Table of Contents Table of Contents
Previous Page  16 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 16 / 52 Next Page
Page Background

16

Pobjeda

Srijeda, 27. decembar 2017.

Hronika Podgorice

IspostavaKomunalnepoli-

cijedobila jeprostorijena

AerodromuPodgorica, a

pripadnici ove službeveć

nekolikodana radenauspo-

stavljanjukomunalnog reda.

Kako naglašavaju iz preduze-

ća Aerodromi Crne Gore,

osnovni cilj otvaranja te ispo-

stave je potpuno suzbijanje

nelegalnog taksi prevoza, apr-

vi konkretni rezultati već su

vidljivi.

Izvršni direktor Aerodroma

CrneGoreDaniloOrlandićza-

hvalio je Komunalnoj policiji

što je zajedno sa njima uhvati-

laukoštacsaproblemomnele-

galnog taksi prevoza.

- Slika koju smo godinama

imali ispredaerodromauPod-

gorici nije bila nimalo lijepa,

posebno za turiste koji dolaze

u našu zemlju. Mislim da će-

mo zajedničkim snagama

uspjeti da takvi prizori budu

prošlost –poručio jeOrlandić.

Zahvaljujući menadžmentu

Aerodroma Crne Gore koji im

je pružio svu neophodnu po-

moćkakobikomunalniredbio

na visokom nivou, načelnik

Komunalne policije Goran

Janković kazao je da su do sa-

da izdali 113prekršajnihprija-

va i sedam vozila isključili iz

saobraćaja.

- Prepoznali smo i prisustvo

stranih državljana, naročito iz

Albanije, koji nelegalno nude

taksiuslugenaaerodromu.Do

sada smo podnijeli 33 prekr-

šajneprijaveprotiv stranihdr-

žavljana – istakao je Janković.

PripadniciKomunalnepolici-

je će svakog dana dežurati na

Aerodromu Podgorica, a osim

područja ispred same zgrade

terminala, kontrolisaće i sao-

braćajnice na kojima su nele-

galni taksi prevoznici do sada

parkirali vozila.

I.M.

PorodiceVanjeĐurišića, koji senalazi

u istražnomzatvoruzbog sumnjeda

jeuništio imovinuCrnogorskogTele-

komauJerevanskoj ulici naZabjelu, i

njegovogbrataSavaĐurišićaprote-

stovale su jučeoko 11 časova ispred

Osnovnog suda. Istovremeno, u sudu

jebilou toku saslušanje svjedoka, za-

poslenihuagenciji ,,SikjuritiMonte-

negro“ koji suobezbjeđivali instalaci-

jeTelekoma, predstavnika

CrnogorskogTelekoma i radnika fir-

me ,,Erikson“, koji jekonstatovao

oštećenjana instalacijama.

Naglašavajući da su došli da objelodane

imenasudijakojisuglavnikrivcizaagoniju

krozkojuporodicaĐurišićprolazi,akojaje

kulminirala hapšenjem Vanje Đurišića,

njegova suprugaDanijela ponovila je da su

to sudije koje ,,27 godina razvlače sudski

spor oko njihove zemlje u Jerevanskoj uli-

ci”.

Navodeći da su već podnijeli krivične pri-

jave protiv gradonačelnika Slavoljuba Sti-

jepovića, direktora Direkcije za imovinu

Mladena Ilića i sudije Sima Rašovića, koji

je ljetos donio privremenu mjeru o ukla-

njanjuporodiceĐurišić izJerevanskeuli-

ce, ona je najavila da će podnijeti tužbe i

protiv ovih sudija.

- Čekali smo odluku Ustavnog suda. Me-

đutim, naša žalba je prije nekoliko dana

odbijena, pa smo se obratili Sudu u Straz-

buru. Naveli smo da je u pitanju koruptiv-

naradnjaiorganizovanikriminal,ukojem

su seudružili kakobi uništili našuporodi-

cu i oteli namimovinu–kazala jeĐurišić.

U toku je sudski proces izmeđuVanjeĐu-

rišića i Glavnog grada okoparcele od 1.023

kvadratna metra u Jerevanskoj ulici, za

kojuporodicaĐurišićtvrdidajenjenovla-

sništvo.

I.M.

Premijera avanturističko-akcione

komedije ,,Džumandži:Dobrodoš-

liudžunglu“danasjenarepertoaru

bioskopa Sinepleks u20 sati.

SF avantura ,,Ratovi zvijezda: Po-

sljednji džedaj“ prikazuje se u

16:30, 19:30 i 21:15 i 22:15 sati, mju-

zikl ,,Naputudozvijezda“prikazu-

je se u 17:45 i 21 sat, porodična ko-

medija ,,DjedaMraz i kompanija“u

15:30, a drama ,,Čudo“ u 19:15. sati.

Komedija,,Stigaoćale2“naprogra-

mu je u 21:30 sati, triler ,,Ubistvo u

Orijent ekspresu“ u 16:15, drama

,,Dah života“ u 22:30, a tragikome-

dija ,,Madam“ u 22:15 sata. Animi-

rani ,,Ferdinand“ prikazuje se u

15:45, 16:45, 18 i 19, ,,Medo Pedin-

gton2“u15:15i17:15,apretpremije-

ra biografskog mjuzikla o životu P.

T. Barnama ,,Veličanstveni šou-

men“ u20:15.

P.H.

Danas se očekuje pre-

težno oblačno i kišovito

vrijeme. Više padavina

biće poslijepodne i

tokomnoći. Vjetar

umjeren do jak, južni

i jugoistočni. Jutarnja

temperatura vazduha

oko devet stepeni, a naj-

viša dnevna do 12.

H. P.

Komunalna policija dobila prostorije na Aerodromu Podgorica

Odzvonilo

nelegalnim

taksistima

kod terminala

UVEŠĆEVIŠEREDA:

Komunalci sapredstavnicimaAerodromaCrnaGora

Porodica Đurišić juče protestovala ispred Osnovnog suda

Najavili prijave i protiv sudija

ODLUČNI:

Juče ispredOsnovnog suda

I. MITROVIĆ

,,Džumandži: Dobrodošli

u džunglu“ u Sinepleksu

Kišovito, do

12 stepeni

KIC „BUDOTOMOVIĆ“ /

DEUS 2017.

Solistički koncert Esada Merulića

Gosti: Zoran Kalezić, Edo

Abdović, Đina Mićović

i orkestar Predraga Peđe

Nedeljkovića

Velika sala u 20 sati

JUMUZEJI I GALERIJE

MODERNAGALERIJA

Izložba slika i unikatnog nakita

Adina i Mie Hebib

GALERIJA „CENTAR“

Izložba „Art factory“

CENTARSAVREMENE

UMJETNOSTI CRNEGORE

DVORACPETROVIĆA

Izložba srpskog vajara Zorana

Kuzmanovića „Autoportreti“

GALERIJA

„KLUB“

Izložba Adrijane Gvozdenović

„Razstava“

GALERIJA „ART“

/ DEUS 2017.

Izložba akademske likovne

umjetnice Seide Belegović

Danas u gradu

VAŽNIJI TELEFONI

Centar bezbjednosti

122

Vatrogasci

123

Hitna pomoć

124

Klinički centar

412 412

Informacije

1181

Kvar na telefonu

1271

Telegrami

126

Telenor

1188

T- Mobile

1500

M-tel

1600

M kabl

18000

Telemach

(020)446 666

Total TV

(020)446 666

Jedinstveni evropski broj za pozive u hitnim situacijama

112

Univerzalna služba za informacije o telefonskimbrojevima pretplatnika

1180

MUP - žalbe i pritužbe građana

19 821,069 349 000

Komunalna policija

080081222 ; 237 861

Montenegro kol centar (turistički servis)

1300

SOS lin. za žrtve trgovine ljudima

020/656 166

Automoto savez

19807 i 020/ 234 999

Autobuska stanica

620 430

Željeznička stanica

441 211

Montenegro erlajns, buking služba

19804

Montenegro erlajns, poslovnica

664 433 i 664 411

AerodromPodgorica, informacije

020/444 244

Carinska otvorena linija

080 081 333

Centar za zaštitu potrošača

210 670

Sigurna ženska kuća

020/ 234 253

Centar za djevojke „Ksenija“

256 865

Centar za rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika

psihoaktivnih supstanci

611 847

Kancelarija za prevenciju narkomanije

611 534

NVO „4 life“

068/818 - 181

Kancelarija za pomoć samohranimmajkama

646 090

Podrška LGBT osobama - Juventas

020/230 - 474

Jedinstveni evropski broj za pozive u nevolji

112

Tačno vrijeme

125

SOS broj za žrtve tra ikinga

116666

DOMOVI ZDRAVLjA

Kol centar

19816

Blok 5:

Izabrani doktori za odrasle

481 911

izabrani doktor za djecu

481 912

ginekologija

(izabrani doktori za žene)

481 925

Centar zamentalno zdravlje

481 928

laboratorija

481 933

„Centar“:

Izabrani doktor za odrasle

201 955

izabrani doktor za djecu

(pedijatar)

201 956

Stari Aerodrom:

Izabrani doktor za odrasle

481 940

izabrani doktor za djecu

(pedijatar)

481 961

izabrani doktor za žene

(ginekolog)

481 955

ATD 481 958 i ultrazvuk

481 954

„Nova varoš“:

Izabrani doktor za odrasle

230 410

izabrani doktor za djecu

(pedijatar)

230 418

Iinterna medicina

428 922

„Stara varoš“:

Izabranidoktor za odrasle

648 823

izabrani doktor za djecu

(pedijatar)

648 836

izikalna medicina

481 991

Konik

607 120

Golubovci

603 310

Tuzi

603 940

INSPEKCIJE

Republička

Tržišna

230 529 i 230 921

Sanitarna

608 015

Ekološka

618 395

Veterinarska

234 106

Odjeljenje inspekcije

zaštite prostora

281 055

Inspekcija rada

230 374

Turistička inspekcija

647 562

Inspekcija Uprave

za igre na sreću

265 – 438

Fito - sanitarna

621 111

Metrološka

601 360

DEŽURNE SLUŽBE

Biro glavnoga grada za

komunikaciju sa građanima

(svakog dana od 08 24h)

080 081 081

Vodovod

440 388

Agencija za stanovanje

623 493

Komunalne usluge

655- 313

Čistoća

625 349

Elektrodistribucija

633 979

Pogrebno

662 480

APOTEKE

Kruševac

241 441 (NON STOP)

Podgorica

230 798

Ribnica

627 739

Sahat kula

620 273

Galenika Crna Gora

245 019

Sanatea

248 677