Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 52 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Srijeda, 27. decembar 2017.

Društvo

j djece

apis

im

aka

Učitelj je dužan

da zapaža ne

samo je li dijete

naučilo tablicu

množenja, zna

li da čita, već

treba da se

kompletno prati

razvoj učenika.

Učenik je odlično

naučio gradivo,

ali da vidimo je

li socijalizovana

ličnost, kakve

karakterne

osobine pokazuje

– kaže direktor

Zavoda za

školstvo Rešad

Sijarić

škole i roditelja.

-To jenešto što je jakounapri-

jeđenoda, ipak, roditelj dobije

od učitelja, koji je stručan, sve

te opisne karakterne osobine,

pa i fizičkog razvojadjeteta ia-

ko roditelji danas, normalno,

provjeravaju i prate to. Ali, u

školi postoji mogućnost upo-

ređivanja kroz koje se prati

napredak đaka i provjerava se

da li zaostaju u razvoju odre-

đenih vještina. Često roditelji

kažu: ,,Moje dijete sve zna“.

Nije,međutim,usituacijidaga

uporedi sa drugom djecom, a

onda se pokaže da baš to nije

tako. Roditelji to ne mogu

objektivnoda sagledaju– ista-

kao je Sijarić.

DirektorZavodaza školstvo je

ispričao i da je radna grupa

Ministarstva prosvjete proci-

jenila da opisno ocjenjivanje,

odnosnonivousvojenostizna-

nja za prvi ciklus (od prvog do

trećeg razreda) treba da se

procjenjuje kroz tri stavke:

djelimično postignut, uglav-

nom postignut i postignut u

cjelosti. Podsjetio jeda susada

aktuelne ,,ocjene“ zadovolja-

va, ne zadovoljava, ističe se i

naročito se ističe. Novi kon-

cept, prema riječima Sijarića,

je bolji, jer procjena je da je

prvi ciklus na četiri nivoa pre-

više usitnjen.

N.ĐURĐEVAC

IlustracIja

PODGORICA

–Korisnice

naknada sa troje ili višedje-

ce koje su sebavilepredu-

zetništvomili poljoprivre-

domimaćepravona

mjesečnoprimanjeod 193

eura, predviđeno je izmjena-

maZakonao izvršenjuodlu-

keUstavnog suda od 19.apri-

lakoje je sinoćusvojila

Skupština.

Parlamentarci su juče disku-

tovali opredloženimizmjena-

ma prijedloga kojim su, kako

je pojašnjeno, precizirana

prava na naknadu za pojedine

korisnice. Prema tom prijed-

logu, majke koje su radi stica-

nja prava na naknadu prestale

da obavljaju preduzetničku ili

poljoprivrednu djelatnost

imaće mjesečno primanje u

neto iznosu od 193 eura.

Takvih žena je oko 150, a za

njih je na godišnjem nivou

potrebnodaseizdvoji408.690

eura. Propisano je, takođe, da

ženamakoje su imalepravona

naknadu preko Zavoda za

zapošljavanjepoosnovuneza-

poslenosti nastave da koriste

to pravo i to primanje će izno-

siti77eura.Takvihkorisnicaje

580.

Doživotne naknade za majke

troje i više djece neće biti mo-

guće ponovo zakonski uspo-

staviti, a takva vrsta naknada

kosi se i sa međunarodnim

standardima, poručio je jučeu

Skupštini ministar rada i soci-

jalnog staranja Kemal Purišić,

tokom polemike sa poslanici-

Poslanici usvojili izmjene Zakona o naknadama za preduzetnice i poljoprivrednice

Majke ćemjesečno da

primaju po 193 eura

maDF-a.

Pojedini opozicionari kritiko-

vali suministra Purišića što su

,,ukinute“ naknade za majke

troje ili više djece.

-Nikadanikonijerekaokoliko

je, zaista, ovaj zakon koštao.

Mnogomanje jekoštaoodone

lude cifre od 70 miliona kako

se predstavljalo kao opasnost

za sistem – rekao je nezavisni

poslanik Aleksandar Damja-

nović.

I poslanik Branko Radulović

(DF) negodovao je što je

nekimmajkama ,,oduzeto300

eura“.

- Za ljekove mjesečno neko

treba da izdvaja 100 eura i ku-

sur. Ukinuti naknade, nemam

komentar za to– rekao je on.

Nezavisni poslanikGoranDa-

nilović kazao je da je ukidanje

naknada ,,klasično narušava-

nje principa odvojenosti tri

grane vlasti“.

- Ovo je poruka da možete da

radite šta god hoćete. Imate

novu bazu podataka. Sad tač-

no znate, pred izbore, gdje i

kome treba pokucati na vrata.

Sadasupostale lakametadase

ucjenjuju sa 50 ili 100 eura...

Purišiću, u političkom smislu

ste se obrukali. Branili ste ono

što ste svojevoljno ukinuli

upravo - kazao je on.

Purišić je kazao da se, dok je

bio poslanik, uz uvažavanje

uvijekobraćaokolegama,teda

mu jeneprijatnozbogodređe-

nih oštrih kvalifikacija koje su

saopštene na njegov račun.

- Ali, računam da je to u žaru

političke borbe... Čujem priče

da je ovaj zakon dio političke

korupcije. Nije tačno. I nije

tačno da je BS profitirala od

ovoga. To je apsurd. Apsurdno

je tvrditi da je BS nešto radila

da bi ušla uvlast i zadržala po-

zicije – istakao je on.

Purišić je istakao i da naknade

nije ukinula Vlada, već Ustav-

ni sud. Dok je trajala rasprava

u Skupštini majke troje ili više

djece su protestovale ispred

ovog zakonodavnog doma.

One su poručile da očekuju

vraćanje primanja u narednoj

godini i da će majke protesto-

vati do ispunjenjanjihovihza-

htjeva.

N.Đ.

Naknade i za

one žene koje

su imale

ugovor na

određeno

Član predsjedništva

Demokratske crne Gore

Neven Gošović saopštio je

juče na konferenciji da je

ustavni sud prihvatio nji-

hovu inicijativu i utvrdio da

odredbe Zakona o izvršenju

odluke ustavnog suda

od 19. aprila 2017. kojima

je propisano da pravo na

naknadu imaju samomajke

koje su imale ugovor na

neodređeno vrijeme nijesu

saglasne sa ustavom.

-time se iz pravnog siste-

ma otklanja diskriminacija

prema majkama, kojima

je njihovom voljom, radi

ostvarivanja prava na

doživotnu naknadu, takođe

nakon 6. avgusta 2015.

godine prestao radni odnos

na određeno vrijeme –

saopštio je on.

OPOZICIONARIOŠTRONAPALIPURIŠIĆA:

SajučerašnjesjedniceSkupštine

PODGORICA

–Školademo-

kratskog rukovođenja raspi-

sala jekonkurs za 16. genera-

cijuučesnika–predstavnika

političkihpartija imedija,

koji će, zajedno sa alumnisti-

ma, raditi poprogramukoji

predviđa četirimodula, od

kojihće se jedanrealizovati

u inostranstvu, saopšteno je

izGrađanske alijanse.

Program škole, koja funkcio-

niše u okviruAsocijacije škola

političkih studija Savjeta

Evrope, biće posvećen prego-

varačkim poglavljima 23 i 24,

koja su prepoznata kao naj-

zahtjevnija u integracionom

procesunaše zemlje.

-Programćeobuhvatati iosta-

la zahtjevna pitanja pregovo-

ra, a teme će biti prilagođene i

potrebamaciljnihgrupapred-

viđenih projektom – navede-

no je u saopštenju Građanske

alijanse.

Popunjenu prijavu, kako je

precizirano, treba dostaviti do

15. januara, dok će se intervjui

sa kandidatima koji su ušli u

uži krug obaviti nakon toga.

Najavili su da će biti odabrani

kandidati koji prema njihovoj

procjeni,aukonsultacijamasa

Akademskim savjetom škole,

najviše odgovaraju idealnom

profiluučesnika.

- Kako bi se formirale izbalan-

sirane grupe učesnika, ohra-

brujemo kandidate/kinje sa

s j eve r a , p r i padn i ke /c e

ženskog pola i manjinskih na-

roda da se prijave za učešće u

školi – kazali su iz Građanske

alijanse.

J.B.

Konkurs škole demokratskog rukovođenja

Biće upisana 16.

generacija učesnika

PODGORICA

–Skupština

CrneGore sinoć je za člana

SavjetaRadio-TelevizijeCr-

neGore imenovalakandidata

Unijeposlodavaca i Privred-

nekomoreSlobodanaPajovi-

ća. Glasao je41 poslanik, dok

je jedanbioprotiv. Darko Iva-

nović razriješen je izSavjeta

Agencije za elektronskeme-

dije sa tri glasaprotiv i jed-

nimuzdržanim.

PoslaniciDemokratskogfronta

napustili su sjednicu kada je

trebalo da se glasa. Prije toga

saopštili su da su protiv toga da

Pajović bude izabran za člana

Savjeta, kao i protiv odluke da

se razriješi Ivanović.

- DF neće učestvovati u glasa-

nju jer ne želi da daje legitimi-

tet odlukama centralnog komi-

teta DPS-a jer se ni dan-danas

nijesmo pomakli od raznih

centralnih komiteta – kazao je

poslanik te partije Milutin

Đukanović i sakolegamanapu-

stioplenum.

Tokom rasprave poslanik De-

mokratskogfrontaPredragBu-

latović ocijenio je da je Savjet

RTCG političko tijelo ,,kojim

sada upravlja građanska opozi-

cija ilinekepartijeutoj građan-

skoj opoziciji“.

- Nekada je to bioDPS i sada se

vodi ovaj rat između DPS-a i

opozicije koja, navodno, bojko-

tuje Skupštinu i misle da time

što imaju kontrolu nad Televi-

zijom Crne Gore mogu da

ostvare neku korist – kazao je

Bulatović i naglasio da DF ne-

ma nijedan razlog da podrži

Javni servis.

Odgovarajući na optužbe po-

slanice DF-a Branke Bošnjak

da je kandidat za člana Savjeta

RTCGSlobodanPajović partij-

ski aktivista,Marta Šćepanović

iz vladajućepartije je istakla da

jenjegapredložilaUnijaposlo-

davaca kao uglednog privred-

nika.

Govoreći o razrješenju Darka

Ivanovića, Bošnjak je rekla da

se on smjenjuje jer je ,,ukazao

na brlog i kalju od Pinka koji

nam ogavni minut-dva na sva-

kih sat vremena servira“.

K.J.

Pajović član Savjeta RTCG,

Ivanović više nije u AEM-u

Skupština Crne Gore

DarkoIvanović

SlobodanPajović