Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Utorak, 26. decembar 2017.

CrnomGorom

BUDVA

–Nabazarukoji je

organizovala školaOŠ ,,Ste-

fanMitrovLjubiša“priku-

pljeno je 2.742 eura. Vašar je

imaohumanitarni karakter,

pa će sakupljeni novac isko-

ristiti zakupovinupomagala

zauspješnijepraćenjenasta-

ve zadjecu saposebnim

obrazovnimpotrebama.

- Učenici i roditelji su se u veli-

kom broju odazvali akciji i za-

jednosanastavnicima pokazali

humanost i solidarnost saopše-

no je iz uprave škole.

C.G.

PLJEVLJA

–Košarkaški

klubPljevljapokrenuo jehu-

manitarnuakcijuzapomoću

liječenjuRankuKnjeginjiću.

PoznatiRača imao jeuspješ-

nukarijeruuCrnojGori, Sr-

biji iPoljskoj, sada jetreneru

KKPljevlja, aočekujegauta-

kmicaživota.Pljevljaku(47)

jedijagnostikovantumorna

mozgu, a liječenje iziskuje

troškovekojenjegovaporo-

dicanijeumogućnostidasa-

mostalnopokrije.

Humanitarnoj akciji pridružili

su se i pljevaljski slikari. Oni će

pokloniti po jednu sliku, koje će

od3.januarabitiizloženeuknji-

žari „ABC“. Cijene slika će biti

pristupačne, kako bi se što prije

obezbijedila novčana pomoć za

Ranka da iz najteže utakmice

izađekaopobjednik.

- Apelujemo na sve ljude koji

žele imogu da pomognu, ovom

divnom čovjeku, strastvenom

košarkaškom pedagogu da to

urade i pomognu Rači da po-

bjedi uutakmici života–apelo-

vali sunjegovi prijatelji i pošto-

vaoci.

Žiro račun na koji se mogu

uplatiti sredstva je: 505-

8610330055644-39 kod Atlas

banke sa naznakom Rada

Knjeginjić zaRanka.

A.S.

PLJEVLJA:

Akcija za pomoć Radu Knjeginjiću

DaRača pobijedi

uutakmici života

Prikupili 2.742 eura

BUDVA:

Bazar OŠ ,,StefanMitrov Ljubiša“

PETNJICA

–Predsjednik

petnjičkogparlamentana-

redne četiri godinebiće

MehmedMešaAdrović iz

Demokratskepartije socijali-

sta. On jena tu funkciju iza-

bran jučenakonstitutivnoj

sjednici. ZaAdrovića, inače

predsjednikaOpštinskogod-

boraDPS, glasali suodborni-

ci vladajućeDPS-a. Protiv su

bili odbornici Bošnjačke

stranke, DemokratskeCrne

Gore i BDZ-a, dok suodbor-

nici Socijaldemokratabili uz-

držani. OdbornikSDP-anije

prisustvovao sjednici.

Skupštinom je predsjedavao

najstariji odbornik Izet Adro-

vić, asjednicu jeotvoriodrErol

Muratović, bivši predsjednik

Skupštine opštinePetnjica.

Rifat Ramčilović (DPS) kazao

jedasuAdrovićapredložilijed-

noslasno.

- Osvojili smo 20 mandata na

izborima, stekli apsolutno po-

vjerenje građana, a samimtimi

pravo da našoj partiji pripadne

mjesto predsjednika lokalnog

parlamenta. Smatramo da je

Mehmed Adrović najbolji kan-

didat za ovu visoku političku

funkciju u našoj opštini, gdje

očekujemodaćedatimaksima-

lan doprinos uspješnom radu

lokalnog parlamenta, a sve u

interesu građana Petnjice - ka-

zao je on.

Na sjednici je izvršena i verifi-

kacija odborničkih mandata i

to odbornicima. DPS predstav-

ljaju: Samir Agović, Mehmed

Adrović, Suad Cikotić, Anela

Muratović, Rifat Ramčilović,

Erol Muratović, Suad Agović,

Zumreta Skenderović, Izet

Adrović, Muslija Kalić, Muza-

feruKršić, ŠejlaŠabotić, Sevlu-

din Šabotić, Ismet Latiću, Izu-

din Huremović, Eldin Agović,

RašidLatić,ElvisMehović,Alj-

ko Rastoder i Irma Škrijelj.

Bošnjačkustranku:AdnanMu-

hović, Rifat Agović, AldinMu-

ratović, Elza Duraković i Irfan

Agović, a Socijaldemokrate Sa-

fet Korać, IsljamĆeman i Zeid

Škrijelj.Mandati su verifikova-

ni i odbornicima SDP Almiru

Rebronji, Demokratske Crne

GoreAlbinuĆemanu i BDZAl-

miruMuratoviću.

V.J.

Održana konstitutivna sjednica Skupštine Petnjice

Načeluparlamenta

MehmedAdrović

VERIFIKOVANIMANDATI:

Sa sjedniceSOPetnjica

Smatramo da jeMehmed Adrović najbolji kandidat za ovu visoku

političku funkciju u našoj opštini, gdje očekujemo da će dati

maksimalan doprinos uspješnom radu lokalnog parlamenta, a

sve u interesu građana Petnjice - kazao je Rifat Ramčilović (DPS)

Iz biznisa u politiku

Mehmed Adrović je diplomirani ekonomista, duže vrijeme

bavi se biznisom. Član je Glavnog odbora DPS-a Crne Gore, bio

je i poslanički kandidat te partije na zadnjimparlamentarnim

izborima. Funkciju predsjednika SO obavljeće volonterski.

- Ovdje nijesamdošao iz ličnog, već iz interesa ovog kraja i

ljudi. Želimda se zahvalimgrađanima Bihora i dijaspore koji

sumaksimalnu podršku dali na posljednjim lokalnim izborima

na kojima je Demokratska partija socijalista osvojila apsolutnu

vlast. Pozivam sve političke činioce u lokalnomparlamentu,

bez obzira na stranačku pripadnost, da radomdoprinesu pros-

peritetu Petnjice. Na tomputu umeni će imati odgovornog

saradnika - kazao je Adrović.

20

odborničkih

mjesta imaDPS,

BS pet, SD tri, SDP,

Demokratska

CrnaGora i BDZ

po jedan

MehmedAdrović

CETINJE

–Gradonačelnik

AleksandarBogdanović i

predstavnici SUBNOR-a i an-

tifašistaCrneGore, kao iUB-

NOR-aCetinjaotkrili suspo-

men-pločurevolucionaru

NikoliLekiću.

Oni su sa predstavnicima poro-

diceLekićnaspomen-pločupo-

ložili vijence.

Zasluge

Prema riječima Bogdanovića,

taj čin je doprinos ispravljanju

nepravde koja je svojevremeno

učinjenasekretarusreskog ipo-

krajinskog komiteta Komuni-

stičkepartijeCrneGore.

– Nikola Lekić, nepokolebljivi

revolucionar,koračajućipodcr-

venom zastavom, borio se za

slobodu, za socijalnupravdu, za

pobjedu komunističkih ideala

doposljednjeg trenutkasvogži-

vota. On je ostao nepokolebljivi

marksista, prolazeći zbog ta-

kvogopredjeljenjakrozmnogo-

brojnateškaiskušenjakojasuse

nerijetko pretvarala u stradanje

–kazao jeBogdanović.

Gradonačelnik prijestonice na-

glasio je da bez djelaNikole Le-

kića i njegovih saboraca ,,ne bi-

smo bili ovdje, uživajući

tradicije jednakosti, koje su

upravo ponikle iz revolucionar-

ne i narodno-oslobodilačke

borbe ljudi saovihprostora.

-Danasgovorimo,imoramogo-

voriti, o kontinuitetu antifašiz-

ma,kojijeutkanusveporeCeti-

nja, u sve segmente našeg

društva–kazao jeBogdanović.

PredsjednikUBNOR-a i antifa-

šista Cetinja Stevan Radunović

naglasiojedajeNikolaLekićbio

izuzetanrevolucionariboracza

idejekomunizmaizapravaislo-

bodu Crne Gore, ali da se o nje-

mu zna mnogo manje nego što

sunjegovezasluge.

-Lekićpotičeizugledneporodi-

ce,sinjemajoracrnogorskevoj-

ske Rista Lekića. Njegov partij-

ski rad, nakon povratka u Crnu

Goru, izuzetno je značajan, jer

je zahvaljujući angažovanjuNi-

kole Lekića, Komunistička or-

ganizacija u Crnoj Gori postala

izuzetnojakaibilajesvojevrsna

škola i regrutovala najznačajni-

jepartijskekadrove,čijajeuloga

nezamjenjiva, ne samo na teri-

toriji Crne Gore nego i Jugosla-

vije - kazao jeRadunović.

PodsjetiojedajeNikolaLekićje

organizovao nekoliko veoma

uspjelih demonstracija protiv

tadašnjegrežima,abiojeijedan

odorganizatora i glavnihaktera

belvederskihdogađaja.

-NikolaLekić seuporedo sa za-

laganjemzakomunističkeideje,

zalagao i zapovratakprava i sta-

usa Crne Gore koji je bio ugro-

žen nakon ujedinjenja 1918. go-

dine. I pored brojnih zasluga,

sticajem okolnosti, izgubio je

pozicije u partiji, čak je isklju-

čen iz partije. Učestvovao je u

Trinaestojulskom ustanku, i u

martovskimdemonstracijama, i

na kraju u bici na Pljevljima gdje

jeipoginuo-kazaojeRadunović.

UimeporodiceLekićgovorio je

NenadLekić.

– Postavljanjem spomen-ploče

podsjetili ste i nas, porodicuLe-

kić, na ovako važnu ličnost iz

našeg bratstva. Želimda vamse

zahvalimi što stenas „natjerali“

da i mi prije nekoliko dana po-

đemo u naše selo i sa spomen-

ploče, koja se nalazi na našoj

bratstveničkoj kući sklonimo

bršljan–kazao jeNenadLekić.

Čin

Nakon što je na Kongresu KP

NikolaLekić rehabilitovan, sre-

dinomprošlog vijeka na kući u

kojoj je živio, opština Cetinje

postavila je spomen-ploču, koja

je iz tehničkih razloga bila ski-

nutakrajem2013. godine.

Pločajenekolikogodinačuvana

u prostorijama Udruženja pen-

zionera Cetinja, i zahvaljujući

angažovanjuUBNOR-aiantifa-

šista Cetinja i lokalnoj upravi

postavljena je na početku ulice

kojanosi imeNikoleLekića.

-Nijesmo ovim činom vratili

dug Nikoli Lekiću, ali smo ipak

pokazali poštovanje prema nje-

mu i njegovomdjelu – kazao je

Radunović.

J.Đ.

Na Cetinju otkrivena spomen-ploča Nikoli Lekiću

Odali počast heroju revolucionaru

ISPRAVLJENANEPRAVDA:

Saotkrivanja spomen-ploče