Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Četvrtak, 28. decembar 2017.

Ekonomija

Resorni skupštinski odbor podržao predloženi zakon o turizmu

Radulović: Inspekcija

kreće na Lovćen

Sa sjedniceOdboraza turizam

PODGORICA

– Ministar

turizmaPavleRadulovićka-

zao je jučeda jeprijedvada-

napreusmjerio 170hiljada

euraNacionalnomparku

Lovćenza isplatuplata i

ostalih troškova, zato što su

ostali bez adekvatnihpriho-

danakonobustavljanjana-

plateulaska turistauovaj

park, čemu su ,,kumovali“

protesti grupe građana.

Onjenasjednici skupštinskog

Odbora za turizam, prostorno

planiranje, ekologiju i poljo-

privredu, koji je podržao

Predlogzakonaoturizmu,na-

javio da u normalnoj situaciji

ne bi bilo nikakve potrebe da

im se preusmjerava novac i

oduzima od nekih razvojnih

projekata. Podsjetimodamje-

štani Njeguša protestuju zbog

naplate ulaza u NP Lovćen

zbog čega su naplatne rampe

uklonjene.

Daliborka Pejović (DPS) pita-

la je kako da se riješi taj pro-

blem, a Radulović je odgovo-

rio da će to riješiti izmjena

zakona o putevima, koja će

uskorobiti inicirana.Ministar

je najavio da će na Lovćen po-

slati inspektore.

-Ovojebizaranproblem.Isto-

vremeno jednostavan i kom-

plikovan, jer nekolicina kori-

sti neusklađenost dva zakona

radi ličnog šićara, jer se to ne

može nazvati ozbiljnim pri-

vatnim interesom. Nekoliko

puta samihpozivao na razgo-

vor, ali se nijesu odazvali. Do

sada nijesam imao vremena

da sebavimovimproblemom,

ali sada imam, pa ćemo one

bagere iz Budve popeti na

Lovćen - kazao je ministar i

dodao da očekuje rješenje i

prije izmjene zakona. Obja-

snio je da će u izmjenama za-

kona o putevima insistirati na

formulaciji da je moguće na

ulasku umorsko dobro i naci-

onalne parkove postaviti na-

platni punkt.

Predsjednik Odbora dr Petar

Ivanović je ocijenio da se radi

o koliziji zakona o nacional-

nimparkovima i putevima.

- Ako poštujete jedan zakon,

onemogućavate punjenje

budžeta nacionalnog parka,

pa sepostavljapitanjekakoda

održavate nacionalni park,

obezbjeđujete plate. Ako kre-

nete u naplatu, onda će se

otvoriti pitanje kršenja zako-

na o putevima. Moramo naći

izlaz iz ove situacije, s tim da

nerazmišljamooprekategori-

zaciji puta, jer je to kompliko-

van i dugproces -kazao jeIva-

nović.

M.P.M.

Raskinut ugovor sa ŠkodomPraha za izgradnju drug

EPCGulaže 40

rekonstrukciju

PODGORICA

-Upravljački

komitet projekta izgradnje

drugogblokaTermoelek-

traneodlučio jeda, nakon

instrukcijaVlade, prekine

saradnju sa češkomkompa-

nijomŠkodaPraha, saopšti-

li su jučepredstavnici Elek-

troprivrede i Vlade.

- Razlog je što Škoda Praha ni

godinu nakon odustajanja Češ-

ke eksportne banke nije ponudi-

la prihvatljivi model finansira-

n j a p r o j e k t a - r e k a o j e

rukovodilac Direkcije za razvoj

i inženjering u EPCG Ivan Mr-

valjević i naglasio da ova odlu-

ka ne znači da EPCG odustaje

od projekta.

Drugiblok

-Kompanija u potpunosti ostaje

posvećena izgradnji drugog

bloka i do kraja januara naredne

godinepredložićeVladi alterna-

tivno rješenje–najavio jeMrva-

ljević i saopštioda suodlučili da

ulože 40 miliona eura u rekon-

strukciju postojećeg bloka.

- Prvi blokTEćedo2021. godine

biti u potpunosti ekološki rekon-

struisan. To uključuje izgradnju

sistema za odsumporavanje, de-

nitrifikaciju i unapređenje rada

elektrofilterskog postrojenja -

kazao je Mrvaljević, ističući da

Siguran izvor energije

u narednih 20 godina

Sekulić je kazala da je prvobitna ideja bila da u narednom

periodu samo radi drugi blok TE od 250megavata (MW), a

da prvi blok bude rezervna varijanta.

- Ova varijanta sada sa rekonstrukcijom i produžavanjem

životnog vijeka prvog bloka namomogućava i za narednih

20 godina siguran izvor od 225 megavata - rekla je Sekulić.

ćeuraditi rekonstrukcijuupotpu-

nosti u skladu sa najstrožijim

ekološkim standardima EU.

- Paralelno sa rekonstrukcijom

drugogblokauradićemo toplifi-

kaciju Pljevalja, sa postojećim

blokom kao toplotnim izvorom

- rekao jeMrvaljević.

Vlada i opštinaPljevlja

trebadaobezbijede no-

vac za toplifikacijuPlje-

valja energijom iz po-

stojećegbloka TE

Ministri turizma i saobraćaja odgovarali na poslanička pitanja

Šest skijališta se

sprema za sezonu

PODGORICA

- Šest skijališta

biće aktivnozaovu sezonu -

naDurmitoruSavinkuk i Ja-

vorovača, VučjeuNikšiću, u

Kolašinu 1450, uBeranama

Lokve i RožajamaTurjak

spremaju se započetak rada,

kazao je uplenumuministar

turizmaPavleRadulović, od-

govarajući napitanjaPerta

Smolovića (DPS).

Na pitanje Gencija Nimanbe-

gua (Forca) kazao je da je pri-

premljenpredlograskidaugo-

vora sa Rokšpedom za hotel

,,Galeb“ u Ulcinju, koji nije is-

puniougovorene obaveze.

- Ministarstvo je angažovalo

advokatskukućukoja jeuana-

lizi dala moguće načine raski-

daugovora iposljedice.Utoku

je komunikacija Sekretarijata

za razvojne projekte, zaštitni-

ka imovinskopravnih interesa

i Ministarstva turizma oko

ovog slučaja - kazao je mini-

star.

Ministar saobraćaja Osman

Nurković je, odgovarajući na

pitanjeJovankeLaličić (DPS),

kazao da je nezahvalno pro-

gnozirati kad će početi rekon-

strukcija magistralnog puta

Tivat - Jaz do Aerodroma Ti-

vat.

- Izrada tehničke dokumenta-

cije je u završnoj fazi nakon

čegaće tenderbiti raspisan, ali

se moraju riješiti imovinsko

pravni odnosi - kazao je Nur-

ković.

M.P.M.

Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte

Adaptiraju palatu Smekja

PODGORICA

- Savjet za

privatizacijurazmotrio

je izvještaj o investicijama

napoluostrvuLuštica, u

HercegNovom, odprošle

do 15. decembraove godi-

ne, koji sudostaviliMini-

starstvoodrživog razvoja

i turizma i Sekretarijat za

razvojneprojekte. Kon-

statovano jeda suna tvr-

đaviMamulapočeli pri-

premni radovi većeg

obima.

-Zakupac je isplatiofiksnuza-

kupninu za prvu godinu od

47.772 eura, a za realizaciju

projekta utrošeno je 543.000

eura – navedeno je u izvješta-

ju.

Razmotrena je informacija o

realizaciji ugovora za ,,Jadran

Perast“.

- Investitor je informisaoda je

utokuadaptacijapalateSmek-

ja,„Imobilia“jedobilapozitiv-

namišljenja Uprave za zaštitu

kulturnih dobara i glavnog dr-

žavnogarhitektezaidejnipro-

jekat i predala zahtjeve za sve

neophodnesaglasnosti-navo-

di se u saopštenju.

Razmotren je izvještaj o po-

štovanju obaveza iz ugovora o

prodaji 50,7odstokapitalaPo-

lieks Berane, kao i usmena in-

formacija člana Savjeta Srđe

Kekovića o krivičnoj prijavi

koju je protiv članova pret-

hodnog saziva Savjeta za pri-

vatizaciju podnio sindikat

Port of AdrijeBar.

M.P.M.

PalataSmekja

Međunarodne

transakcije

pet eura

PODGORICA

- NLB je uvela

jedinstvenu tarifu za među-

narodne transakcije pravnih

lica od pet eura za plaćanja po

deviznim računima sa stan-

dardnim vremenskimokvirom

realizacije (T+2), koji će važiti

od 1. januara do 1. jula 2018,

saopšteno je juče iz ove banke.

- Tarifa od pet eura važiće za

sva devizna plaćanja (naloge

odliva) koje je pravno lice

izvršilomeđu članicama NLB

grupe Banjaluka, Sarajevo,

Beograd, Priština, Skoplje i

Ljubljana – navodi se u saop-

štenju.

M.P.M.

NLB

PODGORICA

- Prosječna stopa realnog rasta BDP od

naredne do 2020. će, prema osnovnom scenariju, iznositi

oko 2,8 odsto, saopštila je predstavnica Ministarstva inan-

sija Iva Vuković povodomNacrta programa ekonomskih

reformi za Crnu Goru od naredne do 2020.

Ekonomski rast u prva tri kvartala ove godine bio je, dodala

je ona, snažan sa stopomod 4,5 odsto.

- Makroekonomski okvir u narednom srednjoročnomperi-

odu zasnivaće se na investicionoj aktivnosti koja će imati

snažan uticaj na ekonomske tokove. Na ekonomski rast

će uticati i sprovođenje mjera iskalne konsolidacije pred-

viđenih Fiskalnom strategijomdo 2020. godine - kazala je

Vuković.

Iz Službe za odnose s javnošću su naveli da Nacrt predstav-

lja najvažniji Vladin ekonomski dokument, koji je strukturi-

ran i rađen prema metodologiji EK.

M.P.M.

Rast u prosjeku 2,8 odsto

Nacrt programa ekonomskih reformi do 2020.

Sa sjedniceSkupštine