Table of Contents Table of Contents
Previous Page  18 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 18 / 52 Next Page
Page Background

18

Pobjeda

Srijeda, 27. decembar 2017.

Feljton

PODSJEĆANJE NA JEDNU PLEMENITU TRADICIJU

Piše:

DrsciCvetkoPAVLOVIĆ

MarkoDragović konstatuje 1908. godineda je vr-

lopametno čine prokaraduri (staratelji vakafa)

štooni troše na razne potrebe pojedinoga vakafa

gotovo izuzetnoprirastak (dobit) s glavnice, a če-

stoputa i oddobiti ostavljajudiopri glavnici, te i

na to ide dobit, pa se takvimnačinomkapital

umnožava i biva sve veći

“Tako i izdavalac ovoga zavje-

štaja, u smislu šerijata, dobro-

činitelj jest, a to je od grada

Bara, stanovnik gornje varoši,

imenomhadži Jahja, sin Ibra-

himaOsmanova, koji - zaBož-

ju milost i da dobije Njegov

veliki blagoslov, a držeći se

svete pouke uzvišenoga pej-

gambera (Božjeg izaslanika)

Muhameda, koji je ostavio

ovakvu zapovijed: „Adamov

sin kad umre, sva njegova do-

bročinstva prestaju istoga ča-

sa, osim dobročinstva od tri

načina, biva: milostinja u za-

dužbini dugotrajnoj, korisna

naukaidobradjeca,kojaposli-

je smrti roditelja za njihmisle

i Bogu se mole, dođe u ovu

mehćenu(sudnicu)Muhame-

dova šerijata, da napiše i pot-

piše prokaradurstvo ove va-

kafske zadužbine na vlasnike

ovekarte,imenomnaOsmana,

svojegasina,učijojnazočnosti

svojevoljno, u potpunom pra-

vu i zdravom razumu izjavi i

iskaza svoj zavještaj ovakokao

štoslijedi:Odmoganajboljega

imanja zavještah:

1. Ugornjoj varoši, koddžami-

je, koju je Omer-paša ozidao,

dvijekuće,kojegraničeoddvi-

je strane putovima, od treće

kućomDerviša Asanova, a od

četvrte kućomIbrahima Sina-

novaKalfe. Jedna jenadvabo-

ja, adrugana jedan.Njihprilo-

žih sa svjema pravima, koja

kućama pripadaju...

2.Mojemasline, sudvijekuće i

svjema pravima, koja tome

imanju pripadaju. Ovo imanje

graniči s jedne strane musli-

manima Ali-baše Šorovića, su

dvije strane putovima, a s če-

tvrte maslinama Foletića.

Imanje se nalazi umjestu zva-

nom„Krst“.

3. Dvadeset i četiri korijena

maslina i pedeset i pet korije-

namladika(mladihmaslina)u

mjestu zvanom„Skalica“. Ovo

graniči s jedne strane vakaf-

skimmaslinama, s druge stra-

nemaslinamaZejnela Škanje-

vića, s treće maslinama

Đulamera Ibrahim Selmanova,

a s četvrte maslinama Ali-baši-

nim.

4. Sve masline u tako zvanom

mjestu „Gvozden brijeg“, koje

graniče s jedne strane masli-

nama Ahmet-aginim, s druge

maslinama Mustafe Kalfe, s

3

Tokom crnogorsko-turskog rata i borbi za oslobođenje Bara 1877/78. godine,

sahat-kula je razrušena, kao i cio grad barski, a nakon rata, imanje Hadži

Jahja-age Ibrahima Osmanova uživao je „Riza Trceta, koji od prihoda ne daje

nikome ništa“. Sahat-kula u barskome gradu ponovo je obnovljena nakon

katastrofalnog zemljotresa koji je zadesio Crnogorsko primorje 1979. godine

treće putom, a s četvrtemasli-

namaIbrahimaČelebije.Usve

ovdje ima deset korijena veli-

kih maslina i šezdeset mladi-

ka.

5. U mjestu zvanom „Babin

potok“, sedamdeset korijena

velikihmaslina i šezdeset i pet

mladika, koje graniče s jedne

strane maslinama Zulamera

hadži Mehmedova, su dvije

strane putovima, a s četvrte

maslinama Husejin-baše Če-

šljara.

Da bihdobio velikuBožjumi-

lost, zavještah sve gore nave-

deno imanje i u vakaf pod evo

ovim uslovima zavedoh. Dok

budemjaživ,zadržajempravo

u mojim kućama stanovati i

mojijemmaslinama raspola-

gati s obavezom svakojega

dvanaestogadanamjeseca re-

buil-ev-velja (mjesec u koje-

mu se po arapskome kalenda-

ru Muhamed rodio) skupiti

naučnjake i poštenjake i sa

prijatnim mirisima jedan

„mevlud“ (molitve za dušu

koje se čitaju rečenogamjese-

ca) učiniti. Suviše određujem,

da se onome, koji će držati u

redu sahat na sahat-kuli, koju

sam ja u gradu na bedemu

gradskome ogradio, daje go-

dišnjepodesetgroša.Poštopo

Božjoj zapovijedi umrem i iz

ovoga svijeta u vazda trajni

„dvor“ prijeđem, neka u istim

mojim kućama stanuje moj

sinOsman, a tako i odmaslina

neka vlasnik bude, a sve pod

gornjimuslovima,tj.svakego-

dine „mevlud“ da čine i ono-

me, koji bude pazio sahat, da

daje godišnje po 10 groša.

Iza moga sina Osmana pod

istim uslovima neka budu

prokaradurimuškadjecasko-

ljena na koljeno, a da se u to

ženska djeca nemiješaju. Ako

muška lozaprekine, nekauta-

kvom slučaju vlastitost i pro-

karadurstvo prijeđe na žen-

sku lozu i to na isti način.

Ako se, Bože sačuvaj, i one

ugase, to ostavljamsve na uvi-

đavnost mjesnoga kadije.

Na gornji način moje kuće i

moje masline zavještah i pod

vakaf zavedoh i pomenutom

mome sinu Osmanu preda-

doh, i on ih na isti način primi

na hiljadu sto i šezdesed sed-

me po Edžiru, a po Hristu

1753. Svjedoci: Husejin

Mehmed Topdžija, Muktar

hodža, ArslanKalfa, Husejin-

a g a Bu l ma č , I b r a h i m

Mehmed, Osman Husejin

Puškar,AbasKalastra,Murte-

za Foleta, Abdul Al Bećir, Đu-

lamer Šaban, Husejin Omer

Šaban,Sulejman-agaAli-agin,

nikome ništa“.

Sahat-kula u barskome gradu

ponovo je obnovljena nakon

katastrofalnog zemljotresa

koji je zadesio Crnogorsko

primorje 1979. godine. Veliki

dobrotvor i humanista Hadži

Jahja-aga Ibrahima Osmano-

va zaslužuje da mu se “slavni

grad Bar“ oduži postavlja-

njem spomen-pločenasahat-

kuli kao i jednomulicom, koja

binosilaimeovogplemenitog,

dobrog čovjeka.

Kako su se prokaraduri savje-

sno starali o imovini zavješta-

laca u tomvremenu kao i zna-

č a j u ma s l i n a u o v i m

krajevima, Marko Dragović

konstatuje:“ Vrlo pametno či-

ne staratelji vakafa, što oni

trošenaraznepotrebepojedi-

noga vakafa gotovo izuzetno

prirastak (dobit) s glavnice, a

često puta i od dobiti ostavlja-

ju dio pri glavnici, te i na

to idedobit, pase takvimnači-

nom kapital umnožava i biva

sve veći.

Kupovali su i nepokretno

imanje kao i zemlje, kuće, a

osobito masline, a ove po-

sljednje sunajomiljenije ima-

nje stanovnika Primorske na-

hije, tj. okruga barskoga i

ulcinjskoga. Masline imaju

obilatu vrijednost i cijena im

je, gledajući nakakvoću i koli-

činu ploda, koji donose, a od

10do 50 fiorina.

Turcimnogovoleovokorisno

drvo i dobro ga njeguju i ne-

prestano umnožavaju sađe-

njem“.

Svi zavještaoci-dobročinite-

lji, svojim oporukama i po-

sljednjom voljom zaklinju i

preklinjudaseova imanja„ne

smiju nikada nikome proda-

vati, niti s kimgod mijenjati,

granice premjestiti, niti od

njegakakavdrugi zavještaj či-

niti“.

S obziromna proteklo vrijeme

odjednogvijeka, bilobi intere-

santno i korisno vidjeti i čuti

izvještaj Islamske vjerske za-

jedniceuBaruostanjuigazdo-

vanjuovimzadužbinama,kaoi

zavještanja koja su ostavljena

Katoličkoj crkvi, Crnogorskoj

pravoslavnoj crkvi i Srpskoj

pravoslavnoj crkvi. Ovo na-

vodno u cilju reafirmacije za-

dužbinstva,kaohumaneicivili-

zacijsketekovineprosvijećenih

naroda.

(Kraj)

Ibrahim-agaDizdar,ŠejihAli-

ja, Sajid Mustafa efendi, Ar-

slan efendi.

Za ovi vakaf za nadziratelja

postavljam Omera Husejin

Šabana, aponjegovoj smrti da

seimenujedrugipouviđavno-

sti muslimana. Najstrože za-

branjuje se, da se ikakva iz-

mjena čini. Tkogod vakafu

hadži Jahja kakvu zloupotre-

bu učinio, tj. ili što prodao, ili

preinačio, ili darovao, ili pro-

mijenio, ili granice premje-

stio, takvome Bog ne pomo-

gao, no pred Bogom na

strašnom sudu su obje ruke

oko grla ga uhvatio. Dao Bog

takvi na oba svijeta selameta

(sreće) ne imao. Tkogod od

mojedjece, bilomuške ili žen-

ske, od ovoga što promijenio,

takvoga Bog prokleo i anđeli

Božji i cionarod“.

Tokom crnogorsko-turskog

rata i borbi zaoslobođenjeBa-

ra 1877/78. godine, sahat-kula

je razrušena, kao i cio grad

barski, a nakon rata, imanje

Hadži Jahja-age Ibrahima

Osmanova uživao je „Riza Tr-

ceta, koji od prihoda ne daje

Stari Bar prijepolavijeka

Starobarskemasline

Starobarski prizor

VakufskačesmaPločiceuStaromBaru

Zadužbinarstvo odlikuje

prosvijećene narode