epilogprocesabićepoznat 12.

januara kada će sudija podgo-

ričkogVišeg sudaPredragTa-

baš izreći presudu.

TužiteljkaMilićjenaveladaiz

predstavljenih dokaza proizi-

lazi da optuženi nijesu dali

Boljevićuni da se brani.

- Zoran i Zdravko Radulović

fizički su onesposobili Bolje-

vića, aDanilo je ispalio smrto-

nosan hitac u njegovu glavu –

kazala je tužiteljkaMilić.

Premanjenimriječima, snim-

ci sanadzornekamere i rezul-

Advokat Begović u završnim riječima istakao je da je život

njegovih branjenika bio u opasnosti, zbog čega sumorali da se

brane. Dodaje da namjera okrivljenih nije bila da počine ubistvo

tati vještačenja dokazi su koji

jasno ukazuju da Boljević nije

izazvaoincidentnoponašanje.

Tužiteljka je kazala da je od-

brana okrivljenih sračunata

na izbjegavanje krivičnoprav-

ne odgovornosti.

A u prilog toj tvrdnji navela je

daTužilaštvonije povjerovalo

uodbranuZoranaRadulovića,

koji je kazao da oružje nosi

zbog prijetnji određene grupe

momaka, a Danilo iz navike, s

obzirom da je držao kafanu i

bioprevoznik.

Okrivljeni Danilo je priznao

da je pucao tri puta, od čega je

treći hitac bio smrtonosan.

Advokat okrivljenih Zdravko

Begović u završnim riječima

istakao je da je život njegovih

branjenika bio u opasnosti,

zbog čega sumorali da se bra-

ne. Dodaje da namjera okriv-

ljenih nije bila da počine ubi-

stvo.

Nalazvještaka

Advokat jepodsjetio i nanalaz

vještaka medicinske struke,

kojim je utvrđeno da je okriv-

ljeni bio u stanju afekta jakog

strahauvrijeme izvršenjaubi-

stva.

Okrivljeni Zoran je naglasio

daooptužnici dovoljnogovori

snimak i vještačenje, konsta-

tujući da „slika govori više od

hiljaduriječi“.On je istakaoda

njegovbratnijekriv i da jenje-

govo jedino „krivično djelo“

što je bio prisutan kada se do-

godiloubistvo.

Naglasio je da njegovog ujaka

Podgoričani znaju kao dobrog

čovjeka idasugaokolnostina-

vele da uradi ono što je uradio.

Kako je rekao, njegov ujak je

učio njega i brata da budu ča-

sni i pošteni ljudi. Smatrada to

što je njegov ujak izvršio ubi-

stvo, kako kaže, u odbrani je

ono štobi svakouradio za svo-

ga člana porodice.

B.R.

Saprivođenja Jovanovića

MilanTomić

direktor ZIKS-a

Hamid Beharović juče je iznoseći završne riječi

poručio javnosti da je ono što se njemu stavlja na

teret isključivo njegova odgovornost i da se nada

da se ništa od „toga neće odraziti na muslimane

koji žive u Crnoj Gori“.

- Sve je isključivomoja odgovornost. Svojevoljno

samotišao u Siriju, a ne po nečijemnagovoru.

Ja sam taj koji je otišao tamo i koji se vratio

u Crnu Goru. Ja sam taj koji treba da

snosi odgovornost – kazao je

Beharović.

Optuženi:

Svojevoljno sam

otišao u Siriju

PODGORICA

Vlada je juče

imenovalaMilanaTomića

zadirektoraZavoda za izvr-

šenjekrivičnih sankcija i po-

vjerenmu jepetogodišnji

mandat.

Tomić je od jula bio vršilac

dužnosti direktoraZIKS-a.

Za tu funkciju, osim Tomića,

konkurisao je i njegov done-

davni pomoćnik Slađan Raič-

ković.

Milan Tomić bio je pomoćnik

direktora Uprave kriminali-

stičke policije, a od polovine

2012. godine do ljeta 2013. go-

dine bio je pomoćnik direkto-

ra Zavoda za izvršenje krivič-

nih sankcija.

Prije nego što je imenovan za

savjetnika direktora Uprave

policije, Tomić je bio na čelu

kriminalističkepolicijeodjula

2013. godinedo februara 2015.

godinekada jepodnioostavku

nakoneksplozijekojasedogo-

MilanTomić

dilauBlokupet,uUlicivijenac

kosovskih junaka, gdje je iz-

gorjelo pet automobila, a jed-

na žena lakše povrijeđena.

Tomić je tada naveo da ostav-

kupodnosi iz ličnih razloga.

Tokom skoro dvije decenije

obavljao je mnoge veoma od-

govorne funkcije uUpravi po-

licije.

C.H.