Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Četvrtak, 28. decembar 2017.

Politika

PODGORICA

- Predsjed-

ništvoDemokratskenarod-

nepartijeovlastilo jepred-

sjednika te strankeMilana

Kneževićadapokrene inici-

jativuo „ideološkompomi-

renju“uCrnoj Gori, saznaje

Pobjeda.

Prema planu DF-a, inicijativa

bi nakon što dobije podršku

bliskihpolitičkihorganizacija,

udruženja i pojedinaca mogla

uvidudeklaracijebitiponuđe-

na parlamentuna usvajanje.

- Ideja Predsjedništva Fronta

je da predsjednik DNP-a Mi-

lanKnežević i liderNove srp-

ske demokratije Andrija

Mandić prvi potpišu tu inici-

jativu, kao potomci partizana

i četnika. Na taj način se, osim

PODGORICA

-Otvaranjem

30 i privremenimzatvaran-

jemtri poglavlja, tekvalitet-

nimi efikasnimzaokruži-

vanjemreformi u

značajnombrojuoblasti,

CrnaGora jeuspješnozavr-

šila 2017. napoljuevropske

integracije i spremna je za

sljedećekorake, ocijenjeno

je jučenadevetnaestoj sjed-

niciKolegijuma zapregovo-

re, kojomjepredsjedavao

predsjednikVladeDuško

Marković.

Članovi Kolegijuma su raz-

motrili ključne aktivnosti za

ispunjenje privremenih mje-

rila u poglavljima 23 i 24, s fo-

kusom na nalaze radnog do-

kumenta Evropske komisije

za oblast vladavine prava. Ta-

kođe, predmet sastanka je bilo

i programiranje sredstava Ipe

2018. za oblast vladavine pra-

va.

Predsjednik Vlade je istakao

da je u okviru poglavlja 23 i 24

završen ogroman dio posla u

posljednje četiri godine, tj. od

njihovog zvaničnog otvaranja

decembra 2013. Zakonodavni

proces je pri kraju, institucio-

nalni okvir uspostavljen i kon-

tinuirano se osnažuje, a bilans

rezultata i primjena donijetih

reformi pokazuju rezultate u

konkretnim oblastima. Uka-

zao je na važnost da se u 2018.

održi dobar ritamreformi i re-

zultata, posebno u vladavini

prava, koja diktira napredak

cijelog procesa.

U tom kontekstu, članovi Ko-

legijuma su dogovorili inten-

ziviranje rada na ispunjenju

privremenihmjerila u 23. i 24.

poglavlju, kroz jasno defini-

sanje obaveza i rokova za rea-

lizaciju prioritetnih aktivnos-

t i . Dogovorena j e da l j a

koordinacija rada svih resora

koja će osigurati vidljive re-

zultate i omogućiti da Crna

Gora pređe u sljedeću fazu

pregovora koja znači privre-

meno zatvaranje poglavlja.

Članovi Kolegijuma su, ta-

kođe, razmijenili mišljenje u

vezi finansiranje Ipe 2018. i

dogovorili prioritete za finan-

siranje iz sektora vladavine

prava i temeljnih prava, za što

jenaraspolaganju13,3miliona

eura.

Sjednici su prisustvovali

članovi Kolegijuma, kao i mi-

nistri unutrašnjihposlova, ra-

da i socijalnog staranja i ljud-

skih i manjinskih prava,

Mevludin Nuhodžić, Kemal

Purišić i Mehmed Zenka,

predsjednica Vrhovnog suda

Vesna Medenica, vrhovni dr-

žavni tužilac Ivica Stanković,

specijalni državni tužilac Mi-

livoje Katnić i predsjednik

Sudskog savjeta Mladen

Vukčević.

R.P.

PODGORICA

- Mitropolit

Srpske pravoslavne crkve u

Crnoj Gori Am ilohije rekao

je, na promociji knjige vladike

Atanasija „Od Kosova do Jad-

ovna“, „da je priznanje Kosova

najveće izdajstvo vlasti u

istoriji“.

- Ova knjiga bi trebalo da dođe

do onih koji danas upravljaju

sudbinomnašega naroda.

Prije svega mislimna vlas-

todršce iz Crne Gore i nadam

se da će i oni biti u prilici da

prelistaju njene stranice.

Nadam se da će se nakon toga

vratiti pravomputu, odnosno

Kosovu i Metohiji, i da će se

pokajati za ono što danas rade

i priznaju tobožnje nezavisno

Kosovo. Taj čin aktuelne vlasti

Crne Gore je najveće njeno

izdajstvo u istoriji, i to ne samo

prema Kosovu nego i prema

Crnoj Gori - naglasio je mitro-

polit crnogorsko-primorski.

R. P.

PODGORICA

- Skupštinski

odbor zavanjskeposlove juče

nijeproslijedioSkupštini na

razmatranjenacrt zakonao

demarkaciji saCrnomGo-

rom. Odluku, kako je zaklju-

čeno, Odbor ćedonijeti nana-

rednomsastanku 15. januara.

Državnakomisija zaobilježa-

vanje granice trebadado tog

datumadostavi eventualne

dodatne argumentedaKoso-

vo sporazumomodemarkaci-

ji gubi dio svoje teritorije.

Pred skupštinskim odborom je

komisija, koju je imenovao pre-

mijer Ramuš Haradinaj nakon

stupanja na dužnost, saopštila

da bivša komisija nije uradila

demarkaciju granice Kosova sa

CrnomGorom, već je usposta-

vilanovugraničnuliniju.Kazali

su da je komisija prevazišla

ovlašćenja i da je Kosovo do

2009. efektivno upravljalo

spornimdijelom teritorije, koji

po sporazumu danas pripada

Crnoj Gori.

Vlada Ramuša Haradinaja, koji

se dok je bio u opoziciji oštro

protivio sporazumu o demar-

kaciji, je 4. decembra usvojila

izvještajnoveDržavnekomisije

Kosovazaobilježavanjegranice

odemarkaciji saCrnomGorom

i zajedno sa sporazumomo de-

markaciji iz 2015. godine ga

proslijedila Skupštini na raz-

matranje.

Komisijajekonstatovaladagra-

nična linija u sporazumu o dr-

žavnoj granici izmeđuKosova i

Crne Gore iz avgusta 2015. nije

u skladu sa administrativnom

graničnomlinijom.

Kosovski premijer Ramuš Ha-

radinaj kazao je da su odnosi

njegove zemlje sa Crnom Go-

rom dobri i pozvao premijera

DuškaMarkovića da u januaru

posjeti Kosovo.

Na pitanje gdje su sada granice

po novom sporazumu, Haradi-

naj objašnjava: „Prenijete su u

doline, sa Čakora u dolinu Ru-

gove, a iz Kule je u blizini Peći.

Zbog toga smo smatrali da su

napravljene neke greške koje

smodalinovojkomisijidariješi,

a sada je to već u rukama posla-

nika.Podsjetiojedasporazumo

demarkaciji čeka od2015. godi-

ne.

- Inače smo gubili previše vre-

mena. Ali, ja nijesam gubio vri-

jeme, ne samo zbog toga što je

predsjednik Tači rekao, već

zbog toga što osjećam koliko

građanima znači vizna libera-

lizacija - rekao jeHaradinaj.

Ratifikacija sporazuma o de-

markaciji sa CrnomGorom je-

dan je od posljednjih uslova

Evropske komisije za ukidanje

viznog režimaKosovu.

R.P.

Knežević i Mandić bi da

mire partizane i četnike

Deklaracija

o očuvanju

srpske nacije

- na čekanju

Front je najavio i učešće u

pisanju deklaracije o oču-

vanju srpske nacije čiji su

autori trebali da bude pred-

sjednici Srbije i Republike

Srpske Aleksandar Vučić i

Milorad Dodik.

Iako je deklaracija gromo-

glasno najavljivana, kako

je Pobjeda ranije pisala, još

nije ni počeo rad u njenom

ekspertskomdijelu.

Najava te deklaracije izazva-

la je burne reakcije, a anali-

tičari su je uporedili sa zlo-

glasnimmemorandumom

SANU iz 1986. godine koji je

bio uvod u krvave ratove na

prostorima bivše SFRJ.

- Konstatovali smoda SUBNORnebaštini ideje

antifašižma. Partizani se tokomNOR-anijesuborili

zanezavisnuCrnuGoru i učlanjenje uNATO, već za

CrnuGoru u Jugoslaviji - rekao jeKnežević

Ocjena Kolegijuma za pregovore sa EU

Uspješna 2017. na polju

evropske integracije

Amfilohije: Crnogorsko priznanje

Kosova je najveće izdajstvo

U Skupštini Kosova odgođena odluka o demarkaciji sa CrnomGorom

Haradinaj: Izgubili

smo previše vremena

DuškoMarković i AndrijaPejović

Demokratski front planira novu deklaraciju o „ideološkompomirenju“ u Crnoj Gori

mirenja Srba i Crnogoraca,

promoviše ideja ideološkog

pomirenja - kazao je izvorPo-

bjede blizakFrontu.

Borba

Predsjednik DNP-a Milan

Knežević potvrdio je u izjavi

za Pobjedu da će pokrenuti

inicijativuzapomirenječetni-

ka i partizana kroz formu ide-

ološkog pomirenja.

- Konstatovali smo da SUB-

NOR ne baštini ideje antifa-

šižma. Partizani se tokom

NOR-anijesuborili zanezavi-

snu Crnu Goru i učlanjenje u

NATO, već za Crnu Goru u

Jugoslaviji - rekao je kratko

Knežević ne želeći da detalj-

nije obrazloži svoj stav.

U pitanju je već druga inicija-

Predsjednik DNP-a potvrdio je u

izjavi za Pobjedu da će pokrenuti

inicijativu za pomirenje četnika i

partizana kroz ,,formu ideološkog

pomirenja

. Ovo je već druga

inicijativa Fronta u proteklih

godinu dana o pomirenju u Crnoj

Gori i otvara se pitanje da li će

imati istu sudbinu kao i ideja o

pomirenju Srba i Bošnjaka, koja

je ostalamrtvo slovo na papiru

tivaFrontauproteklihgodinu

danaopomirenjuuCrnojGo-

ri, ali tek ostaje da se vidi ka-

kva će biti njena sudbina.

Krajemprošle i početkomove

godine lansirana je ideja o

„pomirenju Srba i Bošnjaka“.

Zeleno svjetlo za taj doku-

ment dao je i Muamer Zukor-

lić, bivši muftija sandžački a

sadašnji poslanik u Skupštini

Srbije.

- Obaviješten samda je na sje-

veru Crne Gore upravo došlo

do jedne slične stvari, gdje su

srpski i bošnjački intelektual-

ci, polazeći odmaksime – sva

prava svima – sastavili jednu

deklaraciju kojomžele da po-

zovusrpskeibošnjačkepoliti-

čare da rade zajedno. Kao što

smo uradili mi u okviru DF-a,

mi Srbi i naša braća Crnogor-

ci, pronašavši zajednički je-

zik. Radujemse tome - izjavio

jeMandić.

Ta deklaracija nikada nije

ugledala svjetlost dana.

Deklaracije

Ništa bolje nije prošla Dekla-

racija o pomirenju Srba i Cr-

nogoracaučijojizradisu,osim

Mandića,aktivnoučestvovalii

suvlasnici „Vijesti“ Miodrag

Perović i Željko Ivanović kao i

lider Demosa Miodrag Lekić,

a koja je u javnosti lansirana

2012. godine.

Glavni elementi tog doku-

menta podrazumijevali su da

se srpskoj zajednici ponudi

pravo na trikolornu nacional-

nu zastavu, da srpski jezik po-

stane drugi službeni jezik i da

se skrati državna himna Crne

Gore,alinijednomriječjunije-

su pominjana vjerska prava

nacionalnihCrnogoraca i pra-

va nasilno ukinute Crnogor-

ske pravoslavne crkve.

Ni ta deklaracija, osimmedij-

skog, nije imalaneki većidruš-

tveni značaj.

N.ZEČEVIĆ