Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Četvrtak, 28. decembar 2017.

Politika

PODGORICA

-Konstitutiv-

na sjednicaSkupštineoptine

Tuzi, nakojoj ćebiti izabran

predsjednikSkupštine i ve-

rifikovanimandati odborni-

cima, bićeodržanaupetak,

saznajePobjeda.

Prema pouzdanim saznanji-

ma našeg lista, na funkciju

predsjednika SO će biti dosa-

dašnji predsjednik Fadilj Kaj-

ošaj iz Demokratske unije Al-

bana c a , dok ć e mj e s t o

predsjednika opštine pripasti

kadru Demokratske partije

socijalista.

Izvor Pobjede iz DPS-a je sa-

opštiodaimenovanjeKajošaja

ne znači da je postignut u pot-

punosti dogovor o formiranju

većine.

- Većinu u parlamentu će iz-

vjesno sačinjavati dosadašnji

koalicionipartneriDPS,DUAi

Bošnjačka stranka, dok jemo-

guće da dio koalicije budu i

Socijaldemokrate Ivana Braj-

ovića - rekao je izvor izDPS-a.

DPS je na izborima osvojila 14

mandata,DUAtri,aBošnjačka

stranka dvamandata. Uparla-

mentu su i Albanska alternati-

va sa sedam, Demokratski sa-

vez sa tri, Demokrate sa dva i

Socijaldemokrate sa jednim

mandatom.Parlamentbroji32

odbornika.

N.Z.

CETINJE

- Pregovarački ti-

moviDemokratskepartije

socijalista i Socijaldemo-

kratanakorak suoddogo-

vora za formiranjevlasti na

Cetinju. Čeka se samopozi-

tivnomišljenjeDPS-ao

platformi koju imjeponu-

diopregovarački timBrajo-

vićevepartije.

DPSbi SD-u trebaloda odgo-

vori da li im je platforma pri-

hvatljiva u naredna dva dana.

Ukoliko se to desi, sjednica

Skupštine prijestonice, koja

jeprekinutauponedeljak, bi-

će nastavljena u petak na ko-

joj bi odbornici birali novog

predsjednika lokalnog parla-

menta.

Manje je vjerovatno da DPS

odgovori negativno na plat-

formu SD-a. U tom slučaju

Socijaldemokrate bi se okre-

nule opozicionim partijama,

odnosno SDP-u, Uri, Demo-

kratama i Staroj gardi LSCG i

platformuponudili njima.

Na lokalnim izborima na Ce-

tinju, održanim 26. novem-

bra, SDjeosvojiladvamanda-

ta pa su postali tas na vagi za

formiranje vlasti jerDPS iako

ima 16 mandata ne može sa-

mostalnoobezbijediti većinu.

Uistoj poziciji su i opozicione

partije koje udruženo imaju

15 mandata. Parlament prije-

stonice broji 33 odbornika.

Socijaldemokrate su isticale

da im nijesu u prvom planu

funkcije, pa je to, možda, bio

razlog što su odbili prvobitnu

ponudu opozicije da na Ceti-

nju pripadnu sve čelne funk-

cijepočevodmjestagradona-

če l n i ka i preds j edn i ka

Skupštine SD-u, kao i nekoli-

ko direktorskih mjesta. To-

kom predizborne kampanje

nosilac liste SD dr Ivan Gazi-

voda insistirao je da Aleksan-

dar Bogdanović ne bude više

gradonačelnik, ali i da neki

njegovi najbliži saradnici ne

budu ubuduće na tim pozici-

jama. Kada je riječ o funkcija-

ma, trenutno naCetinju Soci-

jaldemokrate imaju dva

direktora – Centra za socijal-

ni rad i Državnog arhivaCrne

Gore.

Ono što se sve češće pominje

je da su se pregovori odužili

jerSocijaldemokrate, ususret

predsjedničkimizborima, že-

le da sebi obezbijede i nekoli-

ko dobrih pozicija uMojkov-

cu i Petnjici.

J.Đ.

Cetinje nakon lokalnih izbora

Kajošaj iz DUA

predsjednik SO

Ruske službe su

prećutno pomogle

pokušaj terorizma

Šef diplomatije Srđan Darmanović o umiješanosti Moskve

u dešavanja na izborni dan prošle godine

PODGORICA

-Ministar

vanjskihposlovaSrđanDar-

manovićocijenio jeda sube-

zbjednosne službeRusije

prećutnopomogleupoku-

šaju terorističkihnapadana

izborni danuCrnoj Gori o

čemu, kakokaže, govori i či-

njenicada jeoptuženi Edu-

ardŠišmakov2014. godine

učestvovaouraduSavjeta

bezbjednosti Rusije.

Poslanik DF-a Predrag Bula-

tović pitao je Darmanovića da

konkretizuje svoje stavove o

uključenostizvaničneRusijeu

pokušaj terorizma na izborni

dan2016. godine. Takođe ga je

pitao koliko je pripadnika be-

zbjednosnih službi NATO ze-

malja uCrnoj Gori.

Izdaja

-Odonogmomentakada jedi-

plomata takvog formatakakav

je ministar vanjskih poslova

Rusije Sergej Lavrov dozvolio

sebi da izjavi da su politički li-

deri Crne Gore izdali Rusiju,

nijedna izjava ili kvalifikacija

koju bih upotrijebio ne može

biti pretjerana - rekao je Dar-

manović.

On je kazao da je svoje izjave o

ulozi Rusije u našim politič-

kim procesima bazirao na či-

njenicama, podsjetivši da se u

optužnici kaoglavnooptuženi

navode dva lica za koje opera-

tivna i druga saznanja, kao i

snažni dokazi, ukazuju da su

pripadnici službi bezbjedno-

sti Rusije.

Jedan od optuženih, Šišma-

kov, učestvovao je i na sastan-

Darmanović

podsjeća da je

jedan od optuženih,

Šišmakov,

učestvovao i na

sastancima Savjeta

bezbjednosti

Rusije, a tamo ne

mogu da sjede

„neidenti kovani

ruski nacionalisti“

Crnogorski vojnici su

najbolje plaćeni u regionu

Ministar odbrane Predrag Bošković saopštio je da su crno-

gorski vojnici najbolje plaćeni u regionu. On je, odgovarajući

na pitanje Strahinje Bulajića iz DF-a, da li će dio novca od pro-

daje vojne imovine biti usmjeren na poboljšanje standarda

vojnika najsiromašnije vojske u regionu, rekao da nije tačna

konstatacija da je crnogorska vojska najsiromašnija.

Ministar je saopštio da prosječna zarada zaposlenih u Mini-

starstvu odbrane i VCG iznosi 554,96 eura, dok je prosječna

zarada vojnih lica u Crnoj Gori 571,92 eura.

- Pošto vi tvrdite da je to najsiromašnija armija u regionu, da

vam kažempodatke da je u Srbiji prosječna plata 350 eura, u

BiH oko 450 eura, a u Makedoniji oko 417 eura. Dakle, Vojska

Crne Gore nije najsiromašnija, nego najbogatija kad je region

u pitanju - kaže Bošković.

cimaSavjetabezbjednosti Ru-

sije.

- U radu takvog tijela ne uče-

stvuju neidentifikovani ruski

nacionalisti, već se poziv za

učešće dobija sa visokih dr-

žavnih adresa. Šišmakov je

službovao kao zamjenik voj-

nogatašeauPoljskoj, odakle je

kao persona non grata protje-

ranuRusiju.Ovakoneštoupu-

ćuje na zaključak da je malo

vjerovatnodaodređene struk-

ture nijesu bile upoznate, od-

nosno da su prećutno pomo-

gle u pokušaju izvršenja

krivičnogdjelaokojemjeriječ

- rekao jeDarmanović.

Indikativno je i to, kakododaje,

da zvaničnaMoskvanijepoka-

zala spremnost za saradnju,

već je na različite načine op-

struirala istražni postupak i

sudski proces uCrnoj Gori. On

nijeodgovorionapitanjeobro-

jupripadnika stranih službi.

- Nikad u životu nijesam bio

povezan ni sa kakvim obavje-

štajnim službama, domaćim

ilistranim-rekaojeDarmano-

vić.

Bulatović je kazao da Darma-

nović „zastupa interese Soro-

ševe grupacije“.

- Rusija je umiješana zato što

Ananije Nikić nije izručen? A

Bogićević i Ristić, jesu li izru-

čeni?Optužite Srbiju ako smi-

jete - rekao jeBulatović.

AmbasadaSAD

Poslanik DF-a Jovan Vučuro-

vić pitao je ministra koliko su

puta upozorili ambasadorku

SAD Margaret Ueharu da se

ne miješa u unutrašnje stvari

CrneGore.

- Nedavno je čestitala DPS-u

rezultatna lokalnimizborima.

Svaka vlada koja drži do sebe

bi makar reda radi reagovala.

Ambasada SAD čestita DPS-u

na otimačini i krađi na izbori-

ma - kazao jeVučurović.

Darmanović je odgovorio da u

postupku američke ambasa-

dorke ne vidi ništa sporno.

-Ministarstvo vanjskihposlo-

va nije protestovalo prema

američkoj ambasadi jer nema

nikakvog povoda za to. Važan

segment demokratskog pro-

cesa jesu izbori, posebno u

sredinama poput naše gdje

postoje tendencije za njihovo

diskreditovanje, uprkos pozi-

tivnimocjenamamjerodavnih

međunarodnih institucija kao

što je OEBS i Savjet Evrope.

Nije neuobičajeno da se po-

zdrave izbori u zemlji, kao ni

da se komentarišu procesi u

trećim zemljama. Da li je to

primjereno, stvar je utiska, ali

nije bilo povoda ni za kakve

protestnenote - kažeministar.

MilunZogović izDF-apitao je

Darmanovića na kojim sazna-

njima temelji izjavu da je mo-

gućeponovnomiješanjeRusi-

je u izborni proces.

- Imajući u vidu sve što se de-

šavalo u oktobru prošle godi-

ne, razumna reakcija svake

države je da ispolji oprez kada

su u pitanju svaki predstojeći

izbori. Nadamo se da ovoga

putado takonečeganećedoći,

što bi bio ohrabrujući signal -

odgovorio jeDarmanović.

Ministar je, odgovarajući na

pitanje Ervina Ibrahimovića

iz BS, najavio da će Crna Gora

narednegodinenajvjerovatni-

je otvoriti konzulat i ambasa-

duuKopenhagenu.

Iv.P.

Predsjednik Vujanović sa novoimenovanimambasadoromuMoskvi

Crna Gora spremna da

poboljša odnose sa Rusijom

PODGORICA

-Geopoli-

tički odnosi uzrokovali su

aktuelnousporavanje sa-

radnje saRusijom, ali Crna

Gora je spremnada topre-

vaziđe, poručio jepred-

sjednikCrneGore

Filip

Vujanović

tokomsastanka

sanovoimenovanimamba-

sadoromCrneGoreuRu-

siji RamizomBašićem.

- Geopolitički odnosi uzro-

kovali suaktuelnousporava-

nje saradnje, aliCrnaGora je

spremna da to prevaziđe u

zajedničkom interesu i za

dobro građana obje države -

kazao jeVujanović.

U tom kontekstu ukazao je

naposebanznačajdiplomat-

ske misije novoimenovanog

ambasadora očekujući nje-

gov puni doprinos.

Vujanović je naglasio da od-

nosi Crne Gore i Rusije ima-

ju bogatu i više od tri vijeka

dugu tradiciju, sa zajednič-

kim interesom za dalje una-

pređenje u brojnim oblasti-

ma.

Novoimenovani ambasador

RamizBašićjepokazaodasu

njegove pripreme bile sadr-

žajne i detaljne i iskazao

spremnost da se maksimal-

no posveti uspjehu njegove

diplomatskemisije.

Predsjednik je saopštio po-

štovanje rada dosadašnjeg

ambasadora Crne Gore u

Rusiji Igora Jovovića.

R.P.

Fadilj Kajošaj

Tuzi

SrđanDarmanović

Konstitutivna sjednica Skupštine Tuzi u petak

SD i DPS na korak

do dogovora