Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Četvrtak, 28. decembar 2017.

CrnomGorom

Moguće da

sjednicu

održe danas

-U naknadnim kontaktima

sa predstavnicima DPS

dobio samnagovještaj da

bi sjednica ipak mogla da

se održi u četvrtak a na

dnevnom redu bilo bi šest

tačaka iz okvira kako je to

jutros bilo dogovoreno.

Očekujemdolazak i drugih

opozicionih odbornika jer

su u pitanju teme koje se

odnose na razvojne projek-

te i naravno Budžet Opštine

za narednu godinu, što je

uslov za donošenje i drugih

odluka poput investicionog

plana - rekao je Kurtagić.

ROŽAJE

–SjednicaSkupšti-

neopštine jučenijeodržana

jernijebilokvoruma.Odbor-

nici opozicijeDPS, SD, SDPi

SPP(Strankapravde ipomi-

renja)nijesudošlinazasijeda-

nječime jenastavljenaparla-

mentarnakrizauRožajama

kojatrajeod jula, kada jepre-

kinuta23. sjednicačijinasta-

vak jepredsjednikSOHusein

Kurtagićzakazivaotriputa.

Kao razlog bojkota navode da

Bošnjačka stranka, koja od 34

odborničkamjesta ima 17, nema

legitimitet da sama vrši vlast, te

da od raskida koalicije sa SDP

prošle godine, nema većinu u

lokalnomparlamentudadonosi

punovažneodluke.

Kašnjenje

Kurtagićjeuočijučerašnjesjed-

niceinformisaoodbornikedaće

sjednicapočetineštokasnije,jer

odbornički klub DPS

razmatra najnoviju ponudu BS

da se vrati u skupštinske klupe.

Međutim,u15sati,odborniciBS

i predstavnici medija obavije-

šteni suda se sjednica ipakneće

održati.

Na dnevnom redu Skupštine,

pored ostalog, bio je završni ra-

čun budžeta za 2016. godinu.

Kurtagić jekazaokako jeočeki-

vaodaodborniciDPS,poštovati

obećanje i doći na sjednicu jer

su ispunjeni svi uslovi za njihov

povrataku lokalni parlament.

Sastanak

- Ponudili smo im da izaberu

tačkednevnogredaokojimaže-

le da razgovaraju i dogovoreno

je da ćemo održati sjednicu. Ne

znamzbogčegase takoponaša-

ju. Nemaju razloga da se

ljute jer su sami

inicirali jutrošnji sastanak na

kojemsmo se dogovorili da nji-

hovi odbornici prisustvuju

sjednici i da se sa dnevnog reda

skinu pojedine tačke, odnosno

daserazmatrajusamooneteme

koje su predmet dogovora. Šta

je prevagnulo da ne dođu na

sjednicu ne znam - kazao je

Kurtagić.

Za isti dan bila je zakazana i 24.

redovna sjednica, za koju je

predloženo osam tačaka dnev-

nog reda. Odbornici su trebali

da raspravljaju o rebalansu

budžeta za ovu godinu, potom,

prijedlogu odluke o budžetu za

2018, kao i o proglašenju biznis

zone...

BIJELOPOLJE

- Novogodišnji

bazarpočinje sjutra, trajaćedva

danaiokupićeoko65izlagačaiz

CrneGore i okruženja.Direkto-

ricaTurističkeorganizacijeVio-

letaObradovićkažedaseradise

omanifestaciji na kojoj se pro-

movišu tradicionalne vrijedno-

sti poput domaće radinosti, ku-

hinje, starih zanata, narodnih

rukotvorinakaoiponudahotela,

restorana.Učestvovaćeidjecaiz

osnovnihškola.

Sajam se održava na glavnom

gradskomtrgu, abićeotvorenu

11sati.

Organizuju ga TO, Turistička

agencija Rams, Sekreterijat za

ruralni i održivi razvoj opštine

BijelogPolja, Centar za kulturu

BijeloPolje, Sekreterijat zapre-

duzetništvoiekonomskirazvoji

Kancelarija zamladeBijeloPo-

lje.

V.Šb.

Bijelo Polje

Sjutra na trgu

novogodišnji

bazar

BAR

-Odbornici lokalnog

parlamenta juče suusvojili

budžet zanarednugodinu

planiranna iznos od

20.110.000eura. Kapitalni

diobudžetaplaniran jena

8,11miliona, tekući

10.469.940, a zaotplatuduga

predviđeno je 1.530.000eura

U žučnoj raspravi o tom naj-

važnijem finansijskom planu

predlagač jekazaoda jebudžet

razvojni i ostvarljiv, a odborni-

ci opozicije da je tipičan izbor-

ni.

Činjenice

Predsjednik opštine dr Zoran

Srzentić naveo je da činjenica

da je kapitalni budžet veći 63

odsto, a rashodni dio smanjen

za oko 300.000 eura, dovoljno

govori o budžetu.

- Projektovani budžet, iako za-

htjevan, u suštini je razvojni,

pri čemu je obaveza i zadatak

službi Sekretarijata ove opšti-

ne da ga realizuju. Što se tiče

budžeta za 2017. godinu - reali-

zovanje u iznosu od preko 91

odsto, prihodna i rashodna

strana potpuno izbalansirane,

tako da možemo reći da će do

kraja godine biti i veći. Iako

namzakon nije dozvolio da re-

alizujemo određena sredstva

koja su bila planirana tim

budžetom (komunalna nakna-

da i jedan dio legalizacije, koji

su se nalazili u budžetu) on je

uspješan i nije bio neophodan

rebalans - konstatovao je Sr-

zentić.

Za Dejana Đurovića (DF)

budžet nije razvojni, već ima-

ginarni. On sumnja da se

2.600.000 eura može zaraditi

od naknade za legalizaciju jer

nije poznato koliko ima elegal-

nih objekata, da li će svi platiti,

i kolika će biti stopa.

I odbornik Osman Subašić

(SDP) sumnja da će biti priho-

dovano 2.600.000 eura od ko-

munalija pored ostalog iz zbog

rokova.

- S obzirom na to da držimo

skupštinu dva-tri puta godiš-

nje, ta odluka dolazi na dnevni

red u novembru. Kako ako se

ne zaključe ugovori na deset

godina sa rokom otplate? Oko

60 zahtjeva koji su do sada

podnešeni su skoro stoprocen-

tno od običnog naroda, dok

onima što imaju po hiljadu

kvadrata, ne pada na pamet da

se jave da legalizuju ,,divlji“ -

ukazao je Subašić.

Odbornik Pešo Glavanović

(DPS) je podržao budžet, uz

podsjećanje da je na području

MZ Šušanj urađen veliki broj

investicionihobjekata.

Prema mišljenju Sava Vujoše-

vića (Demos) budžet je pripre-

ma za izbore.

- Prošle godine bilo je određe-

no 15.000 eura zamedije, a ove

49.500eura,paćemedijipjeva-

tiolijepojslicismućkanekoali-

cije –kazao je on.

On je insistiraodapredstavnici

vladajuće koalicije objasne šta

je sa 9.500.000 eura odMalje-

vika i zašto se izvršna presuda

ne sprovede, te zašto to nije

unijetoubudžet.

SekretarVidoDabanovićjeod-

govorio da je u fazi izvršni po-

stupak protiv kompanije „So-

nube Montenegro“, ali da oni

na žiro računu nemaju niti je-

dan cent.

Poboljšanje

Za predsjednika SO Bar Rado-

mira Novakovića (Pozitivna)

budžet je dobar, ali može da

bude i bolji, a na odbornicima

jedagakonkretnimprijedlozi-

matakvimučine.Premanjego-

voj ocjeni, velika stavka su

transferi privrednim društvi-

ma. Predsjedavajući barskog

parlamenta je uputio sugestiju

direktorima preduzeća da bi

uštedom od samo deset odsto

moglodaseobezbijedi260.000

eura koji su dovoljni za izgrad-

nju izuzetnoopremljenogvrti-

ća uBaru.

Sjednicasenastavljanakonno-

vogodišnjihpraznika.

V.K.V.

OPOZICIJATVRDIDAJEBUDŽETIZBORNI:

Sa sjedniceSO

Srzentić: Budžet je razvojni i ostvarljiv

Skupština Bara usvojila plan finansija za narednu godinu, u kasi će biti nešto više od 20miliona

NASTAVLJENAPOLITIČKAKRIZA:

Zgradaopštine

Kao razlog bojkota opozicija navodi da Bošnjačka stranka,

koja od 34 odborničkamjesta ima 17, nema legitimitet da sama

vrši vlast, te da od raskida koalicije sa SDP prošle godine, nema

većinu u lokalnomparlamentu da donosi punovažne odluke

F.KALIĆ

ANDRIJEVICA

-Delegacija

opštineAndrijevicau sasta-

vupredsjednikSrđanMašo-

vić, potpredsjednikSlavko

Stijović i savjetnikpredsjed-

nikaMiodrag Ivanović, pri-

mili sunašeg rukometnog

reprezentativca i sugrađani-

na IgoraRadojevića i uručili

munovčanunagraduzapo-

kazanuhumanost i hrabrost

ugraduEgerukada je spasao

život čovjeku, tako štoga je

izvukao izhladnog jezera.

Uručujući mu nagraduMašo-

vić jekazaoda jeupitanjuhra-

bar i požrtvovan čin mladog

čovjeka koji dovoljno govori o

njemu kao izgrađenoj, savje-

snoj i vaspitanoj osobi. Pot-

predsjednik Stijović je istakao

da je Radojević pokazao vri-

jednosti koje nosi sa sobom i

stečeno kućno vaspitanje.

Savjetnik Ivanović je naglasio

da je naš reprezentativac po-

kazao moral i hrabrost, najve-

će vrline koje čovjek može da

ima, kao i da je, ne štedeći se,

učinio ono što bi svaki čovjek

trebaoda čini.

Radojević se zahvalionaprije-

mu i istakao je da mu nagrada

neizmjerno znači, kao i da

predstavljapodrškuzabuduća

humana djela.

- Na predstojećem evropskom

prvenstvunašem sugrađaninu

želimo mnogo uspjeha, da za-

blista na prvenstvu i da na pra-

vinačinpredstavljaCrnuGoru

i našu Andrijevicu - naglasili

su čelnici Andrijevice.

R.T.

POKAZAONAJVEĆEVRLINE:

RadojevićsadelegacijomAndrijevice

Humanista i rukometni reprezentativac

Crne Gore gost rukovodstva Andrijevice

IgorRadojevićprimjer

mladimgeneracijama

Radojević je ugra-

duEgeru spasao ži-

vot čovjeku, tako

štoga je izvukao iz

hladnog jezera

Kurtagić: Iz DPS su

obećali da će doći

Opozicija u Rožajama nastavila bojkot, predsjednik SO iznenađen