Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Utorak, 26. decembar 2017.

Hronika

PODGORICA

–Radnikobezbjeđenja lo-

kala „Cepelin“M.Ć. i gostB. K. koji je

htiodauđeuovaj objekat uNjegoševoj

ulici teško supovrijeđeni u tuči koja se

dogodilaupetakveče– saznajePobjeda.

Kako nezvanično saznajemo, M.Ć. je poli-

cajac Specijalne antiterorističke jedinice,

koji radi kao obezbjeđenjeu lokalu „Cepe-

lin“.

Incident se dogodionaočigled više svjedo-

ka, koji tvrde da je bilo više aktera tuče.

Doincidentajedošlokadajegrupamladića

pokušala da uđe u lokal, što imobezbjeđe-

njenijedozvolilo. Ujednomtrenutku, rad-

nikobezbjeđenjakojijekasnijepovrijeđen,

nasrnuo je na potencijalnog gosta. Ubrzo

nakon toga, i on je napadnut ispred lokala,

nakon čega je stigla i Interventna.

A.G.

Fizički obračun ispred lokala „Cepelin“ u Podgorici

Tuča radnika obezbjeđenja

i gosta, polomljeni nosevi

PODGORICA

- Ministar

unutrašnjih poslova Mevlu-

din Nuhodžić ocijenio da je

bezbjednosna situacija u

Crnoj Gori zadovoljavajuća,

na šta, kako ističe, ukazuje

i niža stopa kriminaliteta u

ovoj nego u prošloj godini.

- Smanjen je broj slučajeva

narušavanja javnog reda i

mira i najtežih krivičnih djela

protiv života i tijela, spriječe-

no je osam likvidacija, rasvi-

jetljeno je 71 odsto krivičnih

djela po nepoznatom izvrši-

ocu, otkriveno 215 krivičnih

djela u vezi s opojnimdroga-

ma, a nadležnimdražavnim

tužiocima procesuirano 224

lica, dok je zaplijenjeno oko

četiri tone narkotika - kazao

je Nuhodžić juče u Jutarnjem

programu Televizije Crne

Gore.

On je istakao da su naročito

dobri rezultati postignuti u

posljednjih šest mjeseci.

- I pored činjenice da je bilo

situacija narušavanja javnog

reda i mira i bezbjednosti i

što je izazvalo, u određenim

slučajevima, opravdanu reak-

ciju građana, ipak su posti-

gnuti dobri rezultati kada je

u pitanju javni red i mir i kada

je u pitanju ukupna bezbjed-

nost. Naročito su dobri rezul-

tati u posljednjih šest mjeseci

- rekao je Nuhodžić.

Rezultati

On je dodao da je Crna Gora

protekle sezone bila jedna

od najbezbjednijih turističkih

destinacija, navodeći da je

do toga došlo zahvaljujući

posvećenom i napornom

radu pripradnika Ministar-

stva unutrašnjih poslova i

Uprave policije.

- Podatke koje imampo svim

linijama rada policije, a to su i

utisci turista koji su ove godi-

ne boravili u Cnoj Gori, da

smo bili jedna od najbezbjed-

nijih turističkih destinacija u

regionu, pa i šire - rekao je on.

Nuhodžić je rekao i da je

bezbjednost državne gra-

nice bila povoljna, te da na

granicama nije bilo nikakvih

incidenata.

Istakao je da je prioritet

Uprave policije suzbijanje kri-

vičnih djela nasilja u porodici,

nasilja nad ženama i vršnjač-

kog nasilja, kao i sprečavanje

ulične prodaje droge.

Naveo je da je suzbijanje

nasilja jedan od prioriteta

u sljedećoj godini i najavio

formiranje operativnog tima

za borbu protiv nasilja u

porodici, nasilja nad ženama,

vršnjačkog nasilja, koji će

činiti policijski službenici,

predstavnici drugih nadlež-

nih institucije i civilni sektor.

Pojasnio je da se u Upravi

policije sprečavanjemnasilja

trenutno bave 33 policajca, a

u toku je obuka još 53.

Prema Nuhodžićevom riječi-

ma, glavni prioritet je nasta-

vak borbe protiv organizova-

nog kriminala.

Prioriteti

Ministar je istakao da je ta

borba kompleksna zbog uko-

rijenjenosti, organizovanosti,

finansijske moći, sofistici-

ranih teghnika i metoda, ali

je izrazio uvjerenje da će u

toj oblasti u rezultati biti sve

bolji.

- Činjenica je da smo inteziv-

nim i operativnim radnjama i

preventivnim radompolicije

znatno smanjili intezitet i

posljedice tih obračuna i broj

potencijalnih krivičnih djela

od pripadnika organizova-

nog kriminala - zaključio je

Nuhodžić, dodavši da nema,

niti će biti kriminalca i krimi-

nalne grupe koji će biti iznad

zakona i jači od države.

Govoreći o ciljevima i prio-

ritetima za sljedeću godinu,

kada je riječ o MUP-u, mini-

star je naveo da je u oblasti

legislative u fokusu dono-

šenje zakona o strancima i

zakona o Ministarstvu unu-

trašnjih poslova.

Osim toga, prioritet je nasta-

vak realizacije projekta u

okviru Šengena, nastavak

modernizacije i opremanja

Sektora za vanredne situa-

cije, kao i početak realizacije

pilot projekta u jednoj opštini

na primorju, koji podrazumi-

jeva video-nadzor nad jav-

nimpovršinama, kao dobar

način suprotstavljanja orga-

nizovanom kriminalu.

C.H.

PODGORICA

–Vijeće sukti-

njeVišeg sudaVesneMoštro-

kol odbilo jeprijedloge tuži-

laštva i advokataporodice

pokojnebraćeDavorina iDa-

nijelaĆulafićada seponovi

balističkovještačenje i neu-

ropsihijatrijskovještačenje

optuženogMašanaČogurića.

Čoguriću se za ubistvo braće

Ćulafić sudi u ponovljenom

postupku.

Sutkinja Moštrokol juče je u

obrazloženju odluke navela da

su vještaci u dovoljnoj mjeri

odgovorili na sva pitanja.

Viši tužilac Miloš Šoškić i pu-

nomoćnik porodice Ćulafić,

advokat Željko Jočić, tražili su

da se da se uradi opet psihija-

trijsko vještačenje optuženog i

balistički nalaz, ali koje bi bilo

povjerenodrugombalističaru.

Šoškić je naveo da se u nalazu

navodi da jeČogurić biou stra-

hu ,,jakog intenziteta“, dodaju-

ći da takav zaključak nije vali-

dan jer je optuženi pobjegao

nakonubistva.

Sdruge strane, advokat Danilo

Mićović, koji zastupa optuže-

nog, tražio je da se prijedlozi

tužilaštva i punomoćnika po-

rodice odbiju jer, kako je ista-

kao, njegov branjenik nakon

počinjenogkrivičnogdjelanije

pobjegao, već je zvao svoga

brata i rekao mu šta se desilo i

da pozove policiju.

Mićović je dodao da nova vje-

štačenja ne bi dovela do novih

činjenica i okolnosti.

- Moj branjenik je žestoko na-

padnut od braće Ćulafić i sti-

čemutisakdavi i janismobili u

istoj sudnici kada je balističar

predstavio analizu, kao i vje-

štak medicinske struke. Vje-

štak je nakon rekonstrukcije

bilovrlojasanidecidan-dodao

jeMićović.

Čogurić je prvostepenom pre-

sudom Vladimira Novovića

osuđen na trinaest i po godina

zatvora za teško ubistvo u pre-

koračenju granica nužne od-

brane, u sticaju sa krivičnim

djelom- nedozvoljeno držanje

oružja. Apelacioni sud ukinuo

je presudu i naložio ponovno

suđenje. Apelacioni sud je na-

veo da činjenično stanje nije

potpunoutvrđeno.

Prema navodima optužnice,

Čogurić se tereti da je braću

Ćulafićusmrtiosa trihica ispa-

ljenimiz revolvera u kafe-baru

„Moskva“ u podgoričkom na-

selju Stari aerodrom, 15. febru-

ara 2014. oko 14 časova. Sa dva

hicauglavu i grudni košubio je

Danijela, dok je jedan hitac is-

paliou grudi Davorina.

Sljedeći pretres zakazan je za

15. januar za kada su planirane

završne riječi.

M.L.

BUDVA

- Protiv L.V. (62) iz

Budve podnijeta je prijava zbog

sumnje da je počinio krivično

djelo nedozvoljeno držanje

oružja i eksplozivnihmaterija.

Kako je saopštila Uprava poli-

cije, u stanu osumnjičenog, 25.

oktobra pronađen je štapin za

aktiviranje eksplozivnih napra-

va. Pronađeno je 250 grama

nepoznate materije obmotana

selotejp trakom, materija četvr-

tastog oblika omotana plavom

pvc kesommase 95 grama sa

detonatorskom kapislom, kao i

nepoznata materija četvrtastog

oblika omotana sejlotep tra-

kommase 275 grama - saopštili

su iz policije. Vještačenjem je

utvrđeno da se radi o sporo-

gorećem štapinu, materiji koja

sadrži TNT (eksploziv) i trotil-

skommetku.

C.H.

DANILOVGRAD

- R. Đ. (27)

iz Danilovgrada uhapšen je i

protiv njega će biti podnijeta

prijava zbog sumnje da je zlo-

upotrebompoložaja oštetio

firmu „Agroauto“.

Kako je saopštila Uprava

policije, postupajući po prijavi

od 17. decembra da je u firmi

„Agroauto“ u Spužu koja je u

vlasništvu B. D. bila provalna

krađa, identifikovali su R. Đ.

Nakon identifikacije osumnjiče-

nog tužilac je prekvalifikovao

krivično djelo teška krađa u kri-

vično djelo zloupotreba polo-

žaja u privrednomposlovanju.

- R.Đ. je, sumnja se, ovo krivčno

djelo počinio na način što je,

kao stalno zaposleni u firmi

„Agroauto“, iskoristio odsustvo

drugih zaposlenih u firmi i kroz

otvoren prozor objekta ukrao

trimer i dvije motorne testere,

vrijednosti oko 1500 eura

-saopštili su iz policije.

C.H.

Kaluđerović i

Vujović tvrde

da ne znaju

ko je aktivirao

eksploziv

PODGORICA

– Cetinjani Niko-

la Kaluđerović i Stevo Vujović

tvrde da ni sa kimnijesu u

sukobu i ne znaju ko je aktivi-

rao bombu ispod automobila u

subotu kada su povrijeđeni.

To je Pobjedi potvrđeno iz

izvora bliskih istrazi.

Kaluđeroviću je amputirana

noga, dok je Vujović pušten na

kućno liječenje.

Eksplozivna naprava aktivirana

je daljinskimupravljačemdok

su bili u „pežou“ i čekali zeleno

svjetlo na semaforu na Bule-

varu crnogorskih junaka, oko

18:30 sati. Za upravljačem je

bio Kaluđerović, a Vujović na

mjestu suvozača.

Od jačine eksplozije oštećen je

i asfalt. Iz policije su u subotu

saopštili da ,,preduzimaju sve

mjere i radnje na utvrđivanju

uzroka eksplozije kao i svih

činjenica u događaju“.

Kazali su da će utvrditi da li

je eksploziv podmetnut ili su

Kaluđerović i Vujović prevozili

eksploziv.

A. G.

PODGORICA

- S. M. (37) iz

Podgorice uhapšen je u nedje-

lju zbog sumnje da je počinio

krivično djelo nedozvoljeno

držanje oružja i eksplozivnih

materija.

Kako se navodi u saopštenju

policije, postupajući na osnovu

operativnih informacija, poli-

cija je ispred ugostiteljskog

objekta „Buda bar“ u Ulici Stan-

ka Dragojevića kontrolisala S.

M. i pregledompronađen je

pištolj „RR-51 Police“, kalibra

7,65 milimetara sa sedam

metaka u okviru, u ilegalnom

posjedu. Oružje i municija će

biti upućeni u Forenzički cen-

tar radi vještačenja.

C.H.

Nastavljeno suđenjeMašanu Čoguriću za dvostruko ubistvo braće Davorina i Danijela Ćulafića

Odbijeno balističko i psihijatrijsko vještačenje

SaprivođenjaČogurića

Bezbjednosna

situacija

zadovoljavajuća

U 2017. stopa kriminaliteta

niža nego u prošloj godini

Nosio pištolj sa

sedammetaka

Osumnjičen

da je iz firme

ukrao trimer

i testere

U stanu krio

eksploziv

Lokal „Cepelin“

Mevludin

Nuhodžić