Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Utorak, 26. decembar 2017.

Društvo

NIKŠIĆ

-Urenomiranoj na-

učnoj i svjetskogmonografiji

„Ice caves“,među27 zemalja

našla se i CrnaGora. Na 750

stranau31 poglavljuovamo-

nografijadonosi svevažne

elementenastanka i osobina

ledenihpećina i njihovog ra-

sprostiranjana svijetu.Među

autorimaovemonografije,

kojupotpisuju sedamdeset

tri naučnika i istraživača iz

cijelog svijetakoji sebave

speleološkimistraživanjima

je i prof. drGoranBarović,

dekanFilozofskog fakulteta i

predsjedikSpeleološkog

društvaNikšić.

Ustupanje prostora Crnoj Go-

ri i njenim istraživačima u

ovoj, veoma značajnoj svjet-

skoj naučnoj monografiji, po-

tvrda je, kako je saopšteno iz

Filozofskog fakulteta dogogo-

dišnjih napora njenih istraži-

vača da se ona upiše na mapu

prostora značajnih za naučna

istraživanja.

U prvom dijelu monografije (1-

11 poglavlje) opisana je istorija

istraživanja ledenih pećina u

svijetu, klima u njima, geneza

nastanka, morfologija i dinami-

ka razvoja kanala, nastanakmi-

nerala, pećinska fauna, mikro-

bijalni život u pećinama,

komercijalizacija i upravljanje

ledenim pećinama, pećinska

glacijacairasprostranjenostpe-

ćina sa ledomnaZemlji.

M.R.

PODGORICA

-Crnogorski

i prištinski fakulteti za

sport i fizičkovaspitanje

potpisali su jučememoran-

dumo razumijevanju i usa-

glasili ciljeve zajedničkog

djelovanja.

Potpisivanjem ovog dokume-

nata, kako je saopšteno, ozva-

ničena je već postojeća sarad-

nja u okviru CEEPUS mreže,

stavljajući akcenat na zajed-

ničko djelovanje u okviru raz-

mjenestudenata, akademskog

i neakademskog osoblja, bila-

teralnih i međunarodnih pro-

jekata, kao i jačanje dobrosu-

sjedske i prekogranične

saradnje.

Svečanompotpisivanjusupri-

sustvovaliiprodekanzanasta-

vu, doc. drDaniloBojanić i šef

studijskih programa doc. dr

Milovan Ljubojević sa Fakul-

teta za sport i fizičko vaspita-

nje Univerziteta Crne Gore

kao i prodekan za nauku prof.

drHasimRushiti,sekretarGa-

ni Ibrahimi i doktorski kandi-

dat i asistent mr Afrim Selimi

u ime Fakulteta za fizičko vas-

pitanje i sport Univerziteta u

Prištini.

Sl.R.

PODGORICA

-Tri nevladi-

neorganizacijeuCrnoj Gori

koje sebavemladimabiće

izabrane za članiceMreže

omladinskih fondova zaZa-

padni Balkan i Tursku, ado-

bićementorsku i finansijsku

podrškuradi poboljšanja

omladinskihpolitika.

NVO Prima, koja je jedna od

osnivačica Mreže omladin-

skih fondova za Zapadni Bal-

kan i Tursku, prenosi PR cen-

tar, organizovala je juče info

sesiju za predstavnike zainte-

resovanih NVO povodom po-

ziva za nove članice temreže.

Izvršna direktorica NVO Pri-

ma Aida Perović-Ivanović ka-

zala je da će u svakoj od pet

država u kojima se sprovodi

projekat - Crnoj Gori, Srbiji,

Makedoniji,AlbanijiiTurskoj,

biti odabrane po tri organiza-

cije koje se bave pitanjima od

važnostizamlade,participaci-

jommladih i omladinskimpo-

litikama.

- U toku tog projekta, koji će

trajati 18mjeseci, izabrane or-

ganizacije će dobiti mentor-

sku podršku u periodu od šest

mjeseci.Proći ćekrozpetobu-

ka u Crnoj Gori. Takođe će

imati svakogmjesecasastanak

na nacionalnom nivou, gdje

ćemo pratiti omladinske poli-

tike, a oni će biti u prilici da

saopšte predloge kako da se

štoboljeoneimplementirajuu

narednom periodu - navela je

Perović-Ivanović.

Nakontoga, kakojedodala, to-

kom 18 mjeseci biće im obez-

bijeđen administrativni grant

kako bi, kako je pojasnila, što

efikasnije mogle da imple-

mentiraju ove omladinske po-

litike.

N.Đ.

DANILOVGRAD

-Ministar odbrane

PredragBoškovićporučio je jučeda

CrnaGora imavojskunakojumožeda

budeponosna.

On je na radnom doručku koji je juče or-

ganizovanukasarni „MilovanŠaranović“

istakao da je ova godina za Ministarstvo

odbrane bila više nego uspješna sa aspek-

ta dostignutih ciljeva i najavio da će u ja-

nuaru biti potpisan ugovor o nabavci tri

nova helikoptera.

-Oni ćevišebiti opredijeljeni zacivilnepo-

trebe i djelovanje u vanrednim i hitnim si-

tuacijama te medicinskim evakuacijama i

gašenju požara. Sa vojnog aspekta, heli-

kopteri će ostvarivati nadzor i kontrolu cr-

nogorske teritorije i njihove karakteristike

odgovaraće konfiguraciji našeg terena –

kazao jeBošković, ističućidaćesenovacza

njihovu kupovinu obezbijediti iz budžeta

ministarstva odbrane u narednih pet godi-

na, s tim da se u januaru naredne očekuje

potpisivanjeugovora sakanadskomdržav-

nomagencijomza promociju izvoza.

Ministar je najavio i nabavku šest lako-

oklopnihvozila,kaodonacijuSRNjemač-

ke, kaoinabavkuradarazavojnenamjene

koji ćebiti locirannaosnovustudiječija je

izrada u toku, zavisno od toga da li će biti

srednjeg ili dugog dometa.

–Zaštituvazdušnogprostoranašezemlje

obezbijediće savezničke države Grčka i

Italija, kaošto toradeza susjednuAlbani-

ju - naglasio jeBošković

On je rekao da su u 2017. definisali četiri

cjeline kao ključne – nastavak integracija

uNATO,modernizacijaVojskeCrneGore

(VCG), socijalni status zaposlenih i dovo-

đenjeformacijeVojskeunivokojizahtije-

vamoderna i fleksibilna armija.

Govoreći o socijalnom statusu, on je ka-

zao da je prosječna plata zaposlenih u

VCG oko 600 eura što je, kako je naveo

Bošković,međunajvišimu regionu.

Bošković je kazao da će, i kad je u pitanju

stambena problematika, situacija u na-

rednom periodu biti značajno bolja, i da

su budžetom za narednu godinu opredi-

jeljena značajna sredstva za stambenu

izgradnju.Onje istakaoda jeučlanjenjem

Crne Gore u NATO radikalno promije-

njenkoncept bezbjednosti i odbrane.

- Nećemo razvijati neke sisteme koji su

skupi i neodrživi, ali hoćemoone jedinice

koje mogu doprinijeti da VCG odgovara

svimstandardima koje jeNATOpostavio

pred29državačlanica-poručiojeBoško-

vić.

B.KADIĆ

KOSOVSKAMITROVICA/

PRIŠTINA/NOVIPAZAR

-

Tridesetčetvorogodišnji

NerminK. poocuporije-

klomizUlcinja, informatič-

ki ekspert i instruktor bori-

lačkihvještina, još kao

student uSalcburgu, đe je

živio sa roditeljima, stupio

jeukontakt sa radikalnim

islamističkimkrugovima

veomabliskimNedžadu

Balkaniju, auavgustu2013.

godineobreo seuRaki.

Po, kakokaže„finansijski veo-

ma isplativomugovoru“ radio

je kao ekspert na jednom od

glavnih ISIL portala, a bio je

među trojicom najvažnijih

ljudi u tehničkom dijelu

Agencije takozvanog kalifata

Al-Hajat. Bio je čak pune dvi-

jegodinezadužen i zakontro-

lu, odnosno nadzor odjeljenja

za izradu identifikacionih

kartica koje je morao imati

svaki pripadnik, ne samo oru-

žanih, nego i logističkih for-

macija.

Medijskešpekulacije

- Imao sam, dakle, cjelovit

uvid u dokumentaciju i mo-

gaosamveomapreciznoznati

kojeodakle,đepripadaikakvi

su mu statusni simboli. Zato

sa sigurnošćumogu tvrditi da

nijedan crnogorski državlja-

nin nije bio u komandnim

strukturama vojnih i logistič-

kih formacija. Čakni na nivou

intendantskih ćelija - objaš-

njava on u razgovoru za Po-

bjedu.

Kaže da „medijske špekulaci-

je o njihovom tobože izuzet-

nom značaju zbog navodno

tradicionalnog junaštva, na-

prosto su ni na čemu uteme-

ljenimit“.

-Ali se, izmeni potpunonera-

zumljivih razloga, na njemu i

dalje istrajava. Neke od tih

ljudi sam i lično poznavao, a

trojica od njih nijesu višeme-

đu živima, i mogu reći da je

većina na ratišta otišla zbog

novca. Većina se, svjedočeći

što se svedogađa, grdno razo-

čarala, a jedan primjer ostaće

mi upečatljiv do kraja života

–priča on.

Mladić izPetnjice

Riječ je-pričanašsagovornik,

o mladiću rodom sa sjevera

CrneGore.

- Mislim da je bio iz Petnjice

jerječestopominjaotomjesto

zakojesamtadaprvi put i čuo.

E, taj mladić je bio na straži

kao pripadnik unutrašnjeg

obezbjeđenja u logističkoj ba-

zi u kojoj je bio i informatički

centar i iz jednog od objekata

Tri NVO diomreže

omladinskih fondova

Potpisanmemorandumsa

prištinskimFakultetomza

fizičko vaspitanje i sport

Sa sastanka

Crna Gora uvrštena u

svjetskumonografiju

o ledenimpećinama

SvjeDočeNjA:

U komandnimstrukturama takozvanih ISIL-forma

Tragovi ljuds

uvučjim jazbi

Imao sam cjelovit uvid u dokumentaciju i mogao samveoma

precizno znati ko odakle, đe pripada i kakvi sumu statusni simboli.

Zato sa sigurnošćumogu tvrditi da nijedan crnogorski državljanin

nije bio u komandnim strukturama vojnih i logističkih formacija

- kaže Nermin K. koji je dvije godine nadzirao odjeljenje za izradu

identifikacionih kartica svih pripadnika takozvanog ISIL-a

Ministar odbrane poručio da su u ovoj godini postignuti ciljevi

U januaru ugovor o

nabavci tri helikoptera

Sa jučerašnjeg radnogdoručka