Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 52 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Srijeda, 27. decembar 2017.

CrnomGorom

PLJEVLJA:

U opštini kažu da su spremni za primjenu Zakona o planiranju i izgradnji

Za legalizaciju

2.000 ,,divljih“

objekata

Koliko

neformalnih

objekatamože da

bude legalizovano,

znaće se nakon

donošenja plana

generalne regulacije.

Predstoji imenovanje

glavnog gradskog

arhitekte

PLJEVLJA

–Opština je

spremna zaprimjenuZako-

naoplaniranjuprostora i iz-

gradnjuobjekatapošto ima

zaposlene različitih, apo-

trebnihzanimanja–kazala

jePobjedi sekretarka zaure-

đenjeprostoraMiraČolo-

vić.

Predstoji imenovanje glavnog

gradskog arhitekte.

Naknada

U toku je, kaže ona, priprema

odluke onaknadi za komunal-

no opremanje za bespravne

objekte.

- U opštini ima oko 3.000 ne-

formalnih objekata od čega

1.000 do 1.200 pomoćnih, pa

tako može da se kaže da ima

oko 1.800-2.000 ,,pravih“ ne-

formalnih objekata – kazala je

Čolović.

Koliko od njih može da bude

legalizovano, u ovoj fazi nije

moguće znati.

-Toćemoznatinakondonoše-

njaplanageneralneregulacije.

Takođe, broj objekata namije-

njenih za osnovno stanovanje

ćemoznati,nakonpodnošenja

zahtjeva za legalizaciju i ura-

đenog ortofoto snimka - nave-

la jeČolović.

Troškovi legalizacije obuhva-

taju komunalnu naknadu, ko-

ju utvrđuju opštine, a koja za-

visi od površine, lokacije i

namjene objekta. U nadlež-

nom sekretarijtu nemaju po-

datak o iznosu novca koji bi

opština prihodovala legaliza-

cijom, budući da je, kakokažu,

u toku priprema odluke o na-

knadi za komunalno oprema-

nje za bespravne objekte.

Zahtjev

Zakon o planiranju i izgradnji

važi od 16. oktobra. Vlasnici

bespravnih objekata treba da

podnesu zahtjev za legalizaci-

ju u roku od devet mjeseci od

stupanja zakona na snagu, od-

nosno zaključno sa 17. julom

2018. godine. Ako to ne urade,

predviđeno jeplaćanjenakna-

de za korišćenje prostora op-

štini, uvećanog poreza za be-

spravni objekat i konačno

uklanjanje objekta. Od 22. de-

cembraopštini Pljevljapodni-

POSTUPAKLEGALIZACIJE

POČINJEPODNOŠENJEM

ZAHTJEVA:

Zgradaopštine

zahtjeva za legalizacijuobjekata

podnijeta suopštini

64

MiraČolović

jeta su64 zahtjeva za legaliza-

ciju.

Čolović napominje da reguli-

sanje statusa bespravno izgra-

đenih objekata ima poseban

značaj zaopštinu,kojashodno

Zakonuolokalnojsamoupravi

iZakonuoplaniranjuprostora

i izgradnji objekata u okviru

sopstvenih poslova, uređuje

građevinsko zemljište i stvara

uslove za izgradnju, naročito,

infrastrukturnihobjekata.

- Vlasnicima neformalnih

objekata se omogućava da

objekte uvedu u zakonske to-

kove, čime se stvaraju pretpo-

stavke za ekonomsku valori-

zaciju tih objekata kroz

funkcije za koje su namijenje-

ni ili davanje u promet. Postu-

pak legalizacije se pokreće

podnošenjemzahtjeva Sekre-

tarijatu za uređenje prostora

opštine,naposebnomobrascu

koji može da se preuzme na

šalteru Građanskog biroa u

zgradi opštine, ili na zvanič-

nom sajtu opštine – rekla je

Čolović.

Uz zahtjev se podnosi elabo-

rat primjera izvedenog stanja

izgrađenog objekta koji je

izradila licenciranageodetska

organizacijea, ovjerava Kata-

star. Treba dostaviti dokaz o

postojanju objekta u katastar-

skoj evidenciji, odnosno izvod

iz katastra nepokretnosti ili

druge odgovarajuće evidenci-

je nepokretnosti.

A.SADOVIĆ

Kad ponedjeljak

na subotu liči

KOLAŠIN

- Odavno se nije

desilo da radni dani na skija-

lištu Jezerine ima atmosferu

i ambijent vikenda. Zahva-

ljujući velikombroj gostiju iz

Albanije koji su katolički Božić

slavili u Kolašinu, ponedjeljak

a dijelom i utorak ličili su na

vikend atmosferu na Jezeri-

nama.

Radnik Ski centra Kolašin

1450Miodrag Marković koji

više od dvadeset godina zimu

provodi na skijalištu, kaže da

ne pamti da je radni dan imao

toliku posjetu, kao što je bilo u

ponedjeljak.

- Praznična atmosfera kato-

ličkog Božića, sunce i snijeg i

naravno dobro pripremljene

staze su na skijalištu, stvorili

gužvu koja je ličila kao da je

vikend. Ovakva posjeta rad-

nimdanom, još u decembru,

rijetko je kada zabilježena. Sve

je to ohrabrenje za mjesece

skijanja i planine koje su pred

nama - kazao je Marković.

U ponedjeljak su ka Bjelasici

krenuli i gosti koji su bili

smješteni u Kolašinu, kao i oni

koji turističkim autobusima

„na dan“ dolaze da uživaju u

planini i zimskim čarolijama.

Sve je to učinilo da protekli

ponedjeljak liči na turističke i

skijaške subote.

Dr.DRAŠKOVIĆ

Dr. DRAŠKOVIĆ

Foto-priča sa Jezerina

MOJKOVAC

– Centar Moj-

kovca ovih dana blista. Više

od 20.000 hiljada raznih

ukrasa, jelka i raznobojnih

svjetiljki, park i gradski trg u

noćnim satima pretvaraju u

pravu bajkovitu igru oblika i

boja. Slika nikog ne ostavlja

ravnodušnim a najzaslužnije

je Komunalno preduzeće

„Gradac“ koje se potrudilo da

uljepša grad, ovog puta efek-

tnije nego ranije.

Direktor Komunalnog predu-

zeća Ranko Mišnić kaže da su

zahvaljujući pomoći prijatelja

jeftino prošli.

- Sačuvali smo stare ukrase,

ali i dodali nove. Svjetleći

novogodišnji „nakit“ je veoma

skup, u pitanju je led rasvje-

ta, ali nas nije puno koštala.

Zapravo, 80 odsto ukrasa

poklonila nam je podgorička

irma „Roki pistolato“. To

je vrijedan dar. Njima treba

da zahvalimo što namgrad

ovako blista u susret Novoj

godini. Naše je bilo da osmi-

slimo kako da ukrasimo grad.

Dio sredstava, skroman, ali

nama važan, izdvojila je i

opština - rekao je Mišnić.

R. Ć.

Bilješka izMojkovca

Grad obasjava

20.000 ukrasa

CETINJE

– Prednovogodišnji dani u

prijestonici protiču u znaku najmlađih

građana Cetinja. Nakon niza humanitarnih

novogodišnjih bazara, juče je sa Dvorskog

trga krenuo vozić koji je mališane vozio

Njegoševomulicom. Mališani su imali pri-

liku da se druže sa Djeda Mrazom, ali i da

dobiju poklone koje je, zahvaljujući donaciji

iz Švajcarske, obezbijedila TO prijestonice.

Učenici Srednje stručne škole i Osnovne

škole ,,Njegoš“ na Dvorskom trgu izložili su

svoje rukotvorine na humanitarnombazaru.

Takođe, učenici OŠ ,,Njegoš“ podijelili su pok-

lone mališanima u bolnici ,,Danilo Prvi“, Cen-

tru za boravak djece i mladih sa smetnjama i

teškoćama u razvoju, kao i u Zagrablju.

J.Đ.

Praznična atmosfera na Cetinju

DjedaMraz na

Dvorskom trgu