Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Četvrtak, 28. decembar 2017.

Ekonomija

Početkom iduće godine konkurs za treću fazu projekta 1000 plus stanova

Kamate do 3,5 odsto

PODGORICA

-Raspisiva-

njekonkursa zanastavak

projekta 1000plus planira-

no jepočetkomiduće godi-

ne i već sada je evidentnoda

ćekamatne stopebiti naj-

manjedo sada i kretati se iz-

među tri i 3,5odsto - kazao

jePobjedi generalni direk-

tor za razvoj stanovanjau

Ministarstvuodrživog ra-

zvoja i turizmaMarkoČa-

nović.

On ističe da će javnimpozivi-

ma za banke, građevinske

kompanije, fizička lica koja će

prodavati stanove, kao i za

građane do detalja biti defini-

sani uslovi koji se moraju is-

puniti za treću fazuprojekta.

Pregovori

- Trenutno pregovaramo sa

komercijalnim bankama i tra-

žimo dodatno snižavanje ka-

matne stope za dugoročne hi-

potekarne stambene kredite i

pojednostavljene procedure

odobravanja kredita. Sa sigur-

nošću možemo reći da će ka-

matna stopa biti povoljnija ne-

go u prethodnoj fazi projekta i

da će godišnja fiksna kamatna

stopa biti između tri i 3,5 odsto

- kaže naš sagovornik.

Osim ove povoljnosti, sve

ostale iz prethodna dva pro-

jekta, kako jenajavioČanović,

u narednoj fazi biće unaprije-

Prednost ovog projekta su najniža kamatna stopa, troškovi obrade kredita,

cijene usluga notara i osiguranja imovine, kažeMarko Čanović

đene ukorist kupaca stanova.

- Glavna prednost ovog pro-

jekta su najniža kamatna sto-

pa, niži troškoviobradekredi-

ta, jeftinije usluge notara i

životnog osiguranja. Novitet

u trećoj fazi biće ponuda sta-

nova u starogradnji, koji mo-

raju zadovoljiti kriterijume

energetske efikasnosti i čija

ponuda će doprinijeti konku-

rentnosticijenaivećojponudi

usvimopštinama,paočekuje-

mo da će i građani u sjever-

nomi južnomdijeluCrneGo-

re moći da riješe stambeno

pitanje - kazao je Čanović i

dodaoda jeovajprojekat soci-

jalnog stanovanja namijenjen

građanimasasrednjiminižim

primanjima, koji po tržišnim

uslovima ne mogu da riješe

stambenopitanje.

- Posebna pažnja je poklonje-

na osjetljivim socijalnim gru-

pama, licima sa invaliditetom,

samohranim roditeljima,

mladim bračnim parovima i

zaposlenima u javnoj upravi.

U prethodne dvije faze pro-

jekta 809 domaćinstava, od-

nosno 2.149 građana riješili su

stambeno pitanje. U drugoj

fazi je bilo 146 sklopljenih

ugovora sa zaposlenima u jav-

noj upravi, 114 sa mladim

bračnim parovima, 44 sa sa-

mohranim roditeljima, odno-

sno starateljima, licima sa in-

validitetom, domaćinstva sa

djecomsasmetnjamaurazvo-

ju, mladi bez roditeljskog sta-

ranja i žrtvenasiljauporodici,

te 77 ugovora sa ostalim gra-

đanima.

Ocjene

Za projekat hiljadu 1000 plus

su iz Banke za razvoj Savjeta

Evrope kazali da je organizo-

van transparentno i na viso-

kom nivou, a saradnja sa Vla-

domje dobila najvišuocjenu.

- Za ovu fazu projekta predvi-

đen je kredit od 20 miliona.

Imajući u vidu nižu kamatnu

stopuistanoveizstarogradnje

u ponudi, očekujemo da će

450 domaćinstava sa hiljadu

članovariješitistambenopita-

nje - poručio jeČanović.

N.KOVAČEVIĆ

MarkoČanović

g bloka Termoelektrane Pljevlja

iliona u

rvog bloka

Ministarka ekonomije Dragica

Sekulić saopštila je da je Vlada

na sjednici prošle sedmice odlu-

čila da da instrukcije o prekidu

saradnje sa Škodom Praha i hit-

noj rekonstrukciji postojećeg

bloka TE, jer se mora obezbije-

diti sigurno snabdijevanje gra-

đana električnom energijom.

Rekonstrukcija

- Kako godinu nijesmo uspjeli

da u saradnji sa Škodom Praha

nađemo najbolje alternativno

rješenje, moramo pristupiti re-

konstrukciji prvog bloka, jer

nemamo vremena za čekanje -

rekla je Sekulić i naglasila da će

EPCG finansirati rekonstrukci-

ju postojeće termocentrale, a

sredstva za toplifikaciju će

obezbijediti Vlada i opština

Pljevlja.

Ministar održivog razvojaPavle

Radulović rekao je daTEPljev-

lja u sadašnjem stanju ima do-

zvolu da radi još 20 hiljada sati,

odnosno do 31. decembra 2023.

godine.

- Ekološka rekonstrukcija će bi-

ti završenado2021. godine tako

da ne postoji strah od eventual-

nog prekida snabdijevanja. Li-

mit od 20 hiljada sati važi samo

za funkcionisanje TE sa posto-

jećom tehnologijom, a nakon

rekonstrukcije prvi blok će mo-

ći da radi još 20godina - poručio

je Radulović.

Škoda Praha, koja je pobijedila

na konkursu za izgradnju dru-

gog bloka, bila je dužna da nađe

izvor 85 odsto finansija za taj

projekat. Prema njihovom pla-

nu, novi blok bi koštao 324,5

miliona eura.

S.P.

Crna Gora uMMF-ovom

sistemu za širenje podataka

PODGORICA

- Ministarstvo

inansija je juče saopštilo da je

Crna Gora pristupila Opštem

sistemu za diseminaciju poda-

taka (GDDS) u okviru MMF-a.

- GDDS je strukturirani sistem

u kome se zemlje članice

MMF-a dobrovoljno obave-

zuju na poboljšanje kvaliteta

podataka, koji se prikupljaju

i distribuiraju kroz statističke

sisteme u dužem period za

potrebe izrade što kvali-

tetnijih makroekonomskih

analiza. Osnovni cilj GDDS-a

je da pomogne zemljama

da razviju dobre statističke

sisteme s naglaskom na sveo-

buhvatnost, kvalitet i ažurnost

podataka i praksi diseminacije

ekonomskih, inansijskih i

socio-demografskih podataka

- navodi se u saopštenju.

GDDS metapodaci obuhvataju

iskalni sektor i opšte podatke

realnog, inansijskog i spolj-

nog sektora, kao i sociodemo-

grafske podatke.

U tabelama sa iskalnim

podacima, koje su urađene u

skladu sa GDDS-om, a koje se

odnose na Crnu Goru, navo-

di se da su prihodi budžeta

u periodu od januara do

novembra naplaćeni u iznosu

od 1,38 milijardi i ostvaruju se

iznad plana 10,7 miliona ili 0,8

odsto.

- Prihodi su viši za 63,9 milio-

na ili 4,9 odsto u odnosu na

isti period prošle godine. Izda-

ci budžeta su od januara do

novembra ove godine iznosili

1,53 milijarde ili 36,5 odsto

BPD, na kapitalni budžet utro-

šeno je 169 miliona ili četiri

odsto BDP. Od januara do

novembra ove godine ostva-

ren je de icit budžeta u iznosu

od 152,5 miliona ili 3,6 odsto

procijenjenog BDP - navodi se

u saopštenju.

M.P.M.

Ministarstvo finansija saopštilo

PODGORICA

– U kreditima je

na kraju oktobra bilo ukupno

2,73 milijarde, što je rast od 1,2

odsto na mjesečnom nivou,

pokazuju podaci CBCG.

U odnosu na oktobar prošle

godine odobreno je 9,2 odsto

više kredita.

Odnos između kredita i depo-

zita u oktobru je bio niži u

odnosu na isti mjesec prošle

godine i iznosio je 0,86 odsto.

Ukupni depoziti su na kraju

oktobra na mjesečnom nivou

zabilježili rast od 1,6 odsto na

3,19 milijardi, dok su na godiš-

njem nivou porasli 12,2 odsto.

Oročeni depoziti činili su 39

odsto ukupnih, a oni po viđe-

nju 60,3 odsto. Preostalih 0,7

odsto odnosilo se na sredstva

na escrow računu. Najviše je

oročenih od tri mjeseca do

jedne godine, 49,8 odsto, a od

jedne do tri godine 37,3 odsto.

M.P.M.

CBCG

U kreditima

2,7milijardi

USD

1.18950

JPY 134.70000

GBP 0.88593

CHF

1.17720

AUD

1.53160

CAD

1.50280

Kursna lista

Ministarstvo finansija o obveznicama

Isplata neće biti do 22. januara

PODGORICA

- Isplata obveznica konvertovane devizne štednje i

deviznih sredstava, koja se u skladu sa zakonima realizuje preko

poslovnih i Centralne banke, neće se obavljati od 1. do 22. januara.

- Razlog za privremeni prekid je tehničke prirode kako bi se

konsolidovali podaci o realizovanim isplatama. Navedene

aktivnosti imaju za cilj da se obezbijedi integritet baze podata-

ka kako bi se održao kvalitet i sigurnost podataka o imaocima

obveznica - objasnili su iz Ministarstva inansija.

M.P.M.