Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 52 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Srijeda, 27. decembar 2017.

Ekonomija

oj sjednici odbora za turizam i ekonomiju

PODGORICA

Konzorcijum

kompanijaUnipromiUni-

prommetali, uvlasništvu

nikšićkogbiznismenaVese-

linaPejovića, jedo sadapla-

tio480hiljada eurapoosno-

vukoncesijezaeksploataciju

crvenihboksita i upreplati je

95,4hiljade eura, saopšteno

je izPoreskeuprave. Prema

podacimaMonstata za 11

mjeseci ove godine, proi-

zvodnjau sektoruvađenje

ruda i kamena jepovećana

147,3posto, dok je izvoz crve-

nihboksita iznosio58,9mili-

ona eura i povećan je za čak

66,7odstouodnosuna isti

prošlogodišnji period.

Vlada je 30. septembra 2015.

zaključilaugovorsaovimkon-

zorcijumomo koncesiji za ek-

sploataciju boksita za ležišta

Zagrad,ĐurakovdoII, Štitovo

II i Biočki stan.

- Ugovorom je utvrđen stalni

dio koncesije za prvu i drugu

godinu od po 303,96 hiljada

eura, dok je rješenjem od 30.

maja ove godine konzorcijum

zadužen po osnovu promjen-

ljivog dijela koncesione na-

knade za 2016. godinu od

328,6 hiljada eura - kazali su

Pobjedi izPoreskeuprave ina-

glasili da su sve dospjele oba-

veze po ovom osnovu izmire-

ne.

- Konzorcijum je izmirio i do-

spjeliprvidiostalnekoncesio-

ne naknade za ovu godinu od

151,98 hiljada eura

,

dok drugi

jošnijedospiozaplaćanje-ka-

zali su iz Poreske uprave i do-

dali da je konzorcijum95,4hi-

ljade eura upreplati.

Iz Ministarstva ekonomije je

Pobjedi saopšteno da ugovor

za koncesije ističe 31. maja

2043. godine. Navode da se po

važećim propisima rok traja-

nja koncesije može produžiti

nakon isteka ugovora i to naj-

duže za polovinu prethodno

ugovorenog roka, uz sagla-

snost nadležnih organa i po

propisanoj proceduri.

- Pošto je ugovor o koncesiji

zaključen u drugoj polovini

2015, a imajući vidu rok traja-

nja koncesije, prerano je po-

minjati produženje - kazali su

predstavnici Ministarstva i

dodali da se otvorilo pitanje

rješavanja imovinsko-pravnih

odnosana lokalitetuŠtitovo II

zbog postojanja popisnog ka-

tastra, što je, kako kažu, one-

mogućilodobijanjeodobrenja

za eksploatacionopolje.

- Vlada je sa ovimkonzorciju-

momzaključilaaneksugovora

kojim je predviđeno privre-

meno mirovanje dijela prava i

obaveza iz ugovora za to leži-

šte u pogledu obaveza konce-

sionara da pribavi odobrenja i

saglasnosti, te da vrši eksploa-

taciju sve dok Uprava za ne-

kretnine ne uradi katastarske

planove za katastarsku opšti-

nu Morakovo II - objasnili su

izMinistarstva.

Vladaje14.decembrazadužila

Ministarstvo ekonomije da do

kraja januara dostavi koncesi-

oni akt o ležištima boksita

Blok br. 4 uNikšiću sa predlo-

ženimizmjenama, adadokra-

ja ove godine angažuje struč-

nu instituciju i/ili stručno lice,

koji će dati mišljenje o tome

da li ležišta Biočki stan i

Đurakov do I predstavljaju

tehničko-tehnološku cjelinu.

Na osnovu podataka Uprave

zanekretnineuBlokubr.4naj-

veći dio eksploatacionih pro-

stora Kutsko brdo i Podplani-

nik je u vlasništvu države

(87,67 odsto), a manji kompa-

nije Uniprommetali (11,8 od-

sto). Ministarstvo ekonomije

smatra da koncesiju za ovaj

blok treba redefinisati, odno-

sno izmijeniti dinamiku reali-

zacije.

S.P.

regulisati,

da košta

Završeno

mjerenje,

uskoro

rezultati

Direktor Hidrometeorološ-

kog zavoda Luka Mitrović

je kazao da su urađena

specijalna mjerenja u dužini

od četiri kilometra i kontrol-

na mjerenja na svakih 200

metara.

- Ti podaci će narednih dana

biti obrađivani i dostavljeni

Upravi za vode i Ministar-

stvu poljoprivrede. Na

osnovu tihmjerenja već

se može stvoriti slika šta

se događa u koritu rijeke

Bojane. Ti podaci mogu biti

dobra osnova za buduće

projektovanje - kazao je

Mitrović.

je Orlandić i dodao da hitno

moradaseuradiprojektnoteh-

nička dokumentacija za ovaj

projekat.

DirektorUpravezavodeDamir

Gutić je kazao da se treba po-

boljšati saradnja sa Albanijom

okoBojane.

- U teoriji imamo dobru sarad-

nju, a u praksi često imamo op-

strukcije - ocijenio je on.

Radovi

Potpredsjednik Vlade i mini-

star poljoprivrede Milutin Si-

mović je kazao da Bojana nije

problemod juče, nego decenij-

ski idaga je izazvaoniz faktora.

- Već se radi na rješavanju ovog

problema. Izvođač radova jena

terenusamehanizacijom.Defi-

nisana je lokacija za deponova-

nje izvađenog materijala iz ko-

rita Bojane i u ovoj godini je za

to iz budžeta opredijeljeno

400.000 eura... Stvorili smo

pretpostavke da na ozbiljan,

odgovoran i sistematičannačin

pristupimo rješavanju ovog

problema. Imali smo četiri in-

terventnemjere na ušću rijeke,

aproblemćebiti riješenkadot-

klonimo barijeru na samoj ra-

čvi i kada u desnom rukavcu

produbimo cijeli tok - objasnio

jeministar.

Podsjetio je da je ovaj problem

posljedica malog nagiba toka

Bojane, od svega 0,15 promila,

taloženja u koritu rijeke zbog

materijala koje donosi Drim i

snažnog negativnog antropo-

genoguticajasapodručjaAlba-

nije. To je, dodao je, i posljedica

velikih građevinskih radova

koji su realizovani duži niz go-

dina u desnom rukavcu Bojane

koji su smanjili širinukorita.

-Međudržavnimsporazumom

sa Albanijom uspostavili smo

pravila regulacije lijevog i de-

snog rukvca. Prema tomspora-

zumu, desnim rukavem je tre-

balo da se obezbijedi protok

Bojane u ukupnom iznosu od

25odstonjenogukupnogproti-

canja. Nakon problema koje

smo imali, uzpomoćHidrome-

teorološkog i seizmološkog za-

vodanapravilismoanalizukoja

je pokazala da je kroz desni ru-

kavac proticalo tri odsto toka

Bojane, odnosno osam puta

manje. Novo mjerenje koje je

urađeno ovih dana pokazalo je

da teče 13odsto - objasnio jeSi-

mović i podsjetio da ovaj pro-

blem ima uticaja i na pomjera-

nje granica izmeđuCrneGore i

Albanije, kao i gubitak dužine

određenihplaža.

M.P.M.

USD

1.18530

JPY 134.37000

GBP 0.88568

Kursna lista

CHF

1.17350

AUD

1.53580

CAD 1.50570

PODGORICA

Parlament je

jučeusvojiobudžet zana-

rednugodinunakoji sudo-

stavljena 22 amandmana sa

41 glasomvladajućekoalici-

je i rebalans državnekase za

tekućugodinuod9,5milio-

na.

Poslanici DF-a su napustili

sjednicuneposrednoprijepo-

četka glasanja.

Budžet za narednu godinu

iznosi 2,001 milijardu eura.

Tokom dvodnevne rasprave o

budžetuza2018.poslanicivla-

dajuće koalicije su ocijenili da

je on realan, razvojni i garant

isplata plata, penzija i socijal-

nih davanja, a opozicije da je

čistašminka,nastavakdužnič-

ke spirale, koja vodi ubankrot.

Poslanici su usvojili i Zakon o

tržištu kapitala, planove rada

za narednu godinu šest regu-

latornih agencija.

Na predlog guvernera dr Ra-

doja Žugića poslanici su iza-

brali trećeg viceguvernera

Centralne banke Miodraga

Radonjića. Izabrano je i ruko-

vodstvo KHOV-a na čijem

čelu je dr Zoran Đikanović, a

članovi Ranko Jovović, Draš-

ko Malbaški, Azra Šehović i

Jasmin Pepić. Izabrana je i

Komisija za kontrolu postup-

ka privatizacije u kojoj su

Branko Čavor, Mihailo Anđu-

šić, Petar Smolović, Radule

Novović, Ana Nikolić i Andri-

jaPopović.

MilutinĐukanović(DF)jeka-

zao da je bolje da nema Pri-

vrednekomore, kako jeradila.

-Privrednukomoruhitnotre-

ba raspustiti jer nemanikakav

kapacitet. Poreska uprava će

morati silom da prati uplaći-

vanje članarine za Privrednu

komoru - kazao je on i dodao

da smatra da bi, da je PKCG

radila ozbiljno, drugačiji bili

podaci o pokrivenosti uvoza

izvozom.

Njegova koleginica Branka

Bošnjak je ocijenila da privre-

de nema, pa je nebitno kakav

je zakon o Privrednoj komori.

Branko Radulović (DF) kaže

da PKCG nije nezavisna nego

paradržavna institucija. Alek-

sandar Damjanović (nezavi-

sni poslanik) je kazao da nije

dobro što će skupštinaKomo-

renastavitidaodređujevisinu

naknade.

Andrija Popović (LP) razumi-

je da treba sačuvati PKCG, ali

neka rješenja nijesu dobra.

Predrag Sekulić (DPS) je ka-

zaoda sene slaže sakritikama

jer privrednici najbolje znaju

kako ihzastupaPrivredna ko-

mora i naglasio da su u većini

zemalja rješenja slična našim,

dok je njegova koleginica Jo-

vanka Laličić podsjetila da su

rješenja u zakonu u skladu sa

Ustavom.

M.P.M.

Završena redovna sjednica Skupštine

Usvojen budžet i zakon

o Privrednoj komori

Državna

pomoć se

smanjuje

Poslanici su usvojili i izvje-

štaj o državnoj pomoći koja

je u prošloj godini bila 20,7

miliona eura ili 11,4 odsto

manje nego godinu ranije.

Opozicioni poslanici su

zamjerili štomali dio pomo-

ći ide sjeveru države, a

veliki Montenegroerlajnzu.

Goran Danilović je kazao da

nema primjera u Evropi da

monopolista sa najskupljim

kartama dobija subvencije

države.

- Kakomislite da ujednači-

mo razvoj ako je Budva veći

korisnik državne pomoći

nego Pljevlja. Slab je izgovor

da projekti koji se kandidu-

ju sa sjevera nijesu dobri

– kazao je Danilović, dok

je Budimir Aleksić (DF) oci-

jenio da je država ,,nekom

majka, nekommaćeha, što

zavisi od nacionalne struk-

ture stanovništva“.

Sa sjednice

KonzorcijumUniprom i Uniprommetali povećao eksploataciju rude za 150 posto

Izvoz boksita 59miliona

Vlasnici

nikšićkog

rudnika do

sada platili

480 hiljada

eura za

koncesiju i

u preplati su

95,4 hiljade