Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Četvrtak, 28. decembar 2017.

Društvo

PODGORICA

- Ministarstvo prosvjete obezbijedilo je 306.526

euraza isplatu stipendija i studentskih kredita za novembar i

decembar školske 2017/2018. Godine.

Studenti koji prvi put ostvaruju pravo na studentski kredit, a koji

formulare ugovora, mjenicu i podatake o žirantu nijesu dosta-

vili Ministarstvu prosvjete zaključno sa 19. decembromnijesu

uključeni u ovu isplatu, već će po dostavljanju dokumentacije

biti isplaćeni sa sljedećommjesečnom isplatom studentskih

kredita.

N.Đ.

PODGORICA

–UCrnoj Go-

ri prošle sedmiceod simpto-

manalikgripuoboljelo je 25

osoba - kazali su iz Instituta

za javnozdravlje.

Kako su naveli iz ove zdrav-

stvene ustanove, u ovoj sezoni

zabilježen je jedan laborato-

rijski potvrđeni slučaj gripa.

Oni podsjećaju da je vakcina-

cija najefektivnija mjera pre-

vencije gripa i preporučuju da

se sve osobe koje su u poveća-

nomrizikuodrazvojakompli-

kacija vakcinišu. Vakcina se

može primiti tokom cijele se-

zone trajanja nadzora nad gri-

pom, ali je najbolje vrijeme za

vakcinaciju prije početka

širenja virusa u populaciji, s

obziromda je za razvoj antiti-

jela potrebno dvije do tri sed-

mice nakonvakcinacije.

Onase,izmeđuostalog,prepo-

ručuje svim osobama starijim

od šest mjeseci sa hroničnim

oboljenjima respiratornog si-

stema, kardiovaskularnog si-

stema i bubrega, onima koji se

liječeoddijabetesa,sasmanje-

nom funkcijom imunološkog

sistema uključujući i osobe sa

HIV/AIDS-om, kao i osobe

koje imaju transplantirane or-

gane…

Sl.R.

Isplata stipendija i

studentskih kredita

IJZ: Od simptoma nalik

gripu oboljelo 25 osoba

PODGORICA

-Ministar od-

branePredragBošković i

predsjednikSindikataVoj-

skeCrneGore, potpukovnik

upenzijiMladenBurićpot-

pisali su jučeugovor oosni-

vanjuStambene zadruge

„Odbrana“, čiji je cilj rješava-

nje stambenihpitanja zapo-

slenihuMinistarstvuodbra-

ne i Vojsci CrneGore.

- Ministarstvo osnivanjem za-

druge pokazuje spremnost za

socijalni dijalog i to sa onima

kojima interes nije medijska

promocija, već konkretno dje-

lovanjeurješavanjusuštinskih

potreba pripadnika Vojske i

Ministarstva odbrane - kazao

jeBošković.

Dodao je da se dogovor o osni-

vanju zadruge gradio dugo i

temeljno, što, kako ocjenjuje,

Potpisan ugovor o osnivanju stambene zadruge

Stanovi za vojsku i

Ministarstvo odbrane

RJEŠAVANJESTAMBENIHPOTREBA:

Sapotpisivanjaugovora

govorioistinskojbrizizarješa-

vanje stambenih pitanja zapo-

slenih i poboljšanje njihovog

ukupnog standarda.

On je naglasio da Vojska pred-

stavlja Crnu Goru na najbolji

mogući način u misijama i u

najtežim situacijama, kao što

suelementarnenepogodekoje

supogađale našu zemlju.

- Siguran sam da ova država

zna kako da se na najbolji na-

čin oduži svakom pripadniku

Vojske Crne Gore. A gdje to

može biti nego u rješavanju

jednog od osnovnih prava –

prava na stan - zaključio jemi-

nistar Bošković.

Zahvaljujući na razumijeva-

nju za probleme koje imaju,

potpukovnik Burić je izrazio

zadovoljstvo zbog formiranja

zadruge.On

jekazaodaćeSin-

dikat Vojske dati puni dopri-

nos u realizaciji ovog projekta,

kako ugovor ne bi ostaomrtvo

slovona papiru.

Ministar je najavio gradnju

stanova, u saradnji sa Mini-

starstvomfinansija, za pripad-

nike Vojske i Ministarstva u

Danilovgradu i Podgorici (Za-

gorič),ausaradnjisaopštinom

Tivat, naLekovića barakama.

Finansiranje tekućeg poslova-

nja Stambene zadruge „Od-

brana“ obezbijediće se iz sred-

stava članarina zadrugara.

Pojedinačni osnivački ulog fi-

zičkih lica iznosi 10 eura, koji

mora biti uplaćenu rokuod 30

danaoddanaosnivanjazadru-

ge.

Ministarstvo odbrane će no-

vac za rješavanje stambenih

potreba zaposlenih u Mini-

starstvu i Vojsci obezbjeđivati

uokviru godišnjihbudžeta.

N.K.

Menadžment Javnog servisa izvinio se zbog iznijetih netačnih podatak

Drašković će na

narednoj sjednici

zatražiti smjenu

AndrijaneKadije

ZaMilana Radovića nijemala greška to što jemenadžment nedavno

predstavio podatke o gledanosti koji nijesu tačni i on smatra da za to

neko treba da snosi odgovornost. Direktor Televizije VladanMićunović

poručio da neće podnijeti ostavku

PODGORICA

–ČlanSavjeta

Radio-TelevizijeCrneGore

MimoDraškovićnajavio je

jučeda ćenanarednoj sjed-

nici tog tijela formalnoza-

tražiti smjenugeneralnedi-

rektoriceJavnog servisa

AndrijaneKadije zbogpro-

pustakoji jemenadžment

nedavnonapraviokada je

saopštionetačnepodatkeo

gledanosti i tako „ugrozio

ugled tekuće“.

Savjet juče nije usvojio pro-

gramsko-produkcioni plan

Televizije Crne Gore, jer su

imali dosta zamjerki oko toga

kako program izgleda, pa je

odlučeno da se o tome izjasne

do kraja sedmice na elektron-

skoj sjednici, a menadžment

će do tada, kako su najavili,

usvojiti sve sugestije.

Odgovornost

ZaMilana Radovića nije mala

greška to što je menadžment

nedavno predstavio podatke o

gledanostikojinijesutačniion

smatra da za to neko treba da

snosi odgovornost.

- Očekujem da generalna di-

rektoricapokreneneki vidod-

govornosti prema direktoru,

jer ovo što je urađeno nije be-

zazleno iako vjerujem da se

nije namjerno desilo. Naprav-

ljena je velika šteta, jer je data

negativna konotacija na rad

ove kuće. Uz to, imamo pro-

gram za provjeru podataka i

trebalo je da ga koristite pa do

ovoganebidošlo-kazaojeRa-

dović.

Kadija je odgovoriladane bje-

že od odgovornosti i da je tač-

no da je došlo do greške zbog

čega su se izvinili više puta i

javnosti i Pinku.

- Ako su izvinjenja dovoljna

bila za Dubrovnik i Srebreni-

cu, onda je dovoljno bilo izvi-

njenje i za permutovanje

brojke. Izvinjavamo se Pink

televiziji, kojoj smo možda

nanijelištetu.Nijebilanamje-

ra da diskreditujemo ikoga -

kazala jeKadija.

Drašković joj jena toobjasnio

Usvojen finansijski plan za narednu godinu

Zamjenica generalne direkto-

rice Valentina Šćekić predsta-

vila je juče finansijski plan za

narednu godinu, koji je Savjet

usvojio.

- Planirano je da ukupni

prihodi budu 19,9miliona

eura, od čega se na redovno

poslovanje odnosi 13,9mili-

ona, a na digitalizaciju šest

miliona eura. Ukupni rashodi

bi bili 19,94miliona eura.

Kada je riječ o strukturi plana

prihoda tu imamo državne

prihode od 12,57 miliona eura,

odmarketinga imamo 1,17

miliona eura, a ostalo ide na

komercijalne prihode 1,3 mili-

ona i ostale prihode u iznosu

od 50.000 eura - pojasnila je

Šćekić.

POZDRAVILISESAĐUROVIĆEM:

Sa jučerašnje sjedniceSavjeta

PODGORICA

–Podgoričko

Osnovnodržavno tužilaštvo

koje jeprovjeravalo je li ku-

rikulumiz fizičkogvaspita-

nja zaosnovnu školuprepi-

sanod stručnjaka iz

Hrvatskeutvrdilo jeda taj

dokument nijeplagijat, sa-

znajePobjeda.

Portparolka Osnovnog držav-

nog tužilaštva, državna tuži-

teljka Danka Ivanović-Đerić

kazalajekratkozanašenovine

da jenakonokončanog izviđa-

jautvrđenodanemaosnovaza

preduzimanje krivičnog go-

njenja protiv bilo koga.

- Nema osnova za preduzima-

nje krivičnog gonjenja protiv

bilo kojeg lica, za bilo koje kri-

vično djelo za koje se goni po

službenoj dužnosti – rekla je

ona.

Crnogorski kurikulum iz fi-

zičkog vaspitanja ljetos je iza-

zvao žestoke reakcije dijela

javnosti nakon što su pojedini

hrvatskistručnjacisaopštilida

je taj dokument prepisan od

njih. Tada su članovi Komisije

koja je izradila dokument -

profesori AldijanaMuratović,

Danijela Bulatović i Niko Ra-

ičković podnijeli neopozive

ostavke na članstvo u tomtije-

lu, a bili su dužni da vrate ho-

norare koje su dobili za taj po-

sao, a iznosili suod 100do 300

eura. Saopštili su da su podni-

jeli ostavke isključivo zbog

moralne odgovornosti, te su

bili izričitidanijesuprepisiva-

či. Tada je ministar prosvjete

Damir Šehović saopštio da je

analiza stručnjaka Zavoda za

školstvo pokazala da se crno-

gorski kurikulum iz fizičkog

značajno podudara sa hrvat-

skim dokumentom. Nije, me-

đutim, bilo utvrđeno da li je

riječ o plagijatu, već se čekalo

da slučaj istraže nadležni dr-

žavni organi, odnosno Tuži-

laštvo. Šehović jetadanajavioi

da će biti formirana nova rad-

na grupa koja će ponovo ura-

diti taj program.

Nastava iz fizičkog vaspitanja

se, kako je ranije pisala Pobje-

da, od početka školske godine

odvijala po spornom kuriku-

lumuuprkos tomešto jedoku-

ment istraživalo Tužilaštvo.

Pojediniprofesorisunamtada

ispričali da su dobili uputstvo

darealizujunastavuponovom

kurikulumu, jer će nova radna

grupa samo sačiniti neke teh-

ničke izmjene.

Iz Zavoda za školstvo, takođe,

su ranije saopštavali da nijesu

tačne tvrdnje da je prepisan

kurikulumodHrvata, te da su

sličnosti između kurikuluma

rezultat prihvatanja iste mo-

derne koncepcije obrazova-

nja.

N.Đ.

Osnovno državno tužilaštvo okončalo istragu

Kurikulum

iz fizičkog

nije plagijat