Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 52 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Srijeda, 27. decembar 2017.

Politika

PODGORICA

-Najvažnije

dostignućenaše zemljeu

2017. godini je članstvouNA-

TO- ocijenio jepredsjednik

VladeDuškoMarkovićna

tradicionalnomnovogodiš-

njemprijemuzavisokepred-

stavnike zakonodavne, izvrš-

ne i sudskevlasti, političkog,

privrednog, kulturnog i jav-

nog života i zadiplomatski

kor.

Govoreći o političkoj situaciji,

Marković je konstatovao da

Vladinepolitikenijesupodrža-

li i prihvatili svi.

Besmisleno

- Iracionalni i besmisleni boj-

kot parlamenta, nedemokrat-

ski odnos prema sopstvenim

političkimobavezama od stra-

neopozicionihpartija-stvarao

je politički ambijent kome se

Vlada nije radovala. Ukazivali

smo na tu besmislenost od sa-

mogpočetka,nudilidijalogkao

put do prihvatljivih rješenja,

dabiseevonakongodinudana

najjačiopozicioniblokvra-

tiouSkupštinu. Gdje ste

bili - nigdje, šta ste ra-

dili - ništa - rekao je

Marković.

Prijem koji je pri-

redio premijer

Marković ignori-

salisupredstavnici

crnogorske parla-

mentarne opozici-

je, i Demokratski

front koji se vratio u

parlamentarne klupe,

kao i pet stranaka takozva-

ne građanske opozicije.

Crnogorski premijer je kazao

da očekuje, premda ne zna ko-

liko je to realno, da u narednoj

godini svi zajedno budu mu-

driji i skloniji dijalogu i traga-

nju za onim tačkama koje će

nas približavati, a ne udaljava-

ti.

-Nadamsedaćenašangažman

na javnoj političkoj sceni obi-

PODGORICA

- Predsjed-

nik Socijaldemokrata Crne

Gore Ivan Brajović kazao je

tokomotvaranja novih pro-

storija te partije u Nikšiću da je

uvjeren da građani u sve većoj

mjeri prepoznaju ispravnost

političkog djelovanja SD-a.

- Lokalni izbori koji su održani

ove godine, kao i svakodnevni

priliv novih članova, potpuno

nas uvjeravaju da građani u

sve većoj mjeri prepoznaju

ispravnost našeg političkog

djelovanja - poručio je Brajović.

Istakao je da je siguran da će

naredna godina biti još uspješ-

nija za Socijaldemokrate i za

cijelu Crnu Goru. Predsjednik

OO SD Nikšić Dragan Zečević

kazao je da mu je zadovoljstvo

što su Socijaldemokrate dobile

prostorije.

- S obziromna to da smo na

lokalnim izborima u Nikšiću

ove godine ostvarili izuzetan

rezultat, to nas je dodatno

motivisalo da još ozbiljnije i

posvećenije širimo istinsku

socijaldemokratsku ideju u

Nikšiću - kazao je Zečević.

R. P.

CETINJE

–Nimjesecdana

ododržavanja lokalnih izbo-

rauprijestonici nijepoznato

koćeunaredne četiri godine

vršiti vlast naCetinju. Lokal-

ni parlament jenakonstitu-

tivnoj sjednici samoverifi-

kovaomandateodbornicima

i prekinuo sjednicudoko-

načnogdogovoraSocijalde-

mokrata iDPS-a ili Socijal-

demokrata i ostatka

opozicije.

Da li će do dogovora doći prije

novogodišnjih praznika, još

uvijek se ne zna, jedino je iz-

vjesno da će odbornici prije-

stoničkog parlamenta prije

Nove godine morati usvojiti

odluku o privremenom finan-

siranju budžeta prijestonice,

sa novim predsjednikom

Skupštine ili bez njega. Ova

odluka mora biti usvojena do

31. decembra, aSkupštinomće

do izbora predsjednika pred-

sjedavati najstariji odbornik,

drMiomirMićaPerazić izSta-

re gardeLSCG.

nakonprekinutekonstitutivne

sjednice SkupštineCetinja ka-

zao je da je pitanje dana kada

će se dogovoriti sa jednom ili

drugomstranom.

Na pitanje da li će predsjednik

gradskog parlamenta biti iza-

bran do Nove godine, nosilac

liste Socijaldemokrata dr Ivan

Gazivoda je odgovorio da se

tomenada, ali ,,danijesamodo

njega”.

U nedostatku zvaničnih infor-

macija o toku pregovora

spekuliše se da je pozitivan

rezultat pregovora Socijalde-

mokrata i DPS-a izvjesniji

nego sa opozicijom. Takođe se

spekuliše da Socijaldemokra-

te, s obziromda su njihova dva

odbornika neophodna za

formiranje vlasti na Cetinju,

pokušavajuda se kod koalicio-

nog partnera na državnom

nivouizboreizaučešćeuvlasti

uPetnjici iMojkovcu.

J.Đ.

Poruka premijera DuškaMarkovića sa tradicionalnog novogodišnjeg prijema

Najvažnije dostignuće

je - članstvo uNATO

lježavati kultura dijaloga i raz-

mjenaargumenata, aneuvred-

ljiva retorika, ostrašćenost i

neuvažavanje ličnih i porodič-

nihvrijednosti. Posebno tumi-

slimnageneracijumlađihpoli-

tičara na opozicionoj sceni,

kojibimoralidarazaznajulini-

ju koja dijeli oštar politički

rječnik od nekulture i ne-

vaspitanja! Da svi zajedno

razumijemo šanse koje

namse,kaodruštvu,ukazu-

ju u 2018. godini: i na planu

intenzivne evropske integra-

cije, i na planu ubrzanog eko-

nomskog rasta i izvjesnih per-

spektiva za novim, bolje

plaćenim radnimmjestima; za

podizanjem ličnog standarda

našihgrađana - rekao jepremi-

jer.

On je rekao da će Vlada u tom

smisludatisvojnajvećimogući

napor i doprinos.

-Nadamse da će taj zamahop-

timizma, koji nam je prijeko

potreban i bez kojeg se jedno

društvoteškoimukotrpnomo-

že kretati naprijed - biti evi-

dentniji u narednoj godini. Da

će stizati sa više strana nego u

ovoj godini. Da će se, konačno,

svi akteri političkog i društve-

nog života u Crnoj Gori na od-

govoran i posvećen način od-

nositi prema važnim izbornim

procesima koji nas čekaju u

prvoj polovini naredne godine,

kako bi demokratska volja gra-

đana bila jasno saopštena i op-

šte prihvaćena - rekao je pred-

sjednikVlade.

NATO

Marković smatra da su u 2017.

ostvareni krupni iskoraci na

planumeđunarodne afirmaci-

je naše države.

-CrnaGorado juna ove godine

i Crna Gora nakon sticanja pu-

nopravnog članstva u NATO

savezu - nije, niti će ikada više

biti ista priča. U istorijskoj rav-

ni, pripadnost Sjevernoatlant-

skoj alijansi garantuje dugo-

r o č n i mi r, s t a b i l no s t i

suverenitet crnogorskoj drža-

vi, prvi put na tako pouzdan

način, garantovan od najmoć-

nijih sila današnjice - rekao je

Marković.

Kako dodaje, na planu daljeg

ekonomskog i demokratskog

razvojanašegdruštva, članstvo

u NATO savezu obezbjeđuje

najbolje pretpostavke za ubr-

zan sveukupni napredak i do-

stizanje najviših standarda po

kojima žive građani najrazvije-

nijihdržava današnjeg svijeta.

- Logično je, stoga, da samovaj

događajocijeniokaonajvažnije

dostignuće naše države u 2017.

godini - rekao jeMarković.

PredsjednikVladesmatrada je

posjetom potpredsjednika

SADMajka Pensa snažno po-

tvrđenoistrateškopartnerstvo

dvije zemlje.

-BilajetoprvaposjetaizVašin-

gtona na tako visokom nivou,

ujedno i nedvosmislen znak

podrške svemu što jeCrnaGo-

ra uradila na planu evroatlant-

skih integracija - rekao jeMar-

ković.

Rast

Predsjednik Vlade je ocijenio

važnimisnažnopovjerenjeko-

je jeCrnaGora zavrijedila pro-

tekle godine kod međunarod-

nih finansijskih institucija,

prije svega Svjetske banke i

MMF-a, te da su uz fiskalnu

konsolidaciju ostvareni pove-

ćanje kreditnog rejtinga i na-

predak na listama konkuren-

tnosti i konačno godišnji rast

ekonomije od4,5 odsto.

- Taj rezultat nas svrstava na

peto mjesto u Evropi po nivou

rasta ekonomije i ja to ne isti-

čemdabihdizaorejtingniVla-

di, ni premijeru. Ja to ističem

kao rezultat koji stvara osnovu

za bolji život građana, što je u

konačnomi glavni zadatakkoji

je ova Vlada preuzela i prihva-

tila u novembru prošle godine

- rekao je predsjednikVlade.

Premijer je dodao da će ostva-

renju tog obećanja Vlada biti

beskompromisno posvećena i

unarednoj godini.

- Dakle, na održanju snažnog

ekonomskog rasta, za šta nam

je neophodan privlačan po-

slovni ambijent, atraktivnost

naše zemlje kao investicione

destinacije, dalje strukturne

reforme u cilju povećanja kon-

kurentnosti, a sve to sa final-

nim ciljem: otvaranjem novih

radnihmjesta za mlade i obra-

zovane ljude. Ja zaista sa real-

nim optimizmom gledam na

naše perspektive u ostvarenju

ovih ciljeva. Sve ono što smo

realizovali u ovoj godini daje

mi pravo na to - rekao je Mar-

ković.

On je zahvalio ukupnoj crno-

gorskoj privredi, kao i onim

kompanijama, pojedincima i

organizacijama koje su razu-

mjele i podržaleVladinenapo-

re.

Iv.P.

Premijer

ocjenjuje

da bi generacija

mlađih političara na

opozicionoj sceni morala

da razazna liniju koja

dijeli oštar politički

rječnik od nekulture i

nevaspitanja

Do krajamandata završavamo pregovore sa EU

Ocijenivši da je Crna Gora ostvarila značajne

rezultate i u pridruživanju Evropskoj uniji

tako što je za nešto više od godinu dana

mandata ove Vlade otvorila osampregova-

račkih poglavlja i dva privremena zatvorila,

premijer je rekao da je cilj da u prvoj polovini

naredne godine otvorimo i tri preostala

poglavlja, da na taj način zaokružimo ovaj

dio našeg pregovaračkog procesa, te da

snažno krenemo u fazu zatvaranja poglavlja.

- Uvjeren samda ćemo do kraja mandata

ove Vlade dovesti do kraja naše pregovore

sa EU i pripremiti Crnu Goru za punopravno

članstvo. Naše strateške vanjsko-političke

ciljeve, dakle, realizujemo dobromdinami-

kom i na način kojim smo nesumnjivo osna-

žili položaj i ugled naše zemlje na međuna-

rodnoj sceni - rekao je Marković.

Nadamseda će naš angažmanna javnoj političkoj

sceni obilježavati kulturadijaloga i razmjena argu-

menata, ane uvredljiva retorika, ostrašćenost i

neuvažavanje ličnih i porodičnih vrijednosti

SD otvorila nove prostorije u Nikšiću

Brajović: Građani prepoznaju

ispravnost našeg djelovanja

Cetinjemjesec dana nakon lokalnih izbora

U prijestonici ništa novo

Cetinje

PredsjednikSD Ivan

Brajović jučeuNikšiću

DuškoMarković