Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 52 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Srijeda, 27. decembar 2017.

Politika

NOVIPAZAR/ROŽAJE

-Ne-

davnoobznanjenanamjera

bivšeg sandžačkogmuftije

MuameraZukorlićada

stranki koju jeosnovaopro-

mijeni ime, pa i samu struk-

turu, otvorila jeu javnosti

nizdilemakoje sene tiču sa-

mopolitičke sceneuSrbiji,

negodijelomi uCrnoj Gori.

Zukorlić je, podsjećanja radi,

namjerio da još prije Nove go-

dine Bošnjačku demokratsku

zajednicupreimenujeuStran-

kupravde i povjerenja, bezna-

cionalnog i vjerskog predzna-

ka i š i rom o t vor i vra t a

građanskoj opciji čija bi kruna

bio Savjet stranke sa, kako je

najavio, Filipom Davidom na

čelu, jednim od nesumnjivih

autoriteta među antinaciona-

listima i antifašistima u ovom

dijeluBalkana.

Istikoncept

Cilj je da se stranka „starih“

programskih načela pod no-

vim imenom legitimiše već na

beogradskim izborima, sa Zu-

korlićem kao nosiocem liste i

kandidatom za gradonačelni-

ka. Iako, prema saznanjima

našeg lista, u novopazarskoj

centraliBDZgrupabošnjačkih

demokrata nije uvjerena u po-

litičku svrsishodnost ovakve

ideje, bivši muftija ima potpu-

nupodršku izrazite većinedo-

sadašnjih sljedbenika i nema

ozbiljnijeopasnostiodeventu-

alnog raskola u stranačkimor-

ganima.

Dilema je,međutim, kakoćese

unutarstranačka reforma

odraziti na Bošnjačku demo-

kratsku zajednicu uCrnoj Go-

ri, sa sjedištem u Rožajama,

čiji je znatan dio rukovodstva

izuzetno vezan za Zukorlićev

politički koncept još od samog

osnivanjaBDZ.

Pupčanavrpca

JedanodPobjedinih rožajskih

sagovornika, dobro upućen u

zbivanja unutar stranke, mi-

šljenja je da je pupčana vrpca

kojom su dvije stranke vezane

posredstvom bivšeg ali i aktu-

elnog muftije Abdurahmana

Kujovića prejaka da bi se igno-

risalistavoviiidejekojestižuiz

NovogPazara.Uzostalo,lidera

rožajske centrale BDZHazbi-

ju Kalača osim političkog par-

tnerstva saZukorlićemi Kujo-

vićemvežeiličnoprijateljstvo.

Najoštješnjusaradnjusestrin-

skih stranaka Kalača i njegove

saradnike dodatno „obavezu-

ju“ i dosadašnji prilično loši

izborni rezultati na lokalnim

nivoima, pasepretpostavljada

bi ih bilo koji vid zahlađenja

odnosa sa novopazarskim po-

litičkim i vjerskim autoriteti-

ma mogao dodatno pogoršati.

A kako bi dosadašnji birači re-

agovali na eventualne promje-

ne imena i strukture BDZ u

Crnoj Gori - nije uputno pro-

gnozirati.

R.TOMIĆ

PODGORICA

–Građanski

pokretUra iDemos još nije-

supostigli dogovor o formi-

ranjuzajedničkogposlanič-

kogkluba i neizvjesno jeda li

ćedo togauopštedoći – sa-

znajePobjeda.

Formiranjekluba, kakosazna-

jemo, ostaje na čekanjumakar

do kraja januara.

- Zbog izboraunovembru i te-

ma koje su u fokusu za sada

nema uslova da nastavimo tu

priču. Neizvjesno je da li će do

dogovora doći, ali sačekajmo

da se iskristališu planovi gra-

đanske opozicije kao i to da li

jeuopšte ima–kazao jePobje-

din izvor.

Prema nezvaničnim informa-

cijama Pobjede, na odluku o

prekidu pregovora uticala je i

odluka Ure i Demokrata Alek-

seBečićadauđuurazgovoreo

formiranjučvrstogsaveza, ko-

ji bi uključivao saradnju i na

lokalnom i na državnom ni-

vou.

GrađanskipokretUra iDemos

prijenekolikomjesecinačelno

su iskazali spremnost da for-

miraju zajednički poslanički

klub u Skupštini. Međutim,

bez kluba su i dalje Dritan

Abazović, Neđeljko Rudović,

Miodrag Lekić i Anka Vukiće-

vić.

Ura i Demos na parlamentar-

nim izborima nastupili su sa

Socijalističkom narodnom

partijom u koaliciji Ključ i

osvojili devet mandata, od ko-

jih je Ura dobila dva, a Demos

četiri mandata. Nakon raskola

uDemosu, predsjednikUjedi-

njene Crne Gore Goran Dani-

lović najavio je da će se on i

Goran Radonjić u crnogorski

parlament vratiti kao nezavi-

sni poslanici.

Sličnu najavu ranije smo čuli i

od bivšeg poslanika Socijali-

stičke narodne partije Alek-

sandra Damjanovića. Srđan

Milić i Danijela Pavićević po-

slanici suSNP-a, ali seuparla-

ment vraćaju mimo znanja

partijskog šefa Vladimira Jo-

kovića, pa je neizvjesno kako

će ih sankcionisati Glavni od-

bor partije i kako će oni nasta-

viti djelovanje uparlamentu.

Pobjedi je izparlamentaranije

rečeno da generalni sekretar

Skupštine još nije dobio nije-

dan zahtjev za formiranje no-

vog poslaničkog kluba.

PoslovnikSkupštineučlanu31

predviđa da Klub čine najma-

nje tri poslanika.

- Klub čine poslanici koji pri-

padaju istoj političkoj partiji

ili koaliciji. Poslanici iz jedne

političke partije mogu formi-

rati samo jedan klub. Klub po-

slanikamoguosnovatiudruži-

van j em i na jman j e t r i

poslanika iz različitih politič-

kih partija, ali koji ne mogu

formirati klub poslanika, u

smislu st. 2 i 3 ovog člana – na-

vodi se uPoslovniku.

I.K.

PODGORICA

- Skupština

CrneGore raspravljaćeuče-

tvrtakopredloženimizbor-

nimzakonima, koje jepri-

premilaRadna grupana

osnovupreporukaOEBS-a.

Poslanici će se izjasniti o iz-

mjenama i dopunama Zakona

o izboru odbornika i poslani-

ka, elektronskim medijima,

biračkom spisku, finansiranju

političkih subjekata i izbornih

kampanja.

Za usvajanje predloženog za-

kona o izboru odbornika i po-

slanika potrebna je dvotrećin-

ska podrška uparlamentu.

Izmjenama Zakona o izboru

odbornika i poslanika predla-

že se da jedan od tri kandidata

na izbornim listama bude že-

na.

Propisano je da izborna kam-

panja počinje 30dana prije iz-

bora,azavršavase24sataprije

njihovog održavanja.

Između ostalog, biraču se

omogućavadapotpisompodr-

ži jednu ili više izbornih lista

za izbor odbornika, odnosno

poslanika.

Na dnevnom redu ove sjedni-

ce su i predloženi zakoni o lo-

kalnoj samoupravi, državnim

službenicima i namještenici-

ma, putevima, turizmu i ugo-

stiteljstvu,kaoiizboriiimeno-

vanja.

Iv.P.

PODGORICA

–CrnaGora

ćekaopunopravna članica

NATO-adoprinijeti jačanju

regionalne saradnje i podr-

žati aspiracije susjedakada

je riječočlanstvuuAlijansi,

jer se jedinoujedinjenimna-

porommožeočuvatimir i

stabilnost regiona, poručio

jeministar odbranePredrag

Bošković.

Uzimajući u obzir da je pro-

storZapadnogBalkanauproš-

losti često bio poprište mno-

g ih ratova , konf l ikata i

netrpeljivosti, Bošković sma-

tra da je neophodno postaviti

stabilne osnove za očuvanje

mira i bezbjednosti uovomdi-

jeluEvrope, krozdemokratski

razvoj država i konstruktivan

politički dijalog.

- Integracija regiona nema

prihvatljivu alternativu, a as-

piracije država u tom pravcu

predstavljaju jasnu poruku

domaćoj i međunarodnoj jav-

nosti da je evropska i evroa-

tlantskaperspektivaovogpro-

stora jedinamoguća - rekao je

Bošković za portal European

WesternBalkans.

On je kazao da je, posmatrano

iz perspektive regiona, sjeve-

roatlantski savez u Crnoj Gori

dobio kredibilnog partnera

koji će biti garant stabilnosti i

bezbjednosti na Zapadnom

Balkanu.

- Naša država će kao puno-

pravna članica doprinijeti ja-

čanju regionalne saradnje i

dati snažnu podršku aspiraci-

jama susjeda kada je riječ o

članstvuuNATO, budućidase

jedino ujedinjenim naporom

može očuvati mir i stabilnost

ovogprostora-poručiojeBoš-

ković.

Prema njegovim riječima, pu-

nopravno članstvo Crne Gore

će dodatno podstaći snaženje

bilateralne odbrambene sa-

radnje sa postojećim zemlja-

ma članicama Alijanse, odno-

sno Slovenijom, Hrvatskom i

Albanijom.

- Za zemlje aspirante, Make-

doniju i Bosnu i Hercegovinu,

naše članstvo je jasna poruka

da su vrata NATO otvorena i

da se sprovođenjem sveobu-

hvatnih reformi može dostići

punopravno članstvo - istakao

jeBošković.

Napitanje šta vidi kaonajveću

bezbjednosnu prijetnju po re-

gion,Bošković jekazaoda ja to

negativan spoljni uticaj i pre-

viranja, odnosno direktna mi-

ješanja u unutrašnje prilike,

kako bi se ostvarila aktivna

kontrola spoljnih politika ze-

maljaZapadnogBalkana.

-Svojevrsnubezbjednosnupri-

jetnju predstavlja i aktuelna

migrantskakriza,odnosnomo-

gućnost priliva većeg migrant-

skog talasa koji sa sobomnosi i

potencijalnu opasnost od tero-

rizma - dodao jeBošković.

R.P.

Da li će Bošnjačka demokratska zajednica i dalje slijediti idejeMuamera Zukorlića

Sporni su i ime i

struktura stranke

Dilema je kako će se unutarstranačka reforma Bošnjačke demokratske zajednice

u Srbiji odraziti na sestrinsku stranku u Crnoj Gori, čiji je znatan dio rukovodstva

izuzetno vezan za Zukorlićev politički koncept još od samog osnivanja

Parlament u četvrtak

o izbornimzakonima

Ura i Demos bez dogovora o djelovanju u parlamentu

Prema nezvaničnim informacijama Pobjede,

na odluku o prekidu pregovora uticala je i

odluka Ure i Demokrata Alekse Bečića da

uđu u razgovore o formiranju čvrstog saveza

Ministar odbrane Predrag Bošković poručio

Naše članstvo poruka da

su vrata Alijanse otvorena

Poslanički klub

na čekanju

Muamer Zukorlić

PredragBošković

HazbijaKalać