Table of Contents Table of Contents
Previous Page  27 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 27 / 52 Next Page
Page Background

27

Pobjeda

Srijeda, 27. decembar 2017.

Oglasi i obavještenja

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama

(„Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), naruči-

lac Institut za javno zdravlje crne Gore, oglašava

OBAVJEŠTENJE

O JAVNOJ NABAVCI

Usluge vezane za učesnike kontinuirane edukacije medi-

cinskih radnika i saradnika(avio prevoz,hotelski smještaj i

ketering ukupne procijenjene vrijednosti sa PDV-om

79.517,93€.Tenderska dokumentacija broj 30/XXI-

2017(01-12784) objavljena jenaPortalu javnihnabavki, na

adresi www.ujn.gov.me_dana 26.12.2017. godine. Lice za

davanje informacija Dragica Pejanović, dipl.ecc., telefon

067/626-125, e-mai

[email protected]

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama

(„Službeni list CG“, br. 42/11 i57/14) naručilac Opština

Žabljak, oglašava

OBAVJEŠTENJE

O JAVNOJ NABAVCI

zaotvoreni postupak javnenabavkeza Izgradnju terenaza

male sportove – Ravni Žabljak

u Žabljaku, ukupne procijenjene vrijednosti sa PDV-om

70000,00€. Tenderska dokumentacija broj 031/17-01-282

objavljena je na Portalu javnih nabavki, na adresi www.

portal.ujn.gov.me

dana 26.12.2017.godine. Lice za dava-

nje informacija:Tatjana Vojinović, telefon 069/339-897, e-

mail:

[email protected]

.

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama

(„Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 42/17 ) naručilac Cr-

nogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica, ogla-

šava

OBAVJEŠTENJE

O JAVNOJ NABAVCI

Nabavka radova, Dvosistemski DV 10 kV Petnjica od TS

35/10kV ‘’Berane3’’dootcjepnogstubauPahulju-Berane,

Petnjica (Region 3) ukupne procijenjene vrijednosti sa

PDV-om 115.000,00 €.

Tenderska dokumentacija broj 98/17 objavljena je na Por-

talu javnih nabavki, na adresi

www.ujn.me

dana

26.12.2017. godine.

Lice za davanje informacija Marina Mitrović telefon 020

408 332, e-mail

[email protected]

.

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama

(„Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) naruči-

lac Klinički centar Crne Gore, Podgorica – Ljubljanska bb,

oglašava

OBAVJEŠTENJE

O JAVNOJ NABAVCI

Medicinski potrošni materijal za potrebe Operacionog blo-

ka, po partijama, ukupne procijenjene vrijednosti sa PDV-

om 80.834,97€. Tenderska dokumentacija – otvoreni po-

stupak javne nabavke 103/17, objavljena je na Portalu

javnih nabavki, na adresi

www.ujn.gov.me

dana

25.12.2017. godine. Lice za davanje informacija Mekić Ni-

sera, telefon 020/243-279; mob.069/184-115, e-mail nise-

[email protected]

.

Posljednji pozdrav

ANJILALATOVIĆ

Preranonasnapuštašdobrimalianđele.Nijesmosenadaliovakvom

rastanku, od tebe smoočekivali raširene rukepune ljubavi i topline,

tvoje vedre osmijehe i veseli pogledna svijet oko sebe.

Nije ti se dalo.

Sklopila si svoje sjajne okice, a tvoja duša će među anđele, draga

našaAnjuška.

Tvoji: tetkaRAJKA, tetakBUDO, braćaĐOLE, IVAN i NEMA-

NJA, snaheDANIJELA, SUZANA i NINA

1394

Dana 27. decembra 2017. je četrdeset dana od kada nas je napustila

naša draga sestra, tetka, zaova

MARAMartinaĐEKOVIĆ

Otišla je tiho, baš onako kako je i živjela. Nama, njenoj porodici,

ostavila je u trajno sjećanje i nezaborav svojudobrotu, posvećenost

i ljubav.

Počivaj umiru, dragaMaro.

PORODICA

1397

Draga tetka

MARE

Puno je lijepihuspomena da te ponjima pamtimo, a da o tebi sa po-

nosomgovorimo i da te nikada ne zaboravimo.

Tvoji NINA iMARKO

1395

Četrdeset dana je od smrti naše voljene

MAREĐEKOVIĆ

Tetka, neka tvoja plemenita duša nađe vječnimir.

Hvala ti na ljubavi koju si namuvijeknesebičnodavala.

Tvoji: IGOR, NATAŠA i IVAN

1396

Četrdeset je dana od smrti naše drage tetke

MARE

Uvijek ćeš biti dio naših uspomena i sjećanja. Nikad te nećemo za-

boraviti.

Tvoji: IRENA, JELENA, TAMARA,MARTINA i ALEKSANDAR

1398