Table of Contents Table of Contents
Previous Page  17 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 17 / 52 Next Page
Page Background

17

Pobjeda

Srijeda, 27. decembar 2017.

Hronika Podgorice

Treći dan „Podgoričkog bazara“ na Trgu nezavisnosti

Ne smeta ni kiša

Treći dan„Podgoričkogba-

zara“ obilježilo jenešto loši-

jevrijeme, ali i boljaponuda

domaćihorganskihproizvo-

da.

Izlagači su ponudili razne vr-

ste brašna, turšiju, pite, džem

od paradajza, krompir, luk, si-

reve, suve smokve, medne

preparate... Zbog lošeg vre-

mena, posjetilaca je bilo ma-

nje, ali oni koji su došli nijesu

zažalili.

Poslije Sajma zdrave hrane u

Nikšiću, juče je svojeproizvo-

de i na glavnompodgoričkom

trgu predstavio povrtlar Fadil

Salković iz Bijelog Polja. Po-

sjetioci su na njegovom štan-

du mogli da probaju čuvenu

heljdiju, kiflice i proju od

kururuznog brašna.

- Sajmovi nijesu samo dobri

zbog prodaje, već i zbog pro-

nalaženja novih kontakata.

Proizvođači sa sjevera imaju

veliki problem sa plasiranjem

proizvoda na tržište, jer tamo

nemamonijedanotkupnicen-

tar.ZbogtogadolazimouPod-

goricu, u „Voli“ i na Tušku pi-

jacu, gdje smo prepušteni na

milost i nemilost nakupcima.

To je svakodnevica svih crno-

gorskih proizvođača, ali ukla-

pamo se koliko možemo – re-

kao je Salković.

Među pletiljama, baka Petra

Damjanović izdvajala se od

ostalih sa zanimljivimkombi-

nacijama boja na kapama, ša-

lovima, rukavicama... Nekim

kupcima davala je rukotvori-

ne i na veresiju.

- Zadovoljna sam i svojim ra-

domiprometom.Prodalasam

PRSTEDAPOJEDEŠ:

Sa štandaFadilaSalkovića

MOŽEINAVERESIJU:

PetraDamjanović

nekim ženama šalove na ot-

platu, donijeće mi iz dvije, tri

penzije. Vjerujem im, što da

ne - kazala jeDamjanović.

PoljoprivrednikSaidČantić je

juče na Trgu predstavio svoje

maslinovoulje,kojejeosvojilo

drugu nagradu na nedavnoj

Maslinijadi uStaromBaru.

- Sajmovi zdrave hrane su za

domaće prozvođače veoma

značajni.Natajnačinostvaru-

jemo značajna poznanstva i

predstavljamo proizvode. Su-

ve smokve, turšija, domaće

masline i ulje samo sudiomo-

jih proizvoda sa imanja u Do-

brimVodama. Sve je domaće,

zdravo i ekološko, bez hemi-

kalija – rekao jeČantić.

I.Če.

Adembira - Crna Gora ili Kanada

Među posjetiocima Bazara bio je i Adem iz

Turske. Kako nam je rekao, odlučio je da

emigrira iz zemlje. Za novu državu još se nije

odlučio, a biraće, kaže, između Crne Gore i

Kanade. Na Bazaru su ga zainteresovali pred-

meti od suvogmaslinovog drveta, jer se i on

bavi izradom suvenira.

- Pravimnakit od poludragog kamenja, tako

da me posebno privlače rukotvorine. Zaista

uživamovdje sa svimovim ljubaznim ljudi-

ma. Vaša muzika je posebno lijepa... Osjećam

se bezbjedno i udobno. Biću srećan ako

odlučimda živimu Crnoj Gori – rekao je gost

iz Turske.

Iz Udruženja gorana Podgori-

ce apeluju na građane da ne

sijeku i čupaju jelke sa javnih

površina, jer time narušavaju

gradsko zelenilo. Ukoliko gra-

đani žele da za novogodišnje i

božićne praznike domukrase

prirodnom jelkom, iz Udruže-

nja gorana poručuju da sadni-

ce mogu da kupe kupiti u grad-

skompreduzeću ,,Zelenilo“.

- Nakon praznika, ukoliko žele,

jelke mogu uz našu pomoć

da zasade na neko adekvat-

nomjesto - u dvorištu vrtića,

škola, parku ili u svomdvorištu

– poručila je sekretarka Udru-

ženja gorana Lidija Kusovac i

dodala da se građani za pomoć

mogu obratiti na njen broj tele-

fona 067/237 - 079.

I.M.

Apel Udruženja gorana

u susret praznicima

Ne dirati jelke

sa javnih

površina

Glavni gradPodgorica raspi-

sao je javni pozivnevladinim

organizacijamakojeobav-

ljajudjelatnost uglavnom

graduzauspostavljanje sa-

radnje i partnerstvau izradi

akata iznadležnosti lokalne

samouprave (odluke, razvoj-

ni planovi i i sl.) kojima se

uređujuprava i obaveze gra-

đana, koji supredviđeni pro-

gramomradaSkupštine za

2018. godinu.

Saradnja podrazumijeva pra-

vo nevladine organizacije da

učestvuje u postupku pret-

hodnog konsultovanja i javne

raspraveonacrtuakta.Obave-

za obrađivača je da dostavi

NVO upitnike, ankete, nacrte

akata, pozive na javnu raspra-

vu i izvještaje o rezultatima

postupka prethodnog konsul-

tovanja i javne rasprave.

Glavni grad raspisao javni poziv za uspostavljanje partnerstva

Pozvali NVO na saradnju

- Partnerstvo obuhvata pravo

NVOda odredi svog predstav-

nika u radnoj grupi koju je

glavni grad obrazovao radi

izrade akta iz svoje nadležno-

sti. NVOmože da sarađuje sa

obrađivačem jednog ili više

akata sa jedinstvene liste radi

informisanja i konsultovanja

tokom njihove izrade pod

uslovomdajeregistrovanaida

obavlja djelatnost u glavnom

gradu–navodi se upozivu.

I.Kr

.

ZgradaGlavnoggrada

Udruženje arhitekata „KANA

- Ko ako ne arhitekt“, drugi

rođendan obilježilo je objav-

ljivanjempublikacije ,,Pristup

izradi planskog dokumenta:

Učešće javnosti u planiranju

Bloka pet u Podgorici“, koju su

uradile Milica Vujošević, Jelena

Rabrenović i Sonja Dragović.

Kako saopštavaju iz udruže-

nja KANA, knjiga predstavlja

završni dokument projekta ,,I

ti se pitaš: Planiranje pomjeri

građana“ i sumira zajednički

rad Udruženja i građana na

Gradsko preduzeće ,,Putevi“

završilo je juče asfaltiranje

3.155 kvadratnihmetara

blokovskih saobraćajnica u

Mjesnoj zajednici 13. jul, u dijelu

grada Preko Morače.

Objašnjavajući da je u pitanju

sanacija pohabanih saobraćaj-

nica, direktorica Puteva Violeta

Klikovac kazala je da su to

ujedno i završni radovi predu-

zeća za ovu godinu.

- Struganje pohabanog i

ugradnja novog asfalta koji su

obavljeni ovomprilikom košta-

li su 55.000 eura – navela je

Završena sanacija saobraćajnica uMZ 13. jul

Novi asfalt umjesto pohabanog

I. MITROVIĆ

Klikovac, uz napomenu da pre-

duzeće Putevi poslovnu 2017.

godinu završavaju uspješno.

I.M.

Udruženje KANA godišnjicu

obilježilo studijomo Bloku pet

USPJEŠANZAVRŠETAK

GODINE:

JučeuMZ 13. jul

ostvarivanju prava na grad.

Knjiga može besplatno da

se preuzme na veb adresi:

https://doi.org/10.5281/zeno-

do.1068525

I.Kr.