Table of Contents Table of Contents
Previous Page  25 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 25 / 52 Next Page
Page Background

25

Pobjeda

Srijeda, 27. decembar 2017.

Oglasi i obavještenja

I.br.976/16

Javni izvršitelj Mitar Mirović iz Ulcinja,

Bulevar bratstva jedinstva bb, u pravnoj

stvari izvršnogpovjerioca InvestaBankaMontenegroADPodgorica, protiv izvršnog

dužnika Kaleziqi Skendera iz Ulcinja, vr.sp.21.208,18€, na osnovu izvršne isprave,

donio je dana 13.12.2017.godine

ZAKLJUČAKOPRODAJI

IODREĐUJESEšestaprodajausmenim javnimnadmetanjemnepokretnosti izvrš-

nog dužnika koje su upisane u Ln.br.2425 KODonji Štoj, označene kao kat.parcela

br.1415/9, po kulturi njiva 4.klase u površini i od 814m2, kat.parcela br.1415/10, po

kulturi njiva 4.klase u pov. od 192m2.

II Javno nadmetanje za prodaju nepokretnosti zakazuje se za dan

12.01.2018.go

-

dineu14,00 časovaukancelariji javnog izvršitelja, štostrankama i zainteresovanim

licima jeste poziv.

Razgledanje predmetnih nepokretnosti može se izvršiti svakog radnog dana od

11,00 do 12,00 časova.

III Vrijednost predmetne nepokretnosti utvrđena je rješenjem l.br.976/16 od

12.06.2017.godine i iznosi 88.000,00 eura.

IVNaovoj prodaji zaprodajuusmenim, javnimnadmetanjemnepokretnost semože

proda

ti ispod utvrdene vrijednosti, ali ne ispod iznosa potraživanja izvršnog povjerioca.

VPonudioci su dužni izuzimajući izvršnog povjerioca, kao eventualnog ponudioca,

da prije početka nadmetanja polože jemstvo na poseban račun javnog izvršitelja

broj 510-87619-53 koji se vodi kod CKB bankeADPodgorica u iznosu koji odgova-

ra procentu 10% od utvrđene vrijednosti predmetne nepokretnosti. Ponudiocima

čijaponudanebudeprihvaćenavratićesenovacpoloženna ime jemstvaodmahpo

zaključenju javnog nadmetanja, osim drugom i trećem ponuđaču.

Ako bi eventualno izvršni povjerilac bio kupac predmetne nepokretnosti, bio bi oba-

vezan da na ime cijene nepokretnosti položi novčanu sumu u visini razlike između

svog potraživanja i postignute cijene.

Kupac jedužandacijenupoloži u rokuod8danapododjeljivanjunepokretnosti.Ako

ponuđač sa najvećom ponudom ne položi cijenu u odredenom roku, javni izvršitelj

ćeproglasiti da jeprodajanepokretnosti tomponuđačubezpravnogdejstva i pozva-

ti drugog po redu ponuđaća da kupi nepokretnost.Ako ni taj ponuđač ne položi cije-

nu koju je ponudio u određenom roku, primijeniće se ista pravila i na trećeg ponuđa-

ča. U slučaju da ponuđači ne uplate prodajnu cijenu iz iste će se izmiriti troškovi

nove prodaje i nadoknaditi eventualna razlika između postignute cijene na ranijoj i

novoj prodaji.

VI Ovaj zaključak o prodaji biće objavljen u dnevnoj novini “Pobjeda”, dok stranke o

svom trošku o sadržini istog mogu obavijesti lica koja se bave posredovanjem u

prodaji nepokretnosti.

I.br.1213/16

Javni izvršitelj Mitar Mirović iz Ulcinja,

Bulevar bratstva jedinstva bb, u pravnoj stva-

ri izvršnog povjerioca Prva banka Crne Gore-Osnovana 1901.godine AD Podgorica,

koju zastupa punomoćnik Dragoljub Đukanović, advokat iz Podgorice, protiv izvršnog

dužnika Pelinku Fadila iz Ulcinja, na osnovu izvršne isprave, donio je dana 13.12.2017.

godine

ZAKLJUČAKOPRODAJI

I ODREĐUJESEosma prodaja usmenim javnimnadmetanjemnepokretnosti izvršnog

dužnika koje su upisane u Ln.br.3239 KOUlcinj, označene u

A listu kao kat.parcela.br.6830, neplodno zemljište u pov. od 460m2, kat.parc.br.6830

br.zg.1, porodična stambena zgrada, površine 91m2, kat.parc.br.6830 br.zg.2, poslov-

ne zgrade u vanprivredi, površine 135m2

- V listu kao kat.parcela br.6830 br.zg.1, stambeni prostor, PD1, površine P 97m2, kat.

parc.br.6830 br.zg.1, stambeni prostor, PD2, površine P1 83m2.

II Javno nadmetanje za prodaju nepokretnosti zakazuje se za dan 12.01.2018.godine u

13,00 časova u kancelariji javnog izvršitelja, što strankama i zainteresovanim licima je-

ste poziv.

Razgledanje predmetnih nepokretnosti može se izvršiti svakog radnog dana od 11,00

do 12,00 časova.

III Vrijednost predmetnenepokretnosti utvrđena jena iznosodukupno311.000,00eura.

IV Na ovoj prodaji za prodaju usmenim, javnim nadmetanjem nepokretnost se može

prodati ispod utvrdene vrijednosti ali ne ispod iznosa duga.

V Ponudioci su dužni izuzimajući izvršnog povjerioca, kao eventualnog ponudioca, da

prije početka nadmetanja polože jemstvo na poseban račun javnog izvršitelja broj 510-

87619-53 koji se vodi kod CKB banke AD Podgorica u iznosu koji odgovara procentu

10% od utvrđene vrijednosti predmetne nepokretnosti. Ponudiocima čija ponuda ne

budeprihvaćenavratićesenovacpoloženna ime jemstvaodmahpozaključenju javnog

nadmetanja, osim drugom i trećem ponuđaču.

Ako bi eventualno izvršni povjerilac bio kupac predmetne nepokretnosti, bio bi obave-

zan da na ime cijene nepokretnosti položi novčanu sumu u visini razlike između svog

potraživanja i postignute cijene.

Kupac je dužan da cijenu položi u roku od 8 dana po dodjeljivanju nepokretnosti. Ako

ponuđač sa najvećom ponudom ne položi cijenu u odredenom roku, javni izvršitelj će

proglasiti da je prodaja nepokretnosti tom ponuđaču bez pravnog dejstva i pozvati dru-

gog po redu ponuđaća da kupi nepokretnost.Ako ni taj ponuđač ne položi cijenu koju je

ponudio u određenom roku, primijeniće se ista pravila i na trećeg ponuđača. U slučaju

da ponuđači ne uplate prodajnu cijenu iz iste će se izmiriti troškovi nove prodaje i nado-

knaditi eventualna razlika između postignute cijene na ranijoj i novoj prodaji.

VI Ovaj zaključak o prodaji biće objavljen u dnevnoj novini “Pobjeda”, dok stranke o

svom trošku o sadržini istogmogu obavijesti lica koja se bave posredovanjemu proda-

ji nepokretnosti.