Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 52 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Srijeda, 27. decembar 2017.

CrnomGorom

KOTOR

– Dva topa od juče ponovo ,,čuvaju“ glavna gradska

vrata odakle su uklonjeni 2008. godine. Kako je za Radio Kotor

izjavio predsjednik opštine Vladimir Jokić, jedan od razloga da

ihvratenamjestona koje su stajali decenijama jeste interesova-

nje građana.

S.M.

BAR

-Turističkaorganizaci-

jaBarpromovisala jenovi

katalog „Dobrodošli nadvije

čarobneobale“ i katalogpri-

vatnog smještajaopštine.

Direktorica TONeda Ivanović

kazala jeda jekatalogedizajni-

rao, uredio i pripremio dobro

uigran tim stručnjaka sa koji-

ma sarađuje više od deceniju -

profesoricadizajnaAnaMatić,

profesor fotografije Lazar Pe-

jović sa saradnikom fotogra-

fomDuškomMiljanićem, dok

jeprevodna šest svjetskih jezi-

ka uradila prevodilačka agen-

cija „PortaAperta“.

Promocijijeodržanaucrmnič-

koj vinariji ,,Mond“ ameđugo-

stima su bili predstavnici turi-

stičke privrede Bara i Crne

Gore, direktorica Nacionalne

turističke organizacije Željka

Radak-Kukavičić, direktor JP

MorskodobroPredragJelušić,

direktorica HG Buvanska rivi-

jeraKatarinaKažanegra,pred-

stavnici opštine Bar i brojnih

preduzeća.

V.K.V.

BAR

-Nanovogodišnjem

prijemupredsjednikopštine

drZoranSrzentićugostio je

juče 38mališanabez rodi-

teljskog staranja. Domjeu

hraniteljskimporodicama

našlo trideset petorodjece,

dok je troje smještenou

Dječjemdomu ,,Mladost“u

Bijeloj.

Srzentić jekazaoda jesusret sa

njima jedan od najljepših mo-

menata njegovog rada u lokal-

noj upravi.

- Želim da budete dobri đaci,

da poštujte vaspitače i učitelje.

Takođe,svenajbolježeliminji-

ma,uzuvjerenjedaćevampre-

nijeti znanje, ljubav i toplinu,

kako biste izrasli u dobre ljude

i bili korisni članovi društva -

kazao je Srzentić.

Istakao je da će imopština i na

druge načine pružiti pomoć.

- Sa Centrom za socijalni rad i

Crvenim krstom napraviće

plan i strategiju na koji način

dodatno pomoći djecu uskra-

ćenu roditeljskim staranjem,

jer njihovo, odrastanje i put

moramo da ispratimo i konti-

nuirano im pomognemo. Op-

ština za to ima mogućnosti i

želimo da ovoj djeci obezbije-

dimo budućnost - naglasio je

Srzentić.

Prijemu su prisustvovali pred-

stavnici barskog Centra za so-

cijalni rad i Crvenog krsta. So-

cijalnaradnicaBiljanaTvrdišić

podsjetilajedaopština14godi-

na organizuje prijem za djecu

bez roditeljskog staranja.

Ona je navela da se ove godine

humanoj misiji podrške pri-

družila i najveća barska kom-

panijaLukaBar.

V.K.V.

DANILOVGRAD

-Odbornici

su jučeusvojili prijedlogod-

lukeobudžetuopštine za

2018. godinukoji ćebiti uve-

ćanza 5,12odstouodnosuna

ovogodišnji. Prema riječima

sekretarke zaprivredu i fi-

nansijeJovankePopović,

planirano jeda seuopštin-

skukasu slijeoko5.500.000

eura, odčega je zakapitalne

izdatkeopredijeljenonešto

višeodmilioneura.

Odbornik Radomir Šćepano-

vić (DPS) kazao je kako je važ-

nodasenovacplanski raspore-

đuje i da se obezbjeđuje

nesmetano funkcionisanje

svihkorisnika opštinske kase.

- I pored toga što se iznos kapi-

talnog budžeta pojedinim ko-

legama čini nedovoljnim, pod-

sjetiću da je ne tako davno, ta

suma bila veća od polovine

ukupnogiličakcijelogbudžeta

opštine. Konstantnim ulaga-

njem u infrastrukturu još više

će se poboljšati i unaprijediti

veze ruralnih područja i peri-

ferije sa užim gradskim jez-

grom, dok će podrška držav-

nog nivoa sve te aktivnosti

dovesti do konačne realizacije.

Prije svega mislim na rekon-

strukciju magistralnog puta i

izgradnju bulevara od Dani-

lovgrada do Podgorice, zatim

sanaciju i izgradnju saobraćaj-

nice od Danilovgrada do Čeva,

te proširenje gradskog mosta.

Samo za te projekte biće utro-

šeno više od 27 miliona eura –

kazao je Šćepanović.

VeselinMarković (DNP) sma-

tradajebudžetpotrošački.Ka-

ko je rekao, dobar dio novca

aktuelnavlast ćeopredijeliti za

partijskozapošljavanje,isplatu

prekovremenihradnihsati,na-

doknade za prevoz i slične be-

nificije, a sve u cilju kupovine

glasova na narednim izborima

i ostanka na vlasti.

Njemu je replicirao predsjed-

nik opštine Branislav Đurano-

vić.

- Treba uporediti iznos budže-

taodprijedeset ili petnaest go-

dina i pobrojati što je urađeno

tada, a što danas. Mi smo radili

i poslovali domaćinski i na naj-

bolji način demantovali pesi-

miste koji su tvrdili da budžet

neće biti ostvaren i sa 50 odsto,

aonsevećprimakaocifri od95

odsto - kazao jeĐuranović.

Podsjetio je da je na području

opštine aktuelno 40 miliona

novih investicija, što u oblasti-

ma komunalne infrastrukture,

što u otvaranju radnihmjesta i

pokretanja novih proizvodnih

linija.

PodržanajeidejaJeleneRade-

nović (SNP) da se ubuduće,

kaoštose točini zaNVO, odre-

đeni iznos novca usmjeri za

žensko preduzetništvo. Na

ovoj sjednici, usvojen je i pri-

jedlog programa rada SO za

narednu godinu, te poslovni

planovi preduzeća i javnih

ustanova koje finansira opšti-

na.

B.KADIĆ

TO Bara promovisala novematerijale

Dvije čarobne obale

u novomkatalogu

Kotor

Topovi ponovo

čuvaju Stari grad

OPŠTINANJEGUJELIJEPOBIČAJ:

Srzentić samališanima

Bar: Djeca bez roditeljskog staranja u opštini

Srzentić: Mislićemo

na vašu budućnost

Odbornici SODanilovgrad usvojili prijedlog odluke o budžetu za 2018.

Za kapitalne

projektemilion

NAJVIŠEPAŽNJEINFRASTRUKTURI:

Sa sjedniceSO

Pomoćni

teren FK

Iskra na

Lazinama

– Za izgradnjupomoćnog te-

rena FK Iskra izdvojeno je

100.000 eura iz sanacionog

plana, a Vlada je dala sagla-

snost da se na Lazinama

odredi lokacija za tu namje-

nu.Trebaćejošnovcabudući

da, osim zelenog tepiha tre-

baju da se sagrade pomoćni

sadržajiradifunkcionalnosti.

Očekujemo podršku FSCG

kako bi se afirmisala najvaž-

nijasporednastvarnasvijetu

u gradu na Zeti – kazao je se-

kretarzaimovinuiinvesticije

Slavko Velimirović, odgova-

rajući na pitanje odbornice

JeleneRadenović.