Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 52 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Srijeda, 27. decembar 2017.

CrnomGorom

HERCEGNOVI

–Odborni-

ci suusvojili odlukuo re-

balansubudžeta zaovugo-

dinu, koji umjesto

planiranih20.103.000eu-

ra, iznosi 14.671.000a

budžet zanarednugodinu

„težak“ je 17.980.000eura.

Obrazlažući odluku o rebalan-

su IrenaVučković izSekratira-

jata za finansije kazala je da su

prihodi ostvareni u iznosu od

73 odsto.

- Poosnovunaknade za komu-

nalno opremanje zemljišta

pr ihod j e man j i za oko

1.500.000 eura, nije došlo do

ostvarenja 1.000.000 eura, jer

nije dobijena saglasnost Mini-

starstva održivog razvoja, a iz

sličnih razloga nije ostvarena

niplaniranaprodajanepokret-

nosti –navela jeVučković.

Prema njenim riječima, pri-

hod od naplate poreza na ne-

pokretnosti povećan je u od-

nosu na planirano 550.000

eura, dok je većina ostalih

osmišljenih prihoda ostala na

nivouplaniranimbudžetomza

2017. godinu.

Optužbe

Raspravu o rebalansu obilježi-

le su međusobne optužbe od-

bornika prethodne i sadašnje

vlasti. Andrija Radman (DPS)

je kazao da je budžet planiran

realno, ali da je nedostajala re-

alizacija nekih projekata koje

je započela prethodna vlast.

-Očiglednodanijebilokapaci-

teta da se neke stvari dovedu

do kraja i u budžet slije još oko

3.000.000eura.Nijerealizova-

na naknada za komunalno

opremanje, nijesu povučena

sredstva od investicionog fon-

da i nije došlo do prodaje imo-

vine. Vođeni su razgovori za

realizaciju projekata na Lušti-

ci od kojih je u opštinsku kasu

trebalodauđepreko2.000.000

eura.Postupakprodajezemlji-

šta od koje je opštinamogla da

prihoduje više od 400.000 eu-

ra, doveli smo skoro do kraja.

Propuštena je šansa da povu-

čemosredstvaizInvesticionog

fonda za izgradnju autobuske

stanice, a smo dok smo vršili

vlast, završili sve dogovore sa

PKB-om da ustupe lokaciju

Jabučnjak - kazao jeRadman.

Radman je kazao i da je pret-

hodna vlast, koju je DPS vršila

sa Izborom, naslijedila budžet

od 10.700.000, a podigla ga na

15.000.000, te da su u ovoj go-

dini samo tri mjeseca vršili

vlast.

- Radili smo sve da nam kapi-

talni budžet bude veći, a ne da

od 14.000.000 operativni

budžet bude 12.000.000, a ka-

pitalni 2.000.000eura. Budžet

opštine ne služi za

krpljenje rupa u pojedinim

preduzećima. Pokušali smo i

mislim da smo uspjeli da uve-

demo finansijsku konsolidaci-

ju u opštini - zaključio je Rad-

man.

Kolektor

Predsjednik opštine Stevan

Katićkazao jeda jenaknadaza

komunalno opremanje građe-

vinskog zemljištaplaniranana

4.000.000, a ostvareno je

2.600.000.

- Prihode od Azmonta, od oko

4.000.000 eura je prethodna

vlast nenamjenski potrošila.

Nerealno je planirana i komu-

nalna naknada. Prethodna

vlast je pozajmila od Društva

za izgradnju vodovodne i ka-

nalizacione infrastrukturemi-

lion za izmirivanje tekućih

obaveza i dovela u pitanje na-

stavak izgradnje kanalizacio-

nog kolektora. Ova vlast je

uspjela da vrati 800.000 eura

kako bi projekat završili - na-

veo jeKatić.

Nerealnastavkasu,premarije-

čima Katića, i kapitalne dona-

cije u iznosu 700.000 eura.

- Kada smo došli ni jedan

projekat nije bio završen. Iz

kapitalnog budžeta 90 odsto

stvari se nije moglo realizo-

vati jer nijeste imali projek-

tnudokumentaciju–rekaoje

Katić.

Rekao je i da lokalne uprave

imajuograničavajućifaktorin-

gerencija po novom zakonu o

planiranjuiizgradnjiobjekata,

te će izostati prihodi od inve-

stitora kojima je država dala u

dugoročni zakup zemljišta na

područjuopštine.

- Na Luštici je sada 10 investi-

torakojineće imatiobavezuda

plaćaju opštini nadoknade ko-

je su do sada imali. Mi smo za-

vršili idejnarješenja i krenuliu

izradu projektne dokumenta-

cijezaputnuivodovodnumre-

žu, ali ćemo tražiti od države

da od prihoda koji su dobili po

osnovuzakupa,investirajuute

poslove - kazao jeKatić.

Škole

Od 17.980.000 eura koliko je

planiran budžet za 2018. godi-

nu,operativniiznosi11.750.000,

akapitalni 6.230.000eura.Dra-

gan Janković (DPS), smatra da

jenedopustivoda ukapitalnom

budžetu nema sredstva za iz-

gradnjuosnovne škole u Igalu.

AndrijaRadman(DPS)smatra

nedopustivim,daseautobuska

stanica gradi na mjestu gdje je

planirala škola u Igalu.

- Lokacija Jabučnjak povoljna

za gradnju autobuske stanice.

Predlažem da se stavka u

budžetu koja se odnosi na

gradnju autobuske preinači za

komunalnoopremanjezemlji-

štazaosnovnuškolu–kazao je

Radman. Njegov amandman

nije dobiopotrebnu većinu.

Predsjednik opštine Stevan

Katić je resornom Ministar-

stvu predložio nadogradnju

OŠ „Dašo Pavičić“ na Toploj i

još nekoliko lokacija u gradu,

koje bi bile primjerenije od lo-

kacije na Šištetu, preko puta

Instituta Igalo.

Ž.K.

PODGORICA

– Crnogorski

elektrodistributivni sistem

danas nastavlja radove za kva-

litetnije i sigurnije napajanje

električnom energijomu više

opština. Zbog toga potrošači u

pojedinimnaseljima po nekoli-

ko sati neće imati struju.

Berane:

od 9 do 14:30 sati

kratko bez struje će biti Štitari,

Bubanje, Rujišta i Zaostro.

BijeloPolje:

od 10 do 13 sati

Potkrajci, Sitivan, Njegnjevo,

Gubavac, Bistica, Dobrakovo,

Kanje, Kukulje i Sela.

Cetinje:

od 12 do 14 sati: Dom

zdravlja Cetinje.

Kolašin:

od 8 do 14:30 sati

Lipovo, Migalovica i Blatina; od

9 do 15 sati Sela.

Petnjica:

od 9 do 14:30 sati:

Petnjica, Radmanci, Lagato-

ri, Đuđ Murovac, Javorova,

Ponor, Vrsajke, Dobrodole,

Bor, Savin Bor, Kruščica i Dašča

Rijeka; od 9:30 do 14:30 sati

Trpezi.

Plav:

od 8 do 14:30 sati Brezo-

jevice i Pepiće (ogranak prema

Šoškićima).

Rožaje:

od 9:30 do 14:30 sati

Majdan, Kozare, Banđov i

povremena isključenja područ-

ja koja napajaju sa dalekovoda

„Daciće“.

I. T.

PETNJICA

– Odbornici će danas

razmatrati prijedlog odluke o

privremenom finansiranju koja

će važiti od januara domarta

- kazao je Pobjedi sekretar za

lokalnu upravu Ziko Alilović.

Ranije je našem listu iz te opšti-

ne najavljeno da će Skupština

donijeti budžet za narednu godi-

nu. Alilović kaže da će donijeti

odluku o privremenom finansi-

ranju radi što boljeg sagledava-

nja realnomogućih prihoda.

- Pribjegli smo ovoj privre-

menoj odluci, što je u skladu

sa Zakonomo finansiranju

lokalne samouprave. Željeli

smo da dobijemo sve potrebne

parametre za izradu preciznog

plana budžeta za 2018. Očekuje

se i usvajanje novog zakona o

lokalnoj samoupravi, kao i pri-

mjena Zakona o komunalnom

uređenju i naknadi za komunal-

no opremanje građevinskog

zemljišta za bespravne objekte

– objasnio je Alilović.

On navodi da ni od Ministarstva

finansija nijesu dobili potrebno

mišljenje, ni iznos opredijelje-

nih sredstava iz Egalizacionog

fonda, što je takođe jedan od

razloga da umjesto o budžetu,

donesu odluku o privremenom

finansiranju.

I. T.

PLJEVLJA/ULCINJ

– Vlada je

dala saglasnost da se opštini

Pljevlja obezbijede sredstva

u visini od 349.801 eura za

presvlačenje i sanaciju lokalnih

i nekategorisanih puteva, kao

i opštini Ulcinj 256.850 eura za

izgradnju novog cjevovoda na

putu Vladimir Krute - Ulcinj.

Kako je navedeno u Vladinom

saopštenju, skoro 350.000 eura

koliko će dobiti opština Pljevlja

obezbijeđeno je uštedomna

projektu ,,Izgradnja doma starih

u Nikšiću“, za koji je bilo nami-

jenjeno 400.000 eura. Opština

Ulcinj novac za cjevovod dobiće

po osnovu uštede na projektu

,,Sanacija mjera smanjenja zaga-

đenja i toplifikacije Pljevalja“

koji je trebalo da košta 850.000

eura.

I.T.

BUDVA

–Nikoodzaposle-

nihuopštinskoj Službi za

obezbjeđenje lica i imovine

nećeostati bezposla, već će

biti preraspoređeni udruge

organizacione jedinice– sa-

opštio je jučepredsjednik

opštineDraganKrapović.

Dan ranije, nečelnik te službe

VladimirSekulićposlaojeme-

dijimasaopštenje, ukomepiše

dabudžetomzanarednugodi-

nu nijesu predviđena sredstva

za njih, te da će, prema njego-

vimnezvaničnimsaznanjima,

svi zaposleni u tom sektoru

biti otpušteni, a lokalna upra-

va će angažovati privatnu

agenciju za te poslove.

Krapović je potvrdio ukidanje

Službe. Takvu odluku obra-

zložio je činjenicom da zapo-

sleninijesuradilidobro,nitisu

imali odgovarajuće licence.

- Služba nije dobro radila svoj

posao. To smovidjeli kroz jed-

nukontroluMinistarstvaunu-

trašnjih poslova gdje sam ja

kao odgovorno lice kažnjen,

jer ljudi nijesu propisno i u

skladusazakonomlicencirani

da obavljaju te vrste poslova.

Oni subili prvi utisakoopštini

Budva i taj utisak nije bio do-

bar –kazao jeKrapović.

On je dodao da u Službu nije

primljen ni jedan novi radnik,

niti je iko otpušten.

- Dakle, niko neće izgubiti po-

sao. Nemože načelnik da vodi

opštinu, da govori šta i kako će

se raditi, svako ima svoje nad-

ležnosti –kazao jeKrapović.

Predsjednik opštine potvrdio

daćelokalnaupravaangažova-

ti agenciju za obezbjeđenje.

Premanjegovimriječimanataj

načinpodići će ugledopštine.

- Angažovanje agencije za

obezbjeđenje neće iziskivati

veća sredstva, ali je sigurno da

ćenovipristupposlu,ugledin-

stitucije podići na viši nivo –

poručio jeKrapović.

I.T.

HERCEGNOVI:

Usvojen rebalans ovogodišnjeg i prijedlog budžeta za narednu godinu

Plan pokvarila loša

naplata komunalija

PRETHODNAINOVAVLASTRAZLIČITOOOPŠTINSKOJKASI:

Sa sjedniceSO

Prebijeni dugovi sa zakupcem

hotela i restorana SC Igalo

Podužaraspravavođenajeioprijedloguosporazumnomraski-

duugovoraozakupuhotela i restoranaSportskogcentra Igalo.

Direktorica Direkcije za imovinu i zastupanje Jelena Poledica

kazalajedapotraživanjaopštineiznose85.000eura,aimovina

koju je zakupac uložio u opremanje objekata i koju može da

nosi jeprocijenjenana90.000eura.

-Smatralismodajepovoljnijedazadržimoopremukakobihotel

i restoranmogli darade–kazala jePoledica.

Borivoje Vuković (DPS) je kazao da sporazumni raskid šteti

Sportskom centru, da zakupac nije poštovao ugovor jer nije

plaćao kiriju od juna 2016, a da je naplatomdugamogao da se

saniraparketusportskoj dvorani.

Vlada pomaže u izgradnji

putne infrastrukture

Pljevljima

i Ulcinju

606.000 eura

Predsjednik opštine Budva o ukidanju Službe za obezbjeđenje

Krapović: Radili su bez licenci

DraganKrapović

Donijeće

odluku o

privremenom

finansiranju

Danas SO Petnjica

Dio Petnjice

bez struje od

9 do 14:30 sati

Si dens više

neće biti

na Jazu?

-Sa velikom izvjesnošću

mogu da kažemda Si dens

festival više neće biti na

Jazu - rekao je juče pred-

sjednik opštine Budva Dra-

gan Krapović, naglasivši

da je ta manfiestacija doni-

jela Budvi prepoznatljivost

I marketiniški iskorak.

Odbornici će se, kazao je

on na konferenciji za novi-

nare, izjasniti o sudbini

festivala početkomnared-

ne godine.