Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Utorak, 26. decembar 2017.

Društvo

PODGORICA

–Sudska

grananećedozvoliti uvre-

de i klevetekojima su izlo-

ženi u sudskompostupku

protivosumnjičenihza

pokušaj terorističkogna-

padanadan izbora 16. ok-

tobraprošle godine i od

države će tražiti punuza-

štitu, poručila je juče

predsjednicaVrhovnog

sudaVesnaMedenica.

- Nijesmo bili zrelo društvo,

niti smo imali takav stepende-

mokratije da ukinemo krivič-

no djelo klevete i uvrede. Vi-

djeli smo kolika je iskazana

navodna hrabrost kojom se

pokazuje nepoštovanje insti-

tucija,sudskogprocesa,njego-

ve procesne discipline, nepo-

štovanje sudije i njegovih

ovlašćenja i sudijske toge–ka-

zala je Medenica juče tokom

prijemapolaznikadrugegodi-

ne Policijske akademije u Da-

nilovgradu, u okviru Dana

otvorenihvrata.

Napadi

Integritet službenika se mora

štititi, pa „makar kodifikaci-

jom određene vrste krivičnog

djela“ koje će štititi kako sudi-

je tako i policiju koja je „prva

naudarunasilja, zloupotrebe i

svega ostalog“.

- U sadašnjimokolnostima vr-

lo je teško biti policajac i sudi-

ja. Zajedno ćemo se boriti da

poštujuonošto imamouman-

datu i ono što nam je zakoni-

ma, kroz ovlašćenja, dato, a

moramo voditi i računa o pot-

punojizgradnjisvogintegrite-

takrozkodeksepravilnogsud-

skog i policijskog ponašanja

– rekla jeMedenica.

Neka istraživanja u sudstvu

pokazala su, kako je kazala, da

je krivično djelo napada na

službeno liceuposljednjedvi-

je godine u porastu, što govori

o manjku poštovanja prema

institucijama, osobama koje

obavljaju određenu funkciju,

kao i nepoštovanjuuniforme.

Službenike će, poručila je, za-

štititikrozefikasnesudskepo-

stupkekao i adekvatnukazne-

nupolitiku.

-Kakonaodređenesudskeod-

luke glavni uticaj na kaznenu

politiku i njeno kreiranje ima-

ju tužioci, treba i njih podstaći

da na određene odluke izjav-

ljujužalbe,nebilivišeinstance

preispitale kaznene politiku

nižestepenih sudova – istakla

jeMedenica.

Memorandum

Memorandum o saradnji Vr-

hovnog suda i Policijske aka-

demije u Danilovgradu biće

potpisan početkom naredne

godine, a polaznici će, zahva-

ljujući tom sporazumu, moći

da prate predmete direktno u

sudnicama i na taj načinnado-

grade teorijska znanja.

- Potpisivanje memoranduma

će biti značajno za polaznike,

da kroz izučavanje krivično-

procesnog i krivično-materi-

jalnog prava steknu uvid u ne-

posredni sudski postupak,

time što će prisustvovati sud-

skimprocesima – rekla jeMe-

denica.

Prema njenim riječima, dogo-

varaće se koje će slučajeve

pratiti, ali je uvjerena da će to

biti oni u kojima su izviđajne

radnjeglavni segment tužilač-

ke istrage.

- Te radnje se većim dijelom i

vama ostavljaju u nadležnost,

avašepostupanjeutoj fazi po-

stupka jevrloznačajnozadalji

tok sudskog postupka, odno-

sno za kvalitet dokaza – rekla

jeMedenica.

Suđenja će, kako je istakla,

pratiti od Osnovnog suda,

Upravnog, Privrednog suda u

Podgorici, doVišeguPodgori-

ci i uBijelomPolju.

-Odprvogpretresamožeteda

pravite procesnu procjenu i

sami možda da donesete neku

odluku i da upoređujete kako

sud obrazlaže dokaze koji su

prikupljeni tokom izviđaja –

objasnila je ona.

Transparentnost

Sudstvo je, prema riječima

Medenice transparentno, ali

semože podići na veći nivo.

- Standardemoramo usvajati i

priklanjati im se. Sada ćemo

imati i komunikacioni proto-

kol, koji će na još bolji i sveo-

buhvatniji način, poštujući

evropske standarde, riješiti

problem našeg odnosa prema

medijima i građanima, ne bi li

transparentnost podigli na još

veći nivo–najavila je ona.

Evropska komisija, naglasila

je, potvrđuje da imamo efika-

sno sudstvo.

- Jačanje vladavine prava nije

samo integraciona obaveza

sudske grane vlasti, ali jeste

pretežna. Svi sporni društveni

odnosi ukonačnomimajuepi-

log pred sudom i od kvaliteta

radasudova, kvalitetaobavlja-

nja sudijske uloge i kvaliteta

odlukezavisemnogesudbine i

mnogi budući odnosi naših

građana – kategorična je Me-

denica.

J.B.

PODGORICA

–Senatori će

sedanas na sjednici izjasniti

oprijedloguKomisije za

sprovođenjepostupka izbo-

rapredstavnika akadem-

skogosobljauUpravnom

odborukoja jepredložilada

na tomjesto izaberunauč-

nog savjetnikau Institutuza

biologijumoradrAleksan-

draJoksimovića.

Komisijajeuobrazloženjuista-

kla da se za ovomjestoprijavila

i profesoricaAgimaLjaljević sa

Medicinskog fakulteta, ali je

ovo tijeloutvrdilodazanjunije

dostavljena određena doku-

mentacija. Izbornu komisiju

čine profesori Radoje Korać,

Đurđica Perović, Svetislav Po-

pović, Milan Marković i Mio-

mir Jovanović.

Mjesto u Upravnom odboru

ostalo je upražnjeno nakon što

je sa te pozicije smijenjen pro-

fesor Vladimir Pešić koji je bio

predstavnik akademskog oso-

blja sa akademskimzvanjem iz

oblasti prirodnih i tehničkih

nauka. Njega je Senat nedavno

tajnim glasanjem opozvao iz

UO izjašnjavajući se o inicijati-

vi Instituta za biologiju mora.

Institut jezatražiosmjenupro-

fesoranakonštojeonujavnosti

podržavao smijenjenu rektor-

kuRadmiluVojvodić, ali i kriti-

kovao odluke Univerziteta. Iz

Instituta su saopštili da je za

njih to nedopustivo, jer su nje-

govi stavovi suprotni njihovim.

Na jednoj od prethodnih sjed-

nica Senata, međutim, pred-

stavnik Instituta je rekao da

nema ništa protiv Pešića, te da

je zatražena njegova smjena

zbog toga što brojni njihovi

projektizaviseodVlade,aplaše

se da će ostati bez njih.

N.Đ.

ija nije bilo crnogorskih državljana

osti

ama

čuo je nešto poput ječanja.

Ušao je u objekat i u jednoj od

prostorija vidio četvoricu bo-

raca kako se iživljavajunad tri

đevojčice koje sumogle imati

između10i 12godina.Podpri-

jetnjom oružjem izveo ih je

vani i predao komandi unu-

trašnjegobezbjeđenja.Sjutra-

dan, tog mladića nije bilo. Ni

narednih dana, mjeseci, pa ni

do danas nijesamuspio da sa-

znam što se sa njim desilo –

sjeća se naš sagovornik.

„Slučaj“Baranina

Do tog dana, koji je, kaže, boji

se, za njega bio sudnji, oglaša-

vao se preko društvenihmre-

ža jer je bio informatički veo-

ma pismen, a od tada gubi mu

se i taj virtuelni trag.

-Pokušavaosamdabiloštosa-

znamonjemu,jošdoksambio

uRaki, alimi je jedanodprija-

telja, takođe porijeklomizCr-

ne Gore, inače glavni inten-

dant u bazi, savjetovao da

ušutim. Od njega sam čuo i za

„slučaj“ jednog Baranina za

kojeg nije jasno kako je pogi-

nuo. I on se, prema pričimoga

prijatelja, kada smo se negdje

početkom septembra ove go-

dine sreli u Novom Pazaru,

vrlo direktno protivio krajnje

nehumanom, gotovoživotinj-

skomodnosu pripadnika oru-

žanihformacija,premađevoj-

čicamaulogističkimcentrima

–naglašava on.

Zabludemladosti

Poslije zadnje takve scene i

njemu se izgubio svaki trag, a

nakonmjesec dana obznanje-

no jeda jepoginuou jednoj od

borbenih akcija.

- Nesumnjivo, bilo je još pri-

mjera koji bimogli da potvrde

kako i uvučjimjazbinama po-

put borbenih džihadističkih

baza, centara i ćelija, ima tra-

gova ljudskosti; ima samilosti

ili, kakobi se toreklo- empati-

je prema slabima i nemoćni-

ma - uvjeravaNerminK.

Naravno, tim se - kako kaže,

tragovima ne mogu prikriti je-

zivi zločini, pa ni druge poslje-

dicetragičnihzabludavjerskih

radikala, a još više njihovih fa-

natizovanih „učitelja“ koji su u

potpuni besmisao odaslali hi-

ljademladihmuslimana širom

Evrope, a stotine i sa balkan-

skihprostora.

Neporičenilične„zabludene-

obuzdanemladosti“, ali se i po

sopstvenompriznanjuodsop-

stvenesavjesti„brani“činjeni-

com da nije bio u oružanim

formacijama, što jedokazano i

u predistražnim postupcima,

prvo uTurskoj, a zatim i uAu-

striji.

R.TOMIĆ

RATNICISACRNOGORSKIH

PROSTORAPROTIVILISE

BRUTALNOMNASILJU:

Mnogim

dobrovoljcima izgubiose trag

ILUSTRACIJA

Danas sjednica Senata Univerziteta Crne Gore

Izjašnjavaju se o novom

članu Upravnog odbora

Predsjednica Vrhovnog suda osudila verbalne napade optuženih za pokušaj terorizma

PRILIKAZASTICANJE

ZNANJA:

Saprijema

Medenica: Nijesmo bili zrelo

društvo da ukinemo klevetu

Povjerenje građana

Prema riječima predsjedniceVrhovnog sudaVesneMedenice,

istraživanjeSvjetskebanke,kojejenedavnourađeno,pokazalo

je da 59 odsto građana ima povjerenja u naše sudstvo, što je,

kako je istakla, značajanpokazatelj.

- Ako kažemo da u našimsudovima svake godine imamo oko

150.000 predmeta, a za predmet su potrebne najmanje dvije

stranke, toznači da jenajmanje300.000građanapredsudovi-

ma,štojepolaCrneGore.Polagubispor,oko150.000građanai

oni sunezadovoljni. Tomogubiti tih41odsto, jer sunezadovolj-

ne stranke, njihovi punomoćnici, advokati, branioci, familija –

navela jeMedenica odgovarajući na pitanje kako komentariše

41odstonezadovoljnih.

Nekvalitetni

izviđaji

Na pitanje da li su vođene

istrage zbog loše urađenih

izviđaja, odnosno zbog ne-

obučenostipolicijeprilikom

prikupljanjadokaza i slično,

Medenica je odgovorila da

jeste.

- Bilo je i toga, ali ne samo

policijskih službenika, jer

njima tužioci daju naloge –

dodala je ona, ne precizira-

jući koliko je bilo takvih slu-

čajeva i kakvi su epilozi tih

istraga.

Selena završila veći dio teške terapije

PODGORICA

- SelenaMandić, koja se

ubolnici uSinsinatijuuSAD-ubori sa

neuroblastom, kanceromkoji se ra-

zviou stomaku imetastaziraonako-

štanoj srži, uspješno je završilaveći

dio teške terapije.

To je napisala Selenina majka Aida na

Fejsbuk stranici.

-Dragiprijatelji,srećnivampraznici!Mi

ih proslavljamo radosni jer je Selena

uspješno završila veći dio teške terapije.

Dosta je razloga za slavlje, ali tone znači

da jeborbazavršena. Prednama je još 10

mjeseci terapije, anakontoga jošnekoli-

ko godina neizvjesnosti. Uovomtrenut-

ku želimo da podijelimo radost sa vama

jerstenamdalisnagudaidemonaprijed.

Hvala vam i svima bilo lakše u 2018. go-

dini - istakla je ona.

U okviru prvog crnogorskog Teletona,

zamanjeod48satiprikupljenojevišeod

200.000 eura za Selenino liječenje.

N.Đ.