Table of Contents Table of Contents
Previous Page  14 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 14 / 52 Next Page
Page Background

14

Pobjeda

Srijeda, 27. decembar 2017.

Kultura

BAR

-Decembar će sena

zimskoj sceni Barskog ljeto-

pisa završiti novogodišnjim

koncertomruskogpijaniste

OleksijaMolčanova, sjutrau

19 sati u saliDvorcakralja

Nikole.

Molčanov će tom prilikom

izvesti djela Mocarta, Lista i

Rahmanjinova.

Oleksij Molčanov rođen je

1961. godine u Novorosijsku u

Rusiji. Srednjumuzičku školu

završio je u Kijevu u Ukrajini,

uklasi doc. LidijeŠur.Kijevski

Državni konzervatorijum i

postdiplomske studije završio

je 1986. godineuklasamaprof.

AleksandraSnegirjovaiVladi-

mira Vinickog. Već kao stu-

dent je započeo aktivnu kon-

certnu djelatnost. Nastupao je

kao solista u brojnim kamer-

nim sastavima u Ukrajini, Ru-

siji i Nemačkoj. Po završetku

školovanja počeo je da se bavi

pedagogijomuporedo sa kon-

certiranjem. Aktivni je uče-

snik projekta „Crna Gora jed-

nakulturnaadresa“.Trenutno

imastatusvanrednogprofeso-

ra i mentora naMuzičkoj aka-

demiji naCetinju.

PODGORICA

- Ilustrovanaknjiga zadjecu„Tajna jedneTaj-

ne–Secret’s Secret“, književniceDraganeKršenković-Br-

ković, objavljena jeubiblioteci „Zublja“Zavoda zaudžbeni-

ke i nastavna sredstva izPodgorice.

Riječ je omodernoj bajci koja je štampana dvojezično, na crno-

gorskom i na engleskom jeziku (u prevodu drMiša Nedeljkovi-

ća, redovnog profesora na Univerzitetu Oklahoma u SAD). Za

izdavača knjigu potpisuje direktor Zavoda Pavle Goranović,

urednica knjige je Nađa Durković, a ilustratorka Slađana Bajić-

Bogdanović.

Obajci„TajnajedneTajne“kritičarkadrSofijaKalezić-Đuričko-

vić zapisala je da djelo pred čitaoce dovodi neobičnu heroinu u

inovantan literarni kontekst nepoznat u drevnom žanru bajki,

kao i originalan pristup staroj i često obrađivanoj temi, kakvu

predstavlja prva ljubav.

- Ova knjiga, s jedne strane, ohrabruje djecu da otkriju onu dru-

gu, skrivenu stranu egzistencije, a s druge – u njima stimuliše

željudasaznajuštaležiunutarrazličitihživotnihpojava,odnosa

i fenomena... Kaomoderna bajka, „Tajna jedneTajne“ ima emo-

tivno, simboličko, ali i ljekovito značenje za čitaoce, nudećimo-

gućnost mladoj publici da prevaziđe teškoće odrastanja i strah

odnepoznatog – zapisala jeKalezić-Đuričković.

R.K.

PODGORICA

- Projekat

„Razvoj kulturnih i kreativ-

nih industrijakaodioodrži-

vog ekonomskog sektorau

Crnoj Gori“NVOInstituta

zapreduzetništvo i ekonom-

ski razvoj izPodgoricedobio

je finansijskupodrškuna

konkursuMeđunarodnog

fonda zakulturnuraznoli-

kost (IFCD) uokviruUne-

ska. Za realizacijuprojekta

odobreno je86.090dolara.

Odluku o izboru donio jeMe-

đuvladin komitet za promoci-

ju i zaštituraznolikosti kultur-

nih izraza na 11. redovnoj

sjednici koja se održala od 12.

do 15. decembra. Nakon spro-

vedene predselekcije Crno-

gorske nacionalne komisije za

UneskoiMinistarstvakulture,

projekte je vrednovao panel

eksperataUneska.Crnogorski

projekat nalazi se među se-

damodabranih, sa najviše bo-

dova. Na konkursu je bilo pri-

javljeno 227 projekata iz

cijelog svijeta.

Projekat je usmjerennamapi-

ranje crnogorskih kulturnih i

kreativnih industrija, te pre-

poznavanjeipromocijuinova-

tivnih praksi u tom sektoru.

Istraživaćesenjegovipotenci-

jali za lokalni i regionalni ra-

zvoj. Planirano je da se priori-

tet da većem učešću žena,

mladihstvaralaca ipripadnika

manjinskih grupa u ovoj obla-

sti, kao i unapređenju poslov-

nih vještina preduzetnika u

kulturi kroz set namjenskih

treninga.

Realizacija projekta počinje u

aprilu 2018. godine, a završne

aktivnosti planirane su za po-

četak 2020. godine.

R.K.

PODGORICA

-Uokviru 10.

Zimskog salonaknjige, uga-

leriji „Modiljani“ tržnog cen-

traMol ofMontenegroodr-

žano jevečepoezije autora

NoveknjigeTanjeBakić,

DraganeMrkić i IgoraLukši-

ća. Razgovor jevodilaured-

nicau izdavačkoj kućiNova

knjigaJelenaKrsmanović.

Pjesnikinja Tanja Bakić čitala

je svoje pesme. Potom je go-

vorila o sebi i svomradu.

- Oduvijek sam ostala vjerna

žanru poezije. Nijesam se

prebacila na pisanje kratkih

priča, iako sam i tomogla bu-

dući da samprevodila nekoli-

ko romana i zbirki kratkih

priča. Prvu pjesmu samnapi-

sala sa samo sedam godina, a

prvu knjigu poezije sa petna-

est godina. I dalje pišempoe-

ziju i neplaniramdaprelazim

na druge žanrove – kazala je

Bakić.

IDraganaMrkić jeokupljeni-

mapriuštilauživanjeupoezi-

ji. Kako jekazala, pisanje je za

nju gorka strast.

- To je dar koji nosite u sebi i

koji uspijeva da nas kanališe.

Društvene mreže, koliko god

da ih kritikujemo, toliko su i

dobre jer ljudi danas sve ređe

kupuju zbirke poezije. Rado

ću stihove čitati i dijeliti pu-

temdruštvenihmreža – rekla

jeMrkić.

IgorLukšić kazivao je izabra-

ne stihove iz tri zbirke pesa-

ma:„Knjigesmijeha“,„Knjige

straha“ i „Knjiga sumnje“.

-Svemojeknjigesukombina-

cijapoezije i proze, jer živimo

u vremenu u kom smo struk-

tuirani, a ovo je vrsta otpora

takvomživotu.Usvimzbirka-

ma prisutni su simboli i pod-

stičemsvakoga da potraži ne-

ki svoj smisao – poručio je

Lukšić.

R.K.

PODGORICA

- Sudarproš-

losti i sadašnjosti oduvijek je

bio jednaodglavnih tema re-

diteljaMomiraMatovića.

Dvanaizgled suprotstavlje-

na svijetaponovo su se su-

srelanapremijeri njegovih

filmova „TAM4500“ i „Tito-

grad70“ (drugi dio), koja jeu

ponedjeljakvečepriređena

uvelikoj saliKIC-a „Budo

Tomović“.

Kratki dokumentarac „TAM

4500“ svjetsku premijeru je

imao sredinom oktobra u selu

Klenak. To je priča o Ristu Ba-

ćoviću i njegovom neobičnom

kamionu koji je neka vrsta

glavne radne snage i pokretača

života u Klenku. Razlupana i

zarđala grdosija, koju Baćović

pokreće samo njemu znanim

metodama, na velikom platnu

u KIC-u simbolično je podsje-

ćala na vjekovnu borbu Crno-

goracada osvoje i pripitome za

život negostoljubive kamenite

predjele. To je i priča trpljenju,

strpljenju i nadi. Sve za račun

života koji nemilosrdno traži

predavanje i žrtvu, samaglovi-

timizgledimazauspjehisreću.

Živjeti za igru

U drugom dijelu dugometraž-

nog filma „Titograd 70“ Mato-

vićseponovovratiouspomena-

ma„titogradskihPodgoričana“.

Sedamdecenijagradaispričano

je kroz brojne zanimljive aneg-

dote, prisjećanja, događaje, in-

timnezabilješke...Uzvelikibroj

arhivskih fotografija i snimaka,

odmotava se duhovita i pokat-

kadopominjućapričaodavnaš-

njem gradu i životu koji je bio

ugodniji, pošteniji i srećniji.

Matovićevi sagovornici su i

dalje nekadašnji ugledni spor-

tisti, privrednici, umjetnici, ali

i obični građani koji su čitav

radnivijekutkaliurazvojTito-

grada. Sa smiješkom i sjetom

govore o prošlosti, pominju

ulice, sokake, građevine, če-

sme, livade i proplanke kuda

su provodili svoju mladost.

Ističuprvenestašlukeiškolske

ludorije.Tamladalačka„gomi-

la kostiju i žila“, kako je jedan

od aktera filma slikovito opi-

sao djecu toga doba, živjela je

za igru i po kojimangupluk.

Akteri ovog filma ponosno go-

vore o radnim i sportskim

uspjesima. Veličaju suživot

ljudi svih vjeroispovjesti i po-

trebu da dijele i pomognu jed-

ni drugima. Svi su sepoznavali

i ničije dobro djelo ili nedjelo

nijemoglodaprođenezapaže-

no.

- Narod se volio prije, a sad sve

jedno drugo mrzimo. Zašto? –

pita se starija gospođa, koja je

više od tri decenije radila kao

prodavačica u trafici, blizuho-

tela „CrnaGora“.

Njene riječi dugo odzvanjaju

salomKIC-a. Na trenutak se

ruši Matovićeva skaska o lje-

poti pređašnjeg života i kao

otrježnjenje izranjaju dileme

o moralu i ljudskosti savre-

menogdoba.Zatojeovapriča

ujednoopijajuća i razarajuća.

Donosi probrane bisere na-

gomilanog iskustva, ali i ša-

mare koje to isto iskustvo

upućuje žiteljima i kreatori-

ma društva u današnjoj Pod-

gorici.

Vrcavostduha

Obje filmske priče Matović je

napraviosa istančanimosjeća-

jemzadetalj, riječ, sliku ilime-

taforu. Jednostavnost njego-

vog filmskog jezika ne ostavlja

gledaoca ravnodušnim. Mato-

vić, prije svega, nije dosadan

reditelj. A njegovi junaci su

simboliživotakojisenasvena-

čine otima prolaznosti i smrti.

Iza borbi i znoja tog otimanja,

trajeMatovićeva priča o vrca-

vostima duha i osobenjaštva

svakog živog stvora. Svaki čo-

vjekimapriču,alisamorijetki-

mapolazi za rukomda je razu-

miju i pohvataju najsjajnije

bisere njenog trajanja.

J.NIKITOVIĆ

Koncert Oleksija

Molčanova u Baru

Nova knjiga za djecu Dragane Kršenković-Brković

Originalan pristup

temi prve ljubavi

UNESKO podržao projekat iz Crne Gore

Mapiranje

kreativnih

industrija

Filmovi „TAM4500“ i „Titograd 70“ prikazani u KIC-u „Budo Tomović“

Simboli života iza

prolaznosti i smrti

Kadar izfilma „TAM4500“

Obje filmske pričeMatović je napravio sa istančanim

osjećajem za detalj, riječ, sliku ili metaforu. Jednostavnost

njegovog filmskog jezika ne ostavlja gledaoca ravnodušnim

Bakić, Mrkić i Lukšić čitali poeziju na Zimskomsalonu knjige

Plodovi gorke strasti

Večepoezijeugaleriji „Modiljani“