Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 52 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Srijeda, 27. decembar 2017.

Hronika

PODGORICA

-Radpolicijeu

ovoj godini jedobar jer sudo-

bri rezultati radapo svimli-

nijamanjihovog angažovanja

- ocijenio jeministarunutraš-

njihposlovaMevludinNu-

hodžić, koji je juče sadirekto-

romUpravepolicijeSlavkom

Stojanovićemodržao redov-

ni prošireni kolegijumupoli-

cijskomkampunaZlatici.

Stojanović jekonstatovaoda

imapomakaurasvjetljavanju

pojedinihubistavapočinje-

nihuprethodnomperiodu.

Kako je saopšteno iz Uprave

policije, zajedničko angažova-

nje i sadejstvo policijskih orga-

nizacionih jedinica doprinijeli

su porastu stepena povjerenja

u policiju, koje se dodatnomo-

že jačati još neposrednijom i

boljom saradnjom sa građani-

ma.

Policija je bila na nivou zadat-

ka,ocijeniojeNuhodžić,kakou

kompleksnim i složenim situa-

cijama, tako i u poslovima koji

se tiču članstva Crne Gore u

NATO i posjete potpredsjedni-

ka SAD-a Majka Pensa Crnoj

Gori, kao i drugih visokih zva-

ničnika iz inostranstva.

Trend dobrih rezultata, kako

se dodaje u saopštenjuUprave

policije,morabitinastavljeniu

narednomperiodu,aonimogu

biti još bolji uz maksimalno

angažovanje službe, shodno

prioritetima, među kojima je

najvažniji borbaprotivorgani-

zovanog kriminala.

- Policija će u timnaporima, uz

očuvanje i jačanje integriteta,

imati podrškuministra u radu i

djelovanju, kao i u poboljšanju

materijalno-tehničkih uslova i

opremljenosti, kako bi taj rad

bio u skladu sa savremenim

standardima-navodiseusaop-

štenju.

Stojanović jekazaoda jepolici-

ja u godini punoj bezbjedno-

snih izazova pokazala spre-

mnost i sposobnost da očuva

mir, riješi teška krivična djela i

predano radi na prevenciji kri-

minaliteta.

On je ocijenio da su rezultati

rada u svim sektorima u ovoj

godini bili dobri, ali da borba

protiv organizovanog krimina-

la mora biti intenzivirana, uz

pojačanioperativniradnatere-

nu.

- Rješavanje najtežih krivičnih

djela, među kojima su i djela

protiv života i tijela, takođe

ostajeprioritet u radu, aposeb-

no ona koja su nastala kao po-

sljedica sukoba organizovanih

kriminalnih grupa - ističe se u

saopštenjuUprave policije.

Stojanović je konstatovao da

ima pomaka u rasvjetljavanju

pojedinih ubistava počinjenih

u prethodnom periodu i kazao

da se na rješavanju ovih krivič-

nih djela mora raditi svakod-

nevno, kako bi se došlo do kva-

litetno materijalizovanih

dokaza za procesuiranje.

Dodao je da osim represije i

preventivnih aktivnosti važan

segmet uborbi protivOKGigra

i postupak ispitivanja porijekla

imovine članova OKG i be-

zbjednosno interesantnih lica.

-Budućidaorganizovanikrimi-

nal ne poznaje granice, opera-

tivna i kvalitetnameđunarodna

policijska saradnja, koja je igra-

la značajnu ulogu na rasvjetlja-

vanju nekoliko teških krivičnih

djela, treba da bude nastavljena

u istom intenzitetu, kako bi re-

zultati rada i napora koje ulaže

policijabiliuštoskorijevrijeme

vidljiviivalorizovani–navelisu

izUprave policije.

Proširenomkolegijumusupri-

sustvovali najbliži saradnici

ministraidirektorairukovodi-

oci i starješine policije u sjedi-

štu Uprave policije i organiza-

cionih jedinica na terenu, a

tom prilikom su usvojeni za-

ključci o sprovođenju priori-

tetnih i drugih policijskih po-

slova i zadataka u narednom

periodu.

C.H.

PODGORICA

-Uhapšeni u

akciji ,,Trio“, njih21, upo-

novljenomprocesuosuđeni

su jučeupodgoričkomVi-

šemsudunaukupno 17 godi-

na zatvora zbog švercaviše

od250kilogramamarihua-

ne. Presudu je izrekla sutki-

nja specijalizovanogodjelje-

njaVišeg sudauPodgorici

BiljanaUskoković.

Apelacioni sud je ukinuo prvu

presudukojomsuoviokrivlje-

ni osuđeni na ukupno 73 godi-

ne robije i vratio predmet na

ponovno odlučivanje.

Većina optuženih osuđeni su

zakrivičnadjela stvaranjekri-

minalneorganizacije i neovla-

šćenu proizvodnju, držanje i

stavljanje u promet opojnih

droga, a neki za neovlašćeno

držanje oružja.

Slavo Brajović osuđen je na

dvije godine i šest mjeseci za-

tvorskekaznezakrivičnadjela

stvaranje kriminalne organi-

zacije i neovlašćena proizvod-

nja, držanje i stavljanje u pro-

met opojnih droga, Novica

Jovanovićna28mjeseci,dokje

AdrijanKrstović osuđen osam

mjeseci za ista krivična djela.

PredragRadulovićoptuženza

stvaranje kriminalne organi-

zacije i produženo krivično

djelo neovlašćenu proizvod-

nju, držanje i stavljanje u pro-

met opojnih droga osuđen je

na jedinstvenu kaznu zatvora

od dvije godine, dok je Boris

Durutović dobio osammjese-

ci za krivično djelo stvaranje

kriminalneorganizacijeineo-

vlašćenu proizvodnju, drža-

nje i stavljanje u promet opoj-

nih droga. Dragan Gačević

optuženza istakrivičnadjela i

za nedozvoljeno držanje

oružjaosuđenjenadesetmje-

seci.

StevoNikolić optuženza stva-

ranje organizacije i produže-

nogkrivičnogdjelaneovlašće-

na proizvodnja, držanje i

stavljanje u promet opojnih

droga i za nedozvoljeno drža-

nje oružja dobio je deset mje-

seci zatvora, dok je Dušan Ni-

kolić za ista krivična djela

osuđenna osammjeseci.

Zbog stvaranja kriminalne or-

ganizacije i neovlašćene proi-

zvodnje Luka Ćorović osuđen

je na šest mjeseci, kao i Rado-

vanBulatović.

Vladimir Blečić, Gligor Pejo-

vić, SlobodanPejović, Vojislav

Marković, Mirko Andrijaše-

vić, Darko Pantović, Nebojša

Pantović, Vladica Bojović i

Milan Sekulić optuženi za

stvaranje kriminalne organi-

zacije, neovlašćenu proizvod-

nju i neovlašćeno držanje

oružja i eksplozivnihmaterija

osuđeni su na po pola godine

robije.

Darko Kodžulović i Miladin

Kijanovićosuđenisunapopo-

la godine zatvora za stvaranje

kriminalne organizacije.

Ovi osuđeni uhapšeni su kra-

jemdecembra 2011. godine u

policijskoj akciji ,,Trio“, koja

je sprovedena u Crnoj Gori,

Srbiji, Albaniji, Hrvatskoj i

Bosni i Hercegovini. Tada je

zaplijenjeno 250 kilograma

marihuane i veća količina

oružja.

B.R.

ROŽAJE

- ElminJahović (30) izRožaja ranjen je jučeupucnja-

vi ispred lokala „Monako“, alimu život nije uopasnosti.

Do pucnjave u kojoj je Jahović ranjen došlo je nakon rasprave i

tuče. Prema nezvaničnim saznanjima, pucao je Haris Hadžić

(28) koji je ubrzo uhapšen. Jahović je hitno prevezen u bolnicu

gdjemu je zbrinuta povreda upredjelu ruke.

C.H.

PODGORICA

–ProtivL. B. (15) izPodgorice iV. R. (15) izDobo-

ja, nastanjenoguPodgorici, podnijetesuprijavezbogpostojanja

osnovanesumnjedasupočinilikrivičnodjelorazbojničkakrađa

upokušajuudiskontu „Krug“ uNjegoševoj ulici.

Kako je saopštilaUprava policije, oni su, kako se sumnja, 22. de-

cembra došli do diskonta „Krug“. L. B. je ušao u objekat i poku-

šao da ukrade bocu alkoholnog pića. Radnice su pokušale da ga

spriječe, ali je L.B., sumnja se, udario radnicu Ž. J. u stomak, a

nakontogapobjegao. RadnicediskontaŽ.J.iS.G.supokušaleda

sustignuosumnjičeneučemunijesuuspjele. Odogađaju jeoba-

viješten tužilac zamaloljetnike uOsnovnomdržavnomtužilaš-

tvu u Podgorici, kojemće osumnjičeni biti privedeni zbog sum-

nje da supočinili razbojničkukrađuupokušaju.

C.H.

PODGORICA

–Suđenjepet-

naestočlanoj kavačkoj grupi,

kojupredvodi odbjegliKo-

toraninSlobodanKašćelan,

juče jeupodgoričkomVi-

šemsuduodgođenoza9. fe-

bruarna zahtjev specijalnog

tužiocaSašeČađenovića.

Čađenović je juče bio angažo-

van na suđenju za pokušaj te-

rorizma.

Prema ocjeni Tužilaštva, Ka-

šćelani IgorBožovićsuumaju

2010. godine organizovali kri-

minalnuorganizaciju i upravo

oni su bili inicijatori poslova

kao što su zelenašenje, pod-

metanje bombi, davanja mita,

iznuda.

OsimKašćelana, koji je izbje-

gao hapšenje 12. septembra

prošle godine, policajci nijesu

uspjeli staviti lisice na ruke ni

Vladimiru Božoviću, Milošu

Radonjiću, Siniši Vlahoviću,

Aleksandru i Igoru Đurišiću i

Davoru Preleviću. U među-

vremenu su Stefan Brnović,

AleksandraBogdanovićiĐerđ

Camaj pušteni da se brane sa

slobode, dok su braća Nikola i

Igor Andrić, Tripo Moškov i

Goran Ljubatović još nalaze u

pritvoru.

Optužnicom su obuhvaćeni i

Kotoranin Ilija Dedović i in-

spektor Zlatko Samardžić. Ili-

jaDedović ranije jepriznaoda

je član kavačkog klana i da je

radio poslove po naređe-

njuMilanaKneževića i Slobo-

danaKašćelana.

M.L.

ušaj terorizma, optuženi reagovao

ka

e na

gu

- Sudija, preklinjem Vas i mo-

limdaovovišenedozvolite.Mi

smo15mjeseciupritvoru.Ova-

ko jošmožedabudegodinama.

Danas nema jednog advokata,

sjutra nema drugog. Dajte on-

da i naredite da uzmu kantu

benzina i da nas zapale na ne-

komtrgu–kazao je on.

Uslijedilo je pojašnjenje sudije

da problemzbog kojeg je došlo

do jučerašnjeg odgađanja

okrivljeni moraju da riješe sa

svojimbraniocima.

-Sudnaraspolaganjuimajedino

ovumjerukojujepreduzeo.Nije

do suda. Sud je tu i radi. Htjeli

smo suditi danas i naredna dva

dana – ponovila jeMugoša. Op-

tužnicomSpecijalnogtužilaštva

obuhvaćeni su dvojica ruskih

državljana Eduard Šišmakov i

VladimirPopov;srpskidržavlja-

ni Miloš Jovanović, Nemanja

Ristić, Predrag Bogićević, Brati-

slav Dikić, Kristina Hristić,

BrankaMilić,MilanDušić, Dra-

ganMaksić, Srboljub Đorđević;

trojica crnogorskih državljana

– lideri Demokratskog fronta

AndrijaMandić i Milan Kneže-

vić, kao i Mihailo Čađenović,

službeni vozačDF-a.

Optužnicom je potvrđeno da

su na čelu kriminalne organi-

zacijebiliruskidržavljaniEdu-

ardŠišmakoviVladimirPopov,

za koje se osnovano sumnja da

su agenti ruske kontraobavje-

štajne upraveGRU.

B.R.

Medojević: Okrivljeni nijesu

u pritvoru zbog advokata

Advokat DraženMedojević je nakon kraćeg insistiranja dobio

dozvolusudadazbogokrivljenihkoji suupritvorupojasni situ-

aciju.

-Ovi ljudi, kojepotpuno razumijem, nijesuzbogadvokataupri-

tvoru.Bilojeprostoradasenjimaukinepritvorjersuneosnova-

notamoodprvogdana.Našekolegeadvokatisuimalivjerovat-

no obaveze koje nijesumogli da odlože, a vi ste nama termine

zakazali u rokuodčetiri dana – kazao jeon. Na tomu je sutkinja

Mugošaodgovoriladanemoženatajnačindaprebacujeodgo-

vornost na sud kada suupitanjuokrivljeni koji suupritvoru jer

znadaodlukeopritvoruprolazepostupakpožalbi.

- Vaša obaveza je da dolazite na pretrese upravo zato što je pri-

tvorski predmet i štotraje–pojasnila jesutkinjaMugoša.

Rezultati policije za prošlu godinu dobri, ocijenili ministar i čelnici Uprave

Ima većih pomaka u

rješavanju ubistava

Ministar Mevludin Nuhodžić je juče sa direktorom

Uprave policije SlavkomStojanovićemodržao redovni

prošireni kolegijumu policijskomkampu na Zlatici

Sa jučerašnjegkolegijuma

AKCIJA „TRIO“:

Presuda uhapšenima za šverc 250 kilogramamarihuane

Osuđeni na ukupno

17 godina zatvora

Krivične prijave protivmaloljetnika

Udarili radnicu u diskontu

pa odnijeli bocu pića

Pucnjava u Rožajama, uhapšen osumnjičeni

Ranjenmladić

Odgođeno suđenje petnaestočlanoj grupi iz Kotora koju je predvodio Slobodan Kašćelan

Tužilac Čađenović bio

na drugomprocesu

SašaČađenović

ARHIVAPOBJEDE

ARHIVAPOBJEDE