Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Četvrtak, 28. decembar 2017.

CrnomGorom

PLJEVLJA

–Bezprisustva

opozicije parlamentPljevalja

usvojio je jučebudžetza2018.

godinu. SNP,DFiPokretza

Pljevljabojkotovali surad

Skupštine jersjednicunije

prenosila lokalnaRTV.

Na početku zasijedanja odbor-

nici opozicijepredložili suda se

sjednicaodgodi.Pozvalisusena

član 74 Poslovnika koji glasi

„Radskupštinedirektnopreno-

si lokalni javni emiter RTV

Pljevlja“. Skrenuli su pažnju da

će se voditi rasprava o budžetu,

vrlo važnompitanju za građane

i ocijenili da skupština nema

uslovezazasijedanje.

Predstavnicivlastiodgovorilisu

da član 74 nije imperativ, da ne-

ma pravne posljedice, te da je i

ranije bilo slučajeva kada se

sjednicenijesuprenosile.

Nakon toga odbornici opozicije

su izveli performans. Minutom

ćutanja su ,,odali počast, mrtvoj

demokratiji i napustili salu“.

Predsjednikopštine,MirkoĐa-

čićkazaojedajebudžetza2018.

godinu planiran na iznos od

17.940.000 eura, što je za

2.830.000 euramanje u odnosu

na ovogodišnji. Kapitalni

budžet za 2018. godinu je plani-

rannaiznosod6.500.000milio-

na eura, a tekući na 11.430.000

milionaeura.

Kapitalnimbudžetomplanira-

na je adaptacija glavne ulice,

gradske hidrotehničke infra-

strukture, asfaltiranje gradskih

ulica, asfaltiranje seoskih pute-

va, izgradnja seoskihvodovoda,

obnova fasada i pet stanova za

zaposlene u opštini. Planirana

susredstvaizazavršetakvelikih

investicionih radova - Doma

kultureitoplane,zaštaćenajve-

ćim dijelom država uložiti no-

vac.

VladeMilinković (DPS) istakao

je da budžet pokazuje da će svi

započetiprojektibitiiokončani.

–Tekućibudžetpribližanjekao

i prošle godine, a kapitalni je

smanjen. No, iako je nominalno

manji, sve pozicije obuhvaćene

kapitalnim djelom budžeta su

najvažnije i najprioritetnije. Su-

blimirane su sve potrebe građa-

na u okvirumogućeg – kazao je

Milinković.

Preostale 23 tačke dnevnog re-

da koje su se većinomodnosile

na programe rada lokalnih jav-

nihustanova i preduzeća usvo-

jene su bez rasprave, jednogla-

sno.

A.S.

PODGORICA

– Crnogorski

elektrodistributivni sistem

danas nastavlja radove za kva-

litetnije i sigurnije napajanje

električnom energijomu više

opština.

Andrijevica:

od 9:30 do 14:30

sati Gračanica i trafostanica

„Andrijevica 3“; od 9 do 14:30

sati: Petnjica, Radmanci, Laga-

tori, Đuđ Murovac, Javorova,

Ponor, Vrsajke, Dobrodole,

Bor, Savin Bor, Kruščica i Dašča

Rijeka.

Berane:

od 9 do 14:30 sati Šti-

tari, Bubanje, Rujišta i Zaostro

(kratko isključenje).

Bijelo Polje:

od 9 do 15 sati

Mioče, Ivanje i Pape.

HercegNovi:

od 9 do 10 sati

djelovi Kumbora, Zelenike i

Zmijica.

Kotor:

od 9 do 12 sati naizmje-

nično isključivanje djelova Sta-

rog grada - zbog priprema za

novogodišnji doček.

Mojkovac:

od 8:30 do 14:30

Lugovi; od 9 do 14:30 sati Petro-

va Ravan.

Plav:

od 8 do 14:30 sati Koma-

rača.

Rožaje:

od 10:30 do 14:30 sati

Fejzići; od 9 do 10 sati Zejnelagi-

ći; od 10 do 14:30 sati

Kačapore, Kurbardovići, Murići,

Bać, Repetitor, Jablanica, Đuđe-

vići, Kajevići, Pripeč, Crnča,

Dračenovac, Malindubrava,

Vuča i kratko isključenje izvoda

,,Biševo.“

Ulcinj:

od 11 do 14 sati područja

od Kolomze do Svetog Đorđa

(dalekovod „Gač“), kao i od Bra-

tica do Kruča Hije (dalekovod

„Mavrijan“).

I.T.

CEDIS: Radovi

udevet opština

HERCEGNOVI

– Čopor pasa prekjuče je u zaseoku Bača-

novići u Ratiševini zaklao sedamovaca. Suvlasnica Mirjana

Stanković ispričala je da ju je u zoru probudio lavež pasa, te da

je prizor koji je zatekla bio stravičan.

– Oko pola devet probudiome lavež pasa. Bili su ispred kapije

garaže. Potom su ušli umoje i komšijino dvorište. Rastjerala

sam ih, ali su se vratili i napali ovce na livadi. Ljudi koji su išli

na posao vidjeli su šta se dešava i javili da psi napadaju ovce.

Prizor je bio stravičan, sedamovaca su zaklali, tri su preživjele

– kazala je Stanković.

Navodi da su psi krvavih čeljusti otišli na Sušćepan i prema

Goliji.

Slučaj su prijavili Komunalnoj policiji i veterinarskoj inspekciji.

Međutim, prema njenim riječima, čopor desetak pasa i juče se

pojavio u selu.

Apeluje na nadležne da reaguju i uklone opasne pse sa ulica.

Načelnica Komunalne policije Marija Andrić je kazala da su

upoznati sa slučajem i da su naložili šinterskoj službi Čistoće

da uhvate pse i zbrinu ih u azilu na Dizdarici.

Ž.K.

PLJEVLJA:

SOusvojila odluku o budžetu za narednu godinu

Opozicijaotišla jer TV

neprenosi sjednicu

SNP, DF i Pokret za Pljevlja napustili

sjednicu u znak protesta jer nije

obezbijeđen televizijski prenos. Vlast tvrdi

da za to ne postoji zakonska obaveza

OPOZICIJANAPUSTILASJEDNICU:

SasjedniceSO

Đačić:

Opština

ne duguje

RTV Pljevlja

Osvrnuvši se na postupak

opozicionih odbornika koji

su napustili sjendicu jer nije

bilo RTV prenosa, pred-

sjednik opštine Mirko Đačić

kazao je da opština nema

nikakvih ni pravnih ni eko-

nomskih neizmirenih oba-

veza prema RTV Pljevlja.

- Menadžmet je taj koji

mora da radi na sanaciji i

stabilizaciji stanja u televiziji

i izmirenju zaostalih zarada

– kazao je Đačić.

On je istakao da su Pljevlja

prva opština u Crnoj Gori

koja je potpisala trogodišnji

ugovor o inansiranju pro-

gramskih sadržaja sa Lokal-

nim javim emiterom.

PSIPOBJEGLI

KAGOLIJI:

Zaklanaovca

HERCEGNOVI:

Nesvakidašnji događaj

uznemirio žitelje Bečanovića

Čopor pasa klao

ovce uRatiševini