Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Četvrtak, 28. decembar 2017.

CrnomGorom

KOLAŠIN

–Skupština jena

sjednici uponedjeljakusvo-

jilaodlukuo istupanjuKola-

šina izRegionalne turističke

organizacije zapodručje

Bjelasice, Komova i Prokle-

tija. Sjedište teorganizacije

jeuKolašinu, a članice su

opštineMojkovac, BijeloPo-

lje, Berane, Andrijevica i

Plav.

Odbornici su neposredno pri-

je početka sjednice dobili ma-

terijal za naknadno uvrštenu

tačku dnevnog reda – Odluka

o stavljanju van snage spora-

zuma o osnivanju Regionalne

turističkeorganizacijezapod-

ručjeBjelasiceiKomovaiPro-

kletija.Uobrazloženjuodluke

se između ostalog kaže da ni-

jesu u roku od 60 dana od pot-

pisivanja sporazuma, kao što

je predviđeno Zakonom o tu-

rističkim organizacijama,

osnovani organi upravljanja

-Skupština, nadzorni odbor,

upravni odbor, predsjednika

upravnog odbora. Takođe na-

vodeidaopštinenijesudelegi-

ralesvojepredstavnikeuorga-

ne organizacije.

Direktorica RTO Tanja Dra-

kula-Medenica, tvrdi da je or-

ganizacija imala sve organe

upravljanja, te da su sve opšti-

ne delegirale predstavnike.

- Nije istina da RTO nije prav-

no funkcionisala. Takođe, na-

vode kako nije tačno da je nje-

nim osnivanjem naloženo

gašenje turističkih organiza-

cija koje su tada postojale sa-

mouKolašinu i Beranama. Ne

samo da nijesmo „gasili“ LTO

nego smo impomagali – priča

Drakula-Medenica.

Ona tvrdi kakonije tačnodaće

se slična odluka naći na dnev-

nomredu i ostalihSO.

- RTO su osnovale vlade Crne

Gore i Austrije, a opštine iz re-

giona su bile potpisnici dogo-

vora. U kolašinskoj odluci se

kaže da je treba dostaviti Mi-

nistarstvu turizma i održivog

razvoja radi upisa u registar

turističkihorganizacija. Ističu

da nemaju nikakvih obaveza

prema RTO iako su sve opšti-

ne to prihvatile, a Kolašin je

kao sjedišteRTOsvihovihgo-

dina imao najviše koristi. Hi-

ljade i hiljade gostiju su ostva-

r i l i no ć en j a i bo r ava k

zahvaljućiRTO-kažedirekto-

ricaRTO.

Regionalna turistička organi-

zacija za područje Bjelasice i

Komova, kasnije su se nazivu

dodale Prokletije i Plav kao

opštinakonstituent, osnovana

je 2006. godine. Dio je projek-

ta Kancelarije crnogorskog-

austrijskogprijateljstva.Udo-

sadašnjem radu bavila se

djelatnostima radi unapređe-

nja turističke ponude regiona.

Posljednjih godina su realizo-

vale projekte prekogranične

saradnje sa partnerima iz Al-

banije. Sjedište RTO je od pr-

vog dana u Kolašinu, a Austri-

janci su izgradili njenuzgradu

koja je bila pilot-projekat u

uštedi energije.

Dr.DRAŠKOVIĆ

NIKŠIĆ

-UTehnopolisu je

sinoćorganizovanamala

svečanost, nakojoj su sumi-

rani rezultati, predstavljeni

planovi i uručenanovousta-

novljenapriznanja ,,Inven-

ta“ za inovativnost.

Priznanje je uručeno mini-

starki nauke dr Sanji Damja-

nović.Onajeiskoristilapriliku

da zahvali na nagradi i istakne

svejačusaradnjuCrneGoresa

prestižnim međunarodnim

institucijama,aposebnonauč-

nim.

Projekti

Ministarka je istakla da je za-

dovoljna aktivnostima Inova-

ciono-preduzetničkog centra

Tehnopolisa uprvoj godini.

-Tehnopolis tektrebadaotva-

ra vidike mladim istraživači-

ma. Vjerujem da će kroz IPA

projekte naredne godine biti

opremljene tri planirane labo-

ratorije u Inovaciono- predu-

zetničkom centru – kazala je

ona.

Predsjednik opštine Veselin

Grbovićjeprilikompreuzima-

nja istog priznanja, takođe,

pohvalio napredak Tehnopo-

lisa, dodajući da je već prepo-

znat na evropskimadresama.

Reakcije na istupanje Kolašina iz RTO

Drakula-Medenica:

Formirali smo sve

upravljačke organe

Nikšić:

Tehnopolis ustanovio nagradu ,,Inventa“ za inovativnost

Otvaraju vidike

istraživačima

NADOBROMPUTU:

Sinoć uTehnopolisu

Perspektiva

Prvi čovjekNikšićavidi izvan-

rednu perspektivu tog centra,

ubijeđen je da će ambiciozni

ljudi razvijatinove ideje, jačati

partnersku saradnju i svojim

projektima privlačiti investi-

tore.

Prva priznanja uručena su i

Tehnološkom parku ,,Intera“

iz Mostara, RTV Nikšić, Bio-

tehničkom centru iz Bijelog

Polja, Studiju ,,Bedbrain“, koji

se ove godine istakao među

stanarima IPC-a, Đorđiju Br-

kuljanu kao najaktivnijem za-

poslenom, a specijalno pri-

znanje pripalo je radnici

Svetlani Zvicer.

Nakon dodjele nagrada, emi-

tovan je kratak dokumentarac

kojim je predstavljen IPC, a

sve je završeno prigodnim

umjetničkimprogramom, no-

vogodišnjimkoktelom.

ITC je izgrađen na mjestu ne-

kadašnjegDomavojske, koji je

zatvoren 2005. godine. To je

prvi Inovaciono-preduzetnič-

ki centaruCrnojGori, namije-

njen mikro, malim i srednjim

preduzećima, kao i novokrei-

ranimkompanijama.

Ra.P.

BERANE

– Opština konstan-

tno radi na unapređenju sarad-

nje sa civilnim sektorom. U

tom cilju ove godine osnovan

je Savjet za saradnju sa NVO

u kojem su dva predstavnika

nevladinih organizacija, pa

kao rezultat imamo pozitivne

impulse kroz više projekata,

koji su izazvali interesovanje

građana i javnosti - rekao je

predsjednik opštine Dragoslav

Šćekić tokom radnog sastanka

sa predstavnicima NVO.

Šćekić je konstatovao da je u

Beranama registrovano 169

nevladinih organizacija za

čije projekte je ove godine iz

budžeta opštine opredijeljeno

30.000 eura.

- U cilju afirmisanja otvorenog

i demokratskog društva, opšti-

na je uspostavila saradnju sa

nevladinimorganizacijama.

Saradnja se ostvaruje infor-

misanjemo svimpitanjima

značajnim za nevladin

sektor, konsultovanjemo

programima razvoja lokalne

samouprave i nacrtima opštih

akata koje donosi Skupština.

Predstavnicima nevladinih

organizacija je omogućeno

učešće u radu radnih grupa za

pripremu normativnih akata ili

izradu projekata i programa;

organizovanjem zajedničkih

javnih rasprava, okruglih

stolova, seminara i sl, finansi-

ranjemprojekata od interesa

za lokalno stanovništvo, obe-

zbjeđivanjemuslova za rad

nevladinih organizacija, u skla-

du sa mogućnostima lokalne

samouprave - kazao je Šćekić.

V. J.

HERCEGNOVI

-Nova auto-

buska stanica gradiće sena

lokaciji Šištet u Igalu, na

parceli koja jeuopštinskom

vlasništvu.

Informacija o lokaciji za grad-

nju autobuske stanice našla se

pred odbornicima na posljed-

njem ovogodišnjem zasijeda-

nju lokalnog parlamenta i iza-

zvala žučnu raspravu između

predstavnika opozicije i pozi-

cije.

Predsjednik opštine Stevan

Katić kazao je da su definitiv-

noodlučili da lokacija budena

Šištetu, jer za nju postoje svi

preduslovi.

- Već sjutra ćemo da predamo

zahtjev za urbanističko-teh-

ničke uslove. Nakon toga će-

moraspisatikonkurszaidejno

rješenje, kako bi autobuska

trebala da izgleda, nakon čega

ćeseraditiglavniprojekat.Ka-

da sve tobudezavršeno, vidje-

ćemo da li ćemo u realizaciju

tog projekta ući samostalno,

kroz kreditni arnžman ili kroz

privatno-javno partnerstvo -

kazao jeKatić.

On objašnjava da je budžetom

za narednu godinu planirano

400.000eura.Naosnovurani-

jeg projekta koji je koštao oko

četirimiliona, procijenjeno je,

kaže, da je taj iznos dovoljan

za početnu fazuprojekta.

Na oko 21.000 kvadrata pored

sadržaja koje treba da ima au-

tobuska stanica, planiran je

parkingzaautobusekoji čeka-

juliniju.Tubimogledasepru-

žaju usluge čuvanja, pranja,

podmazivanja, pokazala je

studijaAgencije za izgradnju i

razvoj Herceg Novog u kojoj

su razmatrane lokacije za iz-

gradnju stanice.

Objašnjeno jeda ,,većina auto-

busa u Herceg Novi dolazi iz

pravca Tivta, pa bi imajuću u

vidu zahtjeve putnika najpo-

godnije bilo da autobusi koji

dolaze, prođu kroz grad i na

pogodnimautobuskimstajali-

štima ostave ili prime putnike,

koji bi u tomslučaju imali naj-

kraće vrijeme pješačenja“. U

studiji senavodi da tonebi po-

većalo saobraćajne gužve.

Prednost te lokacije je i što se

nalazi sazapadnestranegrada

i gravitira prema graničnim

prelazima prema Hrvatskoj i

prema kraku buduće zaobila-

znice i brze trase magistrale

koje započinjuuSutorini.

Gradnji autobuske na Šištetu

protive se odborniciDPS. Slo-

bodan Radović navodi da je ta

lokacija namijenjena za iz-

gradnjuosnovneškole,zakoju

je i Ministarstvo prosvjete

opredijelilodio sredstava.

Po njegovim riječima autobu-

skastanicanatojlokacijiugro-

ziće i poslovanje Instituta „Dr

SimoMilošević“ .

Opština je 2009. godina raspi-

salatenderzagradnjuautobu-

ske stanice na koji su se bila

javila tri izvođača.Tada jeura-

đen idejni projekat, a lokacija

je bila predviđena na Šištetu.

U međuvremenu, sa promje-

nama vlasti, stizale su i nove

ideje, pa supredlagane lokaci-

je kod Vatrogasnog doma i Ja-

bučnjakuMeljinama.

Sadašnju autobusku stanicu u

centru grada uz Jadransku

magistralu, izgrađenuprijevi-

šeodpolavijekakupila jeprije

mjesec podgorička firma „D

Station“ za 370.000 eura od

kompanije„VektraBoka“.

Ž.K.

HercegNOvi

: SOdala saglasnost opštini za novi projekat

Autobusku stanicu

gradiće na Šištetu

IZGRAĐENAPRIJEVIŠEODPOLAVIJEKA:

Autobuska stanica

U Beranama

registrovano

169 NVO

Damjanović:

Vjerujemda će kroz IPA projekte naredne godine biti

opremljene tri laboratorije.

Grbović:

Centar ima izvanrednu perspektivu

Opština Petnjica dobila na poklon snjegočistač

PETNJICA

- Opština je dobila

kamion za održavanje puteva u

zimskimuslovima. Kupilo ga je

Udruženje Bošnjačka dijaspora

Crne Gore u Švajcarskoj.

Inicijativu za kupovinu kami-

ona vrijednog 19.000 eura

pokrenuo je predsjednik opšti-

ne Samir Agović a podržalo ju

je udruženje iz Švajcarske.

Esko Rastoder predsjednik

Udruženja zahvalio je Esku Škri-

jeljumehaničaru koji je besplat-

no uradio tehničku opravku

vozila.

- Opravka je koštala 800 eura.

Zahvaljujem se i udruženju

Bratska ruka koje je doniralo

2.000 franaka, udruženju Crno-

gorska dijaspora koje je doniralo

500 franaka, Islamskom centru

Vatfil koje nije naplatio skladište-

nje vozila kao i njihovim člano-

vima koji su učestvovali u akciji

i donirali određenu sumu novca

- istakao je Rastoder.

Predsjednik opštine Samir

Agović zahvalio je svima koji su

se pridružili akciji i na taj način

pomogli kako Komunalnom

preduzeću, tako i građanima

Petnjice.

Pored te donacije, Udruženje

Bošnjačka dijaspora je doniralo

i auto za prevoz djece sa poseb-

nimpotrebama u Rožajama, kao

i niz ostalihmanjih donacija u

vrijednosti od 500 franaka.

C.G.

DARDIJASPORE:

Agovićpreuzimadonaciju

Spremni za zimsko

održavanje puteva

TanjaDrakula-Medenica