Table of Contents Table of Contents
Previous Page  21 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 21 / 52 Next Page
Page Background

21

Pobjeda

Srijeda, 27. decembar 2017.

Oglasi i obavještenja

Na osnovu člana 62. stav 1. Zakona o javnim nabavkama

(„Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) naručilac Javnopredu-

zeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore iz Budve,

ul. Popa Jola Zeca bb, oglašava

OBAVJEŠTENJE

O JAVNOJ NABAVCI

Izvođenje radova na hitnim sanacijama obale , ukupne

procijenjene vrijednosti sa PDV-om 150.000,00 €.

Tenderska dokumentacija broj 0204-3577/4 objavljena je

na Portalu javnih nabavki, na adresi

www.ujn.gov.me

dana

26.12.2017. godine.

Lice za davanje informacija Mirjana Radičević, Rajko Ra-

dulović, telefon 033 452 709,

e-mail

[email protected]

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu

sredinu (“Sl. list RCG”, br. 80/05 i „Sl. list CG“, br. 40/10,

73/10 , 40/11, 27/13 i 52/16), Sekretarijat za urbanizam,

komunalne, stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne

sredine

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

da je nosiocu projekta, D.O.O. „RTI PROJEKAT“ Kotor,

izdato Rješenje br. 06-up- 430/1 od 26.12.2017. godine,

kojimseutvrđujeda nijepotrebnaprocjenauticajanaživot-

nu sredinu projekta „Uzgoj mangulica i objekat na poljopri-

vrednim površinama (klanica, rasjecanje i prerada mesa

svinja i sušara)“ , čija se realizacija s planira na kat. parce-

lama br. 899, 900/1, 900/2, 900/3 i 902 KOGorica, opština

Danilovgrad.

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama

(„Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) naruči-

lac Klinički centar Crne Gore, Podgorica – Ljubljanska bb,

oglašava

OBAVJEŠTENJE

O JAVNOJ NABAVCI

Nabavka medicinskog potrošnog materijala za elektrofizi-

ologiju srca, po partijama, procijenjene vrijednosti sa PDV-

om 169.086,00€.

Tenderska dokumentacija – otvoreni postupak javne na-

bavke br. 102/17, objavljena je na Portalu javnih nabavki,

na adresi

www.ujn.gov.me

dana 25.12.2017. godine.

Lice zadavanje informacijaMekićNisera, telefon020/243-

279; mob.069/184-115, e-mail

[email protected]

Na osnovu odredaba Zakona o privrednim Društvima (Sl.list RCG br.6/02 i sl.list CG 17/07, 80/08,

40/10 i 36/11), odredaba Statuta ’’JADRAN’AD Perast i Odluke Odbora direktora od 22.12.2017. go-

dine saziva se

VANREDNASKUPŠTINAAKCIONARAJADRANAD - PERAST

Skupštinaakcionara ’’JADRAN’’ADodržaće se31.01.2018. godineuposlovnimprostorijamaDruštva

u Perastu, Marka Martinovića bb, sa početkom u 11 časova, sa sljedećim:

DNEVNIMREDOM

1.Otvaranje Vanredne skupštine i izbor zapisničara i ovjerivača zapisnika.

2.Odluka i izmjenama i dopunama Statuta Društva,

3.DonošenjeOdluke o konverziji neotplaćenih akcija po članu 8 Zakona o privatizaciji privrede, povla-

čenju akcija i smanjenju kapitala Društva po tom osnovu,

4.Usvajanje prečišćenog teksta Statuta Društva.

Akcionari mogu izvršiti uvid umaterijale i predloge odluka, koje će se razmatrati na Skupštini akciona-

ra, u poslovnoj zgradi Društva u Perastu, M. Martinovića bb, ili na internet stranici Društva

www.ja

-

dranperast.co.me

.

• Odluke, 10 dana pred održavanje Skupštine Društva.

Svi akcionari će moći da ostvare svoja akcionarska prava na Skupštini akcionara lično, putem

punomoćnika ili putemglasačkih listića ovjerenih kod nadležnog organa u skladu sa važećimpravnim

propisima. Akcionari i njihovi punomoćnici koji namjeravaju da prisustvuju Skupštini akcionara dužni

su da se prijave Sekretaru Društva najkasnije 1 sat prije početka Skupštine radi identifikacije i eviden-

cije.

Akcionari koji svoje pravo ostvaruju putem glasačkih listića dužni su iste dostaviti Društvu najkasnije

do 9 časova na dan održavanja Skupštine.

• Obavještenja se mogu dobiti na tel: +382 69 030 216

PREDSJEDNIKODBORADIREKTORA

Ćupić Branko, s.r.

CRNAGORA

MINISTARSTVOODRŽIVOGRAZVOJA I TURIZMA

AGENCIJAZAZAŠTITU PRIRODE I ŽIVOTNE SREDINE

Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG”, broj

80/05 i „Službeni list CG”, broj 40/10, 73/10, 40/11, 27/13 i 52/16)Agencija za zaštitu prirode

i životne sredine

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

da je Direkcija javnih radova iz Podgorice, Ul. Novaka Miloševa br. 18, podnijelo zahtjev za

davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za vodosnadbijevanje

uslužno servisnih objekata, na UP 1 do UP 11, na lokaciji planinskog centra „Kolašin 1600“

na Bjelasici, Opština Kolašin.U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostav-

ljenu dokumentaciju u prostorijama Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, ulica IV

Proleterske 19, II sprat, kancelarija broj 216 i u Sekretarijatu za uređenje prostora, životnu

sredinu i komunalno-stambeneposlove,OpštinaKolašin, radnimdanimaod9do12časova.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Agencije za

zaštitu životne sredine, do 19.01.2018.godine.Javna rasprava o predmetnom Elaboratu

održaće se u Centru za kulturu, sala za sastanke, I sprat, Ul. Mirka Vešovića b.b., Opština

Kolašin, dana 19.01.2018. godine, sa početkom u 10 časova.“

Mali oglasi

oglasNo

oDJElJENJE“PoBJEDa”

TELEFON ZA

INFORMACIJE

020-202-455, 020-202-456.

NEkrEtNiNE

PRODAJEM - objekat 30m2,

300metara od centra grada,

uz asfalt, voda, struja.

Hitno 10.000 eura. Kolašin.

Tel. 068/731-313

KUPUJEMmanju kućicu sa

dvorištemdo 10.000. Uslove

za stanovanje teritorija PG.

Tel. 069/313-470

BAR na obali mora jedinstven

kaskadni plac 790m2 između

dvije prirodne plaže Crvene

i plaže Kadice.Dozvola za

privatnu plažu i montažni

objekat u komercijalne svrhe.

Uknjižen 1/1. Prodajem.

Tel. 069/539-328

Strogi centar Podgorice – lokal

400m2 nov, savremen, izu-

zetan. Samo 30mod glavne

ulice Slobode i u blizini većine

institucija i banaka. Potpuno

riješen problemparkiranja u

centru za lokal. Prodajem.

Tel. 069/867-791

UslUgE

OTČEPLJENJE kanalizacije

električnom sajlomWC šolja,

sudopera, kada, umivaonika i

šahti, dolazimodmah. Povolj-

no. Vukcević.

Tel. 069/991-999,

067/000-008, 068/654-474

KUĆNI SERVIS

Odčepljenje kanalizacije

el. sajlom, zamjena

dotrajalih cijevi, sve sitne

popravke Podgorica -

Primorje. Tel.069/269-550

067/579-709

KLIME Mišković prodaja mon-

taza, servis, nove, polovne

dezinfencija čišćenje, opravka,

otkup polovnih.

Tel, 067/358-100

VODOINSTALATER – instala-

cija, adaptacije kupatila, sve

vrste popravki.Garancija.

Tel.069/286-359

raZNo

KUPUJEM stare pare, medalje,

bajonete, knjige, gramofonske

ploče, umjetničke slike i druge

starine.

Tel.069/019-698,067/455-713

Firma CMC Group d.o.o. Her-

ceg Novi oglašava potrebu za

angažovanjem radnika i to:

4 električara -SSS i

2 vodoinstalatera -SSS.

(oba profilamoraju imati barem

5 godina radnog iskustva)

na terenskimposlovima na

određeno vrijeme od 6mjeseci.

Kontakt telefon 077 273 980

Informativni razgovori će se

obavljati u prethodno zakaza-

nim terminima u prostorijama

CMC Group, Sutorina bb, Igalo.