Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Četvrtak, 28. decembar 2017.

Hronika

PODGORICA

–Policijapro-

vjeravako jemuškarackoji

je, kako jenavedenouprija-

vi, uznemiravao i pratiouče-

nicučetvrtog razreda

Osnovne škole „RadojicaPe-

rović“, pokušavajući na sve

načineda stupi ukontakt s

njom.

Prema saznanjima Pobjede,

muškarac na čijem utvrđiva-

nju identiteta policija inten-

zivno radi, pratio jedjevojčicu

oko 15 sati od hrvatske amba-

sade do ,,Naj marketa“. Za to

vrijeme pokušavao je na sve

načine da se zbliži s njom, što

je ona odbijala.

Kako je djevojčica ispričala

majci,kojajekasnijepodnijela

prijavu, nepoznati muškarac

nudio joj je razneusluge i obe-

ćavao joj štošta, akadamunije

pošlo za rukom da pridobije

njenu pažnju, otišao je u kraj-

nost i neprikladno joj se obra-

ćao.

Osvemuovomemajkadjevoj-

čiceobavijestila jedirektoricu

škole Mirjanu Bošković, koja

se obratila policiji s molbom

da obezbijedi patrolno vozilo

do kraja školske godine.

Iako se sve dešavalo van škol-

skog dvorišta, Bošković i na-

stavnici su obavili razgovor sa

učenicima i upozorili ih da ne

razgovaraju sa nepoznatim

osobama i budu obazriviji na-

konudaljavanja od kruga ško-

le.

Ona nam je kazala da su iz po-

licijevećreagovaliidaćepoja-

čati kontrole, kao i da će pa-

trolno vozilo uputiti ispred

škole.

Kako nezvanično saznajemo,

juče su prijavu uputila još dva

roditelja, čijadjeca su istoopi-

sala nepoznatogmuškarca.

Policijaćedetaljno ispitati na-

vode prijave i provjeriti snim-

ke sa nadzornih kamera obje-

kataučijojblizinisedjevojčica

kretala na putudo kuće.

A.G.

–I.Kr.

BIJELOPOLJE

-DavidKa-

sumović izBeranaosuđen je

jučena jedinstvenukaznu

zatvoraodčetiri godine i tri

mjeseca zbogkrivičnogdje-

la teškoubistvoupokušaju,

nedozvoljenodržanjeoruž-

ja i eksplozivnihmaterija.

UoptužnicisenavodidajeKa-

sumović 1. septembra 2016.

godine u 8.45 časova, u Ulici

IV crnogorske u Beranama, s

umišljajem pokušao da ubije

VladanaMilunovića ipri tome

doveo u opasnost život njego-

ve suprugeMarijaneMiluno-

vić.

Optužnica navodi da je Kasu-

mović iz vozila „mercedes“

izašao i u pravcuMilunovića,

dok su se nalazili u vozilu

„opel korsa“, ispalio 14 hitaca

iz pištolja nepoznate marke,

kalibra 9milimetara.

Jedan projektil pogodio je

Vladana Milunovića, koji je

zadobio povrede desnog ko-

ljena.

V.Šb.

PODGORICA

–Višedržav-

no tužilaštvouPodgorici po-

diglo jeoptužnicuprotivde-

vetnaestogodišnjegA.M. iz

Rožaja zbogoptužbi da je si-

lovaogodinudanamlađu

djevojku.

Prema navodima optužnice

koju zastupa tužilac Željko

Tomković, A.M. je 20. oktobra

oko 17 časova u Studentskom

domu u Podgorici izvršio

obljubunadosamnaestogodiš-

njakinjombez njene dozvole.

- A. M. je tokom razmjenjiva-

njapoljubacaoborioosamnae-

stogodišnjakinju na ležaj i na-

stavio da je ljubi. Kada je ona

ustala i kazaladamorauškolu,

mladić je ponovo oborio na le-

žaj zahtijevajući od nje seksu-

alni odnos. Iporednjenogpro-

tivljenja i pokušaja da mu se

odupre,mladićjeuspiousvom

naumu–navodi se u aktu tuži-

laštva.

A.M. je pustio djevojku nakon

njeneprijetnjedaćegaprijavi-

ti policiji, što je i učinila.

Djevojci je pružena medicin-

ska pomoć, a A. M. je uhapšen

sjutradanujutru.

B.R.

U jučerašnjembroju Pobjede u izvještaju sa suđenja za poku-

šaj terorizma okrivljeni Dragan Maksić je komentarisao odga-

đanje procesa, a ne optuženi Milan Dušić kako smo objavili.

Izvinjavamo se čitaocima zbog omaške u tekstu.

(41), EmilĆirković (30), Elvis

Palavrtić(30)iSuadKurpejo-

vić (39), zbog postojanja

osnovane sumnje da su poči-

nili krivično djelo neovlašće-

na proizvodnja, držanje i

stavljanje u promet opojnih

droga i krivično djelo krimi-

nalnoudruživanje,doksetra-

gazaElfadomKurpejovićem,

AlbinomHotom i Dragolju-

bomDavidovićem.

- Pretresom prostorija koje

koriste ove osobe policijski

službenici su pronašli i odu-

zeli mobilne telefone, sim

kartice, okopetgramaopojne

droge marihuana i samostrel

„jaguar-armen“ sa optikom

redcat 1xUORD–navodi seu

saopštenju.

Protiv svih sedam lica će biti

podnijeta krivična prijava

zbog postojanja osnovane

sumnje da su počinili krivič-

no djelo neovlašćena proi-

zvodnja, držanje i stavljanjeu

promet opojnih droga i kri-

vično djelo kriminalno udru-

živanje, dok će protiv Kurpe-

jovićabitipodnijetaikrivična

prijavazbogpostojanjaosno-

vane sumnje da je počinio

krivično djelo nedozvoljeno

držanje oružja i eksplozivnih

materija.

Službenici Uprave policije u

aktivnostimakojesprovodeu

borbi protiv organizovanog

kriminala, a koje koordinira

Sektorkriminalističkepolici-

je su u 17 akcija, koje su spro-

vedene od početka oktobra,

pretresli253lokacijenajugui

sjeveru i u centralnoj regiji, i

to na lokacijama koje koriste

članovi bezbjednosno intere-

santnih osoba i njima bliska

lica. Oduzeti su oružje i mu-

nicija, skupocjeni automobi-

li, droga, sredstva komunika-

c i j e , u g ovo r i i o s t a l a

dokumenta, novac i druge

stvari.Višeosobajeuhapšeno

zbog krivičnih djela u vezi sa

zelenaštvom, ilegalnim po-

sjedovanjemoružja i zloupo-

trebom opojnih droga. Sve

štojeoduzetobićevještačeno

u Forenzičkom centru radi

utvrđivanja porijekla, odno-

sno eventualne povezanosti

sa počinjenim krivičnimdje-

lima.

C.H.

NIKŠIĆ

–StojanBlečić (62) iz

Plužina, nastanjenuNikšiću,

tvrdidagapolicijaugradu

podTrebjesomzaustavljana

svakomkorakuveć tri godine,

tedasugauseptembruove

godinemaltretiralikodPivare

„Trebjesa“, nakonšto jeodbio

dauradi alkotestna licumje-

sta idamujenestalohiljadu

eura izdžepaustanicipolicije.

- U posljednje tri godine, otkad

mejepolicijauzelanazub,dosta

puta samplatio kaznu, sigurno

oko 10 puta – kazao je Stojan

Blečić.

Te navode demantovala je nik-

šićka policija i ustvrdila da su

postupaliuskladusaovlašćenji-

ma i da su Blečića priveli nakon

što jevrijeđaopolicijskeslužbe-

nike i zbog odbijanja alkotesti-

ranja. Iz Centra bezbjednosti

takođe navode da u službenim

zabilješkama ne postoji dokaz

da je Blečić kod sebe imao po-

menutusvotunovca.Usaopšte-

nju Uprave policije navodi se

zbogčegajeStojanBlečićprive-

denna razgovor.

S.D.

PODGORICA

- Ž. Đ. (38) izPodgoriceuhapšen je i protiv

njega ćebiti podnijetaprjava zbog sumnjeda jeukraodio

radnemašinekoji jevrijedan3.100eura, koji jenakonkrađe

prodaootpadunaKonikuza40eura.

Kako je saopštila Uprava policije, Ž. K. je 10. decembra prija-

vio da je sa njegovemašine koja se nalazila u selu Bistrice ukra-

den klip za hidrauliku, čija je vrijednost oko 3.100 eura. On je u

prijavi takođenaveoda jediomašinepronašaonaotpadusekun-

darnih sirovina koji se nalazi naKoniku i otkupio ga od vlasnika

otpada.

Osumnjičenićebitiprivedenosnovnomtužiocuzbogsumnjeda

je počinio krivičnodjelo teška krađa.

C.H.

Podnijeta krivična prijava za uznemiravanje učenice OŠ „Radojica Perović“ u Podgorici

Istražiteljiprovjeravaju

ko je pratio djevojčicu

BIJELOPOLJE:

Presuda optuženomza pokušaj ubistva VladanaMilunovića

Kasumoviću četiri godine

i trimjeseca zatvora

Optužnica protiv devetnaestogodišnjaka

Rožajac

osumnjičen

za silovanje

Krivična prijava protiv Podgoričanina

Ukrao diomašine

od 3.100 eura

vanih kriminalnih grupa

kilograma

vozila...

Nikšićanin optužio da ga službenici Centra

bezbjednosti maltretiraju

Iz policije tvrde da su

navodi Blečića netačni

Ispravka

Viši sudu

BijelomPolju

OŠ „RadojicaPerović“

MirjanaBošković

ILUSTRACIJA

ILUSTRACIJA

StojanBlečić

Zaplijenjenamarihuana