Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 52 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Srijeda, 27. decembar 2017.

Društvo

Nastavnici od sljedeće školske godine prate kompletan razv

Sjednica Senata Univerziteta Crne Gore

Rakočević redovni

profesor, Joksimović

u Upravnomodboru

PODGORICA

–Dekana

Pravnog fakultetaUniverzi-

tetaCrneGoreVelimiraRa-

kočevićaSenat je juče iza-

braoza redovnogprofesora,

ali je sjednicuovog tijelaobi-

lježila raspravapojedinih se-

natorakoji su seprotivili toj

odluci.

Pojedini senatori ispričali su

nezvanično za Pobjedu da je

za izbor Rakočevića u zvanje

redovnog profesora bilo spor-

notoštoonimanaučneradove

iz oblasti opšte i internemedi-

cine, a ne iz krivičnog prava.

- Naučni odbor UCG ljetos je

dao mišljenje da Rakočević

PODGORICA

–Zađake

osnovne školeod sljedeće

školske godineuvodi se ru-

brika zapažanjao razvoju

učenika i učenica gdje će se

bilježiti njihoveopisneka-

rakteristikeu smislukoliko

su socijalizovani, za što su

talentovani, da li imajuodre-

đene averzijepremaneče-

mu, apratiće se i njihov fi-

zički razvoj, saznaje

Pobjeda.

Ovo je osmislila radna grupa

Ministarstva prosvjete koja

ima 19 članova - čine je i pred-

stavnici Zavoda za školstvo,

Zavoda za udžbenike, a tu su i

pojedini profesori. Propisano

jeda uprvomciklusu školova-

nja, od prvog do trećeg razre-

da,učiteljibilježekarakteristi-

kerazvojadjetetaudnevniku i

svjedočanstvu, ali je to pitanje

drugačije regulisano za starije

đake. Za ostale učenike ra-

zredni starješina će unijeti za-

pisonjihovojposebnosti,alise

to neće naći u svjedočanstvu,

veććesezanjihdodatnoštam-

patiobrazackojićedobijatisvi

roditelji. Ova novina je, prema

našim saznanjima, uvedena

pouzoruna zapadne zemlje.

Napredak

Informaciju o uvođenju nove

rubrikezaosnovcezaPobjedu

jepotvrdiodirektorZavodaza

školstvo Rešad Sijarić. Poja-

snio je da je stavka o razvoju

djece propisana u sklopu izra-

de pedagoške dokumentacije.

Sijarić je istakao da se u ovaj

posaoušlo iz razloga što sepe-

dagoška dokumentacija (koja

podrazumijeva uređivanje

dnevnika, đačkih knjižica,

svjedočanstava)moraprilago-

diti novim predmetnim pro-

gramima koji su uvedeni od

ove školske godine.

- Zapažanja o razvoju učenika

je novina. Učitelj je dužan da

zapaža ne samo je li dijete na-

učilo tablicu množenja, zna li

Udnevniku

i o karakter

osobinama

da čita, već treba da se kom-

pletno prati razvoj učenika.

Učenik je odlično naučio

gradivo, ali da vidimo je li

socijalizovana ličnost, kakve

karakterne osobine pokazuje.

Tuse, prijesvega,misli inako-

gnitivni, socijalni, emocional-

ni i fizički razvoj djeteta. Ovo

je kompletno posmatranje i

usmjeravanje učenika. Tamo

gdjedijetezaostajeučitelj,koji

ima pedagoške kompetencije,

može da mu pruži podršku i

usmjeri ga gdje treba – istakao

je on.

Preporuka

Radna grupa, kako je ispričao

Sijarić, sačinila je 11 pokazate-

ljaorazvojuučenika i učenica,

ali ta lista nije konačna, te uči-

telji mogi da registruju i neka

druga zapažanja. Kako supre-

poručili, učitelji treba da vode

računakolikosuđacizaintere-

sovani zaučenje, kolikopoštu-

juškolskapravila, jesu li odgo-

vorni prema obavezama, na

koji način izražavaju i da li

kontrolišu svoja osjećanja.

Provjeravaće, takođe, koliko

mališani uvažavaju i razumiju

osjećanja drugih, da li primje-

reno reaguju na različitost

međudjecom, da li suspremni

na saradnju i pomaganje dru-

gima, kao i da li nenasilno rje-

šavaju sukobe sa vršnjacima i

odraslima. Bilježiće se, kako je

precizirano, i njihova inicija-

tivnost,odnosnoimajuliorigi-

nalne prijedloge za učenje,

druženje.

Prema riječima Sijarića, na

ovaj načinće svaki roditelj do-

biti povratnu informaciju o

osobinama djeteta, odnosno

na koji način se razvijaju, te

kakvu mu podrška treba od

RešadSijarić

Nastavnici ćeubudućemorati daobraćajupažnju i naosobineučenika

PODGORICA

–Medicinski

tehničarR.M. napadnut jeu

nedjeljuna radnommjestu,

verbalno i fizički, uUrgen-

tnomcentruKliničkog cen-

tra, aupravanajveće zdrav-

stveneustanoveunašoj

zemlji osudila jeovaj teški

incident i pozvalanadležne

nahitnureakciju.

IzKliničkog su saopštili da od

nadležnih pravosudnih orga-

na očekuju da će vinovnici

ovog čina biti sankcionisani.

R. M. je ispričao da je napad-

nut bez ikakvog razloga. On je

zaPortalAnalitikakazaodasu

ljekari i osoblje Urgentnog

izašli u susret pacijentkinji i

omogućili joj da uradi nalaze

iako je tomogla da obavi i kod

izabranog doktora.

- U toku pregleda brat paci-

jentkinje bio je jako nekultu-

ran i sugerisao je doktoru šta

treba da radi. Zatim je došao

do ambulante gdje se već od-

vijao drugi pregled i pokušao

nasilnodauđeodgurnuvšime

i prijeteći. Nekako sam uspio

da zatvorim vrata da ne dođe

do daljeg fizičkog kontakta.

Nakon toga, sreli smo se u

hodnikugdjemi jeprijetioka-

Uprava Kliničkog centra zatražila reakciju nadležnih zbog incidenta u Urgentnomcentru

Brat pacijentkinje verbalno

i fizički napao tehničara

O opterećenosti osoblja Urgentnog centra najbolje govori

podatak da je od 1. januara do danas zdravstvenu pomoć

u ovoj organizacionoj jedinici dobio 76.921 pacijent –

kazali su iz Kliničkog centra

ZAPOSLENISVAKODNEVNOIZLOŽENIPRITISCIMA

: Urgentni centar

koćemenaći vanradnogmje-

sta i kako ja ne znamsa kimse

kačim– tvrdi R.M.

Onjeincidentprijaviopoliciji.

U Kliničkom centru apeluju

na građane da ne zloupotre-

bljavajuUrgentni, kao i dapo-

štuju zdravstvene radnike jer

oni brinuonjihovomzdravlju

24 sata, 365 dana u godini.

- Urgentni centar namijenjen

je za zbrinjavanje pacijenata

saurgentnimstanjima.Među-

tim, suočeni smo sa stalnim

zloupotrebljavanjem ove or-

ganizacione jedinice od naših

osiguranika, čime se dovodi u

pitanje zbrinjavanje onih pa-

cijenata kojima je zaista po-

treban urgentan tretman –

objasnili su izKliničkog.

Činjenica je, kakonaglašavaju

izoveustanove, dasuzaposle-

ni u Urgentnom centru sva-

kodnevno izloženi pritiscima

pacijenata i članova njihovih

porodica, a naročito onih koji

su kvalitetnu zdravstvenu

uslugu mogli dobiti na pri-

marnom nivou, odnosno kod

svog izabranog doktora.

- O opterećenosti osoblja Ur-

gentnog centranajbolje govo-

ri podatak da je od 1. januara

do danas zdravstvenu pomoć

u ovoj organizacionoj jedinici

dobio 76.921 pacijent – kazali

izKliničkog centra.

Iz policije se nijesu oglašavali

povodomincidenta.

Sl.R.

PODGORICA

-Uciljuuna-

pređenjameđusobnihodno-

saVladaCrneGore spremna

jena socijalni dijalog sa sin-

dikatom, poručio jepremi-

jerDuškoMarkoviću

razgovoru s predstavnicima

Unije slobodnih sindikata.

Premijer je najavio da će se u

narednomperioduuspostaviti

praksadasesapredstavnicima

sindikata kvartalno analizara-

ju rezultati ekonomske politi-

ke i donose odgovarajući za-

ključci koji ćedavati smjernice

za djelovanje.

- Vlada je snažno koncentrisa-

na na pitanja ekonomije i ra-

zvoja kako bi se definisao od-

govor na izazove smanjenja

nezaposlenosti, unapređenja

životnog standarada i potrebe

da se bolji živi u Crnoj Gori –

istakao jeMarković.

Predstavnici USSCG u razgo-

voru s premijeromMarkovi-

ćemosvrnuli su se na program

ekonomskih reformi, aktueli-

zovali su pitanje kuće socijal-

nog dijaloga, odnosno poslov-

nog prostora potrebnog za rad

njihove organizacije, kao i pi-

tanje učešća njihovog pred-

stavnika u Upravnom odboru

Crnogorskog fonda za solidar-

nu stambenu izgradnju. Utom

kontekstu ponovili su svoj po-

znati stav da je njihovo zalaga-

nje da se Crna Gora gradi kao

državasocijalnepravde.Uvezi

pitanja rješavanja poslovnog

prostora za rad Unije slobod-

nih sindikata, premijer Mar-

ković je iskazao spremnost da

se nadležni organi uskoro po-

zabave definisanjem rješenja

za topitanje.

Sl.R.

Premijer DuškoMarković primio delegaciju USSCG

Vlada spremna na

socijalni dijalog

CGO kritikuje

odluku

Centar za građansko obra-

zovanje saopštio je juče

da ,,izražavaju žaljenje što

je Rakočević izabran za

redovnog profesora“, jer,

kako tvrde, ovomodlukom

se ,,vrednuju neakademski

kriterijumi“.

- Izgleda da nije trebalo

dugo čekati da novo ruko-

vodstvo UCG pokaže da

ostaje privrženo ranijim

,,principima“ u odnosu na

pitanja akademske časti i

izbora u zvanja, a gdje su

mjerila izvan sfere akadem-

skog – saopštila je Dalibor-

ka Uljarević iz CGO.

ima tri naučna rada i da zado-

voljava sve uslove. Rasprava o

njemu je tada odgođena, a ka-

snije je tomišljenjedopunjeno

navodima da dva njegova rada

nijesu iz oblasti iz koje se bira

za redovnog profesora. Tog

dopunjenog mišljenja, među-

tim, nije bilo juče na sjednici, a

nova upravljačka struktura

Naučnog odbora se nije mije-

šalauto.Samosućutali–rekao

je jedan senator.

Drugi naš sagovornik ispričao

je da je na sjednici saopšteno

da je Rakočević uradio još tri

naučna rada, ali ,,da nijesu do-

stavljena u sklopu materijala

koji je razmatran“.

Za Rakočevića je potomglasa-

lo 11 senatora, njih četvoro se

izjasnilo uzdržanim, dok je je-

dan bio protiv. Za usvajanje

ove odluke, međutim, dovolj-

no je bilo 10glasova.

Na sjednici su, takođe, usvojili

prijedlog Komisije za sprovo-

đenje postupka izbora pred-

stavnikaakademskogosobljau

Upravnom odboru, koja je

predložila da na tomjesto iza-

beru naučnog savjetnika u In-

stitutu za biologiju mora dr

Aleksandra Joksimovića.

Mjesto u Upravnom odboru

ostalo jeupražnjenonakon što

je sa te pozicije smijenjen pro-

fesorVladimirPešić, koji jebio

predstavnik akademskog oso-

bljasaakademskimzvanjemiz

oblasti prirodnih i tehničkih

nauka.

N.Đ.

Sa jučerašnjeg sastanka