Table of Contents Table of Contents
Previous Page  24 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 24 / 52 Next Page
Page Background

24

Pobjeda

Srijeda, 27. decembar 2017.

Oglasi i obavještenja

Na osnovu člana 24, a u vezi člana 29 Zakona o procjeni uti-

caja na životnu sredinu (“Sl. list RCG”, broj 80/05 i „Sl. list CG“,

br. 40/10, 73/10, 40/11, 27/13 i 52/16), Sekretarijat za planira-

nje i uređenjeprostora i zaštitu životne sredineGlavnoggrada

Podgorica

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

da je nosiocu projekta, „Crnogorski Telekom“ a.d., iz Podgori-

ce, donijetoRješenjebroj: UP.08-353/17-222/5od25. decem-

bra2017. godine, kojim jedata saglasnost naElaborat procje-

ne uticaja objekta bazne stanicemobilne telefonije ‘’Ljubović’’

na životnu sredinu, koji će biti lociran na dijelu katastarske

parcele broj 3898/1 KOPodgorica III, u Podgorici.

Uvidunavedenuodlukumožese izvršiti uprostorijamaSekre-

tarijata, ulica Vuka Karadžića 41, kancelarija 2, u vremenu od

12 h-15 h, u vremenskom okviru od petnaest (15) dana od

dana objavljivanja obavještenja.

Na osnovu čl. 217 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (‘’Sl.

list CG’’, br. 64/17) i čl. 65Statuta opštineŽabljak (‘’Sl. list RCG - Opštinski

propisi’’, br. 9/05 i 3/07 i ‘’Sl. list CG - Opštinski propisi’’, br. 3/11 i 7/14 ) a u

skladu sa Programom uređenja prostora za 2017 . godinu (‘’Sl. list CG

- Opštinski propisi’’, br. 1/17), Predsjednik Opštine Žabljak, dana 25. de-

cembra 2017. godine, donio je

OD LUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi izmjena

Detaljnog urbanističkog plana Žabljak

Član 1

U Odluci o pristupanju izradi izmjena Detaljnog urbanističkog plana Ža-

bljak (‘’Sl. list CG - Opštinski propisi’’, br. 35/16 i 1/17) u članu 2 posije rije-

či ’’E’’riječ ’’i’’zamjenjuje se sa zarezom, aposlije riječi ’’E’’stavlja se zarez

i dodaje riječ ’’C’’ a riječi ’’cca 127,00 ha’’ zamjenjuju riječima ’’cca 204,00

ha’’.

Član 2

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ‘’Sl. listu

Crne Gore - Opštinski propisi’’.

Broj: 351/17-01- 3223

U Žabljaku, 25. decembra 2017. godine

OPŠTINAŽABLJAK

PREDSJEDNIKOPŠTINE,

Veselin Vukićević

Poslovna oznaka I.br.4112/2017

JAVNI IZVRŠITELJ Aleksandar Bošković iz Podgorice,

Vasa Raičkovića 4B, u pred-

metu izvršenjapopredlogu izvršnogpovjeriocaJU“SPECIJALISTIČKAVETERINARSKA

LABORATORIJA” izPodgorice,Bul.DžordžaVašingtonabb,kogazastupadirektorDejan

Laušević protiv izvršnog dužnika “ KRUNA M” D.O.O. iz Podgorice, adresa za prijem

službene pošte ul. Trg Božane Vučinić bb, radi naplate novčanog potraživanja, dana

26.12.2017.godine, u smislu odredbe čl. 45 ZIO-a, donio je

ODLUKUODOSTAVLJANJU

JAVNIMOBJAVLJIVANJEM

Izvršnom dužniku “ KRUNAM” D.O.O. iz Podgorice, PIB: 02701154 vrši se dostavljanje

Rešenja o izvršenju

I.br

. 4112/2017 od 29.08.2017.godine, isticanjem na oglasnoj tabli

Privrednog suda Crne Gore i objavljivanjem u dnevnom štampanommediju koji izlazi na

cijeloj teritoriji Crne Gore.

Izvršni dužnik, semože obratiti Javnom izvršiteljuAleksandru Boškoviću iz Podgorice, ul.

Vasa Raičkovića br. 4B i to u roku od pet dana od dana poslednjeg objavljivanja oglasa

radi podizanja označenog pismena.

Upozorava se izvršni dužnik, da se ovakav način dostave smatra urednim i da će negativ-

neposledicekojemogunastatiovakvimnačinomdostavljanjasnositisamastranka,odno-

sno izvršni dužnik.

Dostavljanje se smatra izvršenim nakon isteka roka od osam dana od dana isticanja pi-

smena na oglasnoj tabli suda, ukoliko je prethodno izvršeno objavljivanje u dnevnom

štampanommediju.

JAVNI IZVRŠITELJ

Aleksandar Bošković

I.br.3772/2017

JAVNI IZVRŠITELJ Aleksandar Bošković iz Podgorice,

Vasa Raičkovića 4B, u pred-

metu izvršenjapopredlogu izvršnogpovjerioca“HetaAssetResolution”D.O.O. izPodgo-

rice, koga zastupajuMiloš Srejić i član Odbora direktoraMichael Krenn, adresa za prijem

službene pošte Bul. Svetog Petra Cetinjskog 143, protiv izvršnog dužnika “WALDORF”

DOO, iz Podgorice, Baku 52, Tološka šuma, stan 8, II zgrada, radi naplate novčanog po-

traživanja, dana 26.12.2017.godine, donio je

ODLUKUODOSTAVLJANJU

JAVNIMOBJAVLJIVANJEM

Izvršnomdužniku “WALDORF” DOO, iz Podgorice, vrši se dostavljanje Rešenja o izvrše-

nju

I.br

. 3772/2017, isticanjem na oglasnoj tabli Privrednog suda Crne Gore i objavljiva-

njemu dnevnom štampanommediju koji izlazi na cijeloj teritoriji Crne Gore.

Izvršni dužnik, semože obratiti Javnom izvršiteljuAleksandru Boškoviću iz Podgorice, ul.

Vasa Raičkovića br. 4B i to u roku od pet dana od dana poslednjeg objavljivanja oglasa

radi podizanja označenog pismena.

Upozorava se izvršni dužnik, da se ovakav način dostave smatra urednim i da će negativ-

neposledicekojemogunastatiovakvimnačinomdostavljanjasnositisamastranka,odno-

sno izvršni dužnik.

Dostavljanje se smatra izvršenim nakon isteka roka od osam dana od dana isticanja pi-

smena na oglasnoj tabli suda, ukoliko je prethodno izvršeno objavljivanje u dnevnom

štampanommediju.

JAVNI IZVRŠITELJ

Aleksandar Bošković

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni

list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) naručilac JZU Specijalna

bolnica za plućne bolesti „Dr Jovan Bulajić” Brezovik, Brezovik bb,

Nikšić, oglašava

OBAVJEŠTENJE

O JAVNOJ NABAVCI

JZUSpecijalna bolnica za plućne bolesti „Dr JovanBulajić” Brezovik,

objavila je Tendersku dokumentaciju za otvoreni postupak javne na-

bavke za nabavku roba po partijama- Partija 1: Razni prehrambeni

proizvodi procijenjene vrijednosti sa PDV-om od 33.200,00 eura,

Partija 2: Juneće meso procijenjene vrijednosti sa PDV-om od

16.000,00 eura, Partija 3: Pileće meso procijenjene vrijednosti sa

PDV-omod 5.400,00 eura i Partija 4: Mesne preradjevine procijenje-

ne vrijednosti sa PDV-om od 3.100,00 eura, ukupno procijenjene

vrijednosti sa PDV-omod 57.700,00 eura. Tenderska dokumentaci-

ja broj OP2/2017 od 25.12.2017.godine objavljena je na Portalu

javnih nabavki, na adresi

www.ujn.gov.me

dana 25.12.2017.godine.

Lice za davanje informacija Miomir Vučinić, telefon 040 217 012, e-

mail

[email protected], [email protected]

.

.

„Naosnovučlana20Zakonaoprocjeni uticajanaživotnusredinu („Sl.

list RCG“, br. 80/05, 40/10,73/10 i 40/11), Sekretarijat za uređenje

prostora, zaštitu životne sredine i komunalno stambene poslove op-

štine Žabljak

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

Da jeOpština Žabljak kao nosilac projekta podnijela zahtjev za dava-

nje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za

projekat “Dovod prelivnih voda sa Modrog jezera do skijališta Savin

kuk”, opština Žabljak.

Uvezi sa navedenimpozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid

u Elaborat u prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora, zaštitu

životne sredine i komunalno stambene poslove, (stara zgrada opšti-

ne) Trg durmitorskih ratnika, kancelarija broj 8, radnim danima od 11

do 13 časova.

Rok za javni uvid i dostavljanjeprimjedbi imišljenjaupisanoj formi, na

adresu Sekretarijata za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i

komunalno stambeneposloveopštineŽabljak je10.01.2018.godine.

SEKRETAR,

Sava Zeković

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama

(„Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) naruči-

lac JZU Specijalna bolnica za plućne bolesti „Dr Jovan

Bulajić” Brezovik, Brezovik bb, Nikšić, oglašava

OBAVJEŠTENJE

O JAVNOJ NABAVCI

JZUSpecijalnabolnica zaplućnebolesti „Dr JovanBulajić”

Brezovik, objavila je Tendersku dokumentaciju za otvoreni

postupak javnenabavkezanabavkuuslugeobezbjeđenja,

ukupno procijenjene vrijednosti sa PDV-om od 19.000,00

eura.

Tenderska dokumentacija broj OP3/2017 od 25.12.2017.

godine objavljena je na Portalu javnih nabavki, na adresi

www.ujn.gov.me

dana 25.12.2017.godine.

Licezadavanje informacijaMiomirVučinić, telefon040217

012, e-mail

[email protected],

[email protected]

me.

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama

(„Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) naruči-

lac Elektroprivreda Crne GoreADNikšić, oglašava

OBAVJEŠTENJE

O JAVNOJ NABAVCI

Nabavka usluga za potrebe TE Pljevlja - Nabavka opreme

i uslugaugradnjeon-linemonitoringvatreu ložištu, eviden-

tiranauPlanu javnihnabavki ElektroprivredeCrneGorebr.

10-00-54016 od 24.11.2017.godine pod rednim brojem

460.

Tenderskadokumentacijabroj 110/17objavljena jenaPor-

talu javnih nabavki, na adresi

www.ujn.gov.me,

dana

26.12.2017.godine.

Lice za davanje informacija: Andrija Lazović, telefon

040/204-220, e-mail:

[email protected]

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama

(„Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) naruči-

lac Elektroprivreda Crne GoreADNikšić, oglašava

OBAVJEŠTENJE

O JAVNOJ NABAVCI

Nabavka usluga za potrebe FC Snabdijevanje - Nabavka

usluga održavanja kontakt centra za period od 36mjeseci,

evidentirana u Planu javnih nabavki Elektroprivrede Crne

Gore br. 10-00-54016 od 24.11.2017.godine pod rednim

brojem 465.

Tenderskadokumentacijabroj 109/17objavljena jenaPor-

talu javnih nabavki, na adresi

www.ujn.gov.me,

dana

26.12.2017.godine.

Lice za davanje informacija: Andrija Lazović, telefon

040/204-220, e-mail:

[email protected]

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama

(„Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) naruči-

lac Elektroprivreda Crne GoreADNikšić, oglašava

OBAVJEŠTENJE

O JAVNOJ NABAVCI

Nabavka radova za potrebe HE ,,Piva” - Građevinsko odr-

žavanje poslovnih i magacinskih objekata HE ,,Piva” –

Adaptacija Upravne zgrade, evidentirana u Planu javnih

nabavki Elektroprivrede Crne Gore br. 10-00-54016 od

24.11.2017.godine pod rednim brojem 401.

Tenderskadokumentacijabroj 120/17objavljena jenaPor-

talu javnih nabavki, na adresi

www.ujn.gov.me,

dana

26.12.2017.godine. Lice za davanje informacija: Ivana Ki-

libarda, telefon 040/204-169, e-mail: [email protected]

epcg.com

Na osnovu člana 62 stav 1 Zakona o javnim nabavkama

(„Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) naruči-

lac Opština Kotor, Kotor, Stari grad 317, oglašava

OBAVJEŠTENJE

O JAVNOJ NABAVCI

Kompjuterske opreme i pribora, ukupne procijenjene vri-

jednosti sa PDV-om 22.000,00 €.

Tenderska dokumentacija broj 0409-20251 objavljena je

naPortalu javnih nabavki, na adresi

www.ujn.gov.me

dana

26.12.2017.godine.

Lice za davanje informacija Vesna Peraš, službenik za

javne nabavke, telefon 032/322-277, e-mail: javne.nabav-

[email protected]

.

Javni izvršitelj MladenPavličić iz Podgorice,

ul. VasaRaičkovića 13d,

u pravnoj stvari izvršnog povjerioca “FABPETROL” DOOPODGORICA,

adresa: Ul.Mahalabb, Podgorica, protiv izvršnogdužnika “CONSTRUCT

MONTENEGRO” DOOPODGORICA, adresa: Ul. Šteke bb, Podgorica i/

ili Ul. Spasa Nikolića br. 86., Podgorica, radi naplate novčanog potraživa-

nja, u smislu člana 45 ZIO, dana 26.12.2017. godine, donio je odluku o

DOSTAVLJANJU JAVNIMOBJAVLJIVANJEM

Izvršnomdužniku “CONSTRUCTMONTENEGRO”DOOPODGORICA,

adresa: Ul. Šteke bb, Podgorica i/ili Ul. Spasa Nikolića br. 86., Podgorica,

vrši se dostavljanje Rješenja o izvršenju

Iv.br

. 1539/17 od 02.10.2017.

god.

Izvršni dužnik se može obratiti Javnom izvršitelju Mladenu Pavličiću, Ul.

Vasa Raičkovića 13d u roku od 5 dana od dana objavljivanja oglasa radi

podizanja navedenog Rješenja.

Pismeno će biti istaknuto na oglasnoj tabli Privrednog suda Crne Gore i

dostavljanje se smatra izvršenim nakon isteka roka od 8 dana od dana

isticanja pismena na oglasnoj tabli suda.

Upozorava se izvršni dužnik da seovakav načindostave smatraurednim

i da će negativne posledice koje mogu nastati ovakvim načinom dostav-

ljanja snositi izvršni dužnik.

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama

(„Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) naruči-

lac Elektroprivreda Crne GoreADNikšić, oglašava

OBAVJEŠTENJE

O JAVNOJ NABAVCI

Nabavka roba za potrebe TE Pljevlja - Rezervni djelovi,

evidentirana u Planu javnih nabavki Elektroprivrede Crne

Gore br. 10-00-54016 od 24.11.2017.godine pod rednim

brojem 439.

Tenderskadokumentacijabroj 119/17objavljena jenaPor-

talu javnih nabavki, na adresi

www.ujn.gov.me,

dana

26.12.2017.godine.

Lice za davanje informacija: Andrija Lazović, telefon

040/204-220, e-mail:

[email protected]

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama

(„Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) naruči-

lac Elektroprivreda Crne GoreADNikšić, oglašava

OBAVJEŠTENJE

O JAVNOJ NABAVCI

Nabavka roba za potrebe TE Pljevlja - Hemikalije i kreč za

potrebe TE Pljevlja, evidentirana u Planu javnih nabavki

ElektroprivredeCrneGorebr. 10-00-54016od24.11.2017.

godine pod rednim brojem 444.

Tenderskadokumentacijabroj 118/17objavljena jenaPor-

talu javnih nabavki, na adresi

www.ujn.gov.me,

dana

26.12.2017.godine.

Lice za davanje informacija: Andrija Lazović, telefon

040/204-220, e-mail:

[email protected]

Poslovna oznaka I.br.5990/2016

I.br.1873/2017

JAVNI IZVRŠITELJ Aleksandar Bošković iz Podgorice,

Vasa Raičkovića 4B, u pred-

metu izvršenja po predlogu izvršnog povjerioca “ČISTOĆA” DOO Podgorica, ul. Zetskih

vladarabb,kogazastupajuGanjolaHamidiRažnatovićNovak,advokatiizPodgorice,protiv

izvršnog dužnika “OCEANS ELEVEN ” DOO iz Podgorice, adresa za prijem službene

pošte VOJVODE MIRKAPETROVIĆA, LAMELAB -2, ZGRADANORMAL COMPANY,

radi naplate novčanog potraživanja, dana 26.12.2017.godine, u smislu odredbe čl. 45

ZIO-a, donio je

ODLUKUODOSTAVLJANJU

JAVNIMOBJAVLJIVANJEM

Izvršnomdužniku“OCEANSELEVEN”DOO izPodgorice,PIB:03042740,vršisedostav-

ljanje Rješenja o izvršenju

I.br.

5990/2016 od 03.10.2016. godine, i Rješenja o izvršenju

I.br.1873/2017od26.12.2017.godine, isticanjemnaoglasnojtabliPrivrednogsudaCrne

Gore i objavljivanjem u dnevnom štampanom mediju koji izlazi na cijeloj teritoriji Crne

Gore.Izvršni dužnik, se može obratiti Javnom izvršiteljuAleksandru Boškoviću iz Podgo-

rice, ul. Vasa Raičkovića br. 4B i to u roku od pet dana od dana poslednjeg objavljivanja

oglasa radi podizanja označenog pismena.Upozorava se izvršni dužnik, da se ovakav

način dostave smatra urednim i da će negativne posledice koje mogu nastati ovakvim

načinomdostavljanjasnositisamastranka,odnosno izvršnidužnik.Dostavljanjesesmatra

izvršenim nakon isteka roka od osam dana od dana isticanja pismena na oglasnoj tabli

suda, ukoliko je prethodno izvršeno objavljivanje u dnevnom štampanommediju.

JAVNI IZVRŠITELJ

Aleksandar Bošković