Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 52 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Srijeda, 27. decembar 2017.

Društvo/Hronika

PODGORICA

–Građevinska

kompanijaBemaks izPodgo-

ricedodijelila je 22godišnje

stipendije studentimaGra-

đevinskog fakultetaUniver-

zitetaCrneGoreu iznosuod

po200euramjesečno, aoni

ćeuovoj firmi, kako jepred-

viđenougovorom, odraditi i

pripravnički stažkadaokon-

čaju studije.

To je za Pobjedu juče kazao iz-

vršni direktor kompanije Be-

maksVeselinKovačević,kojije

preciziraoda je sa trećegodine

stipendije dobilo 12 studenata,

a sa četvrte 10.

- Ugovorom smo se obavezali

da svi naši stipendisti po zavr-

šetku studija odrade priprav-

nički stažukompanijiBemaks.

Na taj način smo napravili cje-

linudastudentiunaprijedzna-

jugdjećeodraditi pripravnički

- istakao je on.

DekanGrađevinskog fakulteta

Srđa Aleksić za naš list kaže da

je kompanija Bemaks „na pra-

vommjestu i uzima intelektu-

alni kvalitet saprostora gdje ga

zaista i ima“.

- Mladi ljudi dobijaju na ovaj

način odskočnu dasku i treba

da pokažu u praksi što su nau-

čili. Ne sumnjamda takvu pri-

liku neće imati u Bemaksu, s

obzirom na to da se radi o vo-

dećoj kompaniji koja se bavi

građevinskimradovimanapo-

dručjuCrneGoreišire–nagla-

siojeAleksićidodaodapostoje

uslovi da se ova vrsta saradnje

nastavi i u budućnosti „po slič-

nim, akone i istimtemama“.

Nagrađenistudentisatrećego-

dine studija su Božidar Golu-

bović, Edin Destanović, Lazar

Bošković, Bojan Anđelić, Luka

Gomilanović, Aleksandar La-

zendić,BlažoZorić,NikolaRa-

ičević, Miljan Petrić, Lucija

Delić, Milica Knežević i Mile-

naPopović.

Studentisačetvrtegodinekoji-

ma je uručen ugovor o stipen-

diji su Marija Minić, Milan

Marojević, Tamara Dukić,

Mirjana Purović, Sandra Pavi-

ćević, Tijana Leković, Marija

Ćorić, SrđanMijatović, Derviš

Hadžikić i BojanRaspopović.

J.B.

PODGORICA

–CrnaGora je

napoljupoštovanjaprava

osoba sa invaliditetomdosta

dalekood rezultatakoje tre-

badapostigneuovoj oblasti,

zaključeno je, izmeđuosta-

log, na jučerašnjoj panel de-

bati ,,Temeljnaprava iOSI“.

Ovaj skup organizovali suMi-

nistarstvo evropskih poslova i

Udruženjemladihsahendike-

pom, a ministar Aleksandar

AndrijaPejovićjeistakaodase

u ovoj priči najviše vidi koliko

je jedno društvo sazrelo i civi-

lizacijski postalo odgovorno

da sepozabavi izuzetnosenzi-

tivnom i bitnomoblašću. Pod-

sjetio je da je prošle godine

analizom usklađenosti zako-

nodavstva u Crnoj Gori usta-

novljenoda jeod59zakona 34

dobilopreporukuda sedodat-

nouskladi sapravimaosoba sa

invaliditetom.

- Ovo nije samo tematika po-

glavlja 23, već prava osoba sa

invaliditetom dotiču 14 po-

glavlja pravne tekovine, što je

skoro polovina ukupnog pre-

govaračkogkorpusa–kazao je

on.

Ukazao je, takođe, i navažnost

strategije za socijalnu integra-

ciju OSI 2016-2020 i tri zako-

na ključna za unapređenje te

oblasti -Zakonopovlasticama

na putovanje OSI, Zakon o

obrazovanjuivaspitanjudjece

sa posebnim obrazovnim po-

trebama iZakonozabrani dis-

kriminacije.

Pejovićjeistakaoidajeovego-

dine Zavod za zapošljavanje

potrošio oko 730.000 eura na

subvencije zarade, skoro

50.000 za prilagođavanje rad-

nihmjesta i uslova rada, teoko

65.000 eura za učešće u finan-

siranju ličnih troškova asiste-

nata u radu.

Prema njegovim riječima, na

planu uključivanja osoba sa

invaliditetomumjere aktivne

politike zapošljavanja, 216po-

slodavaca jeostvarilopravona

subvenciju zarade za 324 za-

poslena, od čega su 142 žene.

Podsjetio je i na podatak da je

naodređenovrijemezapošlje-

no118ovihosoba, ananeodre-

đeno 207.

Iministar za ljudska i manjin-

ska pravaMehmed Zenka ka-

zao je da je Crna Gora napre-

dovalauoblasti pravaosoba sa

invaliditetom u odnosu na

prethodnih pet godina, ali da

je potrebno još rada kako bi se

postigao konačan cilj.

Izvršna direktorica UMHCG

Aleksandra Pavićević kazala

je, između ostalog, da ovu go-

dinuzavršavajuzadovoljni,jer

bilježe veći broj studenata sa

invaliditetomna univerziteti-

ma u Crnoj Gori. Istakla je,

ipak, nezadovoljstvo zbog lo-

ših uslova, odnosno zbog ne-

postojanja servisa gestovnog

tumačenja, kao i nemogućno-

sti učenja naBrajevompismu.

N.Đ.

PODGORICA

- Administrativni odbor danas

ćeodlučitioeventualnompreduzimanjumjera

protivčlanaSavjetaRadio iTelevizijeCrneGo-

reGoranaĐurovića zbog konflikta interesa.

Prethodno će se, na istoj sjednici, Đurović izja-

sniti opostojanjuokolnosti izZakonao spreča-

vanju korupcije, zbog čega je Odbor pokrenuo

postupak za njegovo razrješenje.

Agencija za sprečavanje korupcije je 28. sep-

tembrautvrdilada jeĐurović, kao javni funkci-

oner, prekršioZakono sprečavanjukorupcije.

On je, kako se navodi, istovremeno sa javnom

funkcijomobavljao i dužnost izvršnogdirekto-

rauprivrednomdruštvu„Natura“d.o.o.Podgo-

rica. USavjetuRTCGupražnjena su, kako pre-

nosi Antena M, dva mjesta. Ivan Mitrović

podnio je ostavku 6. oktobra, pošto je prethod-

noAgencijazasprečavanjekorupcijepokrenu-

la protiv njega prekršajni postupak zbog kon-

flikta interesa.

Sl.R.

Bemaks dodijelio 22 stipendije studentima Građevinskog fakulteta

Po 200 euramjesečno

i još pripravnički staž

Panel debata o temeljnimpravima osoba s invaliditetom

Ostvaren napredak,

ali još daleko od cilja

JOŠDOSTAPOSLA:

Sa jučerašnjegpanela

Administrativni danas o

razrješenju Gorana Đurovića

JučenaGrađevinskomfakultetu

PODGORICA

–Gledanjemvideo snimka juče

jeuOsnovnomsudunastavljeno suđenje

AleksandruKekoviću, koji se tereti da je 13. fe-

bruara 2015. godinebacioeksplozivnunapra-

vuudvorišteBožidaraČolevićauZagoriču.

Advokat BožoMilonjić, koji zastupa Kekovića,

juče je prigovorio snimku koji je izuzet sa obli-

žnjih objekata, dodajući da je nejasan i da se ne

moguidentifikovatiosobekojesevidenanjemu.

-Nemože se utvrditi ko suosobe, a pogotovo jer

je jedna od njih nosila kacigu. Ima još razloga

zbog kojih je snimak nejasan, a koje ćemo nave-

sti u završnimriječima - dodao jeMilonjić.

Keković se na prethodnom pretresu branio ću-

tanjemi odgovarao je samona pitanja advokata.

Kekoviću se na teret stavlja da je počinio krivič-

nodjelo izazivanje opšte opasnosti.

Prema navodima optužnog prijedloga, Keković

se tereti da je sa više nepoznatih osoba doveo u

opasnost živote ljudi i imovinu čija vrijednost je

veća od20.000 eura.

- Sumnja se da je Kekovića dovezla nepoznata

osoba motorom ,,pjađo“ ispred porodične kuće

ČolevićauDanilovgradskojuliciuZagoriču, na-

kon čega je postavio bombu ispod automobila

,,folksvagen polo“ i aktivirao je. Od eksplozije je

vozilopotpunouništeno, porodična kuća i okol-

ne kuće - piše u optužnom prijedlogu. Suđenje

se nastavlja 30. januara.

M.L.

PODGORICA

–Suđenje

okrivljenima zapokušaj te-

rorističkognapadaoktobra

prošle godine juče jeupod-

goričkomVišemsuduodgo-

đenoza 10. januarnaredne

godine zbognedolaskabra-

niocabivšegkomandanta

srpske žandarmerijeBrati-

slavaDikića, advokataMila-

naPetrovića i GoranaPetro-

nijevića.

Sutkinja Suzana Mugoša nije

uvažila njihovo obrazloženje

da jučerašnjempretresunijesu

mogli pristupiti zbog ranije

preuzetih obaveza, zbog čega

ih je kaznila sa po 1.000 eura.

Osim toga, oni će morati soli-

darno da plate i troškove odla-

ganja jučerašnjeg suđenja.

Zbog odgađanja suđenja rea-

govao jeDikić iako su razlog za

odlaganje procesa bili upravo

advokati koje je on angažovao.

Burno je reagovao i okrivljeni

Milan Dušić, koji je podsjetio

da se u pritvoru nalazi već 15

mjeseci i da ne vidi kraj suđe-

nja u ovom predmetu ako se

uzme u obzir da su ročišta već

nekolikoputa odlagana.

Obrazloženje

Sutkinja Mugoša je pojasnila

da je sud o terminima zakaza-

nih suđenja obavijestio advo-

kate koji dolaze iz Srbije i mej-

lom iako su u te detalje bili

upućeni na ročištu koje je odr-

žano 14. decembra.

Međutim, Petrović i Petronije-

vićsunavelidazbogranijepre-

uzetih obaveza se nemogu po-

javiti na ročištima zakazanim

za 26, 27. i 28. decembar.

Sa druge strane, advokati Du-

šan Radosavljević i Miroje Jo-

vanović su za jučerašnji pre-

tres obezbijedili zamjenu i

tako izbjegli novčano kažnja-

vanje.

- Imajući u vidu da je zakonom

o krivičnom postupku predvi-

đeno da se pod opravdanom

spriječenošću branioca da do-

đe na glavni pretres ne može

smatrati zauzetost branioca u

drugom sudskom predmetu.

Kako je u tim slučajevima bra-

nilac dužan da obezbijedi za-

mjenu iz redaadvokata, imaju-

ći u vidu citiranu zakonsku

odredbu kao i već navedene či-

njenice, sud donosi rješenje da

se advokati Milan Petrović i

Goran Petronijević kažnjavaju

novčanomkaznomodpo1.000

eura i obavezuju da solidarno

plate troškove odlaganja pre-

tresa – kazala je sutkinja Mu-

goša.

Sutkinjajeopozvalarješenjaza

suđenja koja su se trebala odr-

žati danas i sjutra.

Nakon toga se obratila Dikiću,

koji je ranije pisao i molio sud

da se postupakne odugovlači.

Dikićevzahtjev

- Dikiću, čuli ste. Na ranijem

pretresu sam konstatovala da

steupravovitražiliipisalidase

ovaj postupak ne odugovlači,

ali kao što vidite ovaj sud pre-

duzima sve što je u njegovoj

moći. Oba vaša branioca sam

kontaktirala i mejlom i telefo-

nomna šta su odgovorili da ne

mogudadođu–kazalajesutki-

nja.

Dikićjenaveodaneznaočemu

se radi jernije imaokomunika-

ciju sa braniocima.

- Poštovana predsjednice vije-

ća, meni je stvarno žao što je to

tako. Opet vasmolimda ne do-

zvolite da se postupak odugo-

vlači i da preduzmete sve mje-

re da se ovaj sudski postupak

završi u razumnom roku - ka-

zao je on.

Sutkinja Mugoša je pojasnila

da je kažnjavanje advokata je-

dina mjera koju je sud mogao

da preduzme. Dodala je i da

Zakon o krivičnom postupku

ne prepoznaje kao opravdane

činjeniceza izostanakakoje su

advokati naveli.

Nakon Dikića riječ je tražio i

MilanDušić.

Zbog nedolaska advokata odgođeno suđenje za po

Dušić: N

nas zapa

nekomt

Sutkinja

SuzanaMugoša

advokate je

kaznila po 1.000

eura. Osim toga,

oni ćemorati

solidarno da

plate i troškove

odlaganja

jučerašnjeg

suđenja

Sinđelić: Ovo

prevazilazi

svakumjeru

I svjedok saradnik Aleksan-

dar Saša Sinđelić juče jepo-

kušao da odreaguje povo-

domodlaganjasuđenja.

,,I ja, sudija, imamprimjed-

bu“, rekao je. Međutim, sut-

kinjaMugošamujepojasni-

la da on nema pravo da

prigovara.

Ipak, Sinđelić je prokomen-

tarisao: ,,Ovo prevazilazi

svakumjeru“.

Nastavljeno suđenje Aleksandru Kekoviću za izazivanje opšte opasnosti

Odbrana tvrdi da se na snimku

nemože vidjeti ko je bombaš

SaprivođenjaKekovića