Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Četvrtak, 28. decembar 2017.

Društvo/Hronika

PODGORICA

–Crnogor-

skapolicijapretresla je 23

lokacijena sjeveru i oduzela

oružje,municiju, vozila, te-

lefone, dokumentaciju i 15

kilograma skanka. Uhapše-

ne sučetiri osobe, aprotiv

deset supodnijetekrivične

prijave.

Kako se navodi u saopštenju

policije, službenici Sektora

kriminalističkepolicije iCen-

tra bezbjednosti Berane su

jučeujutropretresli16lokaci-

ja, koje koristi 15 bezbjedno-

sno interesantnih osoba:

MarkoZekić,IvanBiletić,Ra-

dislavRajović,GoranRajović,

VitomirMarsenić, Vladan Si-

monović, Radomir Đukić,

Stevan Milović, Golub Radi-

čević, Kenan Sujković, David

Kasumović, VukVulević, Du-

šan Lakušić i Miomir Marse-

nić.

Oružje,municija

- Od ovih lica privedeno je je-

danaest.Pretresomovihloka-

cija policijski službenici su

pronašliioduzeli: pištolj„val-

ter“, lovačku pušku „bajkal“,

tri vozila, više laptopova, SIM

kartice, više mobilnih telefo-

na od kojih neki imaju kripto

zaštitu, novac iugovoreopre-

nosu vlasništva imovine – sa-

opšteno je iz policije.

Utokuakcijepretresomloka-

cija koje koristi S. M. policija

je pronašla pištolj kalibra 6

milimetarabezfabričkogbro-

ja sa okvirom i gasni pištolj.

Pretresom lokacija koje kori-

sti R. R. pronađeno je 16 ko-

mada metaka kalibra 9 mili-

metara, dok je pretresom

lokacija koje koristi Ž. Đ. pro-

nađeno i oduzeto 20 metaka

kalibra 9milimetra, 20meta-

ka kalibra 7,62 milimetra, 16

metaka različitog kalibra, 95

komada lovačkih patrona za

lovačkooružje,četiripuščana

metka kalibra 7,9 mm i devet

komadametakakalibra9mm.

ProtivS.M.,R.R. iŽ.Đ. nakon

konsultacija sa osnovnim dr-

žavnim tužiocem u Berana-

ma, biće podnijeta krivična

prijava zbogpostojanjaosno-

vane sumnje da su počinili

krivično djelo nedozvoljeno

držanje oružja i eksplozivnih

materija.

Droga

Osim ove akcije, službenici

Sektora kriminalističke poli-

cije su u nastavku aktivnosti

koje se preduzimaju s ciljem

borbe protiv organizovanih

kriminalnihgrupa realizovali

i akciju „Artur“ i oduzeli oko

15 kilograma skanka.

Akcijom je presječen lanac

krijumčarenja marihuane iz

Albanije i Kosova u Crnu Go-

ru, azatimdaljepremaSrbiji i

zemljamaZapadneEvrope.

Uhapšeni su Dragan Aković

PODGORICA

–SuđenjeJu-

goslavuJovanoviću (42) iz

Podgorice, koji se tereti da je

sa još dvijeneidentifikovane

osobe izkazinahotela „Crna

Gora“prije sedamgodina

maskiran i prijeteći pišto-

ljemukrao 12.500eura, za-

kazano je za 22. februar.

Proces će voditi sudija Višeg

sudaPredragTabaš.

Jovanoviću se na teret stavlja

da je počinio krivično djelo

razbojništvo.

Prema navodima optužnice,

Jovanović je zajedno sa još

dvije nepoznate osobe 10. ja-

nuara 2011. godine, oko 2.50

časova u Podgorici, upao u ka-

zino hotela ,,Crna Gora“, oda-

kle suukrali novac.

- Okrivljeni i NN osobe bili su

maskirani zimskim crnim ka-

pama, tamnimnaočarima i ša-

lovimaprekolica.Jovanovićje

prišao radnici kazina i stisnu-

tompesnicom je udario u gla-

vu, oborio na pod, nakon čega

joj je selotejp trakom vezao

noge,rukeioblijepiousta.Dok

je jedna NNosoba sa nožemu

ruci čuvala radnicu, optuženi

je sa drugomNNosobompre-

tresao kazino i ukrao 12.500

eura. Nakon toga su pobjegli -

piše uoptužnici.

Jovanović je, inače, bezbjed-

nosno interesantna osoba i vi-

šestrukipovratnikukrivičnim

djelima iz oblasti imovinskog

kriminaliteta i zloupotrebe

opojnihdroga.

Izpolicijesuranijesaopštilida

se aktivnosti na identifikova-

nju druga dva saučesnika u

razbojništvunastavljaju.

M.L.

PODGORICA

– Protiv

M. V. (23) izMojkovcapo-

licija jepodnijela krivičnu

prijavu zbog sumnje da je

nesavjesnim radom pro-

tekle dvije godine oštetio

Upravu za šume Kolašin

za više od43hiljade eura.

On je, sumnja se, nepo-

znatimosobama dozvolio

bespravnu sječu šume na

reonu Vučje i Trebaljev-

sko lipovačkih šuma.

- M. V. je, sumnja se, do-

zvolio bespravnu sječu

šume od 725,58 metara

kubnih bukovih i jelovih

stabala, kojenije evidenti-

rao u svojim izvještajima i

na taj način pričinio štetu

Upravi za šume Kolašin u

iznosuod43.381 euro - sa-

opštili su iz policije.

Komisija, čiji je zadatak

bio da obiđe gazdinske je-

dinice Vučje i Trebaljev-

sko lipovačke šume, kon-

statovala je da je tokom

2016.i2017.godineizvrše-

na bespravna sječa.

C.H.

Sedamnaesta akcija policije u borbi protiv organiz

Zaplijenjeno 15

skanka, oružje,

Podnijeta prijava

protivMojkovčanina

Uprava

za šume

oštećena

za 43.380

eura

Zakazano suđenje optuženomza

razbojništvo u Podgorici prije sedamgodina

Jovanović 22. februara

pred sudomzbog

pljačke kazina

ILUSTRACIJA

Oduzetooružje,municija, telefoni...

Vozilakoja sunaprovjeri

PODGORICA

– Ministar

prosvjeteDamir Šehović, od-

govarajući napitanjeposlani-

ceDemokratskog fronta

BrankeBošnjakkakodoživ-

ljava ,,brutalnu sječukadra

naUniverzitetuCrneGore,

koji podržava smijenjenu

rektorkuRadmiluVojvodić“,

kazao je jučeda resorna či-

jemje čelunemapravodako-

mentarišekadrovskupoliti-

kuUniverziteta.

Istakao je i da je svima prioritet

jačanje pozicije ove institucije.

Bošnjak je u Skupštini oštro

kritikovala smjene profesora

na UCG koji podržavaju bivšu

rektorku, te je pitala Šehovića

priliči li takav potez Univerzi-

tetu koji bi trebalo da bude

hram slobodne misli. Istakla je

danema razlogadabrani kadar

bivše rektorke koji, inače, kriti-

kuje, ali je pojasnila da u ovom

slučaju principijelno ne može

daćuti,odnosnonemožedato-

leriše ,,dozu disciplinovanja

ove ustanove“.

Politika

- To je nedopustivo. Odmazda i

represija kojom se vrši ,,sječa

glava“ na UCG je pogubna za

sve, za cijelo društvo. Pogubni-

ja je, možda, ova uljuljkanost

mase, ovaj muk umnih i dičnih

sijedihglavakojenemajuštada

izgube, ali ćute. To treba sve da

nas zabrine. Je li takav Univer-

zitet nama treba? Ne mogu da

vjerujem do čega smo došli –

istakla je ona.

Pitala se i da li je predsjednik

Upravnog odbora UCG Duško

Bjelica ,,najbolje što nam nudi

Univerzitet“.

Polemikaministra prosvjete i poslanice DF-a o Univerzitetu

Ministar prosvjete

kazao je da bivšu

rektorku nije

smijenila Vlada

već Upravni odbor

Univerziteta

- Vjerujemda premijeru sigur-

no jeste, pošto i on voli ove re-

presivne metode kao i premi-

jer... Gdje god se čuje slobodna

riječ počinje sječa – kazala je,

dodajućidajenovirektorDani-

lo Nikolić samo instrument u

rukamaBjelice.

Ministar Šehović joj je potom

odgovoriodanijeureduštopo-

minje ljudekoji nijesu tu, jer ne

mogu da joj odgovore na kvali-

fikacijekojeimupućuje.Potom

je, odgovarajući na njeno pita-

nje, istakaodadjelujekaomini-

star u okviru zakona, a ne na

osnovu ličnog doživljaja.

- Pravo svakog subjekta uklju-

čujući UCG je definisano zako-

nom. Pravo ustanove je da bira

organe upravljanja i rukovođe-

nja, bira akademsko osoblje i

unutrašnju organizaciju. Ima-

jući to u vidu, umjesto komen-

taranakadrovskupolitikuUni-

verziteta, na kojuMinistarstvo

nema pravo, želim da podsje-

tim da nam je svima prioritet

jačanje pozicije UCG u druš-

tvu, kao temeljne institucije

ove države – rekao je on.

Smjena

Najbolja potvrda posvećenosti

jačanju položaja UCG su, pre-

ma njegovim riječima, izdvaja-

nja iz budžeta za 2018. godinu

kojimjezaovuinstitucijupred-

viđeno 19,3 miliona eura. To je,

podsjetio je, najveće izdvajanje

odosnivanjaUniverziteta.Ista-

kao je i da suove godine uvede-

ne besplatne osnovne studije,

kao i praktična nastava od 25

odsto.

-Možemosesložitida jesvešto

smouradilimi izMinistarstva i

Vlada imalo jedan cilj - pobolj-

šati položaj i ugled UCG i dali

smo važan doprinos takvoj te-

žnji – istakao je on.

Bošnjak mu je odgovorila da je

UCG dugo bio zaštićen u nekoj

mjeri odpolitike.

- Nije se osjećala politika na

UCG koliko se osjeća danas.

Univerzitetsedisciplinujeipo-

kušavate od njega da napravite

partijsku instituciju – istakla je

ona dodajući da su Bjelica i Ni-

kolić javne ličnosti ida jeuredu

štoihpominjeiakonijesuusali,

jer ukazuje na ,,nešto što nije

kako treba“.

Kazala je Šehoviću da je Vlada

počeladasmjenjujerektoreida

je tonajvažnije što suuradili.

- Rektorkunije smijenilaVlada

nego Upravni odbor – odgovo-

rio joj je on.

N.Đ.

Administrativne zabrane

Bošnjak je pitala Šehovića i da li mu je poznato da će, možda,

profesori podnijeti kolektivnu tužbu protiv UCG, jer su, kako

smatra, mimo zakona počeli da im stavljaju administrativne

zabrane na platu.

- Jer dio poreza na nepokretnost koja ide na teret UCG se

računa kao sekundarni objekat Univerzitetu i onda oni nas

oporezuju na taj način što namobračunavaju stanove koje

smo dobili na UCG kao da su nam sekundarni objekti, a ne

primarni. Ispada da mi je dnevna sekundarni, a primarni mi

je kuhinja - jedna te ista jedinica, ali moramda plaćamdvije

vrste poreza – rekla je ona.

Ministar joj je odgovorio da nije upoznat sa ovimpodatkom,

te da će zatražiti informaciju od UCG.

Damir Šehović jučeuSkupštini

PODGORICA

- Birozaope-

rativnukoordinacijukon-

statovao je jučena sjednici

da je regionalna imeđuna-

rodna saradnjaod izuzetnog

značaja zabeskompromisan

odgovor kriminalnimgru-

pama.

Birokoji čini obavještajno-be-

zbjednosni sektor razmotrio

je na devetoj redovnoj sjedni-

Saradnjomprotiv

kriminalnih grupa

ci, kojom je predsjedavao ko-

ordinator Biroa i ministar

unutrašnjihposlovaMevludin

Nuhodžić, realizovane opera-

tivne akcije u borbi protiv teš-

kog i organizovanog krimina-

la.

Procjena opasnosti, kako je

poručeno, predstavlja jedin-

stveni okvir zautvrđivanje za-

jedničkih prioriteta i donoše-

nje strateških i operativnih

odluka o sinhronizovanom

djelovanjupolicije, tužilaštva i

drugihbezbjednosnih službi.

Kako se navodi, pozitivno je

ocijenjena dosadašnja sarad-

nja organa za sprovođenje za-

kona, izražena kroz mjere i

radnje koje se u kontinuitetu

sprovode saciljemobezbjeđe-

nja sigurnog i bezbjednog am-

bijenta uCrnoj Gori.

- Neophodno je nastaviti sa

proaktivnim radom usmjere-

nim na pripadnike organizo-

vanih kriminalnih grupa i be-

zbjednosno-interesantna lica,

a posebno kroz kontrole po-

slovanja firmi čiji su oni vla-

snici i finansijskih transakcija

koje obavljaju sa povezanim

licima - saopšteno je.

Biro je usvojio ,,Procjenu opa-

snosti od teškog i organizova-

nog kriminala u Crnoj Gori –

SOKTA 2017“, koja je prvi put

izrađena uz primjenu među-

agencijskog pristupa.

N.Đ.

Sa sjedniceBiroa

Bošnjak: ,,Sječa glava“

Šehović: Vlada se

nemiješa u rad UCG